OGÓlne warunki ubezpieczenia opon § postanowienia ogólnePobieranie 43.94 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar43.94 Kb.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OPON

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opon zwane dalej OWU mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy AGA INTERNATIONAL S.A. Oddział w Polsce, zwaną dalej UBEZPIECZYCIELEM, a Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. zwaną dalej UBEZPIECZAJĄCYM, na rzecz jej klientów którzy dokonali zakupu opon zwanych UBEZPIECZONYMI.

 2. Na podstawie niniejszych OWU UBEZPIECZYCIEL zapewnia UBEZPIECZONYM, ochronę ubezpieczeniową w zakresie uszkodzenia opon.

 3. Umowa zawarta pomiędzy UBEZPIECZAJĄCYM a UBEZPIECZYCIELEM określa w szczególności:

 1. sposób zawarcia Umowy,

 2. prawa i obowiązki stron Umowy,

 3. tryb, warunki, sposób i terminy wypowiedzenia Umowy przez UBEZPIECZAJĄCEGO lub UBEZPIECZYCIELA,

 4. sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej,

 5. tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany Umowy.

 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana UBEZPIECZONEMU rozpoczyna się od dnia 01 października 2012 i trwa do dnia 31 grudnia 2013.

 2. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone przez UBEZPIECZYCIELA za pośrednictwem CENTRUM OPERACYJNEGO.

 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Administratorem danych osobowych UBEZPIECZONEGO jest AGA INTERNATIONAL S.A. Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50 B, 02-672 Warszawa. UBEZPIECZONY ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Celem przetwarzania danych osobowych jest należyte wykonywanie niniejszej umowy ubezpieczenia.


§ 2. DEFINICJE

 1. AKT WANDALIZMU – umyślne zniszczenie lub USZKODZENIE OPONY.

 2. CENTRUM OPERACYJNE – Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 50B (02-672), której UBEZPIECZONY, UBEZPIECZAJĄCY lub serwis PREMIO zobowiązany jest zgłosić SZKODĘ pod numerem telefonu: (22) 563-11-98

 3. OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ – okres ochrony rozpoczynający się od 01 października 2012 do dnia 31 grudnia 2013.

 4. POJAZD – samochód osobowy lub osobowo-ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, liczbie miejsc pasażerskich nie większej niż 9 (wraz z kierowcą), posiadający ważne badania techniczne, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych.

 5. SIŁA WYŻSZA zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobiegnięcia zdarzenie, które uniemożliwia wykonanie świadczenia przez UBEZPIECZYCIELA, lub uniemożliwia zgłoszenie przez UBEZPIECZONEGO informacji o SZKODZIE do CENTRUM OPERACYJNEGO.

 6. SZKODA - to USZKODZENIE OPONY w następstwie ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO.

 7. UBEZPIECZAJĄCY – Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.

 8. UBEZPIECZONY – klient (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) który dokonał zakupu opon i otrzymał numerowany certyfikat ubezpieczenia będący dowodem objęcia ochroną ubezpieczeniową. UBEZPIECZYCIEL – AGA International S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Polsce w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50B.

 9. USŁUGI ASSISTANCE – usługi polegające na udzieleniu pomocy UBEZPIECZONEMU.

Komentarz:

USŁUGI ASSISTANCE to NAPRAWA NA MIEJSCU, HOLOWANIE DO NAJBLIŻSZEGO SERWISU PREMIO, serwis NOWA OPONA, organizacja parkingu i noclegu. 1. USZKODZENIE OPONY - uszkodzenie zamontowanej w POJEŹDZIE opony modelu Goodyear UltraGrip 8 lub Goodyear UltraGrip 8 Performance będące skutkiem ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO.

 2. SERWIS NAPRAWCZY – to najbliższy miejsca SZKODY serwis PREMIO wskazany przez CENTRUM OPERACYJNE zajmujący się profesjonalnie naprawą i wymianą opon.

 3. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE – zdarzenie przyszłe i niepewne, niezależne od woli UBEZPIECZONEGO, wywołane czynnikiem zewnętrznym, nagłym i nieprzewidzianym, skutkujące niemożliwością dalszej eksploatacji opony takie jak:

 1. wypadek drogowy lub kolizja z innym pojazdem, przedmiotem, przeszkodą znajdującą się na zewnątrz a także uczestnikiem ruchu drogowego lub zwierzęciem,

 2. nieumyślne uszkodzenie przez osoby trzecie,

 3. uszkodzenie mechaniczne spowodowane m. in. złym stanem nawierzchni, uderzeniem w krawężnik, najechaniem na przedmioty znajdujące się na drodze,

 4. pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody,

 5. nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,

 6. AKT WANDALIZMU- umyślne zniszczenie lub USZKODZENIE OPONY.


§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZNIA

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy udzielonej UBEZPIECZONEMU przez CENTRUM OPERACYJNE w razie USZKODZENIA OPONY w wyniku ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO.

 2. Zakres ubezpieczenia to:

 1. NAPRAWA NA MIEJSCU,

 2. HOLOWANIE DO NAJBLIŻSZEGO SERWISU NAPRAWCZEGO PREMIO w razie USZKODZENIA więcej niż jednej OPONY,

 3. NOWA OPONA – naprawa wulkanizacyjna USZKODZONEJ OPONY bądź jej wymiana na nową sztukę w przypadku powstania uszkodzeń uniemożliwiających jej naprawę wulkanizacyjną.NAPRAWA NA MIEJSCU

W przypadku USZKODZENIA OPONY na skutek ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO - CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt usługi wymiany koła z USZKODZONĄ OPONĄ na koło zapasowe znajdujące się na wyposażeniu POJAZDU łącznie z kosztem dojazdu assistance na miejsce zdarzenia.

HOLOWANIE DO NAJBLIŻEGO WARSZTATU NAPRAWCZEGO

W przypadku USZKODZENIA więcej niż jednej OPONY lub braku możliwości wymiany kola na koło zapasowe z powodu urwania bądź „zapieczenia” się śrub – CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt HOLOWANIA POJAZDU z miejsca SZKODY do NAJBLIŻSZEGO SERWISU NAPRAWCZEGO PREMIO.

Komentarz 1:

Jeżeli SERWIS NAPRAWCZY PREMIO NAJBLIŻSZY miejsca SZKODY jest zamknięty, CENTRUM OPERACYJNE oferuje organizację parkingu dla HOLOWANEGO POJAZDU oraz noclegu dla UBEZPIECZONEGO. Koszt parkingu oraz noclegu ponosi UBEZPIECZONY.

Jeżeli SZKODA ma miejsce w dniu wolnym od pracy i nie ma możliwości natychmiastowego odholowania POJAZDU do SERWISU NAPRAWCZEGO PREMIO, UBEZPIECZYCIEL pokrywa koszt holowania pojazdu na pobliski parking, a następnie, w pierwszym dniu pracującym holowanie pojazdu z parkingu do NAJBLIŻSZEGO SERWISU NAPRAWCZEGO PREMIO.
Komentarz 2:

Jeżeli USZKODZENIE OPONY nastąpiło na autostradzie i UBEZPIECZONY korzysta z pomocy specjalnych służb drogowych niedziałających na zlecenie CENTRUM OPERACYJNEGO, koszty pomocy pokrywa we własnym zakresie. Koszty te są zwracane przez CENTRUM OPERACYJNE w terminie 30 dni po przedłożeniu oryginalnych rachunków wraz z opisem SZKODY w ramach warunków ubezpieczenia.

NOWA OPONA

W przypadku USZKODZENIA OPONY uniemożliwiającego przywrócenie jej do stanu umożliwiającego dalszą eksploatację, potwierdzonego przez holownika CENTRUM OPERACYJNEGO lub serwis PREMIO, CENTRUM OPERACYJNE zapewnia organizację i pokrycie kosztów zakupu, dostarczenia i założenia takiego samego modelu opony we wskazanym przez CENTRUM OPERACYJNE SERWISIE NAPRAWCZYM PREMIO.§ 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za: 1. naturalne zużycie opon,

 2. opony zamontowane w pojazdach, które zostały zmodyfikowane i nie odpowiadają specyfikacji producenta,

 3. opony zamontowane w pojazdach, które są używane we wszelkiego typu: zawodach, rajdach, konkursach, wynajmie rent a car (wynajem do 1 miesiąca),

 4. opony zamontowane w pojazdach, które są użytkowane jako: ambulanse, wszelkiego typu pogotowia (np. gazowe, elektryczne), pojazdy wojskowe, pojazdy do nauki jazdy, motocykle,

 5. opony zamontowane w pojazdach, przystosowanych do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

 6. opony zamontowane w pojazdach , których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony,

 7. kradzież opon,

 8. defekty opon powstałe z winy producenta,

 9. żadne dodatkowe koszty i szkody nie objęte niniejszym ubezpieczeniem, z włączeniem kosztów, które bezpośrednio lub pośrednio zostały spowodowane przez ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE,

 10. szkody, które powstały na skutek złej jakości wykonania lub materiałów użytych do naprawy lub jakiekolwiek szkody następcze po naprawie, wykonanej w ramach niniejszego ubezpieczenia,

 11. uszkodzenia estetyczne, wgniecenia, zadrapania, odbarwienia oraz inne, które nie mają wpływu na funkcjonowanie opony,

 12. utylizację opon,

 13. szkody, o których nie został poinformowany i przy których organizacja świadczeń nie została ustalona z CENTRUM OPERACYJNYM, za wyjątkiem sytuacji spowodowanych SIŁĄ WYŻSZĄ.

 14. za szkody za które, na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja, rękojmia) jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy, bądź inny ubezpieczyciel, czy inny podmiot w ramach tzw. programów przedłużonych gwarancji.

§ 5. WYŁĄCZENIA CO DO SZKODY

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące SZKODY: 1. powstałe bezpośrednio bądź na skutek ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO mającego miejsce przed objęciem ochrona ubezpieczeniową,

 2. wyrządzone wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa UBEZPIECZONEGO lub osób działających z jego upoważnienia i/lub w jego imieniu,

 3. powstałe na skutek popełnienia przestępstwa lub jego usiłowania w rozumieniu Ustawy Kodeks Karny, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub ich usiłowania w rozumieniu Ustawy Kodeks Karny Skarbowy, wykroczenia lub jego usiłowania w rozumieniu Ustawy Kodeks Wykroczeń lub naruszenia innych powszechnie obowiązujących przepisów, za wyjątkiem ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO,

 4. powstałe wskutek umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub próby popełnienia samobójstwa (stosuje się do UBEZPIECZONEGO),

 5. powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, epidemii, pandemii, wycieków, zanieczyszczeń, skażeń, reakcji jądrowej, skażenia spowodowanego bronią jądrową lub promieniotwórczą, energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieniotwórczością,

 6. powstałe wskutek strajków, lokautów, aktów terroryzmu, sabotażu, buntu, rozruchów, rewolucji, powstania, zamieszek społecznych i wojskowych, wojny, wojny domowej, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania, zarekwirowania i zniszczenia OPON na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

 7. spowodowane katastrofami naturalnymi, za wyjątkiem ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO,

 8. spowodowane w wyniku spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających,

 9. spowodowane opóźnieniem lub brakiem świadczenia CENTRUM OPERACYJNEGO wskutek strajków, niepokoi społecznych, zamieszek, aktów terroryzmu, sabotażu, wojny, wojny domowej, promieniowania radioaktywnego, SIŁY WYŻSZEJ, a także ograniczeniami w ruchu lądowym, morskim, powietrznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto UBEZPIECZYCIEL nie ponosi:

 1. kosztów standardowo płatnych przez UBEZPIECZONEGO (właściciela POJAZDU) np. koszty paliwa i opłaty za autostradę,

 2. kosztów wynikających z utrzymywania POJAZDU w stanie niezdatnym do jazdy lub eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,

 3. wszelkich kosztów pośrednich, które UBEZPIECZONY był zmuszony ponieść w związku z unieruchomieniem POJAZDU.

§ 6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY

 1. W razie zaistnienia SZKODY UBEZPIECZONY zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, skontaktować się telefonicznie z CENTRUM OPERACYJNYM pod numerem telefonu lub faksu wskazanym przez UBEZPIECZAJĄCEGO i podać:

 1. imię i nazwisko,

 2. numer gwarancji udzielonej przez Goodyear na zakupione opony,

 3. dokładny adres miejsca powstania SZKODY,

 4. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z UBEZPIECZONYM lub wskazaną przez niego osobą,

 5. opis zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy.

 1. W przypadku gdy UBEZPIECZONY nie dopełnił obowiązku zgłoszenia SZKODY, nie postępował zgodnie z dyspozycjami CENTRUM OPERACYJNEGO lub nie zapobiegł zwiększeniu SZKODY, CENTRUM OPERACYJNE ma prawo odmówić spełnienia świadczenia, chyba, że nie wpłynęło to na wysokość SZKODY lub możliwość jej ustalenia.

 2. CENTRUM OPERACYJNE nie podejmuje żadnych czynności, a UBEZPIECZYCIEL jest zwolniony z pokrycia kosztów poniesionych przez UBEZPIECZONEGO, jeżeli uprzednio nie został poinformowany o SZKODZIE, chyba że powiadomienia nie dokonano z powodu SIŁY WYZSZEJ lub nadzwyczajnych okoliczności.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia, z wyjątkiem zgłoszenia SZKODY, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.

 2. Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia UBEZPIECZAJACY lub UBEZPIECZONY może zgłaszać do Dyrekcji AGA INTERNATIONAL S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa (e-mail: reklamacje@mondial-assistance.pl), do Rzecznika Ubezpieczonych lub odpowiedniego Miejskiego/ Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

Komentarz:__Rzecznik_Ubezpieczonych'>Komentarz:

Rzecznik Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 333 73 26, tel. 22 333 73 27, faks 22 333 73 29 www.rzu.gov.pl

Infolinia Konsumencka Infolinia prowadzona przez Federację Konsumentów telefon: 800 007 707 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00) e-mail: info@federacja-konsumentow.org.pl 1. Do realizacji postanowień niniejszych OWU w imieniu i na rachunek UBEZPIECZYCIELA uprawnione jest CENTRUM OPERACYJNE.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy.

 3. Prawem właściwym dla niniejszego OWU jest prawo polskie.

 4. Językiem stosowanym w relacjach STRON UMOWY jest język polski.

 5. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia można rozwiązać polubownie za pośrednictwem Sądu Powszechnego, Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego lub przy Rzeczniku Ubezpieczonych.Komentarz:

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Departament Ochrony Klientów

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. 22 26 24 054

sad.polubowny@knf.gov.plwww.knf.gov.pl

Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 4400-024 Warszawa

www.rzu.gov.pl 1. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby UBEZPIECZAJĄCEGO lub UBEZPIECZONEGO z umowy ubezpieczenia.

 2. Niniejsze OWU przyjęte zostały Uchwałą Dyrekcji AGA INTERNATIONAL S.A. Oddział w Polsce nr U/034/2012 z dnia 30.08.2012 r. które wchodzą w życie z dniem 01.10. 2012 r.Pobieranie 43.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna