Ogólne warunki umowyPobieranie 195.73 Kb.
Strona1/3
Data28.04.2016
Rozmiar195.73 Kb.
  1   2   3

Znak sprawy: ZP/RS/1/PZ/33/14
Załącznik nr 4 do SIWZ

Ogólne warunki umowy

pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, zwanym dalej KZK GOP, reprezentowanym przez: 1. …………………………………………………………

 2. ………………………………………………………….

a ………………………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1. ………………………………………………………….

 2. ………………………………………………………….

lub łącznie zwanych dalej Stronami umowy


Procedura zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Oferty Wykonawcy złożonej w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.§1

Znaczenie definicji i skrótów użytych w umowie i na potrzeby umowy

 1. Śląska Karta Usług Publicznych (zwana też ŚKUP lub Karta ŚKUP) – to multiaplikacyjna karta dualna, której podstawowe funkcje to: Aplikacja płatnicza PE – równoważna funkcjonalnie ze standardem EMV, Aplikacja podpisu SEKAP, Aplikacje biletów i usług.

 2. Partnerzy projektu – gminy uczestniczące w Projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych zgodnie z umową o realizacji wspólnego Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych zawartą w dniu 13 października 2009 roku pomiędzy KZK GOP,
  a gminami, a także inne podmioty publiczne, które ewentualnie do niego przystąpią
  w trakcie trwania Projektu.

 3. Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych – przedsięwzięcie opisane w umowie nr DS/1/PZ/1/DO/2012 na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” z dnia 9 stycznia 2012 r.

 4. Terminal Opłat i Doładowań (zwany też Terminalem) zestaw urządzeń wraz z oprogramowaniem służący do sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych oraz pobierania kaucji za karty niespersonalizowane i przyjmowania za nie zapłaty pieniądzem elektronicznym znajdującym się na Karcie ŚKUP, opisany w dokumencie pt.: „Warunki techniczne korzystania z powierzonego Terminala Opłat i Doładowań”.

 5. Punkt sprzedaży – punkt, w którym odbywa się sprzedaż Elektronicznych biletów okresowych lub pobranie kaucji i wydanie niespersonalizowanej Karty ŚKUP.

 6. Elektroniczny bilet okresowy – bilet okresowy lub abonamentowy uprawniający do korzystania z usług transportu zbiorowego lub innych usług publicznych (abonament na usługę publiczną), zapisany na spersonalizowanej lub niespersonalizowanej Śląskiej Karcie Usług Publicznych, o zakresie parametrów przewidzianych w Taryfie opłat. Elektroniczny bilet okresowy za zgodą KZK GOP może być też zapisany na innej karcie (np. elektroniczna legitymacja studencka), niż Karta ŚKUP.

 7. Użytkownik Karty (zwany też Użytkownikiem) – nabywający w Punkcie sprzedaży Elektroniczny bilet okresowy lub pobierający za kaucją niespersonalizowaną Kartę ŚKUP.

 8. System Śląska Karta Usług Publicznych (zwany też Systemem ŚKUP) – obejmuje system informatyczny zbudowany ze sprzętu oraz oprogramowania wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego działania, wspomagający zarządzanie i realizację usług publicznych.

 9. Taryfa opłat – taryfa opłat za usługi transportu zbiorowego lub inne usługi publiczne, przekazana lub udostępniona Wykonawcy przez KZK GOP.

 10. Zasilenie karty – zwiększenie salda dostępnych środków na Karcie ŚKUP (Aplikacji płatniczej) na skutek wydania pieniądza elektronicznego (dalej PE) przez mBank S.A.

 11. Akceptant - Wykonawca, przyjmujący w swojej lokalizacji zapłatę PE umieszczonym na Karcie ŚKUP.

§2

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP, oraz w imieniu i na rzecz Partnerów projektu, w przypadku ich przystąpienia do sieci akceptacji Kart ŚKUP, w tym przyjmowania zapłaty pieniądzem elektronicznym znajdującym się na Karcie ŚKUP oraz wykonywania innych czynności, w szczególności: wydawanie kart niespersonalizowanych, pobieranie kaucji za wydane niespersonalizowane Karty ŚKUP na rzecz KZK GOP, udostępnianie informacji oraz aktualizacja stanu karty, z wykorzystaniem Terminali Opłat i Doładowań udostępnionych Wykonawcy przez KZK GOP. Wykonawca przyjmuje zapłatę pieniądzem elektronicznym jedynie w sytuacji nabywania Elektronicznych biletów okresowych oraz zapłaty za kaucję.§3

Oświadczenia Stron umowy

 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp oraz umową o realizacji wspólnego Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” z 13 października 2009 r., KZK GOP jest upoważniony do udzielenia zamówienia w imieniu własnym i następujących gmin: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Sośnicowice, Świętochłowice, Tychy, Wojkowice, Zabrze.

 2. KZK GOP oświadcza, że w dniu 9 stycznia 2012 roku w Katowicach zawarł umowę nr DS/1/PZ/1/DO/2012 z Asseco Poland S.A. i mBank S.A. na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych”. Przedmiotem umowy nr DS/1/PZ/1/DO/2012 jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” (ŚKUP) oraz inne niezbędne czynności związane z funkcjonowaniem systemu. Realizacja zamówienia podzielona jest na dwie części, część pierwsza obejmuje dostawę, wdrożenie i utrzymanie w okresie wdrażania systemu. Wdrożenie systemu obejmuje dostawę całości Sprzętu i Oprogramowania, jego instalację oraz uruchomienie, szkolenia użytkowników, uruchomienie POK-ów, w efekcie czego możliwe będzie odebranie w pełni działającego systemu. Część pierwsza obejmuje również w tym okresie utrzymanie serwisowe Sprzętu i Oprogramowania, utrzymanie POK-ów w celu wydawania kart i obsługi klientów oraz świadczenie usług autoryzacji i rozliczeń. Druga część zamówienia obejmuje usługę utrzymania systemu. Umowa nr DS/1/PZ/1/DO/2012 na życzenie Wykonawcy zostanie udostępniona przez KZK GOP.

 3. KZK GOP oświadcza, że w zawartej pomiędzy KZK GOP a Asseco Poland S.A. i mBank S.A. umowie nr DS/1/PZ/1/DO/2012 na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” znajdują się postanowienia stwierdzające, że do Asseco Poland S.A. i mBank S.A. należy między innymi:

  1. „(...) zapewnienie właściwej obsługi rozliczeń transakcji pomiędzy użytkownikami systemu ŚKUP, przechowywanie środków finansowych na pokrycie należności związanych z dokonanymi transakcjami za pomocą Karty ŚKUP, wypłacanie opłat i prowizji podmiotom właściwym za obsługę Karty ŚKUP”.

  2. „dostawa, instalacja, uruchomienie i utrzymanie serwisowe urządzeń dedykowanych dla agentów systemu płatności w ramach sieci sprzedaży i doładowań”

  3. „doładowania karty będzie można dokonać w sieci oznaczonej logo ŚKUP w skład której wchodzi m.in. (…), przynajmniej 800 punktów sprzedaży (kioski, kolektury).”

 4. KZK GOP oświadcza, że w ramach umowy nr DS/1/PZ/1/DO/2012 zawartej pomiędzy KZK GOP a Asseco Poland S.A i mBank S.A., zostaną udostępnione przez KZK GOP i zainstalowane Terminale umożliwiające świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie prowadzenia sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych oraz ewidencję niespersonalizowanych Kart ŚKUP wydawanych przez Wykonawcę.

 5. KZK GOP oświadcza, iż na podstawie umowy nr DS/1/PZ/1/DO/2012 udostępnione zostaną przez KZK GOP Terminale, które będą spełniały warunki wymagane dla tego typu urządzeń, będą działały poprawnie oraz spełniały warunki związane z bezpieczeństwem pracy pod warunkiem przestrzegania instrukcji technicznych
  i eksploatacyjnych oraz warunków gwarancji Terminala Opłat i Doładowań. Dokumenty określające wymienione warunki, tj. „Warunki techniczne korzystania z udostępnionego Terminala Opłat i Doładowań” „Zestaw instrukcji technicznych i eksploatacyjnych Terminala Opłat i Doładowań”, „Warunki gwarancji Terminala Opłat i Doładowań” zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

 6. KZK GOP oświadcza, że w zawartej pomiędzy KZK GOP a Asseco Poland S.A. i mBank S.A. umowie nr DS/1/PZ/1/DO/2012 na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” znajdują się postanowienia stwierdzające, że do Asseco Poland S.A. i m Bank S.A. należy „(...) zapewnienie ciągłej pracy wszystkich części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz usuwanie wszystkich usterek i awarii (...)” w Terminalach udostępnionych przez KZK GOP.

 7. W ramach niniejszej umowy Wykonawca nie wykonuje czynności związanych z Zasileniem karty, tj. wydawaniem pieniądza elektronicznego, w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości wydanego pieniądza elektronicznego.

 8. KZK GOP wyraża zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę z mBank S.A., której przedmiotem będzie wykonywanie czynności faktycznych związanych z Zasileniem karty, przy wykorzystaniu udostępnionego przez KZK GOP Wykonawcy Terminala Opłat i Doładowań, jednak zgoda ta nie oznacza jakichkolwiek zobowiązań KZK GOP względem Wykonawcy, lub innych podmiotów z tytułu jej udzielenia lub później wykonywania jakichkolwiek czynności faktycznych, związanych z Zasileniem karty. W szczególności KZK GOP nie wyraża zgody na obciążenie wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy wynagrodzeniem za czynności związane z Zasileniem karty, gdyż nie są one przedmiotem niniejszej umowy.

 9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje ……….. punktami/posiada tytuł prawny do lokali, w których mieszczą się te punkty, w których może prowadzić sprzedaż Elektronicznych biletów okresowych kodowanych/zapisanych na Śląskiej Karcie Usług Publicznych. Punkt sprzedaży musi być wyposażony w szczególności w przyłącze elektryczne, telefon oraz musi być zlokalizowany w zasięgu sieci umożliwiającej bezprzewodowy przesył danych, poprzez usługę GSM/UMTS dostarczaną przez Orange.

 10. Ponadto obok przyjętego podstawowego zakresu jakim jest zamykane pomieszczenie, Wykonawca powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem - przynajmniej jedno z następujących: 24 godzinną ochronę przez wyspecjalizowane służby ochroniarskie, system alarmowy włamania/napadu z systemem transmisji alarmu, telewizyjny system nadzoru, elektroniczny system kontroli dostępu do pomieszczeń, kraty, żaluzje antywłamaniowe. Wykonawca oświadcza, że jeżeli warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z wymogami określonymi w § 6 będzie zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń, zainstaluje te zabezpieczenia na własny koszt. Oprócz tego Wykonawca powinien posiadać kasę pancerną, kodowany sejf lub inne tego typu urządzenie na przechowywanie kart kodowych, ewentualnie numerów PIN, haseł umożliwiających pracę Terminali Opłat i Doładowań. Wykaz punktów sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych oraz możliwości uzyskania Kart ŚKUP niespersonalizowanych wraz z lokalizacją oraz systemem zabezpieczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 11. Punkt sprzedaży powinien spełniać w szczególności warunki pozwalające zapewnić prawidłową pracę Terminala tj. pozwalające bezwzględnie uniknąć przechowywania i uruchamiania urządzenia w zbyt niskich (poniżej 5 st. C) lub w zbyt wysokich (powyżej 50 st. C) temperaturach, narażania urządzenia na wstrząsy, upadki czy uderzenia, wystawianie urządzenia na działanie ognia, wody, substancji żrących itp. Nie wolno również otwierać, rozmontowywać, czy rozkręcać jakiegokolwiek elementu urządzenia, podejmować samodzielnych prób napraw urządzenia, jeśli z jakiś powodów uległo awarii. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki w postaci błędnego (wadliwego) działania Terminala Opłat i Doładowań. KZK GOP ma również prawo obciążyć Wykonawcę kosztami naprawy lub wymiany urządzenia.

 12. W sytuacji, gdy podczas montażu okaże się, że przeznaczone miejsce uniemożliwia poprawną instalację Terminala Opłat i Doładowań, Wykonawca zobowiązany jest wskazać inny punkt, w którym będzie świadczona usługa opisana w niniejszej umowie, zlokalizowany w tej samej gminie. Wszelkie ewentualne skutki wynikające z niespełnienia przez Wykonawcę warunków technicznych, które ma spełnić Wykonawca, i niespełnienie których w rezultacie spowoduje konieczność zmiany miejsca montażu, obciążają Wykonawcę.

 13. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał, wiedzę, kadry do realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności dysponuje lub będzie dysponował zasobami rzeczowymi i kadrowymi w dacie rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy.

 14. Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem niniejszej umowy nie są sprzeczne z przedmiotem jego działalności.

 15. Wykonawca oświadcza, że dołoży najwyższej staranności, aby realizować przedmiot niniejszej umowy w sposób określony w umowie.

 16. Wykonawca oświadcza, że na moment rozpoczęcia świadczenia usług znana jest mu treść umowy nr DS/1/PZ/1/DO/2012 na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” i podejmie starania mające na celu zapewnienie Zasileń karty (rozumianych jako wydanie pieniądza elektronicznego, w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości wydanego pieniądza elektronicznego), przy czym z tytułu realizacji czynności związanych z zasileniem Karty ŚKUP nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie ze strony KZK GOP. Skutki wynikające z niezapewnienia Zasileń karty w punktach sprzedaży Wykonawcy, z winy Wykonawcy, obciążają Wykonawcę.

 17. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do zawierania na rzecz KZK GOP umów sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§4

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych, wydawania Kart ŚKUP niespersonalizowanych za pobraniem kaucji oraz innych czynności opisanych w umowie nastąpi zgodnie z datą określaną w informacji pisemnej przesłanej przez KZK GOP, jednak nie będzie to wcześniej niż 14 dni od momentu podpisania umowy lub zamontowania Terminali Opłat i Doładowań, a nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Informacja zostanie przesłana z 7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do dnia rozpoczęcia sprzedaży. Dopuszcza się rozpoczynanie sprzedaży w różnych terminach, w różnych punktach Wykonawcy.2. Termin 6 miesięcy od dnia podpisania umowy może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn zależnych i niezależnych od KZK GOP. W przypadku wydłużenia terminu ponad 12 miesięcy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy bez skutków związanych z nienależytym wykonaniem umowy.

§5

Zobowiązania Stron umowy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia pośrednictwa sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP oraz w imieniu i na rzecz Partnerów projektu, w przypadku ich przystąpienia do sieci akceptacji Kart ŚKUP, wydawania Kart ŚKUP, pobierania kaucji za Karty ŚKUP niespersonalizowane, przyjmowania za sprzedaż Elektronicznych biletów okresowych i pobieranie kaucji zapłaty pieniądzem elektronicznym znajdującym się na Karcie ŚKUP oraz wykonywania innych czynności opisanych w umowie.

 2. Sprzedaż Elektronicznych biletów okresowych będzie wykonywana wyłącznie na Śląskiej Karcie Usług Publicznych lub karcie dopuszczonej przez KZK GOP (np. legitymacja studencka), zgodnie z zasadami obowiązującej Taryfy opłat.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanej sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych oraz wydawania Kart ŚKUP niespersonalizowanych w godzinach pracy punktów, z wyjątkiem sytuacji gdy nie ma możliwości korzystania z Terminala lub systemu ŚKUP, ze względu na aktualizacje oprogramowania, konserwacje, naprawy gwarancyjne lub inne, potwierdzone przez KZK GOP lub wskazany przez KZK GOP podmiot, przyczyny.

 4. Strony ustalają, że w granicach dopuszczonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, KZK GOP zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tytułu wad, usterek, czy innych awarii Terminala lub systemu ŚKUP oraz jakichkolwiek szkód majątkowych i niemajątkowych z tego tytułu albo korzystania lub niemożliwości korzystania z Terminala lub systemu ŚKUP przez Wykonawcę.

 5. KZK GOP informuje Wykonawcę o obowiązującej Taryfie opłat, a w przypadku jej zmiany, informuje w formie pisemnej o zmianie z 14-dniowym wyprzedzeniem. KZK GOP zapewni stosowną aktualizację/przeprogramowanie Terminali tak, aby we wskazanym momencie możliwa była sprzedaż Elektronicznych biletów okresowych, zgodnie ze zmienioną Taryfą opłat.

 6. Zapisy Taryfy opłat są bezwzględnie obowiązujące dla Wykonawcy. Aktualna Taryfa opłat dostępna jest na stronie internetowej www.kzkgop.com.pl.

 7. Ceny podane w Taryfie opłat, przekazanej przez KZK GOP do Wykonawcy, są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.

 8. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę na podstawie osobnej umowy z KZK GOP, również sprzedaży biletów papierowych KZK GOP, zabrania się Wykonawcy jakiegokolwiek uprzywilejowania czy zachęcania do zakupu biletu papierowego, zamiast Elektronicznego biletu okresowego. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Użytkownika Karty o możliwości oraz sposobie zakupu Elektronicznego biletu okresowego.

 9. Wykonawca prowadzi sprzedaż w cenach zgodnych z aktualnie obowiązującym cennikiem w Taryfie opłat, przekazanej przez KZK GOP. Wykonawca z tytułu sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych, pobierania kaucji lub jakichkolwiek innych czynności związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, nie może pobierać od Użytkowników jakichkolwiek opłat dodatkowych, manipulacyjnych lub innych.

 10. Osoby prowadzące sprzedaż Elektronicznych biletów okresowych muszą znać Taryfę opłat oraz zasady obsługi Terminali. Dlatego też czynności te mogą wykonywać jedynie osoby wcześniej przeszkolone, oraz które zaliczyły z wynikiem pozytywnym test z obsługi Terminali oraz wiedzy o Taryfie opłat. KZK GOP wyda stosowne zaświadczenie przeszkolonym osobom. Szkolenie zapewnia KZK GOP, w miejscu i terminie każdorazowo wskazywanym przez KZK GOP. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec KZK GOP z tytułu kosztów dojazdu na szkolenie i utraty czasu pracy.

 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki dopuszczenia osób nieprzeszkolonych do obsługi Terminala w razie wystąpienia szkody.

 12. Osoby prowadzące sprzedaż Elektronicznych biletów okresowych czy też wydawanie Kart ŚKUP niespersonalizowanych zobowiązane są do okazywania podczas kontroli prowadzonych przez KZK GOP uzyskanego zaświadczenia o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym testu z obsługi Terminala Opłat i Doładowań oraz wiedzy o Taryfie opłat, jak również dokumentu pozwalającego na stwierdzenie tożsamości.

 13. W trakcie świadczenia usługi sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych osoba obsługująca Użytkowników w odpowiedzi na pytania Użytkownika, lub gdy wynika to z samej czynności sprzedaży, udziela stosownych informacji dotyczących Taryfy opłat oraz zasad funkcjonowania Elektronicznego biletu okresowego.

 14. Punkty sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych muszą być czynne w dni robocze minimum od godziny 6.00 do 18.00. W soboty oraz w niedziele i święta 50% punktów musi być czynne przez co najmniej 6 godzin. Dopuszcza się zamknięcie punktów Wykonawcy w dni ustawowo wolne od pracy w danym roku. Wykonawca dostarcza do KZK GOP wykaz punktów sprzedaży zawierający godziny ich otwarcia w dni robocze oraz soboty, niedziele i święta w momencie rozpoczęcia świadczenia usług określonych w niniejszej umowie. W przypadku zmian godzin otwarcia punktów Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania wykazu. W razie nie dostarczenia takiej informacji do KZK GOP, skutki obciążają Wykonawcę.

 15. Wykonawca informuje KZK GOP w formie pisemnej z wyprzedzeniem 14-dniowym o zamiarze czasowego/zupełnego zaprzestania sprzedaży w danym punkcie sprzedaży. KZK GOP w zależności od sytuacji podejmie decyzję, co do pozostawienia/demontażu/przeniesienia Terminala Opłat i Doładowań będącego na wyposażeniu punktu. Wykonawca ponosi koszty demontażu i zainstalowania urządzeń w innym punkcie sprzedaży.

 16. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać sprzedaż w ustalonej w niniejszej umowie liczbie punktów sprzedaży. W sytuacji wyłączenia z użytkowania jakiegokolwiek punktu, Wykonawca zobowiązany jest uruchomić w zamian inny punkt, spełniający odpowiednio warunki określone w umowie. Dopuszcza się zmianę lokalizacji punktów za pisemną zgodą KZK GOP. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu do umowy.

 17. W sytuacjach wystąpienia siły wyższej, która miała wpływ na zaprzestanie sprzedaży w danym punkcie, Wykonawca bez zbędnej zwłoki informuje KZK GOP o tym fakcie.

 18. KZK GOP bez wcześniejszego informowania Wykonawcy ma prawo do kontroli punktu sprzedaży, w szczególności pod kątem zachowania ciągłości sprzedaży, miejsca i sposobu wykorzystania Terminali Opłat i Doładowań, prawidłowości sporządzania dokumentacji oraz zgodności prowadzonej działalności z informacjami przekazanymi przez Wykonawcę do KZK GOP. Po dokonaniu kontroli przedstawiciel KZK GOP sporządza notatkę zawierającą datę, miejsce i przedmiot kontroli oraz opis stanu faktycznego. Wykonawca może wnieść uwagi do stwierdzeń zawartych w notatce – przedstawiciel KZK GOP ujmuje je w stosownym miejscu w notatce. Przedstawiciel KZK GOP sporządza notatkę w dwóch egzemplarzach, z czego jeden pozostawia w miejscu kontroli, a w przypadku odmowy jego przyjęcia, zostaje on niezwłocznie przesłany Wykonawcy.

 19. Wykonywanie czynności związanych z Zasileniem karty przy wykorzystaniu Terminala, nie jest przedmiotem niniejszej umowy i nie może być uznane jako przedmiot niniejszej umowy, dlatego też wynagrodzenie za te czynności nie jest ujęte w wynagrodzeniu przysługującym Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

 20. Niniejsza umowa związana jest z realizacją projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL), Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, co powoduje, że Wykonawca może być poddany kontroli przez organy uprawnione do niej w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

 21. KZK GOP udostępni wyposażenie w postaci Terminali Opłat i Doładowań, niezbędne do realizacji czynności sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych oraz przyjmowania kaucji, wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, punktom sprzedaży, nie później niż 7 dni przed dniem, w którym należy rozpocząć świadczenie usługi.

 22. W wartości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy uwzględnione jest udostępnienie wyposażenia, o którym mowa w ust. 21.

 23. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić termin wyposażenia punktu oraz współdziałać z KZK GOP lub podmiotem wskazanym przez KZK GOP, w celu doprowadzenia do zainstalowania i sprawdzenia Terminala Opłat i Doładowań.

 24. Wyposażenie punktu w Terminal Opłat i Doładowań następuje na mocy niniejszej umowy. Po wyposażeniu punktu w Terminal Opłat i Doładowań, sprawdzeniu oraz braku zastrzeżeń do poprawności ich działania, Wykonawca jest zobowiązany podpisać protokół przyjęcia Terminala (określonego m in. co do jego cech identyfikacyjnych np. numeru seryjnego) do użytkowania. Z chwilą podpisania przez Wykonawcę protokołu przyjęcia do używania Terminala, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za Terminal, w szczególności za jego utratę, uszkodzenie lub inne szkody z tego tytułu.

 25. Materiały eksploatacyjne do Terminala Opłat i Doładowań będą dostarczane do Wykonawcy przez i na koszt podmiotu wskazanego przez KZK GOP według następujących zasad:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania indywidualnego zamówienia materiałów eksploatacyjnych, nie częściej niż raz na dwa tygodnie, według rzeczywistego zużycia i potrzeb,

 2. zamówienie będzie składane bezpośrednio wskazanemu przez KZK GOP podmiotowi,

 3. materiały eksploatacyjne będą dostarczane do Wykonawcy nie później, niż tydzień od złożenia zamówienia,

 4. odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia ponosi wskazany przez KZK GOP podmiot, który dostarcza materiały eksploatacyjne.

 1. Dostarczone Wykonawcy według bieżącego zużycia i aktualnych potrzeb materiały eksploatacyjne, mogą być wykorzystane wyłącznie w związku z realizacją niniejszej umowy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Terminala Opłat i Doładowań zgodnie z umową oraz wyłącznie w celu wskazanym w niniejszej umowie, z uwzględnieniem postanowienia § 3 ust. 7, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może używać Terminala Opłat i Doładowań w celu prawidłowej realizacji zawartej z mBankiem S.A. Umowy o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego umieszczonego na Kartach ŚKUP.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Terminala Opłat i Doładowań zgodnie z dokumentami pt.: „Warunki techniczne korzystania z udostępnionego Terminala Opłat i Doładowań” „Zestaw instrukcji technicznych i eksploatacyjnych Terminala Opłat i Doładowań”, „Warunki gwarancji Terminala Opłat i Doładowań”.

 4. Serwis gwarancyjny udostępnionych Terminali Opłat i Doładowań zapewnia w ramach niniejszej umowy podmiot wskazany przez KZK GOP. „Warunki gwarancji Terminala Opłat i Doładowań” KZK GOP przekaże Wykonawcy, przy czym zapewniona będzie możliwość zgłaszania usterek oraz dostępność serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, we wszystkie dni w roku. Usługi serwisowe wykonywane będą w miejscu instalacji Terminala Opłat i Doładowań.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia dostępnych mu środków mających na celu zabezpieczenie udostępnionych mu Terminali Opłat i Doładowań przed ingerencją nieprzeszkolonych do ich obsługi osób, niepowołanych osób, czy też ich kradzieżą. Za utratę oraz uszkodzenie udostępnionych przez KZK GOP Terminali – z wyjątkiem sytuacji, gdy uszkodzenie objęte będzie serwisem gwarancyjnym – odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

 6. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać żadnej osobie trzeciej ani nie usuwać z punktu sprzedaży jakiegokolwiek elementu Terminala Opłat i Doładowań.

 7. Wykonawca zobowiązuje się nie łączyć, bez pisemnej zgody KZK GOP, Terminala Opłat i Doładowań ani żadnego jego elementu z innym urządzeniem, nie dokonywać jakichkolwiek napraw, zmian, przeróbek czy modyfikacji Terminala.

 8. Wykonawca zobowiązuje się nie przenosić, bez pisemnej zgody KZK GOP, Terminali w inne miejsce, ani w żaden sposób zmieniać, naruszać lub ingerować w sposób niedozwolony w Terminale, nie usuwać z nich jakichkolwiek tabliczek, plomb, zabezpieczeń lub oznaczeń.

 9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania KZK GOP lub wskazanemu przez KZK GOP podmiotowi, wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu Terminali Opłat i Doładowań, w tym też wszelkich widocznych lub przypuszczalnych przypadków naruszeń Terminali, śladów uszkodzeń lub ich otwierania, zamiany przez osoby nieuprawnione, prób ingerencji w zainstalowane w nich oprogramowanie lub też wszelkich kradzieży, włamań do pomieszczeń, w których są przechowywane.

 10. Kradzieże, próby kradzieży, włamań oraz inne, w wyniku których podjęto próbę lub doszło do naruszenia stosownych przepisów, Wykonawca niezależnie od zgłoszenia KZK GOP, zgłasza również Policji.

 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia szczególnej ochrony przed dostępem osób trzecich do wydruków i dokumentów z wykonywanych transakcji. W szczególności niedozwolone jest rejestrowanie numerów Kart ŚKUP, dat ważności Kart ŚKUP lub innych danych w innych celach niż wykonywanie transakcji.

 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania oraz zaniechania osób obsługujących Terminale Opłat i Doładowań w punktach sprzedaży.

 13. W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w ust. 30 – 34, KZK GOP zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Terminala skutkującego niemożliwością prowadzenia sprzedaży. KZK GOP zobowiązuje się wyjaśnić zaistniałą sytuację w terminie 30 dni roboczych.

 14. Koszty przesyłu danych z Terminala Opłat i Doładowań związanych z prowadzoną sprzedażą Elektronicznych biletów okresowych na Karcie ŚKUP, nie obciążają Wykonawcy.

 15. W przypadku zniszczenia lub utraty Terminala Opłat i Doładowań lub jakiegokolwiek elementu zestawu - KZK GOP na koszt Wykonawcy uzupełni powstałe w zestawie szkody.

 16. Karty ŚKUP niespersonalizowane będą dostarczane Wykonawcy przez podmiot wskazany przez KZK GOP według następujących zasad:

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania jednego magazynu, do którego będą dostarczane niespersonalizowane Karty ŚKUP, który będzie zwany Punktem Dystrybucji,

 1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania indywidualnego zamówienia Kart ŚKUP niespersonalizowanych z jednotygodniowym wyprzedzeniem, nie częściej niż raz na dwa tygodnie, według rzeczywistego zużycia i potrzeb,
  z uwzględnieniem wymaganego 42-miesięcznego okresu ważności Karty ŚKUP w momencie wydania jej Użytkownikowi Karty,

 2. Karty ŚKUP niespersonalizowane będą pakowane i dostarczone w paczkach po 250 sztuk,

 3. zamówienie musi stanowić wielokrotność liczby Kart ŚKUP w paczce,

 4. zamówienie będzie składane bezpośrednio wskazanemu przez KZK GOP podmiotowi i zrealizowane nie później niż w ciągu tygodnia od dnia złożenia zamówienia,

 5. od chwili otrzymania kart niespersonalizowanych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za otrzymane Karty ŚKUP,

 6. odpowiedzialność wobec KZK GOP za prawidłową realizację zamówienia ponosi wskazany przez KZK GOP podmiot, który dostarcza niespersonalizowane Karty ŚKUP.

Szczegółowe warunki dystrybucji Kart ŚKUP niespersonalizowanych określi podmiot wskazany przez KZK GOP, odpowiedzialny za realizację zamówień Kart ŚKUP niespersonalizowanych.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania otrzymanych od KZK GOP materiałów informacyjnych - informacji o Taryfie opłat, Regulaminie Śląskiej Karty Usług Publicznych, możliwości zakupu Elektronicznych biletów okresowych oraz innych informacji. Wykonawca jest zobowiązany informacje te wyłożyć lub wywiesić – w zależności od rodzaju otrzymanego nośnika informacji – w widocznym miejscu. Powierzchnia eksponowanego miejsca udostępnionego przez Wykonawcę i przeznaczonego do umieszczania otrzymanych od KZK GOP materiałów informacyjnych nie przekroczy formatu A3.

 2. Materiały informacyjne, o których mowa w ust. 42, będą przygotowywane przez KZK GOP i na koszt KZK GOP. Wykonawca jest zobowiązany pobierać je w siedzibie KZK GOP.

 3. Wykonawca zobowiązany jest oznakować punkty sprzedaży logo ŚKUP – składającym się z napisu „Śląska Karta Usług Publicznych” oraz znaku graficznego. Układ i wzajemne proporcje logo nie mogą być zmienione. Oznakowanie musi zostać wykonane według następujących zasad:

 1. w przypadku punktu sprzedaży, gdzie obsługa (sprzedaż) odbywa się wewnątrz i konieczne jest wejście Użytkownika Karty do środka punktu sprzedaży:

 1. wewnątrz punktu sprzedaży – logo ŚKUP ma być zawieszone na suficie w formie hanger’a lub umieszczone na ścianie w formie naklejki (o nieprzeźroczystym tle) lub display’a, w widocznym miejscu, umożliwiającym jego bezproblemowe dostrzeżenie,

 2. na zewnątrz punktu sprzedaży – logo ŚKUP w formie naklejki o przeźroczystym tle, musi zostać umieszczone w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych lub na ścianie przy wejściu do punktu, bądź na szybie drzwi wejściowych lub na szybie obok wejścia. Naklejka z logo ŚKUP musi mieć wymiary minimum 500 x 500 mm.

 1. w przypadku punktu sprzedaży, gdzie obsługa (sprzedaż) odbywa się „przez okienko” (Użytkownik Karty nie wchodzi do środka punktu sprzedaży):

 1. logo ŚKUP w formie naklejki musi znajdować się na frontowej ścianie punktu, na wysokości umożliwiającej jego bezproblemowe dostrzeżenie, nie mniejszej niż 40 cm licząc od podłoża. Naklejka z logo ŚKUP musi mieć wymiary minimum 500 x 500 mm.

Wzory logo ŚKUP wraz z ich dokładną kolorystyką i wymiarami zostaną przekazane w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

 1. Wykonawca zobowiązany jest oznakować punkty sprzedaży naklejką informującą o współfinansowaniu projektu ze środków europejskich, zawierającą logo programów UE, według następujących zasad:

1) w przypadku punktu sprzedaży, gdzie obsługa (sprzedaż) odbywa się wewnątrz i konieczne jest wejście Użytkownika Karty do środka punktu sprzedaży:

a. na zewnątrz punktu sprzedaży – naklejka z logo programów UE musi zostać umieszczona bezpośrednio pod naklejką z logo ŚKUP, w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych lub na ścianie przy wejściu do punktu, bądź na szybie drzwi wejściowych lub na szybie obok wejścia. Wymiary naklejki z logo programów UE nie mogą być mniejsze niż 450 (szerokość) x 350 (wysokość) mm. 1. w przypadku punktu sprzedaży, gdzie obsługa (sprzedaż) odbywa się „przez okienko” (Użytkownik Karty nie wchodzi do środka punktu sprzedaży):

 1. naklejka z logo programów UE musi znajdować się na frontowej ścianie punktu, bezpośrednio pod naklejką z logo ŚKUP, na wysokości umożliwiającej jej bezproblemowe dostrzeżenie. Wymiary naklejki z logo programów UE nie mogą być mniejsze niż 450 (szerokość) x 350 (wysokość) mm.

Wzory naklejek z logo programów UE wraz z ich dokładną kolorystyką i wymiarami zostaną przekazane w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

 1. W związku z przyjmowaniem zapłaty pieniądzem elektronicznym znajdującym się na Karcie ŚKUP, Wykonawca, w szczególności, zobowiązany jest do:

 1. zapewnienia, że transakcje dokonywane przy użyciu pieniądza elektronicznego będą przyjmowane jedynie przez osoby przeszkolone w zakresie przeprowadzania takich transakcji oraz obsługi Terminala Opłat i Doładowań,

 2. zapewnienia bezpieczeństwa systemu, w tym w szczególności, każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania Terminala Opłat i Doładowań sprawdzenia, czy nie podjęto prób jego kradzieży, czy w elementach Terminala lub jego okolicy nie zostało zainstalowane lub nie podjęto prób zainstalowania jakiekolwiek oprogramowania lub urządzenia, które mogłoby służyć do nieuprawnionego rejestrowania danych, a także sprawdzenia, czy Terminal Opłat i Doładowań nie został zamieniony przez osoby do tego nieuprawnione oraz nie nosi śladów uszkodzeń lub otwierania,

 3. każdorazowo podczas przyjmowania płatności pieniądzem elektronicznym sprawdzenia, czy Użytkownik Karty posługuje się Kartą ŚKUP, która jest ważna i nie nosi widocznych znamion przerobienia, podrobienia lub zniszczenia,

 4. stosowania się do procedur oraz odpowiedzi autoryzacyjnych przesyłanych przez bank zajmujący się rozliczeniami pieniądza elektronicznego,

 5. zapewnienia bezpieczeństwa transakcji poprzez nieudostępnianie danych o Karcie ŚKUP osobom nieuprawnionym oraz niedopuszczanie do nieprawidłowego użycia lub skopiowania tych danych,

 6. przechowywania oraz udostępniania na żądanie banku zajmującego się rozliczeniami pieniądza elektronicznego rachunków z Terminala Opłat i Doładowań przez okres 36 miesięcy oraz sprawdzania ich czytelności, a także prawidłowości danych transakcji,

 7. ochrony przed dostępem do wydruków i dokumentów zawierających dane pieniądza elektronicznego przez osoby trzecie,

 8. przestrzegania poleceń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W przypadku wydania przez KNF polecenia zmiany sposobu świadczenia usług przyjmowania zapłaty PE lub wstrzymania świadczenia tych usług, KZK GOP nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje tych decyzji,

 9. przestrzegania zapisów polityki bezpieczeństwa systemu ŚKUP,

 10. informowania Użytkowników Karty o prawie do złożenia reklamacji do banku zajmującego się rozliczeniami pieniądza elektronicznego w sytuacji braku możliwości realizacji płatności,

 11. złożenia reklamacji do banku, w związku z działalnością banku, w zakresie realizacji usług dla Wykonawcy.

Szczegółowe warunki przyjmowania zapłaty pieniądzem elektronicznym w imieniu i na rzecz KZK GOP i Partnerów projektu, zwanego dalej „akceptacją PE”, będzie zawierał „Regulamin dla Akceptantów PE umieszczonego na Kartach ŚKUP”, który zostanie przekazany w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

 1. Wykonawca jako Akceptant jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do stosowania jego postanowień.Pobieranie 195.73 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna