OGÓlne warunki przewozu morzem pasażERÓw I ich bagażU ważne od 01 stycznia 2015 r do dnia wprowadzenia zmianPobieranie 63.88 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar63.88 Kb.OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU MORZEM PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU
ważne od 01 stycznia 2015 r.

do dnia wprowadzenia zmian 1. Zakres zastosowania. Postanowienia ogólne.
  1. Warunki stanowią integralną część Umów zawieranych w okresie obowiązywania Warunków.

  2. Warunki określają:

   1. prawa i obowiązki stron Umowy, której dowodem zawarcia jest Bilet, odsyłający do Warunków;

   2. treść wszelkich innych stosunków prawnych pomiędzy Przewoźnikiem, a Pasażerem, związanych z Przewozem;

   3. prawa i obowiązki Przewoźnika i nabywców Przewozów lub Usług dla osób trzecich;

   4. prawa i obowiązki Przewoźnika i osób korzystających z Usług bez Biletu.

  3. Do Umowy i Warunków zastosowanie znajduje prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu morskiego, oraz konwencje i inne przepisy międzynarodowe mające zastosowanie do Umowy, Przewozu lub Usługi, w szczególności przepisy Rozporządzenia (WE) Nr 392/2009 i Rozporządzenia (UE) Nr 1177/2010 oraz Konwencji Ateńskiej.

  4. Streszczenia przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 392/2009 oraz Rozporządzenia (UE) Nr 1177/2010 stanowią załączniki do Warunków.

  5. Z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz postanowień Konwencji Ateńskiej obowiązujących w danym czasie w Polsce, wszelkie spory na tle, lub wynikające z, Umowy, Warunków, Przewozu lub Usługi będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie (Polska).

  6. Warunki sporządzono w języku polskim. Wszelkie inne wersje językowe Warunków stanowią jedynie tłumaczenie Warunków, zatem, w przypadku rozbieżności, ma pierwszeństwo i rozstrzyga Polska wersja językowa.

  7. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy lub Warunków okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym prawem lub niemożliwe do zastosowania ze względu na to prawo, na jego miejsce wejdzie przepis tego prawa, który – z uwzględnieniem interpretacji całości Umowy i Warunków i ich natury – w sposób najbardziej zbliżony do wyłączonego postanowienia będzie regulować sprawę, którą regulowało wyłączone postanowienie.
 1. Definicje.

Następującym pojęciom, użytym w Warunkach, nadaje się następujące znaczenia:  1. Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Przewozu Morzem Pasażerów i ich Bagażu;

  2. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy, bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionych agentów, Przewoźnikiem, a, bezpośrednio lub za pośrednictwem działających w imieniu lub na rzecz osób, Pasażerem, której integralną część stanowią Warunki;

  3. Bilet – dokument imienny, będący dowodem zawarcia Umowy pomiędzy Przewoźnikiem, a indywidualnie oznaczonym Pasażerem;

  4. Przewoźnik – stosownie do okoliczności: Unity Line Limited albo EuroAfrica Shipping Lines Cyprus Limited, albo ich następcy prawni, chociażby nie byli właścicielami lub armatorami Statku;

  5. Pasażer – osoba korzystająca na podstawie Umowy z Usług;

  6. Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności – osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej w rozumieniu Rozporządzenia (UE) Nr 1177/2010.

  7. Bagaż – każdy przedmiot, również Pojazd, znajdujący się w posiadaniu lub dzierżeniu Pasażera i przewożony na jego koszt, który nie jest Ładunkiem;

  8. Bagaż Kabinowy – Bagaż, który Pasażer ma w zajmowanej przez niego kabinie lub który w inny sposób znajduje się w jego posiadaniu, pod jego opieką lub kontrolą;

  9. Niezbędny Sprzęt Medyczny – sprzęt medyczny oraz sprzęt umożliwiający poruszanie się, niezbędny Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności.

  10. Pies Asystujący – odpowiednio wyszkolony, specjalnie oznaczony i zaszczepiony weterynaryjnie, pies, którego wyszkolenie potwierdzone jest stosownym certyfikatem zaś aktualne szczepienia odpowiednim zaświadczeniem.

  11. Ładunek – wszelkie przedmioty, nad którymi Pasażer nie sprawuje władzy ani pieczy oraz przedmioty złożone w ładowni Statku oraz towary o przeznaczeniu handlowym o wadze przekraczającej 150 kilogramów przewożone wewnątrz Pojazdu Pasażera lub umieszczone na Pojeździe, oraz autokary (autobusy) i podobne pojazdy wykorzystywane do świadczenia profesjonalnych usług w zakresie grupowych przewozów osób;

  12. Kosztowności – wszystkie wartościowe przedmioty i dokumenty obejmujące między innymi sztabki, monety, kamienie szlachetne, biżuterię, antyki, obrazy, dzieła sztuki, banknoty i papiery wartościowe;

  13. Pojazd – sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu osobowy pojazd mechaniczny o wysokości nieprzekraczającej 3,60 metrów, długości nieprzekraczającej 10 metrów i masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, lub zespół takich pojazdów mechanicznych, którego łączna długości nie przekracza 12 metrów (z wyjątkiem pojazdów typu camper przekraczających długość 12 metrów, fabrycznie [oryginalnie], z wyprodukowanych w celach podróżniczo-mieszkalnych). Wysokość samochodu (zespołu) liczy się łącznie z relingami, innymi konstrukcjami samochodu (zespołu), bagażnikami i innymi przedmiotami znajdującymi się na samochodzie (zespole);

  14. Przewóz – Usługa świadczona przez Przewoźnika na podstawie Umowy;

  15. Usługa – usługa przewozu pasażerów i ich bagażu morzem, świadczona przez Przewoźnika;

  16. Opłata – w zależności od kontekstu, opłata za Przewóz albo Opłata za Usługę;

  17. Rozkład Rejsów – ogłoszone przez Przewoźnika i obowiązujące zestawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia Usług na wszystkich obsługiwanych przez Przewoźnika trasach;

  18. Cennik – ogłoszone przez Przewoźnika i obowiązujące zestawienie Opłat i innych opłat związanych z Usługami świadczonymi w poszczególnych porach na wszystkich obsługiwanych przez Przewoźnika trasach;

  19. Jednostki Rozliczeniowe – Specjalne Prawo Ciągnienia określone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy;

  20. Statek – każdy statek eksploatowany, obecnie lub w przyszłości, przez Przewoźnika w celu świadczenia Usług;

  21. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niedające się przewidzieć i niemożliwe do zapobieżenia, a także wszelkie zakłócenia porządku publicznego uniemożliwiające należyte wykonanie Umowy, w tym: wojna, działania wojenne, rozruchy, blokady, strajk oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, które według doświadczenia Przewoźnika mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa Pasażerów lub Statku oraz awarie techniczne Statku inne niż powstałe na skutek zderzenia lub napłynięcia;

  22. Rozporządzenie (WE) Nr 392/2009 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków;

  23. Rozporządzenie (UE) Nr 1177/2010 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004;

  24. Konwencja Ateńska – Konwencja Ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzona w Atenach dnia 13 grudnia 1974r. i zmieniona Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 1976r.
 1. Umowa i Przewóz.
  1. Poprzez Umowę Przewoźnik zobowiązuje się, na zasadach określonych w Bilecie i Warunkach, wykonać Usługę.

  2. Osoba dokonująca rezerwacji lub nabycia Biletu obowiązana jest poinformować Przewoźnika czy wśród osób, dla których dokonywana jest rezerwacja, znajdują się Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności oraz poinformować o: szczególnych potrzebach Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności w zakresie zakwaterowania, miejsc siedzących, wymaganych usług; potrzebie używania przez Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności na pokładzie Statku Niezbędnego Sprzętu Medycznego jego rodzaju i rozmiarach; lub o zamiarze posługiwania się podczas Przewozu Psem Asystującym.

  3. Informacje, o których mowa w pkt. 3.2., należy przekazać Przewoźnikowi nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia oczekiwanej pomocy na rzecz Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności. Niezachowanie przedmiotowego terminu może uniemożliwić uzyskanie oczekiwanej pomocy ze strony Przewoźnika.

  4. W przypadku jeśli wśród osób, dla których dokonywana jest rezerwacja Biletów, znajdują się Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności, dokonujący rezerwacji obowiązany jest udzielić wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności, zadawane przez przyjmującego rezerwację, w szczególności co do rodzaju niepełnosprawności lub ograniczenia sprawności ruchowej oraz oczekiwanej pomocy.

  5. Przewoźnik jest uprawniony do wykonania Przewozu, wskazanego w Rozkładzie Rejsów, innym Statkiem, niż przypisany do Przewozu w Rozkładzie Rejsów lub wskazany w treści Biletu.

  6. Wysokość Opłat określa Cennik, każdorazowo aktualny w dniu rezerwacji albo nabycia Biletu. Przewoźnik jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych opłat, ekwiwalentnych do ponoszonych przez Przewoźnika kosztów eksploatacyjnych i manipulacyjnych.

  7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany Cennika i Rozkładu Rejsów bez wcześniejszego uprzedzenia.

  8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Biletu przez Pasażera.

  9. Jedynym dowodem zawarcia Umowy jest Bilet. Pasażer nie może zaokrętować się na Statku bez Biletu.

  10. Przez nabycie lub przyjęcie Biletu Pasażer oświadcza, że zapoznał się z: Warunkami; ogłoszonymi przez Przewoźnika warunkami niedyskryminacyjnego dostępu do promów morskich osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej i osób im towarzyszących; ogłoszonymi przez Przewoźnika normami jakości pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz, że w pełni je akceptuje.

  11. Do osób korzystających z Usług bez Biletu stosuje się odpowiednio postanowienia Warunków. Osoba, przystępując do skorzystania z Usługi bez Biletu, oświadcza, że zapoznała się z Warunkami i je akceptuje.

  12. Pasażer nie może, bez zgody Przewoźnika, przenieść na osobę trzecią Biletu, ani żadnych innych uprawnień lub wierzytelności wynikających z Umowy.

  13. Przewoźnik może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim.

  14. Przewoźnik, w każdym wypadku, ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania Umowy lub jej nieprawidłowego wykonania, jedynie do wysokości Opłaty i jedynie za szkodę rzeczywistą (damnum emergens) wyrządzoną swoim zawinionym, niezgodnym z Umową działaniem lub zaniechaniem, chyba że co innego wynika wprost z Biletu lub Warunków lub obowiązujących przepisów prawa.

  15. Przewoźnik może odmówić wykonania Usługi osobie, która nie posiada ważnego Biletu lub ważnej karty pokładowej lub ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo (w szczególności: dowodu osobistego lub paszportu) oraz osobie, która nie figuruje na Bilecie lub karcie pokładowej jako Pasażer.

  16. Warunki stosuje się odpowiednio do kierowców lub konwojentów towarzyszących Ładunkom, przewożonym na podstawie umowy przewozu towaru morzem, z tym jednak zastrzeżeniem, że Przewoźnik zawsze korzysta z maksymalnego ograniczenia swojej odpowiedzialności względem takich osób, które jest w danym czasie dopuszczalne przez prawo (niezależnie od tego, czy wyraźnie zostało to zastrzeżone w jakichkolwiek warunkach lub umowie, czy nie) oraz przyznaje takim osobom tylko takie prawa i przywileje, których przyznanie jest w danym czasie wymagane przez prawo (niezależnie od tego, czy takie prawo lub przywilej zostały wyraźnie przyznane w jakichkolwiek warunkach lub umowie, czy nie). Obowiązki Przewoźnika w stosunku do takich kierowców lub konwojentów są ograniczone jedynie do tych obowiązków, których wykonanie wymagane jest w danym czasie przez prawo (niezależnie od tego, czy obowiązek taki został przewidziany w jakichkolwiek warunkach lub umowie, czy nie).
 1. Bilety.
  1. Bilet jest wydawany Pasażerowi wyłącznie na podstawie i za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości stwierdzającego obywatelstwo (w szczególności: dowodu osobistego lub paszportu) i po uiszczeniu Opłaty. Razem z Biletem wydaje się Pasażerowi kartę pokładową, uprawniającą Pasażera do zaokrętowania się na Statku oraz korzystania z innych usług określonych w karcie.

  2. Bilet i karta pokładowa powinny być zachowane i posiadane przez Pasażera przez cały czas Przewozu.

  3. Pasażer może w okresie krótszym niż 24 godziny przed planowanym odejściem Statku odstąpić od Umowy zwracając Bilet, za potrąceniem przez Przewoźnika 50% Opłaty.

  4. Pasażer zobowiązany jest do natychmiastowego skontrolowania treści Biletu i karty pokładowej, a ewentualne błędy powinny być zgłoszone niezwłocznie.

  5. W przypadku nabycia Biletu za Opłatą niższą niż zawarta w Cenniku i przypisana tam Usłudze, na którą opiewa Bilet, Przewoźnik będzie uprawniony pobrać dopłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy Opłatą uiszczoną za Bilet, a Opłatą należną zgodnie z Cennikiem.

  6. Osoba, która korzysta z Usług bez Biletu, jest obowiązana uiścić podwójną Opłatę za Usługę, z której korzysta, zgodnie z obowiązującym w danym czasie Cennikiem oraz pokryć wszelkie koszty, w tym koszty, które wynikną z korzystania z Usługi i konieczności wydalenia tej osoby ze Statku.

  7. Bilet, wraz z innymi dokumentami wskazanymi w Warunkach, uprawnia Pasażera do skorzystania z Usługi jedynie na trasie Przewozu wskazanej w Bilecie oraz wskazanym w Bilecie Statkiem, chyba że co innego wynika z Umowy. Bilet traci ważność po upływie okresu ważności w nim wskazanego.

  8. Bilet sporządzany jest w formie wydrukowanego blankietu. Wszelkie odręczne, nastemplowane lub wdrukowane dopiski lub uzupełnienia w Bilecie pozostają nieważne, chyba że umieścił je w nim Przewoźnik lub upoważniony agent Przewoźnika.
 1. Kabiny.
  1. W kabinach może przebywać wyłącznie tyle osób dla ilu dana kabina jest przeznaczona przez Przewoźnika. W kabinie przebywać mogą wyłącznie osoby, dla których zostały w niej wykupione miejsca.

  2. W przypadku kabin wieloosobowych, Pasażerowie będą przydzielani do kabin w pierwszej kolejności według płci. Miejsca w kabinie przydzielane są losowo; Pasażer nie ma prawa wyboru miejsca w kabinie.

  3. Pasażerowie podróżujący z dziećmi do lat 13 (włącznie), którzy wykupują kabinę, zobowiązani są do wykupienia całej kabiny wyłącznie dla siebie.

  4. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 16 lat, podróżujący samodzielnie (bez opieki dorosłych), ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do wykupienia całej kabiny wyłącznie dla siebie.

  5. Pasażerowie zobowiązani są opuścić kabiny na 30 minut przed planowanym przybyciem Statku do portu przeznaczenia. W tym czasie załoga może wejść do kabiny, w celu jej sprzątnięcia. Klucz powinien zostać zwrócony do recepcji. Przed opuszczeniem kabiny Pasażerowie zobowiązani są do dokładnego sprawdzenia czy nie pozostawili w niej jakichkolwiek przedmiotów. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Pasażera w kabinie jak również na Statku.

  6. W razie zmiany terminu Przewozu, jeżeli brak jest wolnych kabin, Pasażerowi nie zostanie przydzielona kabina.
 1. Odprawa biletowa i zaokrętowanie.
  1. Zaokrętowanie na Statku następuje na podstawie ważnego Biletu wraz z ważną kartą pokładową oraz za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo (w szczególności: dowodu osobistego lub paszportu).

  2. Odprawa Pasażerów i Pojazdów rozpoczyna się na 90 minut przed planowanym odejściem Statku i kończy się:

   1. dla Pasażerów podróżujących bez Pojazdu – 15 minut przed planowanym odejściem Statku;

   2. dla Pasażerów podróżujących z Pojazdem – 30 minut przed planowanym odejściem Statku.

  3. Pasażerowie podróżujący z Pojazdem zobowiązani są pozostawać w gotowości do załadunku na 90 minut przed planowanym odejściem Statku.

  4. Przewoźnik nie gwarantuje Przewozu Pasażera lub jego Pojazdu w przypadku zgłoszenia się do odprawy później niż określono to w pkt. 6.2 i 6.3.

  5. Kolejność załadunku Pojazdów i sposób ich rozmieszczenia na Statku zależą wyłącznie według decyzji Przewoźnika.

  6. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 16 lat, mogą podróżować jedynie pod opieką dorosłych. W razie samodzielnej podróży wymagana jest uprzednia pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego (w tym rodzica lub prawnego opiekuna), która zawierać będzie personalia wszystkich przedstawicieli ustawowych oraz ich dane teleadresowe (przynajmniej: adres zamieszkania i telefon). Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Pasażerów poniżej 16 lat pozostawionych bez opieki dorosłych.
 1. Bagaż.
  1. Pasażer, w ramach Umowy, może przewieźć Bagaż o wadze nieprzekraczającej 30 kg i wymiarach nieprzekraczających 70 cm. x 50 cm. x 40 cm. Wszelkie przedmioty przekraczające tę wagę przewożone będą jako Ładunek, chyba że mogą w oparciu o Warunki zostać uznane za Pojazd. Powyższe ograniczenia nie dotyczą Niezbędnego Sprzętu Medycznego, który przyjmowany będzie do przewozu jak Bagaż, o ile Warunki nie stanowią inaczej.

  2. Pasażer zobowiązany jest zgłosić Przewoźnikowi wszelkie przedmioty, przewyższające limit wagowy lub gabarytowy.

  3. Przewoźnik jest uprawniony do zakwalifikowania jako Ładunek wszelkich przedmiotów zgłoszonych jako Bagaż, które na podstawie Warunków stanowią Ładunek.

  4. Pasażer za określoną w Cenniku Opłatą może przewieźć Pojazd Pasażera, jako Bagaż. Pojazdy mechaniczne, które nie są sprawne lub nie posiadają ważnego badania technicznego, nieubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z regulacjami wewnątrzwspólnotowymi lub w sposób potwierdzony tzw. Green Card, albo nieoznaczone co do kraju rejestracji oraz takie, których kierowcy nie legitymują się ważnym dowodem rejestracyjnym, mogą być przewożone wyłącznie jako Ładunek. Wyłącznie jako Ładunek przewożone są pojazdy mechaniczne zarejestrowane jako ciężarowe lub których długość (całego zestawu) wynosi ponad 12 metrów lub których masa całkowita przekracza 3,5 tony.

  5. Jeżeli załoga Statku, pracownicy, obsługa lub agenci Przewoźnika stwierdzą, że pojazd Pasażera podlega przewozowi jako Ładunek, Pasażer zobowiązany będzie do wykupienia przewozu Ładunku.

  6. W czasie Przewozu Pasażerom nie wolno przebywać w Pojeździe, ani na pokładzie samochodowym. Pasażer zobowiązany jest zamknąć i zabezpieczyć Pojazd pozostawiony na pokładzie samochodowym. Pojazd powinien być pozostawiony z uruchomionym hamulcem stałym, na biegu i z wyprostowanymi kołami. Palenie tytoniu na pokładzie samochodowym jest zabronione.

  7. Zakazane jest przewożenie benzyny i innych paliw lub substancji łatwopalnych lub niebezpiecznych w kanistrach lub innych pojemnikach, a także palnego gazu w butlach.

  8. Podczas załadunku i wyładunku Pojazdu Pasażer zobowiązany jest przestrzegać sygnalizacji i znaków umieszczonych na pokładzie samochodowym, przestrzegać poleceń załogi i w razie wątpliwości zapewnić sobie pomoc załogi. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi podczas załadunku i wyładunku Pojazdów przez innych Pasażerów.

  9. Pasażer może przewieźć jako Bagaż zwierzęta domowe za opłatą określoną w Cenniku. W takim wypadku Pasażer obowiązany jest wykupić specjalną kabinę przeznaczoną do przewozu zwierząt, których liczba jest ograniczona. W razie braku kabin na dany rejs, przewóz zwierzęcia nie będzie możliwy. W razie wprowadzenia na pokład Statku niezgłoszonego zwierzęcia, Przewoźnik uprawniony jest odmówić przewozu zwierzęcia i Pasażera przy jednoczesnym przewozie Bagażu (w tym Pojazdu), którego nie można niezwłocznie wyładować, a które zostanie wówczas wyładowane i przechowane w porcie przeznaczenia na koszt i ryzyko Pasażera. Zwierzęta mogą przebywać wyłącznie w kabinach specjalnie przeznaczonych do przewozu zwierząt, zaś poza nimi tylko w wyznaczonych miejscach na pokładach zewnętrznych Statku. Pasażer jest zobowiązany do zapewnienia pozostałym Pasażerom bezpieczeństwa przed zagrożeniami, jakie może stworzyć zwierzę, a w szczególności do trzymania zwierzęcia na smyczy i w kagańcu. Pasażer jest zobowiązany do dbania o czystość Statku i kabiny, sprzątanie Statku i kabiny po zwierzętach oraz utrzymywania Statku i kabiny w odpowiednim stanie sanitarnym. Pasażer zobowiązany jest zapoznać się z przepisami weterynaryjnymi kraju przeznaczenia oraz do zapewnienia wszystkich dokumentów, niezbędnych do wwiezienia zwierzęcia do kraju przeznaczenia.

  10. Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności ma prawo do przewiezienia ze sobą jednego Psa Asystującego, z którego pomocy będzie korzystała podczas Przewozu, bez konieczności uiszczenia z tego tytułu opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt. 7.9. Opisane w niniejszym punkcie uprawnienie przysługuje pod warunkiem: właściwego oznakowania Psa Asystującego; wyposażenia Psa Asystującego w uprząż; posiadania przez Osobę Niepełnosprawną lub Osobę o Ograniczonej Sprawności certyfikatu potwierdzającego status Psa Asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu aktualnych, wymaganych, szczepień weterynaryjnych; oraz okazywania wspominanych dokumentów na każde wezwanie Przewoźnika.

  11. Bez uprzedniej pisemnej zgody Przewoźnika, zabronione jest wnoszenie na Statek lub przewożenie w jakikolwiek sposób broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych przedmiotów. Przedmioty wniesione wbrew zakazowi, Przewoźnik może zatrzymać i zdeponować w sejfie do zakończenia Przewozu. W razie konieczności Przewoźnik zawiadomi odpowiednie organy ścigania. Pasażer, który przewozi za zgodą Przewoźnika broń, amunicję, materiały wybuchowe lub innych niebezpieczne przedmioty, zobowiązany jest zapoznać się z przepisami dotyczącymi broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych przedmiotów w kraju przeznaczenia oraz posiadać ważne pozwolenie na posiadanie tych rzeczy i ich wwiezienie do kraju przeznaczenia.

  12. Nie mogą być przewożone jako Bagaż pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, metale szlachetne, przedmioty sztuki, chyba że zostaną złożone w depozyt w sejfie Przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wymienione przedmioty, jeżeli nie zostaną złożone w depozyt.

  13. Przewoźnik zastrzega, iż ze względów bezpieczeństwa z Przewozu wyłączone są następujące rodzaje Niezbędnego Sprzętu Medycznego: urządzenia o ponadnormatywnych wymiarach, butle ze sprzężonym tlenem bądź innym gazem, oraz inne przedmioty, które są uznane przez obowiązujące przepisy prawa, w tym konwencje i umowy międzynarodowe, za ładunek lub przedmioty niebezpieczne.

  14. Ładunek nie jest przewożony w ramach Umowy. Przewiezienie Ładunku nastąpić może wyłącznie za zapłatą frachtu na podstawie odrębnej umowy przewozu towarów morzem i podlega obowiązującym u Przewoźnika ogólnym warunkom przewozu towarów morzem.

  15. Pasażerowie zobowiązani są do dokładnego sprawdzenia, czy na Statku nie pozostawili jakichkolwiek rzeczy i zobowiązani są usunąć ze Statku wszystkie niezatrzymane przez Przewoźnika rzeczy. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie pozostawionych przez Pasażera rzeczy. Rzeczy znalezione na Statku Przewoźnik przechowywał będzie za opłatą przez okres 30 dni od momentu zakończenia Przewozu, po czym będzie uprawniony do zniszczenia rzeczy lub przekazania ich na cele charytatywne.
 1. Odpowiedzialność Przewoźnika i ograniczenia odpowiedzialności.
  1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu śmierci Pasażera albo szkody na osobie Pasażera oraz utraty albo uszkodzenia Bagażu tylko i wyłącznie na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 392/2009 albo Konwencji Ateńskiej. Jakąkolwiek dalej idącą odpowiedzialność Przewoźnika z tytułów, o których mowa w poprzednim zdaniu, niniejszym wyłącza się.

  2. Odpowiedzialność Przewoźnika z tytułów, o których mowa w pkt. 8.1, podlega ograniczeniom przewidzianym w Rozporządzeniu (WE) Nr 392/2009, konwencjach i innych przepisach międzynarodowych oraz prawie mającym zastosowanie do Umowy i Warunków.

  3. Zaliczki wypłacane przez Przewoźnika na podstawie przepisów, o których mowa w pkt. 8.2, w żadnym wypadku nie mogą przekroczyć kwoty 21.000 EUR.

  4. Odpowiedzialność Przewoźnika, o której mowa w pkt. 8.1, będzie podlegać potrąceniu (franszyzie redukcyjnej) w wysokości 330 Jednostek Rozliczeniowych w razie uszkodzenia Pojazdu oraz 149 Jednostek Rozliczeniowych w razie utraty albo uszkodzenia innego Bagażu.

  5. Odpowiedzialność Przewoźnika z tytułu utraty albo uszkodzenia przekazanych Przewoźnikowi do depozytu Kosztowności w żadnym wypadku nie może przekroczyć 1200 Jednostek Rozliczeniowych.

  6. W razie zaistnienia Siły Wyższej, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonania lub nienależyte wykonania Umowy. W szczególności Przewoźnik nie odpowiada za wynikłe z działania Siły Wyższej lub przyczyn niezależnych od Przewoźnika opóźnione odejścia lub przybicia Statku, odwołanie rejsu lub zawinięcie do portów innych niż zaplanowane.

  7. Poza wypadkami przewidzianymi w Warunkach, Przewoźnik nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie jakiejkolwiek rzeczy Pasażera ani za śmierć lub szkodę na osobie Pasażera.

  8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zdarzeń lub świadczenia usług na lądzie przed wejściem na Statek lub po zejściu ze Statku.

  9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w Bagażu lub Bagażu Kabinowym powstałe przed wniesieniem na pokład albo po wyładowaniu ze Statku.

  10. Przewoźnik nie odpowiada za szkody Pasażera wynikłe ze zdarzeń, które wystąpiły w sąsiedztwie Statku lub na terenie używanym przez Przewoźnika ani za szkody spowodowane przeładunkiem.

  11. Przestrzeganie przez Przewoźnika jakichkolwiek ustaw, przepisów prawa lub zarządzeń jakiejkolwiek władzy publicznej lub osoby posiadającej władzę w myśl ustalonego dla Statku ubezpieczenia od ryzyka wojny nie będzie uważane za nienależyte wykonanie Umowy. Wyokrętowanie Pasażera na tej podstawie uważane będzie za pełne wykonanie Umowy, a Pasażerowi nie będą przysługiwać z uwagi na to żadne dalsze roszczenia.

  12. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zejścia z kursu w celu ratowania ludzkiego życia, w celu próbowania udzielenia pomocy innym statkom i towarom w niebezpieczeństwie lub z jakichkolwiek uzasadnionych przyczyn. Takie zejście z kursu nie będzie nienależytym wykonaniem Umowy, a Pasażerom nie będą z tego powodu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. W szczególności Statek może, w razie stwierdzenia takiej potrzeby przez Przewoźnika lub kapitana, zawijać do wszystkich portów z pilotem lub bez, holować, ratować mienie lub życie na morzu, schodzić z wyznaczonej trasy lub zawracać, przedłużać lub skracać postoje, postępować według zarządzeń władz miejsca postoju dotyczących ruchu statków i pasażerów.

  13. Przewoźnik zastrzega sobie prawo podstawienia Statków zastępczych, zmiany miejsca lub daty odpłynięcia lub przypłynięcia Statku do celu podróży, czy też nawet odwołania podróży. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, Pasażerowi nie przysługuje w takich przypadkach prawo do odszkodowania, w szczególności do zwrotu kosztów zakwaterowania w hotelach lub innych wydatków spowodowanych tu opisanymi okolicznościami, ani też prawo do domagania się odszkodowania za ewentualne szkody wynikłe z opóźnienia podróży.

  14. Odszkodowanie poniżej kwoty 6,00 EUR nie będzie wypłacane przez Przewoźnika.

  15. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci, urazów ciała lub rozstroju zdrowia oraz z tytułu uszkodzenia lub utraty Bagażu ulegają przedawnieniu i mogą być dochodzone wyłącznie na warunkach Rozporządzenia (WE) 392/2009 lub Konwencji Ateńskiej.
 1. Zawiadomienie o szkodzie.
  1. W razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Pasażer obowiązany jest, o ile to możliwe, natychmiast (przed opuszczeniem Statku) zawiadomić Przewoźnika o zdarzeniu, które je spowodowało. Pasażer obowiązany jest ponadto zgłosić swe roszczenie wobec Przewoźnika na piśmie najpóźniej w ciągu 15 dni od zejścia ze Statku. Domniemywa się, że Pasażer, który nie dopełnił tych obowiązków opuścił Statek zdrów i cały.

  2. O ile stan Bagażu (w tym Pojazdu) w chwili jego przyjmowania nie był przedmiotem wspólnej inspekcji lub oględzin, w razie widocznego uszkodzenia bagażu Pasażer powinien zawiadomić w formie pisemnej Przewoźnika lub jego agenta:

   1. w odniesieniu do Bagażu Kabinowego - przed albo w czasie opuszczenia Statku przez Pasażera;

   2. w odniesieniu do każdego innego Bagażu - przed albo w czasie przekazywania go Pasażerowi.

  3. O ile stan Bagażu (w tym Pojazdu) w chwili jego przyjmowania nie był przedmiotem wspólnej inspekcji lub oględzin, w razie uszkodzenia Bagażu, które nie jest widoczne, lub w razie utraty Bagażu Pasażer powinien zawiadomić w formie pisemnej Przewoźnika lub jego agenta w ciągu 15 dni od dnia opuszczenia Statku lub otrzymania Bagażu albo od dnia, w którym takie przekazanie Bagażu przez Przewoźnika powinno było nastąpić.

  4. W razie gdy Pasażer nie zawiadomi Przewoźnika o szkodzie powstałej w Bagażu (w tym w Pojeździe) w sposób przewidziany w Warunkach, domniemywa się, że otrzymał swój Bagaż nie uszkodzony, jeśli nie zostanie udowodnione przez Pasażera inaczej.

  5. Bagaż ani Bagaż Kabinowy Pasażera nie uczestniczą w awarii wspólnej i Pasażer nie może się domagać od Przewoźnika żadnych świadczeń z takiego tytułu.
 1. Odpowiedzialność Pasażera.
  1. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody spowodowane zawinionym lub niedbałym działaniem lub zaniechaniem i jest zobowiązany do naprawienia tych szkód przez zapłatę ekwiwalentnego odszkodowania.

  2. Pasażer zwolni Przewoźnika, jego pracowników lub agentów od odpowiedzialności za poniesioną śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, jeżeli szkody te powstały choćby częściowo na skutek zawinionego lub niedbałego działania lub zaniechania Pasażera.

  3. Pasażer naprawi szkody, które wynikną chociażby częściowo na skutek niestosowania się do Umowy lub Warunków lub przepisów porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku.

  4. Pasażer ponosi opłaty za usługi dodatkowe świadczone na Statku, nieobjęte Umową oraz wszelkie opłaty nałożone na Pasażera przez władze graniczne, portowe lub inne władze lokalne. Jeżeli opłaty te zostaną pokryte przez Przewoźnika, Pasażer zwróci Przewoźnikowi ich równowartość wraz z odsetkami ustawowymi od dnia zapłaty przez Przewoźnika.
 1. Klauzula Himalaya
  1. Wszelkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zastrzeżone w Warunkach dla Przewoźnika będą miały zastosowanie do pracowników i agentów Przewoźnika, a także osób wykonujących zadania na zlecenie Przewoźnika.

  2. Pracownicy, agenci i osoby wykonujące zadania na zlecenie Przewoźnika będą uprawnieni do żądania od Pasażera naprawienia szkody na zasadach, na jakich Przewoźnik może dochodzić odszkodowania od Pasażera na podstawie Warunków.
 1. Przepisy porządkowe i dotyczące bezpieczeństwa.
  1. Pasażer obowiązany jest w trakcie Przewozu bezwzględnie stosować się do Warunków, przepisów porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku oraz poleceń kapitana Statku i jego załogi.

  2. Jeżeli Pasażer narusza Warunki, przepisy porządkowe obowiązujące i wyeksponowane na Statku lub polecenia kapitana Statku albo załogi, albo swoim zachowaniem stwarza chociażby potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Statku lub innych Pasażerów albo zakłóca spokój innych Pasażerów, Przewoźnik upoważniony jest do odmowy wykonania Przewozu, odmowy wstępu na pokład Statku, wyokrętowania Pasażera wraz lub bez Bagażu w jakimkolwiek porcie lub przekazania Pasażera na inny statek zmierzający do takiego portu oraz – jeżeli zagraża innym Pasażerom lub Statkowi - zatrzymania Pasażera w osobnym pomieszczeniu pod ewentualnym nadzorem. Przewoźnik zachowa w takim wypadku całą Opłatę. Pasażer pokryje między innymi szkody oraz wszelkie koszty, jakie Przewoźnik poniesie ze względu na przekazanie Pasażera na inny statek lub wyokrętowanie Pasażera w jakimkolwiek porcie.

  3. Pasażer może zostać poproszony o poddanie przeszukaniu przez władze lokalne, portowe lub Przewoźnika swojej osoby, wszelkich rzeczy i Bagażu, w tym Pojazdu albo o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. W razie odmowy poddania się przeszukaniu lub odpowiedzi na pytania, Przewoźnik może odmówić wykonania Przewozu, zachowując całą Opłatę.

  4. Przewoźnik może odmówić Przewozu Pasażerowi, którego stan psychiczny lub fizyczny albo stan zdrowia uzasadnia obawy, co do możliwości bezpiecznego przewozu Pasażera morzem. W razie powstania wątpliwości Przewoźnik może, pod rygorem odmowy Przewozu, zażądać od Pasażera oświadczenia o odbyciu podróży na własną odpowiedzialność albo zażądać zaświadczenia lekarskiego o zdolności do odbywania podróży morzem. W razie odmowy Przewozu Przewoźnik zwróci Pasażerowi Opłatę.

  5. Przewoźnik może odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania lub innego udostępnienia Biletu lub przyjęcia na pokład Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, albo zażądać aby Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności asystowała inna osoba zdolna do udzielenia Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności pomocy:

   1. ze względu na obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa określone w prawie międzynarodowym, europejskim lub krajowym lub ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone przez właściwe organy;

   2. w przypadkach gdy konstrukcja Statku lub infrastruktura portu i jego wyposażenie, w tym terminali portowych, uniemożliwiają wejście na Statek lub zejście na ląd lub gdy Usługa na rzecz Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności nie może być wykonana w sposób bezpieczny lub nie jest wykonalna z punktu widzenia eksploatacyjnego.

  6. Osoba asystująca Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, o której mowa w pkt. 12.5, może zostać obciążona opłatami z tytułu korzystania z usług dodatkowych związanych z Przewozem.

  7. W przypadku gdy Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, posiadającej rezerwację, która spełniła lub w stosunku do której spełniono obowiązki opisane w pkt. 3.2, 3.3 i 3.4, odmówiono przyjęcia na Statek, Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności i osobie asystującej, o której mowa w pkt. 12.5, oferuje się wybór pomiędzy zwrotem Opłaty, a zmianą trasy, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010. Prawo wyboru jest uzależnione od spełnienia wszystkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa.

  8. Ewentualne skargi lub reklamacje odnośnie zdarzeń zaistniałych na pokładzie Statku Pasażer niezwłocznie zgłosi w recepcji na Statku, na przeznaczonym do tego formularzu, w każdym bądź razie nie później niż 2 miesiące od dnia, w którym Przewóz został wykonany lub w którym powinien zostać wykonany.

  9. Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przekraczania granicy i wymaganiami, w tym dokumentowymi, związanych z przekraczaniem granic i jest zobowiązany te warunki i wymagania spełniać. W przeciwnym razie Przewoźnik jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zatrzymania całej Opłaty.

  10. W razie wydania przez władze graniczne, portowe lub inne lokalne władze zakazu zejścia Pasażera na ląd lub zakazu wyładowania przewożonych przez Pasażera zwierząt lub innych rzeczy, Pasażer zobowiązany jest opłacić podróż powrotną jego samego, płacąc Opłatę albo opłacić przewóz powrotny jego zwierząt lub rzeczy, płacąc fracht oraz zapewnić odbiór zwierząt lub rzeczy w porcie przeznaczenia. W razie nieopłacenia powrotnej podróży, Przewoźnik może wysadzić Pasażera, któremu odmówiono zejścia na ląd, w jakimkolwiek porcie lub przekazać takiego Pasażera na inny statek, zmierzający do takiego portu.

  11. Pasażer pokryje szkody oraz wszelkie koszty, jakie Przewoźnik poniesie ze względu na udzielenie Pasażerowi odmowy zejścia na ląd lub wyładunku rzeczy lub towarów, w tym szkody i koszty poniesione w związku z wyokrętowaniem Pasażera w jakimkolwiek porcie.

  12. Na Statku palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. W razie zignorowania przez Pasażera zakazu palenia, zapłaci on Przewoźnikowi karę umowną stanowiącą w złotych polskich równowartość 100 EUR, według kursu wymiany walut ogłoszonego przez NBP w dniu, w którym zakaz palenia tytoniu został złamany. Jeżeli szkoda Przewoźnika przewyższy karę umowną, Przewoźnik uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
 1. Zastaw.
  1. Przewoźnikowi służy prawo zastawu na Bagażu Pasażera, w tym na jego Pojeździe, na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności wynikających z Umowy, w tym wierzytelności opiewających na roszczenia odszkodowawcze za spowodowane przez Pasażera szkody, w szczególności uszkodzenia Statku i jego wyposażenia.

  2. Przewoźnik uprawniony jest do zatrzymania przedmiotu zastawu do czasu zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności Przewoźnika lub odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń Przewoźnika.

  3. Przewoźnik uprawniony jest również do zatrzymania każdej rzeczy należącej do Pasażera znajdującej się w dzierżeniu Przewoźnika, która wyrządziła szkodę, do czasu zaspokojenia roszczenia odszkodowawczego Przewoźnika lub odpowiedniego zabezpieczenia jego roszczeń.

  4. Pasażer poniesie wszelkie koszty i pokryje szkody Przewoźnika spowodowane przechowaniem zatrzymanych przez Przewoźnika rzeczy Pasażera.
 1. Inne postanowienia.
  1. Aktualny Cennik i Rozkład Rejsów stanowią integralną część Warunków.
Page from
Niniejsze Warunki zostały wydane przez: Unity Line Limited oraz Euroafrica Shipping Lines Cyprus Limited.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna