Oferta realizacji zadania publicznegoPobieranie 107.33 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar107.33 Kb.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
……………..…………………………

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PODMIOTU, O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej

(rodzaj zadania publicznego)Organizacja ogólnopolskich zawodów pływackich dla dzieci „Mikołajkowych”

(tytuł zadania publicznego)


w okresie 25 listopada 2014 do 20 grudnia 2014 r. (zawody w dniu 7.12.2014)
W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ
Prezydenta Miasta Zielona Góra

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Dane oferenta/oferentów
1) nazwa: Klub Sportowy „Korner” w Zielonej Górze

2) forma prawna:
(X) stowarzyszenie ( ) fundacja
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………………………………3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

0000088980
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 11.02.2002
5) nr NIP: 973-03-77-035 nr REGON: 970442126
6) adres:
miejscowość: Zielona Góra ul.: Wyspiańskiego 17


województwo: LUBUSKIE

kod pocztowy: 65-036 poczta: Zielona Góra

7) tel.: 68 325-45-07 faks: 68 325-45-07

e-mail: biuro@kskorner.pl http:// www.kskorner.pl
8) numer rachunku bankowego: 82 1090 1535 0000 0000 5301 9238

nazwa banku: BZ WBK Zielona Góra
9) osoby upoważnione do reprezentowania oferenta

a) Adam Jeske – prezes zarządu

b) Marian Rzeźniewski – wiceprezes zarządu

c) Czesław Szwabowicz – wiceprezes zarządu
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:
Klub Sportowy „Korner” 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 17

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Marian Rzeźniewski 508 223-896

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:


a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

1. Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów,

konsultacji, obozów, przy pomocy fachowej kadry trenersko-instruktorskiej.

2. Organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych.

3. Uczestniczenie w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez inne

kluby lub instytucje zajmujące się rozwojem kultury fizycznej oraz udział

w zawodach międzynarodowych.

4. Organizowanie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
b) działalność odpłatna pożytku publicznego

1. Wykonywanie usług zleconych w zakresie imprez sportowych, szkoleniowych

i rekreacji ruchowej oraz nauk pływania.
13) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ……………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej


Działalność gospodarcza nie jest prowadzona.


II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Organizacja ogólnopolskich zawodów pływackich, które będą istotnym sprawdzianem poziomu wyszkolenia najmłodszych grup wiekowych w klubie.


2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Klub Korner i miasto Zielona Góra uważane są za centrum imprez pływackich dla tej części kraju. Organizując wnioskowane imprezy podtrzymana zostaje pewna, trwająca od wielu lat tradycja.

Organizując imprezy można liczyć na zaproszenia do udziału w zawodach organizowanych przez inne kluby w kraju. Ponadto, z uwagi na możliwość udziału w zawodach dużej liczby pływaków miejscowych, oszczędza się na kosztach, które - w przeliczeniu na jedną osobę – są znacznie mniejsze, niż w przypadku wyjazdów na imprezy.
3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Zawodnicy Klubu Sportowego „Korner” w Zielonej Górze oraz innych klubów w Polsce,


w szczególności z województw ościennych.


4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.

Inwestycje nie będą prowadzone.

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji.

Nie było dotacji na dofinansowanie inwestycji.
6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji


Celem zadania jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia najmłodszych zawodniczek i zawodników klubu, stworzenie możliwości poprawy rekordów życiowych oraz porównanie się z reprezentantami innych klubów, uczestniczących w tych zawodach.


7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zadanie będzie realizowane na basenie krytym MOSiR w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 17.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

W zakresie realizacji zadania będą występować następujące rodzaje działań:

  1. działania organizacyjne.

  2. zabezpieczenie finansowe.

  3. zabezpieczenie logistyczne.

  4. prognozowanie, planowanie, realizacja

  5. kontrola zajęć treningowych

  6. wnioskowanie, sprawozdawczość, rozliczenie.

9. Harmonogram 13)


Zadanie publiczne realizowane w okresie od 25.11.2014 do 20.12.2014

Poszczególne działania
w zakresie realizowanego zadania publicznego


Terminy realizacji poszczególnych

działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

1.Sporządzenie komunikatu organizacyjnego, regulaminu oraz zaproszenia lxf.

2.Rozesłanie komunikatów oraz zamieszczenie na stronie internetowej

3.Sporządzenie preliminarza zawodów

4.Ustalenie liczby sędziów oraz niezbędnych osób funkcyjnych.

5.Zakup pucharów, dyplomów oraz upominków dla najlepszych.

6.Ustalenie zadań dla osób obsługujących zawody

7.Przyjmowanie zgłoszeń, przygotowanie list startowych i kart startowych.

8.Przygotowanie basenu do zawodów, rozłożenie aparatury pomiaru czasu, radiofonizacji.

9.Przeprowadzenie zawodów. 10.Wydanie komunikatu końcowego, zamieszczenie wyników na stronie internetowej, wysłanie wyników do rankingów i Polskiego Związku Pływackiego oraz mediów.

11.Rozliczenie merytoryczne i finansowe imprezy.


3 tygodnie przed imprezą


Min. 10 dni przed imprezą
7 dni przed imprezą

7 dni przed imprezą

Najpóźniej 3 dni przed imprezą

2 dni przed imprezą

Do 3 dni przed imprezą
W dniu imprezy

W dniu imprezy

W dniu imprezy
i nazajutrz

Do 14 dni po zakończeniu imprezyPracownicy, działacze i trenerzy klubu oraz sędziowie

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Przewidywany jest udział ponad 200 zawodniczek i zawodników, w tym 150 spoza Zielonej Góry. Zakłada się, że 75 % uczestników poprawi na tych zawodach rekordy życiowe.


IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.


Rodzaj

kosztów

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)

z tego
do pokrycia


z wnioskowanej dotacji

(w zł)

z tego
z finansowych środków własnych, środków


z innych źródeł,
w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17)


(w zł)

Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy


(w zł)

I

Koszty merytoryczne po stronie Klubu Sportowego Korner
- ryczałty sędz.

- el.pom.cz..

- opł. lekarza

- opł. spikera

- obsł. nagłośn.

- ob.komp.zaw.

- dyplomy

- medale


- upom. rzecz.

- mat, biurowe
24

21

1

12

250


60

20

1


100


200

350


300

200


250

2

7,525

600

os.

os.


os.

os.


os

os.


szt.

szt.


szt.

kpl


6.200.-

2.400.-


400.-

350.-


300.-

200.-


500.-

500.-


450.-

500.-


600.-

5.100.-

2.300.-


300.-

300.-


250.-

150.-


300.-

300.-


400./-

400.-


400.-

1.100.-

100.-


100.-

50.-


50.-

50.-


200.-

200.-


50.-

100.-


200.-
II

Koszty obsługi zadania publicznego,
w tym koszty administracyjne po stronie Klubu Sportowego Korner

III

Inne koszty,
w tym koszty wyposażenia
i promocji po stronie
IV

Ogółem:


6.200.-

5.100.-

1.100.-
Szczegółowe wyliczenia w załączeniu.

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego


1

Wnioskowana kwota dotacji

5.100 zł


82,26%

2

Środki finansowe własne17)

1.100 zł


17,74 %

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)
3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

…………. zł


……..%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)


……….… zł


……..%

3.3

pozostałe 17)

……….… zł


……..%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

……….… zł

……..%


5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)


6.200 zł

100%


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)


Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)


o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych
do czasu złożenia niniejszej ofertyUwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

Zadanie realizowane będzie przez sprawdzony zespól organizatorów, mających ogromne doświadczenie w realizacji poważnych imprez, w tym mistrzostw kraju we wszystkich praktycznie kategoriach wiekowych.2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

Lokal biurowy klubu stanowią 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 60 metrów kwadratowych + sala konferencyjna-świetlica 45 metrów kwadratowych.

Biuro klubu wyposażone jest w niezbędne urządzenia biurowe i nowoczesne środki łączności między innymi zestaw 4 komputerów ze stałym dostępem do internetu.

Komputery wyposażone są w licencyjne oprogramowanie. Każdy komputer z drukarką lokalną. Ponadto klub posiada dwie kserokopiarki. Aparat faxowy. Drobny sprzęt biurowy. Pełne zabezpieczenie materiałowo – techniczne do realizacji zadań.

Kompletna aparatura elektronicznego pomiaru czasu wraz ze specjalistyczną obsługą.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Klub Sportowy „KORNER” prowadzi szkolenia w 6 grupach wiekowych od wielu lat osiągając znakomite wyniki. Zawodnicy klubu zdobywają wiele tytułów mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Wielokrotnie tez stawali na podium mistrzostw Europy i Świata. Ponadto od wielu lat Klub Sportowy KORNER w Zielonej Górze jest stymulatorem wszystkich przedsięwzięć w zakresie sportu pływackiego dzieci i młodzieży nie tylko w województwie, lecz także w regionie, obejmującym również sąsiednie województwa.

Niemal wszystkie zadania realizowane były we współpracy z administracją publiczną.

4. Informacja, czy oferent przewiduje zlecać realizację zadania publicznego
w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie przewiduje się podzlecania realizacji zadania.
Oświadczamy, że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów

2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania;

3) oferent jest związany niniejszą ofertą do dnia 31.12.2014

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

………………………………………….

…….…………………………………….

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów)


Data 4.11.2014 r.

Załączniki:
Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz

Pobieranie 107.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna