Ogólna charakterystyka branży transportowo -spedycyjno-logistycznej (tsl)


Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 5.1. w Strategie logistyczne przedsiębiorstw, op. cit, str.96Pobieranie 279.29 Kb.
Strona2/6
Data29.04.2016
Rozmiar279.29 Kb.
1   2   3   4   5   6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 5.1. w Strategie logistyczne przedsiębiorstw, op. cit, str.96
Na podstawie informacji przedstawionych w tabelach 1-4 można wnioskować, że rynek usług transportowych jest bardzo trudnym rynkiem do konkurowania. Duża liczba konkurentów świadczących usługi tego samego rodzaju, wysokie koszty stałe prowadzenia działalności, wysokie bariery wyjścia i wejścia, związane z regulacjami prawnymi, bardzo duża siła przetargowa nabywców powoduje to, że w tym sektorze walka konkurencyjna staję się coraz bardziej ostrzejsza.

Firmy transportowe konkurują przede wszystkim ceną oraz zakresem i jakością oferowanych usług. Strategie konkurencyjne zostaną szerzej omówione w dalszej części opracowania.

Na rynku usług spedycyjnych utrzymywała się rozdzielczość w zakresie świadczenia usług transportowych, które można nazwać standardowymi i usług kurierskich, dla których pokonywanie przestrzeni było w szczególny sposób związane z walką z czasem13. Usługi kurierskie były oferowane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne (np. poczta), a teraz są częścią oferty większości dużych firm spedycyjnych (TNT, UPS, Stolica i tp.).

Znaczne miejsce na rynku usług spedycyjnych zajmuje transport intermodalny. W terminologii ECMT jak również UN/ECE pojęcie transport intermodalny oznacza system przewozu ładunków co najmniej dwoma rodzajami transportu w jednej i tej samej jednostce ładunkowej, bez konieczności przeładunku samego ładunku przy zmianie rodzaju transportu14. W bardziej szerokim rozumieniu pojęcie intermodalnośći stosuje się do opisania systemu transportowego wykorzystującego dwa lub więcej rodzajów transportu w celu przewiezienia jednostki ładunkowej lub pojazdu samochodowego w ramach kompleksowego łańcucha transportowego „od drzwi do drzwi”15.

Kryteria jakości wykonywania przewozów intermodalnych są podobne do kryteriów wykorzystywanych w ogóle dla rynku usług transportowych. Są to:


 • Czas dostawy – czyli całkowity czas od chwili, gdy jednostka ładunkowa jest gotowa do transportu, do momentu dostarczenia jej do odbiorcy;

 • Niezawodność – rozumiana jako prawdopodobieństwo przybycia do terminalu docelowego bez opóźnień;

 • Elastyczność – łatwość z jaką system adaptuje się do nieprzewidzialnych zmian wymagań logistycznych;

 • Monitoring – możliwość pozyskiwania informacji o statusie ładunku;

 • Dostęp do terminali przeładunkowych – łatwość, z jaką system intermodalny może zostać użyty;

 • Ochrona i bezpieczeństwo ładunków – prawdopodobieństwo ryzyka utraty ładunku lub jednostki ładunkowej;

 • Kwalifikacje – zdolność operatorów transportu intermodalnego do radzenia sobie z kompleksem wymagań logistycznych16.

Transport intermodalny ma głównie zastosowanie w przewozach międzynarodowych. Jednym z możliwych rozwiązań pozwalających na zwiększenie udziału transportu intermodalnego w rynku usług logistycznych jest integracja całego łańcucha transportowego oraz zainteresowania firm transportowych i spedycyjnych wyższą jakością usług ocenianych według przedstawionych kryteriów.

Rynek usług transportowych jest najbardziej rozbudowaną i ukształtowaną częścią rynku usług logistycznych. Rynek usług logistycznych jest rynkiem rozwijającym się, na którym przedsiębiorstwa oferują kompleksowe usługi logistyczne, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Sektor ten ma w sobie zarówno cechy sektora transportowego jak i handlu. Scharakteryzować można go w sposób następujący17 :


 1. sektor jest w fazie ekspansji;

 2. powstaje w znacznej części przez dezintegrację pionową nabywców;

 3. produkty sektora są zróżnicowane, wymagają dość dużych nakładów kapitałowych lub stworzenia skutecznych powiązań z podwykonawcami usług – składowych usługi logistycznej;

 4. koszty logistyczne mają duży i rosnący udział w kosztach nabywców;

 5. logistyka ma duże i rosnące znaczenie dla zysków nabywców i dla ich udziałów w rynku;

 6. w sektorze ogromną rolę odgrywają zjawiska związane z krzywą doświadczenia;

 7. sprawą kluczową staję się lojalność klientów i marka firmy18.

Rozwój usług spedycyjnych i logistycznych wynika z przemian zachodzących w handlu międzynarodowym, są to zmiany strukturalne dokonujące się nie tylko w transporcie, ale i w przemyśle. Zapotrzebowanie na usługi spedycyjne będzie rosło zgodnie z tendencjami wyłaniającymi się w zakresie procesu globalizacji, co spowoduje wzmożoną konkurencję na tym rynku.1.3. Strategie firm

Strategia jest powszechnie rozumiana jako pewien plan działania organizacji, związany z jej obecną i przyszłą pozycją w otoczeniu oraz pewien względnie trwały i spójny sposób działania19. Służy ona realizacji zasadniczych, długookresowych celów organizacji. Strategię przedsiębiorstwa można opisać w prosty sposób za pomocą czterech elementów: celów strategicznych, domeny działania, sposobu zdobywania przewagi konkurencyjnej i strategii funkcjonalnych. Cele strategiczne wskazują kierunek, w którym firma zmierza, określają ramy planów strategicznych, ustalają sposób motywowania pracowników oraz sposoby kontroli wykonywania tych planów.Rysunek 5 Model strategii


Domena działania


Funkcjonowanie programy działaniaStrategiczna przewaga

Strategiczne cele


Źródło: Ciesielski M, Strategie (Lit 1) , str. 29

Cele dotyczą z reguły rentowności lub udziału w rynku.

Domena firmy wskazuje, jakie produkty i na jakich rynkach zamierza sprzedawać. Niektóre firmy decydują się na działanie na jednym lub na kilku małych rynkach. Inne konkurują na wielu, niekiedy bardzo różnych rynkach. Wybór domeny jest oczywiście ściśle związany z decyzjami odnośnie do sposobu zdobywania przewagi konkurencyjnej. Podstawowymi sposobami zdobywania przewagi konkurencyjnej są: niska cena, dobra jakość, wyjątkowe cechy produktu lub usługi, szybkość dostawy i marka20.

Strategie funkcjonalne to konkretyzacja strategii ogólnej na polu produkcji, marketingu, finansów itd. Dla każdej istotnej funkcji przedsiębiorstwa musi być opracowany program działania – kompleksowy i zgodny z innymi elementami strategii. Sprawą zasadniczą jest tu realizacja ogólnych celów strategicznych i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Według J. Kaya najważniejszym problemem firmy jest dostosowanie jej zdolności do stojących przed nią wyzwań. Aby zdobyć przewagę na rynku, firma musi dysponować wyróżniającą się zdolnością, wynikającą z cechy, której brak innym przedsiębiorstwom. Taka zdolność staje się z chwilą wprowadzenia na rynek przewaga konkurencyjną. J. Kay wskazuje na trzy podstawowe rodzaje wyróżniających zdolności: innowacja, reputacja i architektura, gdzie architektura – to sieć relatywnych kontaktów wewnątrz lub wokół firmy.

Dla skrótowego opisu formułowania strategii można posłużyć się modelem Andrewsa. Jest to kompleksowe ujęcie problematyki strategii. Strategia jest zdeterminowana przez mikrootoczenie, czyli elementy wewnętrzne (cele, umiejętności, zasoby) oraz makrootoczenie, czyli elementy zewnętrzne (cele społeczne, konkurencja, zasoby).Rysunek 6 Schemat określania strategii według K. R. Andrewsa


Trendy i warunki otoczenia:

 • ekonomiczne

 • techniczne

 • fizyczne

 • polityczne

 • społeczne

region kraj świat

Wyróżniające umiejętności:

-możliwości • Finansowe

 • Zarządzania

 • Organizacyjne

Reputacja

HistoriaMożliwości oraz ryzyko:


Identyfikacja

Badanie


Szacunek ryzyka

Zasoby firmy:
Identyfikacja

mocnych i słabych stron firmy

Program zwiększenia możliwości firmy


Konstrukcja możliwych kombinacji możliwości oraz zasobówOcena kombinacji w celu określenia najlepszego dostosowania możliwości oraz zasobów


Wybór produktów oraz rynkówŹródło: Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, s.50

W przedsiębiorstwach działających w otoczeniu rynkowym wyróżnia się zazwyczaj trzy poziomy strategii: 1. strategię przedsiębiorstwa (korporacji) związaną z wyborem portfela produktów i rynków

 2. strategię konkurencyjną dotyczącą konkretnego produktu lub rynku i określającą sposób konkurowania,

 3. strategię funkcjonalną - produkcyjną, marketingową, logistyczną.

Ze względu na temat danego opracowania najbardziej interesuje nas strategia konkurencyjna.

Najpopularniejszym modelem strategii konkurencyjnych firm jest koncepcja M. E. Portera. Wyróżnił on cztery alternatywne strategie konkurencyjne: przywództwo pod względem kosztów, strategię zróżnicowania, strategię niszy rynkowej i niskich kosztów oraz strategię niszy rynkowej zróżnicowanej koncentrycznie. Model konkurencji ma tu więc dwa wymiary: obszar konkurencji i sposób zdobywania przewagi nad rywalami. Wiodąca pozycja pod względem kosztów wymaga najczęściej dużego udziału w rynku, agresywnego inwestowania , agresywnej polityki cenowej, ścisłej kontroli kosztów, unikania klientów o marginalnym znaczeniu. Motyw niskich kosztów nie oznacza oczywiście pomijania jakości i poziomu obsługi klienta.

Druga podstawowa strategia według Portera polega na zróżnicowaniu wyrobu lub usługi firmy, a więc na tworzeniu odrębności. Zróżnicowanie rzadko wiąże się z dużym udziałem w rynku i w sposób oczywisty odbywa się za cenę gorszej pozycji kosztowej.

Trzeci i czwarty rodzaj strategii polegają na nastawieniu się na obsługę wybranej niszy rynkowej. Zakłada się, iż pozwoli to na uzyskanie przewagi nad rywalami działającymi w skali całego rynku lub w skali segmentu. Dąży się do obniżenia kosztów albo zróżnicowania. Ta strategia oznacza wyrzeczenie się dużego udziału w rynku. Opisane strategie można przedstawić na rysunku.Rysunek 7 Strategie rynkowe według M. E. Portera


Przewaga konkurencyjna


Niższe koszty

zróżnicowanie


P
szeroki


rzywództwo

kosztowe

Zróżnicowanie

N
wąski


isza –nastawienie na koszty

Nisza –zróżnicowanie koncentryczneŹródło: Ciesielski M LIT 1, str. 34
Warto zaznaczyć, iż firmy, które nie wybrały jednej z czterech podstawowych strategii określa się jako firmy, które ugrzęzły. Brakuje im udziału w rynku, inwestycji i zdecydowania potrzebnych do zajęcia wiodącej pozycji w zakresie kosztów. Firmy te cechuje niska rentowność.

Prostym sposobem opisu zagadnienia przewagi konkurencyjnej jest koncepcja trzech sposobów zdobywania przewagi nad rywalami.

Firma może zdobyć taką przewagę:


 1. przez wysoką jakość,

 2. dzięki niskiej cenie,

 3. z powodu dobrego lub unikatowego sposobu dostarczania towarów i dobrej obsługi klienta.

Przy podejściu tradycyjnym zakłada się, iż firma konkuruje jednym sposobem lub kombinacją dwu lub trzech sposobów zdobywania przewagi na rynku. W rzeczywistości obsługa rynku staje się dziś zasadniczym sposobem konkurowania. Relacja jakości i ceny może być jednakowa dla różnego rodzaju usług. Nabywcy zwracają coraz większą uwagę na czas obsługi. W triadzie „jakość-cena – termin” jakość i cena stały się już kwestią dobrego przyzwyczajenia. Oferowanie korzystnej relacji jakości i ceny nie jest już sposobem konkurowania, lecz minimalną odpowiedzią na oczekiwania rynku. Strategie konkurencyjne przejawiają się obecnie w obsłudze rynku. Cena i jakość ustępują więc miejsca nowym rodzajom przewagi konkurencyjnej związanym z perfekcją w planowaniu nad czasem, polegającym na:

- stosowaniu krótkich terminów dostaw i obsługi, • szybkim odpowiadaniu na wymagania rynku,

 • szybkim wprowadzeniu innowacji.

Stawia to z kolei nowe wyzwania przed rynkiem usług transportowych i logistycznych.
Rozdział II Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką
Zarządzanie współczesną firmą działającą w obszarach związanych z logistyką nie da się realizować bez wspomagania bardziej lub mniej wyrafinowaną techniką informatyczną.

Zarządzanie firmą samo w sobie niewiele jest warte, jeżeli nie opiera się na rzeczywistych danych. Zastosowane rozwiązanie informatyczne powinno udostępniać i wykorzystywać dobrze zaprojektowany sposób identyfikowania zarówno pozycji materiałowych wykorzystywanych w działalności wytwórczej, jak i jednostek handlowych i logistycznych wykorzystywanych w działalności dystrybucyjnej. Wszystko po to aby dobrze zarządzać globalnym łańcuchem dostaw.

Wszelkie strategie i taktyki logistyczne opierają się na informacjach uzyskiwanych z różnych baz danych organizowanych przez różne systemy informatyczne. Dane logistyczne poddawane przetwarzaniu muszą być dobrze zorganizowane, co oznacza, że muszą być jednoznacznie identyfikowane, sprawnie pobierane z zewnątrz i generowane na zewnątrz oraz efektywnie przetwarzane wewnątrz „systemu”.

Systemy informatyczne są narzędziami udostępniającymi użytkownikom obszerną na ogół funkcjonalność, pozwalającą na przetwarzanie różnych kolekcji danych. Dane, zapisane w bazach danych, będąc niepodzielnymi faktami bez powiązań, stanowią spoiwo dla systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Informacja jest natomiast wynikiem przetworzenia tych danych z jednej postaci w inną, poprzez działanie odpowiednich funkcji systemu informatycznego.

Na rynku informatycznym nie istnieje jedno dobre rozwiązanie systemowe, które zapewniłoby kompleksową obsługę informatyczną logistyki przedsiębiorstwa w stopniu je zadowalającym. Zawsze zachodzi konieczność wykorzystywania szeregu różnych rozwiązań informatycznych wzajemnie się uzupełniających, które na zasadzie synergii wypełniają wszelkie potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa, umożliwiające sprawną realizację logistyki w pełnym tego słowa znaczeniu.


2.1. Zintegrowany system informatyczny
Skuteczne zarządzanie firmą bez dysponowania zaawansowanym systemem informatycznym wspomagającym podejmowanie decyzji, staje się we współczesnym świecie coraz trudniejsze. Okres, w którym przedsiębiorstwa wykorzystywały wyłącznie programy finansowo-księgowe, z oddzielnie funkcjonującymi aplikacjami dotyczącymi produkcji, magazynowania czy spedycji, dobiega nieuchronnie końca. Uzyskanie czytelnego, jednolitego obrazu funkcjonowania firmy, który jest wypadkową ogromnej ilości zjawisk zachodzących w skomplikowanej grze rynkowej, może jedynie zagwarantować wdrożony i dobrze funkcjonujący zintegrowany system informatyczny (ZSI)21.

ZIS można zdefiniować jako program komputerowy, narzędzie, które służy do integrowania danych pochodzących z wielu źródeł rozróżnianych za pomocą identyfikatorów, w określony strumień informacji.22

Odróżnić od systemu informatycznego trzeba system informacyjny, który stanowi zaprojektowaną i stosowaną w przedsiębiorstwie organizację pracy.23

Systemy informacyjne przedsiębiorstw działające na rzecz logistyki i wspomagane rozwiązaniami informatycznymi spełniają następujące funkcje:  • inicjujące (przetwarzanie zamówień, tworzenie dokumentów),

  • planistyczne (prognozowanie zapotrzebowania zależnego i niezależnego),

  • kontrolne (porównywanie wyników z założonymi standardami obsługi klienta),

  • koordynacyjne (planowanie sprzedaży, harmonogramowanie produkcji, planowanie zapotrzebowania materiałowego),

  • integrujące (łączące system przedsiębiorstwa z zewnętrznymi systemami odbiorców, dostawców, usługodawców, np. systemy EDI).24

Zintegrowany system informatyczny zazwyczaj składa się z wielu wyspecjalizowanych modułów odpowiedzialnych za różne strefy działalności przedsiębiorstwa. W pełni zintegrowane systemy informatyczne pozwalają na efektywne wspomaganie procesów planistycznych sprzedaży, jej prognozowanie, planowanie potrzeb materiałowych, bilansowanie dostępnych zasobów (ludzkich, wytwórczych, transportowych, magazynowych i finansowych). Najbardziej wyrafinowane systemy wspomagają także podejmowanie operacyjnych decyzji w transporcie i magazynowaniu. Jednak cechą charakterystyczną ZSI jest to, że wszystkie te aplikacje korzystają z tej samej bazy danych wspólnej dla całego przedsiębiorstwa. Dobrze działający ZSI czuwając nad całością prac wykonywanych w przedsiębiorstwie, jest w stanie dostarczyć cennych informacji dla wszystkich szczebli zarządzania w firmie. Odpowiednio obrobione dane będą podstawą do podejmowania przez zarząd decyzji strategicznych i zaplanowania polityki długofalowej. Dane pochodzące z tej samej bazy danych będą służyć również do podejmowania decyzji krótkookresowych , operacyjnych oraz do dokonywania bieżącej kontroli funkcjonowania firmy.

Dane zbierane przez system informatyczny i poddane skomplikowanym algorytmom dają podstawę do wspomagania zarządzania logistyką współczesnych przedsiębiorstw.

Dobrze funkcjonujący ZSI powinien w efekcie swojego działania doprowadzić do wielu pozytywnych zmian w każdej firmie. Celem zastosowania tego systemu jest obniżenie kosztów działania przedsiębiorstwa.

Zintegrowane systemy informatyczne zapewniają: • bezpośrednią łączność z systemem Klienta,

 • szybką i prostą procedurę rezerwacji zleceń,

 • szybkość i niezawodność przekazywania informacji,

 • optymalizację gospodarki magazynowej,

 • sprawne raportowanie na temat przebiegu współpracy,

 • zintegrowanie systemu księgowego z pozostałymi systemami.

Pozytywy z zastosowania ZSI są szeroko przedstawiane we wszystkich sferach, lecz istnieją pewne przeszkody wdrażania tego rodzaju oprogramowania. Jedną z ważniejszych przyczyn jest obawa firm przed dokonaniem niezbędnych zmian w ich funkcjonowaniu, które często mają rewolucyjny charakter. Wraz z wprowadzeniem ZSI musi ulec zmianie organizacja pracy. Wprowadzenie nowych procedur wymaga uzupełnienia wiedzy informatycznej i ekonomicznej przez personel. Obawy występują również o to, że specyfika działania przedsiębiorstwa nie zostanie w pełni objęta programami oferowanymi przez firmy informatyczne.

Jednak główną przyczyną nie wprowadzenia ZSI w przedsiębiorstwie jest wysoki koszt tego oprogramowania. Z kosztem tym wiąże się nie tylko zakup licencji na specjalistyczny program, ale również budowa właściwej platformy sprzętowej, a także nakłady związane z niezbędnymi modyfikacjami programu i wielomiesięcznym jego wdrożeniem przez firmę konsultingową.Tabela 2 Wykorzystywanie rozwiązań teleinformatycznych i systemów wspomagania procesów w firmach logistycznych

Usługa

Udział procentowy

(stan na 2001 rok)Poczta elektroniczna

94%

Internet

92%

Samodzielny system IT księgowy i/lub kadrowy

80%

Dzierżawione łącza telekomunikacyjne

74%

Samodzielny system IT zarządzania finansowego

58%

Samodzielny system IT magazynowy

58%

Intranet

38%

Samodzielny system IT zarządzania środkami transportu

36%

System dużej bazy danych lub hurtownia danych

34%

Inny samodzielny system IT

26%

System CMR wspomagający kontakt z klientami

18%

Zintegrowany system klasy MRP II/ERP

12%

Źródło: Logistyka XXI wieku –efektywność zarządzania procesami . www.logistykafirm.com
Jak wynika z badań podstawowe rozwiązania informatyczne wykorzystywane w firmach logistycznych to: wszechobecna poczta elektroniczna, Internet i system IT obsługujący kadry i płace. Jest to zestaw minimalny, który obsługuje każdego pracownika ułatwiając mu kontakty wewnętrzne i zewnętrzne (e-mail), zdobywanie informacji (Internet) oraz szybki dostęp do danych o swojej sytuacji pracowniczej. O szczebel wyżej znajdują się systemy zbliżające firmę do efektywnego zarządzania procesami finansowym, magazynowymi i transportowymi. Prawdziwa elitę przedsiębiorstw stanowią te, które dysponują hurtowniami danych oraz wysoce zintegrowanymi systemami wspomagającymi zarządzanie klasy MRP II/ERP.
2.2. Kategorie systemów wspomagających zarządzanie

Analizując rodzaje programów informatycznych używanych w przedsiębiorstwach, można wyróżnić pięć podstawowych grup.

Pierwsza grupa to programy typu F-K. Są to programy finansowo-księgowe, stosowane jako autonomiczne w sferze finansowo-księgowej przedsiębiorstwa25. Drugą grupę stanowią programy inżynierskie typu CAD (Computer Aided Design) używane w pracowniach konstruktorskich do projektowania wyrobów. Projektowanie jest oczywiście wspomagane komputerowo, a program nie tylko wykonuje wszelkie obliczenia i tworzy niezbędną dokumentację technologiczną , ale również jest w stanie przeprowadzić symulację działania projektowanego urządzenia.

Pozostałe trzy grupy programów służą do bezpośredniego informatycznego wspierania logistyki w przedsiębiorstwie. Są to programy typu ERP (Enterprise Resource Management), służące do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Programy tej klasy służą do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem i są rozwinięciem standardu MRP.II (Manufacturing Resources Planning) o funkcje ekonomiczno-planistyczne. ERP jest pojęciem podstawowym obejmującym najszerszą funkcjonalność systemu wspomagania zarządzania. Następna grupa programów to programy typu SCM (Supply Chain Management ), odpowiadające za wspieranie łańcucha dostaw. Ostatnia, ale bardzo ważna grupa programów, to programy typu WMS (Warehousing Management Systems), służące do zarządzania procesami magazynowymi26.

Na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw znajduje się bardzo dużo firm oferujących mniej lub bardziej zaawansowane programy. Wśród systemów wspomagających zarządzanie wyróżnić można najbardziej znane systemy oferowane przez przedstawicielstwa znanych zachodnich potentatów w dziedzinie pisania programów biznesowych – mySAP.com, J.D. Edwards. Są to systemy obejmujące kompleksowe zarządzanie procesami w firmie, lecz bardzo kosztowne. Większość oprogramowania opiera się na bazach danych: Oracle, MS SQL lub SQL Sever z wykorzystaniem systemów: MS Windows lub Unix.

2.2.1. Charakterystyka programu typu ERP
Pojęcie ERP ((Enterprise Resource Management) czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa, przedstawia całość systemową, która zazwyczaj składa się z wielu wewnętrznych modułów27. ZSI klasy ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, który integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. W ERP stosowane są również mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć, dające możliwość analizy ich skutków, także finansowych. Pozwala to na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie działań w celu sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego.

System ERP obejmuje następujące obszary działalności logistycznej: • obsługa klientów – baza danych o klientach, przetwarzanie zamówień, obsługa specyficznych zamówień (produkty na żądanie: assembly-to-order, make-to-order),elektroniczny transfer dokumentów (EDI),

 • produkcja – obsługa zapasów, wyznaczanie kosztów produkcji, zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji, zarządzanie zmianami produktów, prognozowanie zdolności produkcyjnych, kontrola procesu produkcji,

 • finanse – prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów księgowych, rozliczanie działalności, przygotowanie raportów finansowych zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorców,

 • integracja w ramach łańcucha logistycznego – cecha, która prawdopodobnie wyznaczy przyszłe kierunki systemów ERP, powodując ich wyjście poza przedsiębiorstwo28.

Programy klasy ERP powinny ogarniać swoim działaniem całość przedsiębiorstwa. ERP został poprzez rozwinięcie systemu MRPII o procedury finansowe, w tym księgowość zarządczą, cash flow, metodę ABC (Activity Based Costing) – rachunek kosztów działań, wzbogacone o mechanizmy integrujące łańcuch dostaw (supply chain), w powiązaniu z EDI (Electronic Data Interchange) i zintegrowaną dystrybucją.

MPR. II (Manufacturing Resources Planning) – Planowanie Zasobów Produkcyjnych – to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników, ze względu na małą pojemność pojęcia MRP (Material Reguirement Planning) –Planowanie Potrzeb Materiałowych; polega na harmonogramowaniu wytwarzania na podstawie pamiętanych procesów technologicznych i zdolności produkcyjnych.

Metoda MRP II polega na zastąpieniu w przedsiębiorstwie dotychczasowego niespójnego systemu planowania przepływem materiałów systemem sformalizowanym – opartym na jednolitym, kroczącym i stale aktualizowanym harmonogramie wytwarzania; wdrożenie systemu planowania bazującego na metodzie MRPII nie polega na wdrożeniu systemu informatycznego29.

Ogólne cechy, jakimi powinny się charakteryzować programy klasy ERP, to kompleksowość, elastyczność, integracja danych i procedur, a także otwartość i zaawansowanie.

System ERP zarządza przepływem wewnętrznych procesów firmy w sposób umożliwiający znaczną redukcję zapasów i kosztów.

2.2.2. Charakterystyka programy typu SCM

Kolejna grupa programów wspierająca logistykę w przedsiębiorstwach to grupa SCM (Supply Chain Management). Jest to grupa programów wspierających w firmie zarządzanie łańcuchem dostaw. W odróżnieniu od systemów ERP w rozwiązaniach SCM wymagany jest model danych, pozwalający obsługiwać w czasie rzeczywistym dużą liczbę złożonych transakcji. W planowaniu SCM uwzględnia się wiele lokalizacji, ich wzajemne zależności, globalny łańcuch dostaw i partnerów handlowych danej firmy.

Systemy SCM muszą być wspierane dodatkowo techniką ADC i technologią EDI.

ADC (Automatic Data Capture)- jest to automatyczne gromadzenie danych, pojęcie mocno związane z logistyką, obejmujące automatyczne identyfikowanie danych, na ogół z wykorzystaniem kodów kreskowych i ich przekazywanie do systemu informatycznego celem dalszego przetwarzania, wspomaga realizację SCM.

EDI (Electronic Data Interchange) - jest to elektroniczna wymiana standardowo sformatowanych komunikatów pomiędzy niezależnymi systemami informatycznymi bez bezpośredniego udziału człowieka30.

Oprogramowanie typu SCM musi precyzyjnie zaplanować przepływ materiałów w firmie i zsynchronizować wszystkie działania temu towarzyszące. Do jego zadań należy również realizacja planów zaopatrzenia, a także dopasowanie podaży wyrobów do ich popytu. W efekcie program musi uwzględniać różne położenie zakładów, magazynów i hurtowni, a także czas i środki transportowe służące do fizycznego przemieszczania ładunków. Tym wszystkim działaniom musi towarzyszyć gromadzenie danych związanych z łańcuchem dostaw, czyli elektroniczne śledzenie przemieszczanych ładunków. Pomaga w tym Elektroniczna Wymiana Danych. Programy SCM powinny zapewnić płynną wymianę informacji.

W systemie SCM każda jednostka ładunkowa ma swój kod (UCC/EAN-128) lub identyfikator (SSCC)31 przedstawiony w formie kodu kreskowego, co umożliwia śledzenie ładunków, jest on odnośnikiem w bazie danych, w której zainteresowana osoba może drogą elektroniczną doczytać informacje o towarze.

Z systemem SCM wiążą się największe nadzieje dla nowej ery rozwoju ekonomicznego, w której Internet jako szybki kanał informacyjny oraz standaryzacja opakowań i ich oznaczeń jako podstawa dla logistycznej wymiany towarów są kluczem do sprawnego łańcucha dostaw w skali globalnej. Firmy, chcąc rozwijać się w dynamicznym środowisku biznesowym, potrzebują dobrej infrastruktury informacyjnej, która umożliwi podejmowanie trafnych decyzji w czasie rzeczywistym oraz zagwarantuje uzyskanie zadowolenia klientów.


2.2.3. Charakterystyka grupy WMS

Systemy informatyczne typu WMS (Warehousing Management Systems) stanowią specjalizowane narzędzia wykorzystywane do obsługi procesów magazynowych. System WMS stanowi odrębną całość funkcjonalną, zawiera szereg specyficznych modułów, odpowiadających poszczególnym grupom procesów logistycznych, jakie zachodzą w magazynowaniu, łącznie z obsługą magazynów wysokiego składowania32.

System typu WMS jest zatem wyspecjalizowanym i wydajnym narzędziem wspomagającym wszelkie techniczne operacje realizowane w magazynie i związane z fizycznym procesem lokowania towarów w magazynie, na ogół pozwalającym na zarządzanie dowolną ilością magazynów, ich podziałem na różne obszary, klasy i miejsca magazynowe.

W przypadku funkcjonowania w przedsiębiorstwie ZSI programy należące do grupy WMS współpracują z nadrzędnym systemem ERP. Ich funkcjonowanie musi być skorelowane gdyż działają na podstawie tej samej bazy danych, wspólnej dla całego przedsiębiorstwa.

Podstawowe elementy typowe dla rozwiązań informatycznych typu WMS, to:


 • zarządzanie magazynami,

 • miejsca magazynowe,

 • zawartość magazynu,

 • dokumenty logistyczne,

 • zamówienia dla dostawców,

 • zlecenia od klientów,

 • rezerwacja towarów,

 • generacja ładunków,

 • dostawy do magazynu,

 • rejestracja dostaw z zewnątrz,

 • rejestracja dostaw z produkcji,

 • wysyłki z magazynu,

 • automatyczne planowanie wysyłek

 • operacje magazynowe,

 • transport i spedycja.

Na potrzeby danego opracowania dokładnie zostanie opisany ostatni element modułu WMS – transport i spedycja.

Transport i spedycja
System WMS dostarcza użytkownikom zestaw funkcji pozwalających na wspomaganie prac związanych z planowaniem i realizacją prac transportowych związanych z przyporządkowywaniem skompletowanych przesyłek poszczególnym transportom zewnętrznym.

Głównym zadaniem tej opcji systemu WMS jest optymalizacja planowania tras dla przygotowanych wysyłek. Poprzez zastosowanie specjalnych algorytmów i odpowiednich narzędzi informatycznych, trasy są planowane dla poszczególnych samochodów tak, aby ilość pojazdów potrzebnych do transportu oraz ilość pokonywanych przez nie kilometrów była jak najmniejsza. System WMS, posiadając szereg danych potrzebnych do planowania spedycji, dodatkowo umożliwia rozliczanie kosztów jej realizacji.33

Optymalizacja tras transportowych odbywa się za pośrednictwem oprogramowania typu GIS (Geographic Information Systems) z pełną możliwością edycji podłączonej mapy, w rodzaju:


 • przesuwanie mapy techniką „przeciągnij i upuść”,

 • powiększanie/pomniejszanie fragmentu mapy,

 • wyświetlanie nazw miejscowości,

 • podświetlanie aktualnie obliczonej trasy,

 • dodawanie do mapy nowych miejscowości i połączeń drogowych,

 • edycja na mapie danych dotyczących miejscowości i dróg,

 • przesuwanie miejscowości w obrębie mapy,

 • wyszukiwanie miejscowości na mapie,

 • znajdowanie połączenia drogowego między miastami,

 • ustawienie parametrów mapy (kolor miejscowości, dróg, granic, czcionki nazw).

W module spedycyjnym systemu WMS zawarte są specyficzne dla planowania transportu kartoteki zdanymi. Należą do nich:

  • Kontrahenci –baza kontrahentów, z którymi firma związana jest usługami transportowymi (przewoźnicy, klienci, odbiorcy)34;

  • Środki transportu – kartoteka opisująca poszczególne pojazdy firmy z podaniem konkretnych parametrów, takich jak: powierzchnia skrzyni, ładowność, pojemność, numer rejestracyjny, priorytet, termin ważności OC przewoźnika;

  • Produkty – parametry dostępnych typów transportowanych artykułów, umożliwiające późniejsze rozróżnianie artykułów wymagających transportu w chłodni lub przy pomocy cysterny;

  • Kierowcy – baza danych istniejących kierowców, zawierająca informacje umożliwiające szybki kontakt z kierowcą będącym w trasie;

  • Klasy dróg – opis klas dróg pozwalający na bardziej precyzyjne planowanie;

  • Trasy – baza wszystkich (zrealizowanych, jak i dotychczas niezrealizowanych) tras;

  • Typy nośników magazynowo-transportowych – rodzaje oraz typy transportowanych nośników z opisem ich gabarytów, pozwalające na późniejsze przyporządkowanie właściwego samochodu oraz optymalizację załadunku (np. europalety, palety jumbo, pojemniki, skrzynie, itp.);

  • Miejscowości oraz połączenia drogowe – kartoteka dostępnych miejscowości wraz z tabelami odległości generowana przez program i modyfikowalna przez użytkownika (tzw. kilometrówka)35.

Moduł spedycyjny systemu WMS zawiera ponadto zestaw specjalizowanych funkcji pozwalających na proces optymalizacji wysyłek. Zwolnione do wysyłki zlecenia są przez system WMS analizowane przede wszystkim pod kątem minimalnej ilości samochodów, jakimi należy wysyłki wyekspediować, pod kątem sumarycznej długości trasy oraz pod kątem czasu trwania przejazdu.

Rozplanowane przez system trasy udostępnione są w postaci drzewa tras zawierającego pełną informację o ich przebiegu i przewożonym ładunku oraz w postaci skalowalnej mapy. Końcowym etapem planowania jest wydruk listu przewozowego oraz planu rozmieszczenia ładunków na środku transportowym.

List przewozowy zawiera wszystkie pozycje zamówień, które nie są jeszcze dostarczone do odbiorców. Jest on posortowany według dat realizacji wprowadzanych wraz z pozycją zamówień. Wynika z tego, że na początku listy zawsze są dostępne te pozycje, które powinny być dostarczone w pierwszej kolejności.

   1. DCSi. Logistics – zintegrowany system logistyczny

DCSi. Logistics został zaprojektowany w sposób pozwalający na odwzorowanie pełnego łańcucha dostaw od początku do końca. W konwencjonalnym podejściu do łańcucha dostaw każdy jego element jest obsługiwany przez odmienne formy działalności biznesowej takie jak: transport krajowy, przewozy międzynarodowe, agencje celne, magazyny czy centra dystrybucyjne.

Nasilające się procesy integracyjne globalnej ekonomii przyczyniają się do otwierania nowych rynków i jednocześnie sprawiają, że dostawcy usług logistycznych starają się utrzymać a wręcz zwiększać swój udział w rynku poprzez zapewnienie obsługi dla klientów w każdym elemencie łańcucha dostaw.

DCS Transport i Logistics przewidując te zmiany dostosowało do nich rozwój DCSi. Logistics. Wsparcie informatyczne pełnego zakresu operacji logistycznych zostało ujęte w jednym zintegrowanym zestawie aplikacji.

DCSi. Logistics jest w pełni zintegrowanym, modularnym systemem. Wszystkie moduły pracują na wspólnej bazie danych i posiadają pewien wspólny zestaw funkcji. Poza wspólnymi funkcjami każdy ze specjalizowanych modułów posiada odpowiedni dla siebie zestaw poleceń i akcji. Takie podejście umożliwia dużą elastyczność przy implementacji systemu i łatwość integracji nowych modułów.

Wszystkie moduły systemu DCSi. Logistics są zaprojektowane w sposób umożliwiający ich międzynarodowe wykorzystanie – oznacza to ich wielojęzykowość, wielowalutowość oraz możliwość obsługi międzynarodowych korporacji. Czytelny interfejs użytkownika został opracowany pozwalając zredukować czas potrzebny na szkolenia użytkowników z zakresu jego systemu pomocy, jak również z pełnej listy skrótów stosowanych w systemie. System może być obsługiwany zarówno poprzez tradycyjne menu jak i poprzez skróty kodowe, które pozwalają zaawansowanym użytkownikom na szybsze poruszanie się i nawigowanie systemem.


Transport międzynarodowy

Moduły dostarczają specjalizowane, zaawansowane funkcje wprowadzania zleceń importowych oraz eksportowych z wykorzystaniem transportu lotniczego, morskiego oraz drogowego jak również zleceń związanych z transportem krajowym.

Elastyczne tabele taryfowe umożliwiają jednocześnie obsługę stałych klientów na podstawie stosownych umów i oddzielnych taryf oraz tabel rabatowych, jak również korzystanie ze standardowej taryfy przy obsłudze klientów okazjonalnych.

Automatyczne mechanizmy wyliczające zyski i koszty związane z obsługą zleceń pozwalają na szybkie i pełne uzyskanie wskaźników rentowności przedsięwzięć. Optymalizacja wykorzystania środków transportowych jest uzyskiwana poprzez wykorzystanie modułów planowania załadunku oraz planowania tras transportowych.


Moduł Track&Trace

Automatycznie zapisuje informacje o zmianach statusów przesyłek (np. PoD) i umożliwia ciągły do nich dostęp. Rozbudowany moduł obsługi zdarzeń pozwala na ich śledzenie. Szczególnie ważną funkcją modułu jest możliwość definicji alarmów i powiadomień w sytuacjach niedostarczenia przesyłki, jej zaginięcia lub opóźnień w jej dostarczeniu. Wykorzystanie alarmów pozwala na lepsze zarządzania i poprawę wydajności oraz jakości uslug.


Moduł Terminal Warehousing

Moduł magazynowy został zaprojektowany do zaspokajania potrzeb związanych z operacjami przeładunkowymi towarów na terminalach. Zawiera on również wszystkie funkcje magazynowe niezbędne do świadczenia usług magazynowych i dystrybucyjnych. System pozwala na konfigurację dowolnej struktury magazynowej, struktury wielomagazynowej wraz z możliwością obsługi magazynów-chłodni jak również składów wolnocłowych.

Operacje związane z kompletacją towarów oraz pakowaniem są wspierane poprzez odpowiednie procedury. System pozwala również na obsługę towarów o niestandardowych wymiarach czy też kolekcjonowanie wielu różnych pozycji w jednym zbiorczym opakowaniu.
Obsługa klientów

Wysokiej jakości moduł obsługi klientów stanowi główny element budowania optymalnych relacji biznesowych. Posiadająca bardzo duże możliwości struktura bazy klientów zawarta w DCSi.Logistics pozwala na budowanie i wykorzystanie dokładnych danych o profilach klientów, ich wymaganiach oraz innych ważnych z punktu widzenia obsługi i współpracy informacjach.

Powiązanie bazy z innymi modułami pozwala na błyskawiczne przygotowywanie odpowiedniej oferty w odpowiedzi na zapytania klienta. Oferta może być wydrukowana lub przesłana faksem albo drogą elektroniczną bezpośrednio do zainteresowanych osób.

System śledzenia przesyłek przechowujący wszelkie dane o statusach przesyłek klienta pozwala monitorować poprawność realizacji zleceń. Klient może uzyskać dostęp do tych danych, pozwalający na prosty dostęp do informacji gdzie w chwili obecnej znajdują się jego przesyłki.

Oczywiście wbudowane zabezpieczenia maksymalizują bezpieczeństwo dostępu do danych.

Komunikacja

Komunikacja drogą elektroniczną stanowi w chwili obecnej fundamentalny element wszystkich systemów informatycznych.

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jako alternatywa do połączeń telefonicznych, faksowych czy też poczty elektronicznej pozwala na wygodny i bezpieczny sposób przekazywania zleceń, zamówień, dokumentów magazynowych i dokumentów sprzedaży. Mechanizm pozwala na zbieranie w systemie niezbędnych dokumentów od przewoźników i innych usługodawców oraz przekazywanie do klientów niezbędnych dokumentów takich jak np. faktury sprzedaży.
Informacja zarządcza

W systemie można wykonać wiele standardowych raportów. Dodatkowo system umożliwia tworzenie własnych raportów i zestawień na podstawie statystycznej bazy danych. Wszystkie wygenerowane raporty mogą być skonwertowane do wykorzystania w typowych pakietach biurowych na komputerach PC.


Platforma sprzętowa

System działa na platformie serwerów IBM i Series wyróżniających się: • Pełną niezawodnością

 • Skalowalną architekturą

 • Dużą wydajnością

 • Łatwym w użyciu systemem operacyjnym

 • Zintegrowaną bazą danych

 • Efektywnymi mechanizmami komunikacyjnymi

Programy dla ZSI klasy ERP są przeznaczone przede wszystkim dla dużych i średnich przedsiębiorstw. System właściwie wdrożony z pewnością dostarczy cennych informacji wspomagających podejmowanie decyzji. Małych firm jeszcze nie stać na poniesienie tak dużych kosztów na oprogramowanie, sprzęt i wdrożenie. Dlatego jakiś czas będą one korzystać z mniej rozbudowanych aplikacji specjalizujących się w wybranych sferach działanie przedsiębiorstwa. Jednak w przyszłości należy się liczyć z szerszym upowszechnieniem wyspecjalizowanych systemów klasy ERP.2.3. Zastosowanie Internetu w zarządzaniu firmą transportową
Transport i logistyka są bardzo podatne na wdrażanie rozwiązań wykorzystujących Internet. Jak wynika z badań, w Polsce z Internetu korzysta 92% przedsiębiorstw logistycznych, przy czym 94% z tych przedsiębiorstw korzysta głównie z poczty elektronicznej.

Rynek stawia przedsiębiorstwom TSL wysokie wymagania, Zmienia się świadomość klientów. Stają się oni coraz bardziej wymagający. Poza tym wielość i złożoność pól konkurowania, problem delimitacji przestrzeni rynkowych transportu, spedycji i logistyki, poczucie konieczności niwelowania luki konkurencyjnej między przedsiębiorstwami polskimi a krajów UE niezwykle komplikuje konkurencję. Uczestnictwo w konkurowaniu wymaga obecnie dużej wiedzy i umiejętności w zakresie:  • tworzenia barier związanych z korzyściami skali oraz z zakresem działania i kompleksowością usług;

  • uzyskiwania korzyści synergii i kontroli;

  • budowania, podtrzymywania i wykorzystywania lojalności klientów;

  • zarządzanie strategicznego.36

Progresja gospodarki elektronicznej wręcz zobowiązuje przedsiębiorstwa TSL do wiedzy na temat miejsca i roli Internetu w gospodarce oraz do zdobywania i doskonalenia umiejętności pełnego wykorzystania możliwości, jakie on oferuje, w swojej praktyce. Szybki dostęp do informacji stał się bowiem podstawowym czynnikiem sukcesu.

Internet jest narzędziem uniwersalnym, oferującym wiele różnych zastosowań. Przedsiębiorstwa TSL mogą wykorzystywać go przede wszystkim do:  • wymiany informacji za pośrednictwem przesyłania dokumentów w wersji elektronicznej;

  • obsługi swoich klientów;

  • korzystania z informacyjnych serwisów internetowych;

  • korzystania z internetowych giełd transportowych.

Poczta elektroniczna (e-mail) bardzo szybko zyskała ogromną popularność. Stała się podstawowym narzędziem wymiany informacji, nowoczesnej komunikacji, poważnie zagrażając tradycyjnej poczcie. O sukcesie poczty elektronicznej zadecydowały takie elementy jak szybkość, łatwość w obsłudze i taniość. Istotne znaczenie ma również jej dostępność i mobilność.

Przedsiębiorstwa TSL wykorzystują pocztę elektroniczną najczęściej w kontaktach ze swoimi klientami, z firmami z którymi współpracują, czy też między oddziałami do przesyłania i przyjmowania wstępnych zamówień, zapytań cenowych, dokonywania uzgodnień, przesyłania raportów.

Przesyłanie dokumentów za pośrednictwem sieci poprzez uproszczenie systemu oraz skrócenie czasu obiegu dokumentów zdecydowanie ułatwia współpracę między przedsiębiorstwami TSL a klientami. Ma to duże znaczenie, zwłaszcza ze względu na pogłębiającą się specjalizację w łańcuchu dostaw, w tym przejmowanie przez przedsiębiorstwa TSL coraz większej liczby zadań i szerszego zakresu odpowiedzialności.

Elektroniczny transfer dokumentów wykorzystywany jest np. we współpracy między Spedpolem a Shellem. Spedpol utworzył specjalną aplikację opartą na Internecie, która jest rozwiązaniem przyjętym ze względu na współpracę z Shellem. Obsluga Shella przez Spedpol odbywa się według następującej procedury:  • pobieranie faktur i dokumentów wydania towarów, tworzonych w systemie Shella przez wyspecjalizowany serwer;

  • przejście dokumentów przez firewall do systemu informatycznego Spedpolu;

  • druk faktur i dokumentów wydania towaru dla klientów Shella przez Spedpol;

  • Przesłanie pod koniec dnia pocztą elektroniczną raportu ze Spedpolu do Shella.37

Internet doskonale sprawdza się w roli narzędzia do zdalnej obsługi klientów. Generalnie można rozróżnić dwa rodzaje obsługi internetowej klientów:

   1. obsługę bierną;

   2. obsługę czynną.

Obsługa bierna polega na udostępnianiu klientom określonych informacji, które ułatwiają korzystanie z oferowanych usług. Najczęściej informacje te występują w formie cenników, rozkładów jazdy czy regulaminów.

Bardziej interaktywny charakter ma obsługa czynna. W przypadku przedsiębiorstw TSL może ona polegać na prowadzeniu za pośrednictwem sieci serwisu sprzedawanych usług, oferowaniu określonych rozwiązań, które usprawniają i uatrakcyjniają świadczenie usługi. Przykładem może być oferowany klientom przez kilka firm spedycyjnych system monitorowania drogi przesyłki za pośrednictwem sieci (TNT, UPS). Innym przykładem może być PCS (Przesyłki Cały Świat) – serwis realizowany przez Schenker –BTL. PCS to produkt adresowany do klientów zlecających zarówno częste wysyłki niewielkich partii towarów, jak i zainteresowanych przesyłaniem ładunków ciężkich i dużych. W poszczególnych tabelach umieszczono uporządkowane alfabetycznie nazwy portów lotniczych i morskich, z i do których mogą być przesyłane ładunki. Kolejne kwiknięcia myszą dają możliwość precyzyjnego określenia tego, co się chce wysłać, skąd i dokąd, w jakim czasie, jak i uzyskania natychmiastowej odpowiedzi na pytanie o koszt operacji. Klient może sam decydować o czasie dotarcia przesyłki natychmiast dowiadując się, ile za każdą z tych usług zapłaci. Jeśli już wybierze optymalne do swoich potrzeb rozwiązanie, drogą elektroniczną może złożyć zamówienie na gotowym formularzu.

Przedsiębiorstwa TSL za pośrednictwem Internetu mają dostęp do wielu różnych serwisów informacyjnych – finansowych, ogólnogospodarczych, prawniczych, branżowych. Udostępniają one bogate zasoby informacyjne, niezbędne w aktywnym i skutecznym działaniu na rynku. Przykładem branżowego serwisu informacyjnego może być serwis PSM. Można tu znaleźć, miedzy innymi, aktualne komunikaty Ministerstwa Infrastruktury, informacje transportowe, prawne, księgowe, podatkowe, gospodarcze, dotyczące kursów walut, czasu oczekiwania na przejściach granicznych.

Internet tworzy zatem dla przedsiębiorstw TSL szerokie spektrum możliwości. Nie wszystkie jednak mają takie same szanse korzystania z Internetu bądź też uważaj tę możliwość za korzystną. W najszerszym zakresie Internet wykorzystywany jest przez duże, działające w skali międzynarodowej przedsiębiorstwa TSL. Mniejsze firmy o ile w ogóle mają dostęp do Internetu, najczęściej wykorzystują go w celu uczestniczenia w giełdzie transportowej lub prowadzenia korespondencji.


2.3.1.Internetowe giełdy transportowe
Konkurencja i coraz wyższe koszty prowadzenia firm spedycyjnych zmuszają przedsiębiorców do szukania oszczędności. Jednym ze sposobów jest ograniczenie pustych przebiegów ciężarówek przez stworzenie nowoczesnych platform logistycznych służących do wspomagania procesu zarządzania frachtami.

Elektroniczne giełdy transportowe stały się już powszechnym elementem działalności przedsiębiorstw TSL. Systemy te umożliwiają umieszczanie informacji na temat ładunków i wolnych pojazdów gotowych do wykonania usług transportowych oraz szczegółowych danych kontaktowych z dysponentami. Każdy z nich podaje swoje wolne przestrzenie ładunkowe, względnie ładunki. Szczegółowy opis danej oferty oraz sprecyzowanie relacji możliwe są dzięki odpowiedniej aplikacji komputerowej. Dzięki platformom firma, która ma pusty pojazd lub do przewiezienia ładunek, korzystając z wyszukiwarki, może znaleźć odpowiadającą jej ofertę. Korzyść jest obopólna – dla mających ładunek do przewiezienia i dla tych, którzy dysponują pustymi pojazdami. Korzyści wynikające z platformy są następujące: • usprawniają komunikację zewnętrzną firmy,

 • za ich pośrednictwem można zarządzać wszystkimi ładunkami, kierować informacje na temat frachtów do konkretnych odbiorców,

 • mogą zostać one wykorzystane do usprawnienia komunikacji z klientami, zbierania zamówień transportowych,

 • umożliwiają dostęp do ogólnoeuropejskiego rynku frachtowego,

 • ułatwiają efektywny kontroling wszystkich dyspozytorów pracujących w systemie (dostęp do szczegółowych raportów),

 • oszczędzają czas pracy, bo system daje możliwość jednoczesnej komunikacji z wieloma kontrahentami,

 • umożliwiają globalne zarządzanie frachtami (informacje o wszystkich ładunkach znajdują się w jednym systemie).38

Do największych platform funkcjonujących na polskim rynku należą międzynarodowe giełdy: System TELENET, TimoCom Truck& Cargo, OCX, Teleroute i platforma benelog. Wśród polskich giełd wyróżnić można giełdę udostępnianą na stronie serwisu PSM. Korzystanie z niej jest bezpłatne i każdy może umieścić tam swoją ofertę ładunku czy wolnego pojazdu.39 W środowisku TSL znana jest także giełda prowadzona przez poznańską firmę APEX.

Na potrzeby danego opracowania zostaną scharakteryzowane niektóre giełdy międzynarodowe.

Pobieranie 279.29 Kb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna