Ogólne warunki umowyPobieranie 195.73 Kb.
Strona2/3
Data28.04.2016
Rozmiar195.73 Kb.
1   2   3
§6

Ubezpieczenie

 1. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt Terminale Opłat i Doładowań co najmniej w zakresie obejmującym utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wynikające ze zdarzeń losowych, winy nieumyślnej oraz szkody powstałej w wyniku kradzieży wybranego urządzenia z zestawu wchodzącego w skład Terminala Opłat i Doładowań lub całego zestawu, na kwotę wynikającą z protokołu zdawczo-odbiorczego, przez cały okres obowiązywania umowy.

 2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w siedzibie KZK GOP dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia: polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku określonego w ust. 1, w terminie bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu wyboru firmy ubezpieczeniowej, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

 3. W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia: polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku określonego w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest – w terminie trzech dni przed upływem terminu ważności ww. dokumentów – do złożenia w siedzibie KZK GOP dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych dokumentów. Brak spełnienia tego warunku skutkować może odstąpieniem KZK GOP od niniejszej umowy.

§7

Rozliczenia finansowe stron, wynagrodzenie Wykonawcy

 1. Punkty sprzedaży Wykonawcy dokumentują sprzedaż Elektronicznych biletów okresowych poprzez zarejestrowanie transakcji na Terminalu i wydrukowanie potwierdzenia transakcji. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania procedury „Zamknięcie Obsługi na koniec zmiany/dnia” opisanej w przekazanych przez KZK GOP dokumentach: „Warunki techniczne korzystania z powierzonego Terminala Opłat i Doładowań” oraz „Zestaw instrukcji technicznych i eksploatacyjnych Terminala Opłat i Doładowań”.

 2. Punkty sprzedaży Wykonawcy dokumentują fakt pobrania kaucji za niespersonalizowaną Kartę ŚKUP na zasadach wskazanych w ust. 1.

 3. Raporty wygenerowane w wyniku procedury „Zamknięcie Obsługi na koniec zmiany/dnia”, o której mowa w ust. 1, będą generowane przez Terminale Opłat i Doładowań i automatycznie przekazywane mBankowi S.A., celem rozliczenia kwot należnych poszczególnym uczestnikom systemu ŚKUP.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania przez okres 6 lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż lub fakt pobrania kaucji kopii ewidencji sprzedaży oraz raportów, wygenerowanych w wyniku procedury „Zamknięcie Obsługi na koniec zmiany/dnia”, o której mowa w ust. 1, również w przypadku zakończenia współpracy z KZK GOP.

 5. Jeżeli KZK GOP zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o przedstawienie kopii ewidencji sprzedaży lub oryginału względnie kopii raportu, Wykonawca zobowiązuje się do jego odszukania i dostarczenia do siedziby KZK GOP.

 6. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez KZK GOP pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązania określonego w ust. 5 lub przesłany przez niego wydruk okaże się nieczytelny, KZK GOP zastrzega sobie prawo obciążenia kwotą danej sprzedaży Wykonawcę lub nieuwzględnienia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Wykonawcę.

 7. Anulowanie sprzedaży - przez anulowanie sprzedaży rozumie się unieważnienie transakcji przed momentem dokonania płatności za nią. Anulowanie transakcji jest możliwe do momentu wydrukowania potwierdzenie transakcji.

 8. KZK GOP określa Wykonawcy kwotę limitu, do której możliwe jest prowadzenie sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych w wysokości równej wartości złożonego zabezpieczenia z tytułu wykonania niniejszej umowy. Wykorzystanie udzielonego limitu jest na bieżąco aktualizowane, uwzględnia się przy tym dokonaną sprzedaż Elektronicznych biletów okresowych oraz środki, które wpłynęły do KZK GOP od Wykonawcy, a także termin i inne ograniczenia wynikające ze złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia.

 9. Możliwe jest zwiększenie kwoty limitu pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę dodatkowych zabezpieczeń, dlatego też Wykonawca nie może podnosić zbyt niskiego limitu, jako powodu braku sprzedaży w wybranych lub wszystkich punktach Wykonawcy.

 10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania przelewem pełnej kwoty uzyskanych wpływów ze sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych na rachunek wskazany przez KZK GOP nr ……………………, pobranych kaucji - na rachunek wskazany przez KZK GOP nr ……………………………, bez jakichkolwiek potrąceń w dokładnej kwocie wynikającej z dostarczonych raportów sprzedażowo- rozrachunkowych.

 11. Przekazanie środków z tytułów określonych w ust. 10 będzie dokonane najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po dniu, w którym zostały dokonane transakcje. Za dzień przekazania środków uznaje się datę uznania rachunków określonych w ust. 10.

 12. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca zostanie obciążony odsetkami według stawki stanowiącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP.

 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również z tytułu winy nieumyślnej, za utratę środków z tytułu sprzedaży biletów oraz środków pobranych z tytułu kaucji za niespersonalizowane Karty ŚKUP, do momentu ich zaksięgowania na rachunku, o którym mowa w ust. 10.

 14. W przypadku nieprzekazania środków z tytułu sprzedaży biletów oraz środków pobranych z tytułu kaucji za niespersonalizowane Karty ŚKUP w terminie określonym w ust. 11, KZK GOP bez poinformowania Wykonawcy, może zablokować część lub wszystkie Terminale Opłat i Doładowań w celu uniemożliwienia prowadzenia dalszej sprzedaży oraz może dokonać wstrzymania wypłaty wynagrodzenia. Zastosowanie tych sankcji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty.

 15. Koszty konwojowania środków z tytułu prowadzonej sprzedaży oraz pobranej kaucji ponosi Wykonawca.

 16. Po stronie Wykonawcy są wszystkie koszty i ryzyka związane z dostarczaniem środków do banku oraz wpłatami środków na wymienione w ust. 10 rachunki.

 17. Za wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ……% wartości brutto dystrybuowanych/sprzedanych przez Wykonawcę Elektronicznych biletów okresowych w danym miesiącu, zapisywanych na Śląskiej Karcie Usług Publicznych lub innej karcie wskazanej przez KZK GOP. Do otrzymanego wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

 18. Wykonawca nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wydania niespersonalizowanej Karty ŚKUP, przyjmowania zapłaty pieniądzem elektronicznym znajdującym się na Karcie ŚKUP, pobrania kaucji za wydanie niespersonalizowanej Karty ŚKUP oraz aktualizacji stanu Karty ŚKUP, w przypadku dokonania przez Użytkownika Karty operacji na Karcie ŚKUP za pośrednictwem Internetu. Przyjmuje się, że czynności te są związane z prowadzeniem sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych, za wykonanie których jest przewidziane wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 17.

 19. Podstawą do wystawienia faktury z tytułu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy jest każdorazowo uzgodniony przez Strony umowy raport miesięczny, stanowiący sumę raportów miesięcznych z wszystkich punktów sprzedaży Wykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, będzie płatne w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez KZK GOP.

 20. W związku z realizacją niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 17, KZK GOP pobiera przysługujące mu świadczenia obejmujące należności za wszystkie czynności KZK GOP wykonane na rzecz Wykonawcy oraz inne pożytki Wykonawcy uzyskane od KZK GOP, opisane w niniejszej umowie, w formie potrącenia, na co Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszą umowę.

 21. Wynagrodzenie netto Wykonawcy zostanie pomniejszone w następujących przypadkach:

 1. w każdym przypadku blokady Terminali Opłat i Doładowań, z tytułu ponownego ich uruchomienia (odblokowania) – o 30 zł za każdy ponownie uruchomiony Terminal, w terminie 7 dni od dnia odblokowania,

 2. stwierdzenia zawinionej przez Wykonawcę przerwy w sprzedaży lub zawinionego nieprowadzenia sprzedaży w punkcie sprzedaży w godzinach określonych w niniejszej umowie – o 200 zł za każde stwierdzenie i każdy punkt, w którym zostało to stwierdzone,

 3. odmowy przyjęcia płatności pieniądzem elektronicznym znajdującym się na Karcie ŚKUP, za wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpiła konieczność odmowy ze względu na komunikat systemu lub inną przyczynę niezależną od Wykonawcy – o 100 zł za każde stwierdzenie i każdy punkt, w którym zostało to stwierdzone,

 4. braku dostępności Kart ŚKUP niespersonalizowanych – o 200 zł za każde stwierdzenie niedostępności i każdy punkt, w którym zostało to stwierdzone,

 5. stwierdzenia braku ekspozycji informacji lub nieaktualną informację, o której mowa w niniejszej umowie – o 200 zł za każdy przypadek stwierdzenia i każdy punkt sprzedaży, w którym został stwierdzony dany brak,

 6. zawinionego zniszczenia lub utraty Terminala Opłat i Doładowań lub jakiegokolwiek elementu zestawu – o 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek, jest to niezależne od obciążenia Wykonawcy na podstawie §5 ust. 40,

 7. niezgodności deklarowanej lokalizacji Terminala Opłat i Doładowań z jego rzeczywistą lokalizacją – o 100 zł za każdy stwierdzony przypadek,

 8. nieprowadzenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie raportów sprzedaży lub braków w prowadzonych raportach lub ujmowania nieprawdziwych danych – o 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

 9. prowadzenia sprzedaży przez osobę nieposiadającą zaświadczenia wydanego przez KZK GOP o pozytywnym zaliczeniu testu z obsługi Terminala Opłat i Doładowań oraz wiedzy o Taryfie opłat za usługi transportu zbiorowego – o 200 zł za każdy stwierdzony przypadek w danym dniu,

 10. nierozliczenia pobranych Kart ŚKUP niespersonalizowanych – o 50 zł za każdą nierozliczoną Kartę ŚKUP niespersonalizowaną,

 11. braku ubezpieczenia Terminala Opłat i Doładowań określonego w § 6, ust. 1 – o 50 zł za każdy stwierdzony przypadek w danym punkcie, w danym dniu. W przypadku dalszego nieubezpieczenia Terminala Opłat i Doładowań, po kontroli ze strony KZK GOP, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o 100 zł za każdy stwierdzony przypadek w danym punkcie, w danym dniu.

 12. zachęcania Użytkownika przez Wykonawcę do zakupu biletu papierowego, zamiast biletu elektronicznego lub w przypadku odmowy sprzedaży biletu elektronicznego – o 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia ww. obniżek.

 1. Postanowienia ust. 21 nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość ustalonego pomniejszenia wynagrodzenia.

 2. W przypadku stwierdzenia przez KZK GOP w ciągu miesiąca przynajmniej 10 przypadków, o których mowa w ust. 21, pkt a lub b lub c lub d lub przynajmniej 3 przypadków, o których mowa w pkt f, KZK GOP przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy.

 3. Punkty sprzedaży dokumentują sprzedaż wydając potwierdzenie transakcji.

 4. W przypadku, gdy Użytkownik w formie pisemnej na odrębnym druku zażąda wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż Elektronicznych biletów okresowych, Wykonawca informuje KZK GOP o takim żądaniu, w formie wskazanej przez KZK GOP. Ponadto Wykonawca po otrzymaniu ww. żądania od Użytkownika przedłoży Użytkownikowi do podpisu oświadczenie, w którym Użytkownik akceptuje wystawienie i przesłanie przez KZK GOP faktury w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w oświadczeniu. Następnie KZK GOP przesyła fakturę elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji faktury elektronicznej, KZK GOP sporządza fakturę w formie papierowej i wysyła ją tradycyjną pocztą na adres nabywcy wskazany przez Użytkownika.

 5. Potwierdzenie transakcji będzie drukowała drukarka Terminala Opłat i Doładowań. Drukarka Terminala będzie pracowała w trybie niefiskalnym. Wydruki z drukarki są potwierdzeniem dla Użytkownika zakupu w danym punkcie konkretnego rodzaju biletu, czy wpłacenia kaucji za Kartę ŚKUP niespersonalizowaną.

 6. Wykonawca zobowiązany do fiskalizacji swoich przychodów wykorzystuje do tego celu własną kasę fiskalną.

 7. Jeśli obowiązek fiskalizacji zostanie wprowadzony w stosunku do usług miejskiego transportu zbiorowego lub innych usług, których Wykonawca prowadzi sprzedaż na rzecz i w imieniu KZK GOP lub innych Partnerów projektu, podmiot wskazany przez KZK GOP na własny koszt dokona stosownej modyfikacji elementów Terminala Opłat i Doładowań w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów.

§8

Zwroty oraz reklamacje

 1. KZK GOP informuje, iż zgodnie z zawartą pomiędzy KZK GOP a ASSECO POLAND S.A. i mBank S.A. umową nr DS/1/PZ/1/DO/2012 na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych”, właścicielem Śląskiej Karty Usług Publicznych w dniu zawarcia niniejszej umowy jest mBank S.A., stąd też kwestie zastrzeżenia/zablokowania Karty ŚKUP w przypadku jej utraty, odblokowania Karty ŚKUP w przypadku jej odzyskania, należą do kompetencji mBanku S.A. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Wykonawca udziela Użytkownikowi stosownych informacji. KZK GOP, w momencie rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, przekaże Wykonawcy odpowiednie informacje określające procedurę rozpatrywania reklamacji.

 2. W sytuacji, gdy nie ma możliwości odczytu karty lub zapisane dane na karcie nie są adekwatne do opłaconej usługi, co jest potwierdzone dowodem zakupu oraz zapisami kart oraz w przypadku niedziałania lub nieprawidłowego działania Karty ŚKUP, Wykonawca kieruje Użytkownika do jednego z Punktów Obsługi Klienta.

 3. Reklamacje dotyczące jakości świadczonych przez KZK GOP usług przewozowych są rozpatrywane przez KZK GOP, stąd w takich przypadkach Wykonawca kieruje Użytkowników do KZK GOP udostępniając adres pocztowy, mailowy lub nr telefonu KZK GOP.

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Wykonawca z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniósł ……………………………………, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy zabezpieczenie w postaci gwarancji zbliża się do końca terminu jego ważności, Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania umowy lub złożenia nowego zabezpieczenia. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu KZK GOP zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od daty zrealizowania umowy/rozwiązania umowy za porozumieniem stron i uznania przez KZK GOP należycie wykonanego przedmiotu umowy oraz w sytuacji braku roszczeń do Wykonawcy, związanych z realizacją niniejszej umowy.

 3. W przypadku nie zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jw., KZK GOP po uprzednim wezwaniu ma prawo uniemożliwić Wykonawcy sprzedaż m. in. przez zablokowanie Terminali Opłat i Doładowań.

§10

Istotne zmiany umowy

 1. Realizowany projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych ze względu na zakres wdrożenia i przyjęte rozwiązania łączące w sobie wiele podmiotów oraz usług, za które można dokonywać płatności elektronicznych, jest projektem innowacyjnym i istotnie zmieni sposób zarządzania transportem zbiorowym, w tym sposób płatności za wybrane usługi publiczne, w obszarze, na którym obowiązuje Śląska Karta Usług Publicznych. Na wdrażanie projektu mają wpływ regulacje prawne, rozwiązania finansowe, czynniki organizacyjne i technologiczne, co w związku koniecznością zapewnienia okresu trwałości wymaga dopuszczenia następujących istotnych zmian umowy:

 1. gdy treść umowy wymaga istotnej zmiany w związku ze zmianą przepisów prawa lub zmianą ich interpretacji przez IZ RPO WSL, w czasie realizacji umowy, o której Strony nie wiedziały w momencie jej zawarcia,

 2. zmiany przepisów prawnych, w tym m.in. ustaw i rozporządzeń dotyczących rachunkowości, podatku od towarów i usług, w szczególności zmiany stawek podatkowych, sposobu prowadzenia sprzedaży, zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustaw oraz rozporządzeń dotyczących finansów publicznych, elektronicznych instrumentów płatniczych, funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego oraz czasu pracy i dni ustawowo wolnych od pracy,

 3. decyzji uprawnionych urzędów, co do sposobu i warunków sprzedaży usług transportu zbiorowego,

 4. zmian wynikających ze zmian zakresu lub obszaru działania KZK GOP oraz przystępowania kolejnych Partnerów lub kolejnych usług publicznych do sieci akceptacji Kart ŚKUP,

 5. wprowadzenia nowych, dotychczas niestosowanych przez KZK GOP rodzajów taryf opłat, w tym poszerzania, różnicowania oraz ewidencjonowania ulg dla osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, taryfy łączone, bilety wspólne, promocje na różnego typu usługi, przykładowo bilety „park and ride”, bilety uprawniające do przejazdu transportem zbiorowym na różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz inne zmiany Taryfy opłat, o ile w sposób istotny rzutują one na sposób wykonania umowy,

 6. zmiany warunków świadczenia usług miejskiego transportu zbiorowego związanych z wprowadzaniem regulacji Unii Europejskiej oraz postanowień polityki transportowej i taryfowej prowadzonej przez rząd RP, samorząd województwa śląskiego, samorządy gminne, na terenie których KZK GOP i związane z nim umowami podmioty prowadzą transport zbiorowy oraz partnerów projektu, o ile w sposób istotny rzutują one na sposób wykonania umowy,

 7. zmiany rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy w przypadku opóźnień we wdrażaniu systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych lub innych powodów, na które KZK GOP ma ograniczony wpływ, zmiany modelu świadczenia usług i systemu rozliczeń pieniężnych lub występowania sytuacji poszerzania funkcjonalności Karty ŚKUP,

 8. zmiany w procedurach dokumentowania sprzedaży, przyjmowania zwrotów i reklamacji od Użytkowników,

 9. przystąpienia do Projektu gmin leżących w subregionie centralnym lub zachodnim województwa śląskiego, przewoźników kolejowych, w tym w szczególności Kolei Śląskich, innych organizatorów komunikacji lub też rezygnacji wymienionych podmiotów z uczestnictwa w Projekcie,

 10. w przypadku przystąpienia innych Partnerów projektu do sieci akceptacji Kart ŚKUP, wynagrodzenie z tytułu sprzedaży usług publicznych w imieniu i na rzecz tych podmiotów będzie przekazywane Wykonawcy na zasadach ustalonych w formie aneksu do niniejszej umowy,

 11. poszerzenia sieci pośrednictwa sprzedaży o punkty leżące w gminach w subregionie centralnym lub zachodnim,

 12. częściowego ograniczenia lub zmniejszenia liczby punktów sprzedaży Wykonawcy w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione względami niezależnymi od KZK GOP i Wykonawcy,

 13. zmiany parametrów technicznych oraz elementów składających się na Terminal Opłat i Doładowań,

 14. Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy może być zobowiązany przez KZK GOP w formie pisemnego polecenia do przyjmowania również zwrotów Kart ŚKUP, środków z tytułu niewykorzystanych uprawnień do usług oraz kaucji za niespersonalizowane Karty ŚKUP. Zwrot przyjmuje się wówczas niezależnie od miejsca wydania Karty ŚKUP (punktu, w którym Karta ŚKUP została wydana) pod warunkiem, że nie nosi ona śladów uszkodzenia, a jedynie ślady normalnego użytkowania.

 15. KZK GOP ma prawo zobowiązać Wykonawcę do przyjmowania zwrotów z tytułu sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych w imieniu i na rzecz KZK GOP według wskazanej procedury. Zasady przyjmowania zwrotów Elektronicznych biletów okresowych mogą ulec zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy. Z tytułu wykonywania tych czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 16. KZK GOP ma prawo zobowiązać Wykonawcę do przyjmowania zwrotów z tytułu sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych w imieniu i na rzecz Partnerów projektu, w przypadku ich przystąpienia do sieci akceptacji Kart ŚKUP według wskazanej procedury. Z tytułu wykonywania tych czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 17. konieczności przedłużenia okresu obowiązywania umowy, przy czym nie dłużej niż o 8 miesięcy i na warunkach obowiązujących do momentu zawierania aneksu wydłużającego okres obowiązywania umowy.

 1. W przypadku wprowadzenia zmian wymienionych w ust. 1 pkt. d, e, g, i, j, k, l, m, n, o, p, q nie dopuszcza się zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

 1. W przypadku wprowadzenia zmian wymienionych w ust. 1 pkt. a, b, c, f, h, w sytuacji gdy zmiany powodują u Wykonawcy wzrost pracochłonności, konieczność zaangażowania dodatkowego wyposażenia, materiałów lub innych zasobów rzeczowych, dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie oparta o kalkulację uwzględniającą rynkowe ceny dodatkowego wyposażenia, materiałów lub innych zaangażowanych zasobów rzeczowych związanych z wykonywaniem dodatkowych czynności i/lub pracochłonności wykonywania dodatkowych czynności. Wzrost pracochłonności zostanie oceniony na podstawie chronometrażu a koszty pracochłonności zostaną skalkulowane na podstawie najniższego ustawowego wynagrodzenia w Polsce w danym momencie, powiększonego o składki obciążające pracodawcę. Nie będą uwzględniane narzuty kosztów wydziałowych i ogólnozakładowych.

§11

Postanowienia końcowe

1. Czas trwania umowy jest oznaczony i wynosi 75 miesięcy licząc od następnego miesiąca, w którym nastąpiło jej podpisanie.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, KZK GOP będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. KZK GOP przysługuje prawo odstąpienia od umowy poza innymi przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym w następujących sytuacjach:  1. nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,

  2. niekontynuowania wykonania Umowy przez okres 30 dni, KZK GOP może odstąpić od umowy w okresie 30 dni od daty pisemnego wezwania go do wykonania umowy, termin ten liczony jest od daty otrzymania przez Wykonawcę pisma jw.,

  3. Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony KZK GOP, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z warunkami umownymi, lub w rażący sposób zaniedbuje bądź narusza zobowiązania umowne,

  4. wszczęcia przez Wykonawcę postępowania naprawczego określonego w ustawie z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze,

  5. nieudostępnienia przez Wykonawcę w ciągu 7 dni punktów do przeprowadzenia montażu Terminali Opłat i Doładowań lub udostępnienia punktów, z których wszystkie lub część nie spełnia warunków technicznych określonych w umowie i niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy Terminali,

  6. nierozpoczęcia sprzedaży oraz wydawania kart niespersonalizowanych w terminie wskazanym w niniejszej umowie,

  7. likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

 1. KZK GOP służy prawo do umownego odstąpienia od umowy w następujących terminach:

 1. §11 ust. 3 pkt a – w terminie 60 dni od upływu terminu w nim określonego,

 2. §11 ust. 3 pkt c – odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 60 dni od otrzymania przez Wykonawcę pisma o którym mowa w tym punkcie,

 3. §11 ust. 3 pkt e i f – odstąpienie od umowy może nastąpić po upływie 60 dni od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania w tej sprawie,

 4. §11 ust. 3 pkt d i g – odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od daty powzięcia przez KZK GOP informacji stwierdzonej dokumentem ww. przyczyny.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy KZK GOP potrąca z zabezpieczenia kwoty będące sumą należności wynikających w szczególności z odszkodowań za zniszczony sprzęt, należności za dostarczony a niezapłacony sprzęt.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zachowują moc obowiązujące postanowienia umowy dotyczące rozliczeń w niej wskazanych do daty odstąpienia od umowy (doręczenie stosownego pisma Wykonawcy) oraz ustalenia dotyczące przechowywania i udostępniania dokumentacji dotyczącej sprzedaży oraz raportów do czasu upływu, na jaki dokumenty te miano przechowywać na dzień odstąpienia, którym jest data otrzymania pisma o odstąpieniu przez Wykonawcę.

 3. Wykonawcy służy prawo odstąpienia od Umowy niezależnie od przypadków określonych w Kodeksie cywilnym w sytuacji nieterminowego regulowania należności przez KZK GOP, gdy zwłoka wynosi ponad 90 dni roboczych od terminu zapłaty.

 4. Po zakończeniu wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez KZK GOP dostarczyć Terminal Opłat i Doładowań do siedziby KZK GOP w stanie niepogorszonym, nie licząc normalnego zużycia, a odbiór będzie potwierdzony stosownym protokołem.

 5. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnej.

 6. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia jakichkolwiek praw bądź obowiązków wynikających z umowy w całości lub w części na jakiekolwiek osoby trzecie, bez pisemnej zgody KZK GOP. KZK GOP zastrzega sobie prawo określenia warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby ewentualnie taka zgoda mogła być udzielona.

 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 8. W przypadku różnych interpretacji postanowień umowy Strony umowy zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu polubowne rozwiązania sporów.

 9. Spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę KZK GOP.

 10. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, pod dwa dla każdej ze Stron.
Pobieranie 195.73 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna