Oferta realizacji zadania publicznegoPobieranie 136.23 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar136.23 Kb.
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

....................................................

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3

UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

..................................................................

(rodzaj zadania publicznego2))

..................................................................

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od .............. do ...............

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

.......................................................(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1), 3)

1) nazwa: ..............................................................................................................................................................

2) forma prawna:4)

(  ) stowarzyszenie (  ) fundacja

(  ) kościelna osoba prawna (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  ) spółdzielnia socjalna (  ) inna...........................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

..........................................................................................................................................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) ...........................................................................................................

5) nr NIP: ................................................................ nr REGON: ..........................................................................

6) adres:

miejscowość: .............................................................. ul.: ...............................................................................

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ......................................................................................................

gmina: ...................................................................... powiat:8) .........................................................................

województwo: ...................................................................................................................................................

kod pocztowy: ......................... poczta: ............................................................................................................

7) tel.: ............................................................................. faks: .............................................................................

e-mail: ................................................................ http:// ....................................................................................

8) numer rachunku bankowego: ...........................................................................................................................

nazwa banku: ...................................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) ...................................................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................................................

c) ...................................................................................................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym

mowa w ofercie:9)

..........................................................................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontakto-

wego)

..........................................................................................................................................................................12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznegob) działalność odpłatna pożytku publicznego13) jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców .................................................................................................

b) przedmiot działalności gospodarczej


II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytocze-

niem podstawy prawnej10)


III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego


2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków


3. Opis grup adresatów zadania publicznego


4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,

w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zada-

nia11)


5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie

inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowa-ne, organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)


6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji


7. Miejsce realizacji zadania publicznego


8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)


9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od ......................... do ......................


Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)


Terminy realizacji poszczególnych działań


Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)


IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.


Rodzaj kosztów16)


Ilość jednostek


Koszt jednostkowy (w zł)


Rodzaj miary


Koszt całkowity (w zł)


z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)


z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)


Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł)


I


Koszty merytoryczne18)


po stronie ... (nazwa Oferenta)19):


1) ......................................


2) ......................................

II


Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie ... (nazwa Oferenta)19):


1) ......................................


2) ......................................

III


Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie ... (nazwa Oferenta)19):


1) ......................................


2) ......................................

IV


Ogółem:

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1


Wnioskowana kwota dotacji


.......... zł


......%


2


Środki finansowe własne17)


.......... zł


......%


3


Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt 3.1 – 3.3)11)


.......... zł


......%


3.1


wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)


.......... zł


......%


3.2


środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)


.......... zł


......%


3.3


pozostałe17)


.......... zł


......%


4


Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)


.......... zł


......%


5


Ogółem (środki wymienione w pkt 1 – 4)


.......... zł


100 %


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych


Kwota środków (w zł)


Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)


Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty
TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)
2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które

z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)
4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie


Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/

oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .........................;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywa-

niem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te da-

ne dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewiden-

cją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycz-

nym.

..................................................................................................................................

.................................................................

(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1))

Data ........................................................

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24).

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie

do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)
Adnotacje urzędowe25)


____________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na

podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyj-

ne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o sto-

sunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli

ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze stra-

że pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publicz-

ne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma

być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.10) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy

tylko oferty wspólnej.11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny po-

dział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie

skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego,

np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczy-

ni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem

działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru

umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania

z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolon-

tariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących

nimi oferentów.24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.
: portal
portal -> Basic Information on the Silesian Language: An Outline of Salient Political, Social, Economic and Cultural Developments
portal -> Basic Information on the Silesian Language (2): From Folklore and Dialectal Literature to a Language
portal -> SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz
portal -> Opisy spektakli
portal -> Przewodnik Zasad Ewaluacynych [Guiding Principles for Evaluators] American Evaluation Association
portal -> Australoazjatyckie Towarzystwo Ewaluacyjne
portal -> Wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas zawarty w umowie wynosi 100 zł
portal -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
portal -> Xvii ogólnopolska Olimpiada Młodzieży PŁock, 22-24 lipca 2011 MĘŻczyźNI/men 100 metrów mężczyzn (PK)
portal -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna