Oferta w handlu zagranicznymPobieranie 23.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar23.21 Kb.


OFERTA W HANDLU ZAGRANICZNYM

 

1. OFERTA EKSPORTOWAJest propozycją zawarcia kontraktu skierowaną do jednej lub więcej osób, albo nawet do powszechnej wiadomości. Propozycja powinna być dostatecznie dokładnie sprecyzowana i musi wskazywać na wyraźną intencję oferującego, że będzie zobowiązany warunkami oferty w przypadku jej zaakceptowania.

2. PISEMNA FORMA OFERTY PRZYJMUJE POSTAĆ:

 • oficjalnego listu handlowego,

 • typowego (drukowanego) formularza ofertowego,

 • faktury 'Pro forma',

 • oferty tekstowej lub telegraficznej (dotyczy to również faksu).

3. ELEMENTY OFERTY EKSPORTOWEJ:

 1. nazwisko (nazwa) i adres wysyłającego i wyraźne stwierdzenie, do kogo jest adresowana,

 2. przedmiot oferty,

 3. cena wyrażona w odpowiedniej walucie,

 4. baza ceny,

 5. ilość,

 6. warunki płatności,

 7. opakowanie jednostkowe i zbiorcze - jeśli ma zastosowanie,

 8. termin dostawy,

 9. miejsce dostawy lub kraj przeznaczenia,

 10. określenie warunków odbioru i akceptacji towaru,

 11. warunki transportu,

 12. warunki ubezpieczenia,

 13. określenie momentu przejścia ryzyka ze sprzedającego na nabywcę,

 14. warunki przeniesienia tytułu własności do sprzedanego towaru,

 15. wskazanie prawa, które będzie właściwe dla przyszłego kontraktu,

 16. sposoby regulowania spraw spornych,

 17. wszelkie inne sprawy, które wydają się oferującym na tyle różne, aby umieścić je w swej ofercie dla potencjalnego kupującego,

 18. termin ważności oferty.

Ad 3a) Poprawne adresowanie

 • Attn. Mr. John Brown, Purchasing Manager (szef biura zakupów),

 • To whom it may concern.

Ad 3b) Przedmiot oferty

 • powołanie się na nazwę handlową lub markę,

 • podanie rodzaju, gatunku, jakości, czasem również stanu (kondycji),

 • jeśli nie można powołać się na markę należy określić rodzaj, gatunek lub standard,

 • terminy określające jakość:

 1. najlepsza jakość - fine, first, prime, best quality,

 2. wysoka jakość - superior quality,

 3. dobra jakość - good, fair quality,

 4. dobra przeciętna jakość - fair average quality, good middling quality,

 5. zwyczajna, niższa jakość - ordinary, inferior quality,

 6. gorsza, zła jakość - defective, bad quality.

Ad 3e) Ilość - terminologia:

 • colli (koli, kolio, collo) - liczba jednostek opakowań,

 • kontrakt (np. 1 kontrakt = 100 bel bawełny - każda po 100 kg),

 • lot,

 • waga brutto / netto,

 • waga załadowania / wyładowania,

 • przybliżony ciężar w tonach (maszyny i urządzenia).

Ad 3f)Warunki płatności

 • - nieuwarunkowane formy płatności,
  - uwarunkowane formy płatności.

 • zapłata z góry - przedpłata (payment in advance),

 • akredytywa dokumentowa (documentary credit),

 • inkaso dokumentowe (documentary collection),

 • płatność w rachunku otwartym.

Ad 3g)Opakowanie - zależne od:

 • rodzaju towaru,

 • wartości towaru,

 • rodzaju i czasu trwania transportu (+ środki przewozu),

 • wymagań kupującego, przewoźnika, ubezpieczyciela...,

 • regulacji prawnych,

 • kosztu opakowania,

 • bezpieczeństwa produktu,

 • kosztu frachtu,

 • warunków klimatycznych.

Ad 3h) Czynniki warunkujące termin dostawy:

 • techniczno - produkcyjne,

 • handlowe,

 • finansowe,

 • transportowe i inne.

4. PRZETARG

 • otwarty (nieograniczony, publiczny),

 • zamknięty (ograniczony),

 • udział może być uwarunkowany złożeniem wadium.

4a) Obowiązki eksportera pragnącego brać udział w przetargu

 • opracowanie i złożenie oferty w terminie, zgodnie z warunkami przetargu,

 • wpłacenie wadium,

 • upewnienie się o lokalnych warunkach i możliwościach,

 • udzielenie wszelkich wyjaśnień i uzupełnień oferty, według życzeń kupującego,

 • przyjęcie zamówienia w terminie opcji oferty.

4b) Prawa i obowiązki kupującego (ogłaszającego przetarg)

 • Prawa:

- zbadanie referencji o oferencie,

- kontrola spełnienia warunków przetargowych przez oferenta przy złożeniu oferty,

- wymaganie wyjaśnień i uzupełnień oferty,

- wymaganie przyjęcia zamówienia w terminie opcji,

- zatrzymanie wadium, jeśli oferent odmówi przyjęcia zamówienia udzielonego mu w zakresie opcji oferty,

- dokonanie wyboru oferty. • Obowiązki:

- udzielenie oferentowi wyjaśnień, co do ogłoszonych warunków przetargowych,

- umożliwienie i ułatwienie oferentowi zebrania na miejscu wszelkich koniecznych informacji dotyczących przedmiotu przetargu,

- wydanie warunków przetargowych oferentom po spełnieniu przez nich warunków wstępnych,

- zapewnienie bezstronnej i rzeczowej analizy złożonych ofert,

- zachowanie tajemnicy obrad komisji przetargowej i tajemnicy materiałów przetargowych, do czasu rozstrzygnięcia przetargu,

- zawiadomienie każdego oferenta o skorzystaniu lub nieskorzystaniu z jego oferty,- zwrot wadium tym oferentom, których oferty nie zostały przyjęte.

5. KLAUZULE

 • zastrzegające wejście w życie kontraktu od spełnienia pewnych wymogów formalnych,

 • siły wyższej,

 • kar umownych,

 • dotyczące trybu załatwiania reklamacji,

 • arbitrażowe,

 • dotyczące reeksportu,

 • dotyczące nienaruszalności patentowej,

 • określające prawa właściwego do przyszłego kontraktu,

 • podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu dostawcy.

6. PRAKTYCZNE ASPEKTY MARKETINGU W OFERCIE EKSPORTOWEJ

 • a) badania w zakresie potrzeb rynku, rozwoju produktu, itp.,

 • b) działania odnoszące się do fizycznego ruchu towarów,

 • c) czynności techniczno - handlowe związane z zawieraniem i realizacją umów kupna - sprzedaży,

 • d) finansowanie obrotu,

 • e) kształtowanie sieci sprzedaży,

 • f) ustalanie i polityka cen,

 • g) podejmowanie ryzyka działalności handlowej,

 • h) analiza kosztów działalności handlowej,

 • i) oddziaływanie na rynek poprzez propagandę gospodarczą.

 • źródła informacji do badań typu desk research,

 • elementy charakteryzujące się marketingowym podejściem do sprawy opracowywanej oferty

  1. doświadczenie i praktyka firm najbardziej konkurencyjnych,

  2. rzeczywistość w jakiej operuje eksporter,

  3. czas trwania kontraktu i termin jego realizacji,

  4. rodzaj rynku docelowego,

  5. skala marginesu zysku.

7. ZAPYTANIA OFERTOWE W IMPORCIE - to prośba importera o przesłanie oferty.

8. RODZAJE OFERT

 • wywołane / nie wywołane,

 • ogólne / szczegółowe,

 • wiążące / nie wiążące,

 • otwarte,

 • warunkowe,

 • uzupełniające,

 • faktura pro forma.

9. SPOSOBY SKŁADANIA OFERT I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

 • ustnie lub pisemnie,

 • przesłane pocztą, telegraficznie, przy użyciu faksu lub telefonu,

 • doręczona osobiście lub przez przedstawiciela.

Oferta złożona w formie listu handlowego powinna zawierać cztery główne przesłanki:

 1. WZBUDZIĆ uwagę czytającego,

 2. WYWOŁAĆ pragnienie skorzystania z propozycji złożonej przez oferenta,

 3. PRZEKONAĆ czytającego, że oferowane produkty lub usługi najlepiej spełniają jego oczekiwania,

 4. PRZYŚPIESZYĆ u czytającego decyzję pozytywnej akceptacji oferenta, czyli spowodować wyrażenie zgody na akceptowanie oferty lub na podjęcie negocjacji.

10. PRAWNE ASPEKTY OFERTY

 • a) Z definicji wiemy, że ofertą nazywamy propozycję zawarcia umowy, skierowaną do określonej osoby lub osób, a nawet do ogółu i podającą, co najmniej istotne warunki proponowanej umowy. Te istotne warunki noszą, w języku prawniczym, nazwę ESSENTIALIA NEGOTII.

b) Inne aspekty, które czynią ofertę bardziej wymierną w kategoriach ekonomicznych i ograniczają sferę wiernej interpretacji intencji stron w przypadku zaistnienia rozbieżności na stanowiskach oferenta i oblata, co do treści oferty, to tzw. NATURALIA NEGOTII (np. formuła ceny, warunki płatności czy termin dostawy).

c) ACCIDENTALIA NEGOTII - elementy nie decydujące ani o typie czynności prawnej, ani o normalnie w niej występujące, które jednak na mocy wyrażonej woli stron mogą uzyskać charakter elementu istotnego. • Istotą oferty, jako propozycji zawarcia umowy, jest złożenie oferentowi przez oblata oświadczenia woli zgody na zawarcie umowy obejmującej WSZYSTKIE ZAMIESZCZONE W OFERCIE POSTANOWIENIA, bez jakiejkolwiek zmiany.

 • Okoliczności, w jakich dochodzi do zapoznania się adresata oferty z jej treścią :

- oświadczenie woli między obecnymi,

- oświadczenie woli między nieobecnymi.
Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !Powierz swoje sprawy profesjonalistom.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna