Oficyna Wydawnicza impuls ul. Fatimska 53 BPobieranie 60.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar60.08 Kb.

Oficyna Wydawnicza IMPULS

ul. Fatimska 53 B

31-831 Kraków

tel. (12) 422-59-47 , 506-624-220

tele/fax (12) 422-41-80

e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl


Kraków, dn. 26.05.2012NOWOŚCI kwiecień/maj 2012


 1. Przemysław Paweł Grzybowski

Doktor klaun!
Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa

Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa to pierwsza w Polsce bogato ilustrowana monografia na temat terapii śmiechem i działalności doktorów klaunów – wspaniałych ludzi z czerwonymi nosami, znanych miłośnikom filmu Patch Adams.

Została w niej ukazana rola śmiechu w życiu chorych, cierpiących i umierających, a także ich bliskich, troszczącego się o nich personelu placówek medycznych i opiekuńczych oraz wolontariuszy. Śmiech został przedstawiony jako czynnik poprawiający jakość życia i środek przekraczania granic między ludźmi, dzięki czemu możliwe są wzajemne poznanie, dialog, przyjaźń itp. Czytelnik znajdzie tu podstawy teoretyczne, historię, liczne przykłady zastosowań terapii śmiechem oraz charakterystykę działań doktorów klaunów w perspektywie międzynarodowej…więcej

ISBN: 978-83-7850-031-5 Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 472 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. Książka zawiera DVD! 1. Czesław Kupisiewicz

Dydaktyka
Podręcznik akademicki

Przekazujemy czytelnikom podręcznik wybitnego pedagoga - dydaktyka, komparatysty i badacza dziejów oświaty, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk PAN profesora Czesława Kupisiewicza. W dobie płynnej ponowoczesności wydawałoby się, że nie ma już miejsca na klasykę, tradycję, na tę wiedzę, która trwała przez wieki, służąc wielu pokoleniom przygotowującym się do jednego z najpiękniejszych zawodów ludzkości, ja kim jest szeroko pojmowane nauczycielstwo.

Humaniści, a zwłaszcza pedagodzy, szukając współczesnych ujęć modeli kształcenia i wychowania, odmiennego klimatu czy jakiegoś szczególnego sposobu podejścia do dziecka, jego rodziców czy nauczycieli, zdają sobie sprawę z konieczności zachowania tych idei i rozwiązań praktycznych, które są ponadczasowe, aktualne, niezmienne w swej istocie…więcej 

ISBN: 978-83-7587-922-3 Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 358 stron, Oprawa miękka, klejona ze skrzydełkami


 1. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler (red. nauk.)

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności
Między ideą a praktyką

Pogłębianie się specjalizacji naukowej wywołuje naturalna potrzebę ujmowania wyników badań szczegółowych w szerszej, interdyscyplinarnej perspektywie. Wskazuje się bowiem, że dociekania wykraczające poza granice instytucjonalne i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin naukowych umożliwiają ukazywanie związków między szczegółowymi wynikami i budowanie bardziej całościowych, interdyscyplinarnych płaszczyzn wiedzy, uzyskiwanie efektów synergii, płynącego z wzajemnego inspirowania się przez badania wykraczające poza wąskie ramy rozmaitych dyscyplin, oraz tworzenie warunków do autentycznej innowacyjności badawczej…więcej

ISBN: 978-83-7587-958-2 Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 446 stron, Oprawa twarda, szyta 1. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler (red. nauk.)

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności
Między ideą a praktyką

Pogłębianie się specjalizacji naukowej wywołuje naturalna potrzebę ujmowania wyników badań szczegółowych w szerszej, interdyscyplinarnej perspektywie. Wskazuje się bowiem, że dociekania wykraczające poza granice instytucjonalne i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin naukowych umożliwiają ukazywanie związków między szczegółowymi wynikami i budowanie bardziej całościowych, interdyscyplinarnych płaszczyzn wiedzy, uzyskiwanie efektów synergii, płynącego z wzajemnego inspirowania się przez badania wykraczające poza wąskie ramy rozmaitych dyscyplin, oraz tworzenie warunków do autentycznej innowacyjności badawczej…więcej

ISBN: 978-83-7587-958-2 Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 446 stron, Oprawa twarda, szyta


 1. Joanna Głodkowska

Wychowanie. Profilaktyka. Terapia
Szanse i zagrożenia

Prezentowana monografia stanowi próbę refleksyjnego ujęcia zagadnień związanych z wychowaniem, profilaktyką oraz terapią, wchodzących w zakres badawczy nauk pedagogicznych, a w szczególności pedagogiki społecznej, pedagogiki zdrowia, a także pedagogiki resocjalizacyjnej. Autorzy tekstów chcieli ukazać swoje rozważania zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i przez pryzmat podjętych badań – ilościowych i jakościowych.

Recenzowana książka jest pracą zbiorową przygotowaną  pod redakcją Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk i Patrycji Zielińskiej.  To obszerne prawie 300 stronicowe dzieło jest złożone z  36 artykułów  zgrupowanych w trzech obszarach tematycznych, stanowiących trzy podstawowe rozdziały recenzowanej książki…więcej

ISBN: 978-83-7587-990-2, Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 392 strony, Oprawa miękka, klejona

 1. Emilia Lichtenberg-Kokoszka i Ewa Janiuk (red. nauk.)


Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka
Zagadnienie interdyscyplinarne

Okres ciąży i porodu to nie zawsze szczęśliwe chwile. Zdarzają się również sytuacje trudne. I tak Lucyna Sochocka pokazuje wpływ porodu przedwczesnego na pourodzeniowe funkcjonowanie dziecka, a Joanna Dzierżanowska-Peszko przedstawia wpływ straty dziecka w okresie prenatalnym na funkcjonowanie psychologiczne matek i ojców oraz kolejnych dzieci. Paulina Kołosowska prezentuje kilka dygresji psychoterapeuty na temat nieuświadomionych doświadczeń, które kształtują nasze życie. Ks. Paweł Landwójtowicz podejmuje się trudnego zadania przedstawienia wsparcia duszpasterskiego, jakiego oczekują matki w perspektywie okołoporodowych zmian psychicznych. Emilia Lichtenberg-Kokoszka przedstawia możliwości wspierania rozwoju poczętego dziecka, a Mirosław Hanulewicz – dwurodzicielstwo jako fundament prawidłowego rozwoju dziecka…więcej   

ISBN: 978-83-7587-991-9, Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 166 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa
Kategoria: Zdrowie 1. Beata Cytowska

Trudne drogi adaptacji
Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim

Stereotyp „wiecznych dzieci” wciąż wpływa na traktowanie populacji niepełnosprawnych intelektualnie z przymrużeniem oka, mało poważnie, jakby sugerując, że to zabawa w dorosłość, że i tak nie uda się tym jednostkom osiągnąć szacunku i godności przynależnych dojrzałym osobom.

      Niniejsza książka stanowi efekt realizacji projektu badawczego, którego celem była analiza obecnej sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Jako myśl przewodnią wybrałam adaptacje społeczną. Uznałam, że należy ja rozumieć procesualnie, gdyż trwa przez całe życie, polega na ciągłej interakcji między człowiekiem a otoczeniem społecznym i przyrodniczym, na budowaniu doświadczeń umożliwiających rozwój i doskonalenie. Adaptacji społecznej człowieka towarzyszą oddziaływania, które mają ułatwić jej przebieg. Z perspektywy osób z niepełnosprawnością intelektualną są to nauczanie, wychowanie i terapia…więcej

ISBN: 978-83-7587-900-1, Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 390 stron, Oprawa twarda, szyta

 1. Leszek Bednarski i Arkadiusz Urbanek

Śmierć samobójcza
perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna

Praca poświęcona jest wielopłaszczyznowej analizie listów pożegnalnych osób, które popełniły samobójstwo. [...] jest oryginalnym i wartościowym źródłem wiedzy na temat okoliczności i decyzji samobójczej. Oparta na solidnej podbudowie teoretycznej i wzbogacona obszernym materiałem faktograficznym, może stanowić nieocenione źródło zarówno dla dalszych analiz empirycznych, jak i wiedzy niezbędnej do diagnozy grup wysokiego ryzyka zachowań suicydalnych, tzn. dzieci, młodzieży i osób dorosłych…więcej

ISBN: 978-83-7587-973-5 Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 252 stron, Oprawa miękka, klejona 1. Sławomir Przybyliński

WIĘŹNIOWIE„NIEBEZPIECZNI” – ukrytyświatpenitencjarny - hit wiosny!

[…] książka autorstwa Sławomira Przybylińskiego jest publikacją obiektywną, rzetelną i bezstronną, opartą na naukowych badaniach oraz analizie dostępnej literatury przedmiotu. To opracowanie, które spełnia wymogi zarówno podręcznika akademickiego, jak i książki niezbędnej każdemu profesjonaliście pracującemu z osobami osadzonymi w warunkach izolacji więziennej…więcej 

                                              Z recenzji dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, prof. UG

ISBN: 978-83-7587-257-6 Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 362 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowaKategoria: Resocjalizacja i prawo Opis książki Spis treści Recenzja Fragment

 1. Urszula Kierczak - hit wiosny!

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE.
IV ETAP EDUKACYJNY – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

PORADNIK METODYCZNY. IV ETAP EDUKACYJNY – SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE 

PROGRAM NAUCZANIA, PLANY PRACY, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera zgodne z podstawą programową, szczegółowe cele kształcenia i wychowania opisane jako przewidywane efekty nauczania, treści nauczania, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznegowięcej

ISBN: 978-83-7587-997-1, Wydanie I, Kraków 2012, Format A5, Objętość 182 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

 1. Urszula Kierczak - hit wiosny!

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE.
II ETAP EDUKACYJNY. Poradnik metodyczny.

PORADNIK METODYCZNY. IV ETAP EDUKACYJNY – SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY IV - VI


PROGRAM NAUCZANIA, PLANY PRACY, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych. Polecamy najnowszy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na nowej podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania…więcej


ISBN: 978-83-7587-994-0, Wydanie I, Kraków 2012, Format A5, Objętość 208 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa


 1. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler (red. nauk.) -

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności
Między ideą a praktyką

 • Opis książki Spis treści Recenzja Fragment

Pogłębianie się specjalizacji naukowej wywołuje naturalna potrzebę ujmowania wyników badań szczegółowych w szerszej, interdyscyplinarnej perspektywie. Wskazuje się bowiem, że dociekania wykraczające poza granice instytucjonalne i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin naukowych umożliwiają ukazywanie związków między szczegółowymi wynikami i budowanie bardziej całościowych, interdyscyplinarnych płaszczyzn wiedzy, uzyskiwanie efektów synergii, płynącego z wzajemnego inspirowania się przez badania wykraczające poza wąskie ramy rozmaitych dyscyplin, oraz tworzenie warunków do autentycznej innowacyjności badawczej.

Jeden ze współczesnych badaczy stwierdził: o ile nawet umiarkowani zwolennicy interdyscyplinarności powiadają, że „nie ma takiej dyscypliny, która byłaby w całości autonomiczna czy całkowicie odizolowana od innych”, o tyle prezentujący stanowisko jednoznacznie negatywne dowodzą, iż „interdyscyplinarność stanowi przejaw uzurpacji tożsamości i w ogóle nie jest rzeczą możliwą do zrealizowania”.  „Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności” odzwierciedla tę ambiwalencję.

W książce stawiane są pytania i formułowane odpowiedzi. Jednak z pewnością jest w niej więcej pytań i odpowiedzi. Słusznie się bowiem mówi, że kto nie widzi problemu, jest… jego częścią.


Wznowienia:


 1. Sylwia Wrona

Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji
Analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Prezentowane materiały mają charakter teoretyczno-badawczy z właściwymi procedurami metodologicznymi oraz interdyscyplinarną podbudową teoretyczną […]. W przedstawionym tu spektrum walorów pracy należy podkreślić praktyczną przydatność zawartych w niej treści.


         Książka może być adresowana do różnych instytucji, osób i służb, a mianowicie specjalistów ds. rehabilitacji, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, personelu pracującego w domach pomocy społecznej, zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej, różnych ogniw administracji rządowej, organizacji pozarządowych, ruchów samopomocowych, rodziców. Monografia może stanowić cenną pomoc naukową dla studentów, zwłaszcza kierunków pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych… więcej
ISBN: 978-83-7850-043-8 Wydanie II, Kraków 2012, Format B5, Objętość 192 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Kategoria: Pedagogika osób niepełnosprawnych 1. Dorota Rumieńczyk


Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka
„Teksty z ćwiczeniami...” to zeszyt zawierający krótkie teksty narracyjne i ćwiczenia. Treść utworów odpowiada zainteresowaniom młodszych dzieci szkolnych (chociaż mogą też być wykorzystywane w pracy terapeutycznej z dziećmi starszymi 4-6 kl.). Teksty są opowieściami o dzieciach, zwierzętach, przedmiotach, które mają ludzkie uczucia. Pod każdym tekstem znajdują się propozycje ćwiczeń – frazy, zadania, ćwiczenia słownikowe oraz pytania do opowiadań. Zaletą tej książki jest to, że zadania są zawsze związane z prezentowaną historią oraz znajdują się w niej ćwiczenia i zadania dodatkowo wyjaśniające problemy, zjawiska… więcej
ISBN: 978-83-7850-041-4 Wydanie III, Kraków 2012, Format B5, Objętość 100 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Kategoria: Logopedia 1. Ewa Małgorzata Skorek (red. naukowa)

Terapia pedagogiczna. Tom 2
Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć.

Książka pt. „Terapia Pedagogiczna” stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Znalazły się tutaj rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, metody Ruchu Rozwijającego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami i wiele innych. Scenariusze zajęć zaś zostały opracowane z myślą o pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, z zaburzeniami lateralizacji oraz koordynacji ruchowej. Przedstawiono ponadto propozycje zajęć z dziećmi mającymi trudności z ortografią. Do każdego scenariusza zajęć opracowano pomoce, a w propozycjach zajęć podano przykład ich wykorzystania. Wszystkie pomoce do pracy korekcyjno-kompensacyjnej umieszczone są na dołączonej do książki płytce CD… więcej


ISBN: 978-83-7850-037-7. Wydanie V, Kraków 2012, Format B5, Objętość 180 stron, Oprawa miękka, klejona, folia KSIĄŻKA ZAWIERA PŁYTĘ CD! Pomoce w pracy kompensacyjno-korekcyjnej – materiały do przedstawionych w książce scenariuszy


 1. Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska

Zabawy i ćwiczenia na cały rok
Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami z zakresu motoryki, mowy, myślenia pojęciowego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i niesprawnymi ruchowo… więcej


ISBN: 978-83-7850-003-2. Wydanie VI poprawione, Kraków 2012, Format B5, Objętość 148 stron, Oprawa miękka, klejona, folia

Kategoria: Pedagogika osób niepełnosprawnych


 1. Eugenia Potulicka, Joanna Rutkowiak


Neoliberalne uwikłania edukacji
Neoliberalizm jest dominującą ideologią we współczesnym świecie, wywiera ogromny wpływ także na edukację. Książka weryfikuje hipotezę o istnieniu edukacyjnego programu ekonomii korporacyjnej. O ile wybitni ekonomiści mówią otwarcie o błędach doktryny neoliberalnej i o potrzebie wymyślenia nowej koncepcji, o tyle pedagodzy w naszym kraju (bo nie za granicą) na ogół milczą na temat konieczności radykalnej zmiany funkcjonującego modelu edukacji, jako pochodnej, gdyż stanowiącej narzędzie i konsekwencję funkcjonowania korporacyjnej ekonomii… więcej
ISBN: 978-83-7587-896-7. Wydanie II zmienione, Kraków 2012, Format B5, Objętość 356 stron, Oprawa miękka, klejona


 1. Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska

Zabawy i ćwiczenia na cały rok
Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi,


z zaburzeniami z zakresu motoryki, mowy, myślenia pojęciowego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i niesprawnymi ruchowo… więcej
ISBN: 978-83-7850-003-2. Wydanie VI poprawione, Kraków 2012, Format B5, Objętość 148 stron, Oprawa miękka, klejona, folia


 1. Katarzyna Charkowska


Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet
Zagadnienie należy do drażliwych kwestii społecznych, ale nadal skąpo wyjaśnionych w czasach współczesnych w Polsce. Pojawiły się np. nowe okoliczności co do form i motywów uprawiania tego procederu przez polskie dziewczęta i kobiety (sponsoring). (…) Dane na temat procederu prostytucji kobiet polskich zostały uzyskane poprzez wywiad internetowy od niewielkiej populacji. Chociaż materiał o charakterze jakościowym stanowi dobrą ilustrację badanej kwestii i wyjaśnia ją dostatecznie… więcej
ISBN: 978-83-7587-977-3. Wydanie II zmienione, Kraków 2012, Format B5, Objętość 202 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa


 1. Bajki dla dyslektyków

 2. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii

 3. Domowe narodziny

Zapraszam do naszego nowego


Jubileuszowego Katalogu 1990-2012

pobierz katalog

Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.impulsoficyna.com.pl. Polecam zwłaszcza regularne śledzenie działu "Nowości", gdzie pojawiło się i systematycznie pojawia wiele ciekawych publikacji. Tam też odnajdą Państwo naszą księgarnię internetową, w której zamówienia można składać przez całą dobę.


Pozdrawiam,

Paweł Głowiak

Oficyna Wydawnicza Impuls
ul. Fatimska 53 B
31-831 Kraków
telefax: 12 422 41 80, 422 59 47, 506-624-220 (nowy numer)
IMPULS do lepszej edukacji

www.impulsoficyna.com.pl


Pobieranie 60.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna