OGÓlna charakterystyka obiektu podstawa opracowaniaPobieranie 34.77 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar34.77 Kb.

 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Podstawa opracowania

Przedmiar robót opracowano na podstawie: • Zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Imielin – etap II – obszar 2

 • dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Imielin – etap II – obszar 2

 • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do w/w projektu

 • wizji lokalnej w terenie

 • uzgodnień z U.G. Imielin

 • bazy KNNR,KNR, KNRW i AW
 1. Dane podstawowe

Przedmiar robót opracowano dla dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-podciśnieniowo-ciśnieniowej obejmującej swoim zasięgiem część miejscowości Imielin.

Zgodnie z projektem budowlanym zadanie obejmuje kolektory (sieci) główne podciśnieniowe i ciśnieniowe wraz z przepompownią PPT 3 (objęta osobną dokumentacją projektową) oraz przyłącza kanalizacyjne z przykanalikami do budynków. Ścieki powstające w gospodarstwach domowych odprowadzane będą z budynków przykanalikami grawitacyjnymi z rur PCV śr 160 mm poprzez studzienki z tworzyw sztucznych śr. 425 mm do przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC 160 mm do studni podciśnieniowych posiadających zawory podciśnieniowe 3” z układem monitorującym a następnie siecią główną podciśnieniową z rur PE śr. 90, 110, 125, 160 i 225 mm do stacji próżniowo-tłocznej PPT 3 i stamtąd rurociągiem tłocznym z rur PE śr. 160 mm przesyłane docelowo na oczyszczalnię ścieków w przy ul. Wandy. Zgodnie z wytycznymi inwestora dokonano w przedmiarze i kosztorysie podziału robót na oddzielne grupy (w formie osobnych rozdziałów).
Przyjęto następujący podział:

Dla odcinków sieci głównych • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla sieci ciśnieniowej

 • Roboty ziemne dla sieci ciśnieniowych

 • Roboty montażowe dla sieci ciśnieniowych

 • Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci ciśnieniowej

 • Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci ciśnieniowej

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla sieci podciśnieniowej

 • Roboty ziemne dla sieci podciśnieniowej

 • Roboty montażowe dla sieci podciśnieniowej

 • Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci podciśnieniowej

 • Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci podciśnieniowej

 • Rozbiórki i odtworzenia

Dla przyłączy kanalizacyjnych :

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

 • Roboty ziemne

 • Roboty montażowe

 • Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem

Dla przykanalików

 • Roboty ziemne

 • Roboty montażowe

Zgodnie z projektem na całość robót dla kanalizacji sanitarnej składa się wykonanie:

 • 12 100 mb dla przyłączy + 3 027 mb dla przykanalików rurociągów PVC śr. 160 mm,

 • 1 580 mb rurociągów PE śr. 225 mm

 • 7 390 mb rurociągów PE śr. 160 mm (1 417 mb ciśnieniowe + 5973 mb podciśnieniowe)

 • 117 mb rurociągów PE śr. 125 mm

 • 5973 mb rurociągów PE śr. 110 mm

 • 3 016 mb rurociągów PE śr. 90 mm

 • 278 kpl studni próżniowych jedno zaworowych

 • 159 szt studni kanalizacyjnych z tw. sztucznych śr. 1 000 mm

 • 650 szt studni kanalizacyjnych z PP śr. 425 mm

 • 265 szt trójników odgałęźnych PE

 • 83 szt uskoków dwukolankowych (liftów) PE

 • 39 kpl zasuw sieciowych z obudowami i skrzynkami (4 x 200 mm, 17 x 150 mm , 1 x 125 mm i 17 x 100 mm)

 • 1 kpl studni odwodnieniowych bet. śr. 1 200 mm z zasuwami śr. 80 mm

Całość sieci zapewni odbiór ścieków z ok. 500 nieruchomości . Średnia głębokość wykopów pod rurociągi wynosi ok. 1,87 m (sieć podciśnieniowe) -1,55 m (przyłącza graw.).

Rurociągi ciśnieniowe będą wykonane z rur PE – 100 szeregu SDR 17 długości 6 mb natomiast rurociągi grawitacyjne z rur PVC typu ciężkiego z wydłużonym kielichem typu S ze ścianką litą SN 8 z szeregu SDR 34 L=6 mb. Studzienki grawitacyjne przyjęto częściowo zamiennie do projektu na studnie z tworzywa sztucznego śr. 1 000 mm (np. typu Tegra ) oraz śr 425 (np. typu Wawin).

Całość podziału robót na części z obliczeniami przedstawiono w załącznikach w formie zestawień tabelarycznych do istniejącego przedmiaru.

I.ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA


Na podstawie danych z projektu budowlanego oraz opinii geotechnicznej przyjęto do przedmiarowania i kosztorysowania robót następujący podział na kategorie gruntów dla sieci głównych i przyłączy (uzupełniono go o grunty kat. V ze względu na możliwość ich wystąpienia):

 • Kat. II 45 %

 • Kat. III 35 %

 • Kat. IV 15 %

 • Kat. V 5 %

Dla całości robót ziemnych na ciągach głównych i przyłączach kanalizacyjnych przyjęto wykonanie 60 % prac mechanicznie i 40 % ręcznie. Roboty ręczne przyjęto tylko dla wykopów o ścianach pionowych w rejonach kolizji, w pobliżu budynków itp.. Odwóz nadmiaru ziemi na składowisko ziemi położone w odległości 5 km. Gruz z rozbiórki dróg itp. wywieźć na składowisko położone w odległości 5 km a w cenie wywozu ujęte winny być opłaty za składowisko. Przy robotach prowadzonych poza drogami przyjęto usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z pasa o szerokości 3 m i podziale na roboty mechaniczne i ręczne w zależności od rodzaju sieci (ciągi główne i przyłącza) i warunków terenowych. Grubość warstwy humusu przyjęto zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót tj. 15 cm. Przy robotach odtworzeniowych podział na roboty mechaniczne i ręczne jak dla zdjęcia humusu z koniecznością wykonania po robotach mechanicznych obsiania trawników dywanowych siewem dla 5 % robót mechanicznych.

Zgodnie z wytycznymi montażowymi dla rurociągów PE i PCV przyjęto wykonanie wykopów o następujących wymiarach dna: • dla średnicy rurociągu 315-225 mm szerokość dna 0,7 m

 • dla średnicy rurociągu 160-200 mm szerokość dna 0,6 m

 • dla średnicy rurociągu 90-125 mm szerokość dna 0,4 m

Dodatkowe wykopy pod studzienki grawitacyjne przewiduje się tylko dla studzienek śr. 1 000 mm oraz podciśnieniowych o wymiarach 2,3x2,3 m x wysokość studni. Studnie pozostałe można zmontować w wykopie wspólnym dla rurociągu gdyż ich rozmiary umożliwiają taki montaż.

Dla odcinków sieci prowadzonych w drogach przyjęto następujący zakres robót:

dla dróg o naw. asfaltowych:


 • cięcie asfaltu grubości do 8 cm jednostronnie

 • rozbiórka naw. asfaltowych o gr. 0,08 m - mechanicznie

 • rozbiórka podbudowy gr. 0,15 m – mechanicznie

 • odwóz materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km

 • wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,3 m

 • wykonanie podbudowy górnej z kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,2 m

 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki betonu asfaltowego standard I z transportem miesznki sam. samowył. 5-10 t o gr. po zagęszczeniu 0,05 m na szerokości pasa robót

 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki betonu asfaltowego standard I z transportem miesznki sam. samowył. 5-10 t o gr. po zagęszczeniu 0,04 m

- dla dróg o naw. z gruntu rodzimego:

 • rozbiórka mechaniczna nawierzchni gr. 0,1 m

 • wykonanie warstwy dolnej z kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,3 m

 • wykonanie warstwy górnej z kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,08 m

 • dla dróg o naw. z tłucznia:

 • rozbiórka mechaniczna nawierzchni o grubości 0,2 m

 • wykonanie warstwy dolnej z kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,3 m

 • wykonanie warstwy górnej z kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,2 m

Dla całości robót w drogach przyjęto wykopy pionowe, szalowane szalunkiem pełnym. Szerokość pasa robót dla nawierzchni przyjęto 2,0 m. Zagęszczenie zasypki w drogach do ID 1,03. W cenie materiałów kubaturowych tj. piasku, tłucznia , mieszanki asfaltu itp. ujęte winny być koszty dowozu na budowę. Przejścia poprzeczne przez ulice wykonane będą metodą przewiertu w rurach osłonowych stalowych. Pozostałe rury osłonowe przyjęto jako stalowe o złączach spawanych. Rury osłonowe przy gazie z sączkami węchowymi.

Grubość warstwy podsypki, obsypki i zasypki oraz szer. przyjęto w zależności od śr. rurociągów i wymiarów studzienek następująco: • dla śr. 90-125 mm - gr. 0. 6 m, szer. 0,4 m

 • dla śr. 160-250 mm - gr. 0.6 m, szer. 0,6 m

 • dla śr. 315-225 mm - gr. 0.6 m, szer. 0,7 m

 • dla studni podciśnieniowych gr. 0,2 m i wymiarach 1,3 x1,3 m

 • dla studni 1000– gr. 0,2 m i wymiarach 1,1 x 1,1 m

Rurociągi ciśnieniowe i podciśnieniowe z rur PE łączone będą metodą zgrzewania doczołowego i poddane próbie ciśnieniowej zgodnie z PT odcinkami długości ok. 450 m. Ilość zgrzewów przyjęto dla rur o długości 6 mb.

Rurociągi grawitacyjne z rur PCV typu S z wydł. kielichem ze ścianką litą o średnicy 200-160 mm kielichowe montowane w wykopie na wcisk. Kontrola odcinków sieci odcinkami po 400 m (próby).

Przyjęto zastosowania studni:


 • z kinetami śr 425 mm (trzywlotowe), rurą trzonową i zamknięciem pokrywą żeliwna 1,5 t dla 10 % studni oraz z rurą trzonową teleskopem , stożkiem betonowym (pierścień odciążający) i z włazem najazdowym 12,5 t dla 90 % studni.

 • śr. 1000 mm z włazami ciężkimi (miń. 25 t) i pierścieniami odciążającymi

Dla wykonania przewiertów pod drogami również przyjęto wykonanie osobnych komór o wymiarach 3x4 mb i gł. do 3,0 m. Dla wykopów pod komory przyjęto wykonanie ścianki szczelnej z grodzic. Ściany komory z grodzic G62 500 o długości łącznej 3x6 mb – 12+6 szt oraz 3x3 mb – 12+6 sz i o wys. 6 m z odzyskiem 80 %.

W kosztach tych robót w drogach winny być ujęte także koszty opłat związanych z uzgodnieniami i wykonaniem przejść pod przeszkodami , opłat za zajęcie pasa drogowego itp.

W związku z możliwością wystąpienia dla części odcinków wód gruntowych oraz konieczności odwodnienia wykopów przyjęto następujące założenia:


 • ilości nawodnionych odcinków przyjęto dla 50 % sieci głównych i 30 % dla przyłączy

 • odwodnienie przy pomocy drenażu rurowego jednorzędowego z sączków o średnicy 100 mm dla 60 % nawodnienia

 • studzienki drenażowe z rur wipro śr. 600 mm co 50 m

 • odwodnienie igłofiltrami dla 40 % nawodnienia

 • pompowanie wody z wykopu pompami przez ok. 5 200 m-g dla sieci głównych, 1 300 m-g dla przyłączy kanalizacyjnych

 • rozliczenie robót należy wykonać na podstawie rzeczywistego zakresu robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz przyjętej podstawy wyceny

 • nie ujęto kosztów montażu pomp - należy je ustalić powykonawczo na podst. rzeczywistych nakładów potwierdzonych przez inspektora nadzoru

W przypadku konieczności zastosowania innych metod odwodnienia wykopów niż przyjęte do podstawy wyceny należy je wycenić powykonawczo zgodnie z rzeczywistymi nakładami i przyjętą metodą oraz na podstawie zatwierdzonych przez inwestora zasad rozliczania tych robót.

Dla robót ziemnych i montażowych związanych z wykonaniem przykanalików oraz przyłączy kanalizacyjnych przyjęto osobny zakres prac. Przy wykonywaniu przykanalików i przyłączy przyjęto wykonanie wykopów w 60 % robót ręcznie a 40 % mechanicznie. Ponadto przyjęto następujące wytyczne ich wykonania i montażu: • zdjęcie warstwy humusu grubości 0,15 m, ręcznie z pasa szerokości 2 mb

 • szalowanie wykopów tylko w przypadku prowadzenia rurociągu w pobliżu zabudowy lub w terenie uniemożliwiającym rozkopy

 • podział na kat. gruntów przyjęto tak jak dla sieci głównych

 • podsypka, obsypka i zasypka z gruntu rodzimego kat. II- dla przykanalików

- większość robót na rozkop,

Przyjęto następującą organizację i kolejność wykonywania robót: • wytyczenie tras kolektorów

 • opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z opłatami za zajęcie pasa robót – koszty w/w ujęte winny być w kosztach pośrednich (ogólnych)

 • zdjęcie warstwy humusu i złożenie go na odkładzie ( usunięcie nawierzchni dróg)

 • wykonanie wykopu z odwozem nadmiaru ziemi wraz z szalowaniem pełnym i wyrównaniem dna wykopu

 • wykonanie podsypki piaskowej

 • montaż rurociągów wraz ze studniami podciśnieniowymi i kablem do monitoringu

 • wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczaniem (ubijakami 200 kg)

 • montaż wyposażenia studni podciśnieniowych wraz z układami monitoringu sieci

 • wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych i kontroli prostolinijności, działania sieci monitoringu

 • zasypka wykopu ziemią z odkładu wraz z zagęszczaniem warstwami

 • rozścielenie warstwy humusu, odbudowa nawierzchni dróg

 • roboty odtworzeniowe

 • plantowanie i obrobienie na czysto terenu robót

 • wykonanie obsługi geodezyjnej wraz z mapami i wniesieniem do zasobów geodezyjnych oraz dokumentacji z kamerowania wykonanej sieci grawitacyjnej po zakończeniu robót

W przedmiarze i kosztorysie ujęto zakres robót zgodny z przyjętą technologią robót, projektem budowlanym sieci kanalizacyjnej oraz sztuką budowlaną. Ze względu na brak możliwości dokładnego określenia zakresu części robót lub nie ujęciem ich w P.B przyjęto je szacunkowo do wykonania a dokładne rozliczenie nastąpi w trakcie realizacji zadania przez insp. nadzoru. Roboty te ujęto w osobnych rozdziałach przedmiaru dla sieci głównych i przyłączy. Dotyczy to następujących prac:

 • demontaż i odtworzenie ogrodzeń, drzew i krzewów w obrębie posesji prywatnych

 • rozbiórka wjazdów z betonu, kostki brukowej itp.

 • przebicie otworów w ścianach z betonu

Nie zostały uwzględnione w przedmiarze i kosztorysie następujące roboty:

 • wykonania zaplecza budowy wraz z magazynem (ujęte w Kpośr.)


PRZEDMIAR ROBÓT ZAWIERA


 1. OGÓLNĄ CHARAKTERYSTYKĘ OBIEKTU


 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE

 3. PRZEDMIARY ROBÓT

 4. ZAŁĄCZNIKI:

 • TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH– tabela A1

 • PODZIAŁ ROBÓT ZIEMNYCH – tabela A2

 • TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH– tabela A3

 • PODZIAŁ ROBÓT ZIEMNYCH – tabela A4


Spis działów przedmiaru


 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla sieci ciśnieniowych (45230,45233)

 2. Roboty ziemne dla sieci ciśnieniowych (45110,45111,45112)

 3. Roboty montażowe dla sieci ciśnieniowych (45231,45232)

 4. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem terenu dla sieci ciśnieniowych (45231,45232)

 5. Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci ciśnieniowych (452331,453420)

 6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla sieci podciśnieniowej (45230,45233)

 7. Roboty ziemne dla sieci podciśnieniowej (45110,45111,45112)

 8. Roboty montażowe dla sieci podciśnieniowej (45231,45232)

 9. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem terenu dla sieci podciśnieniowej (45231,45232)

 10. Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci podciśnieniowej (45230,45233)

 11. Rozbiórki i odtworzenia – sieci główne (452331,453420)

 12. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – drogi – przyłącza kanalizacyjne (45230,45233)

 13. Roboty ziemne – przyłącza kanalizacyjne (45110,45111,45112)

 14. Roboty montażowe - przyłącza kanalizacyjne (45231,45232)

 15. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem terenu – przyłącza kanalizacyjne (45231,45232)

 16. Roboty odtworzeniowe dróg - przyłącza kanalizacyjne (45230,45233)

 17. Rozbiórki i odtworzenia – przyłącza kanalizacyjne (452331,453420)

 18. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – drogi – przykanaliki (45230,45233)

 19. Roboty ziemne – przykanaliki (45110,45111,45112)

 20. Roboty montażowe - przykanaliki (45231,45232)

 21. Roboty odtworzeniowe dróg - przykanaliki (45230,45233)


Pobieranie 34.77 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna