Ogólne warunki umowyPobieranie 195.73 Kb.
Strona3/3
Data28.04.2016
Rozmiar195.73 Kb.
1   2   3
§13

Załączniki do umowy

 1. Załącznik nr 1. „Wykaz punktów sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych oraz możliwości uzyskania Kart ŚKUP niespersonalizowanych wraz z ich lokalizacją oraz systemem zabezpieczenia”.

 2. Załącznik nr 2. „Pełnomocnictwo”.

 3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy.

Załącznik nr 1. „Wykaz punktów sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych oraz możliwości uzyskania kart ŚKUP niespersonalizowanych wraz z ich lokalizacją oraz systemem zabezpieczenia”.

Tabela 1. Wzór wykazu punktów sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych oraz możliwości uzyskania kart ŚKUP niespersonalizowanych wraz z ich lokalizacją oraz systemem zabezpieczenia.

Gmina

Liczba punktów sprzedaży

Adresy punktów sprzedaży

Rodzaj zabezpieczenia antywłamaniowego

BędzinBobrownikiBytomChełm ŚląskiChorzów
CzeladźDąbrowa GórniczaGierałtowiceGliwice
ImielinJaworznoKatowiceKnurówMysłowicePiekary ŚląskiePilchowicePsaryPyskowiceRadzionkówRuda ŚląskaSiemianowice ŚląskieSiewierzSławkówSosnowiecSośnicowiceŚwiętochłowiceTychyWojkowiceZabrzeRAZEM................................, dnia .....................

...........................................

Podpis/y/ pieczątka/i/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/PełnomocnikaUwagi:

 1. W kolumnie „Adresy punktów sprzedaży” należy wpisać adresy (nazwę ulicy, numer lokalu).

 2. W kolumnie „Rodzaj zabezpieczenia antywłamaniowego” należy wpisać dla każdego punktu sprzedaży co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:

 • 24 godzinna ochrona przez wyspecjalizowane służby ochroniarskie,

 • system alarmowy włamania/napadu z systemem transmisji alarmu,

 • telewizyjny system nadzoru,

 • elektroniczny system kontroli dostępu do pomieszczeń,

 • kraty antywłamaniowe,

 • żaluzje antywłamaniowe.

Załącznik nr 2 do umowy ………………………. nr ……. z dnia ………………………….


PEŁNOMOCNICTWO
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21A, 40 - 053 Katowice, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 954-224-62-80,

wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych w dniu 16 grudnia 1991 r. pod numerem 46, prowadzonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

reprezentowany przez:
1.…………………………………………………………………….…………………….

2.….……………………………………………………………….………………………


Zwanym dalej „KZK GOP

udziela Pełnomocnictwa

………………………………………………………………………………………………………………....
wpisaną do rejestru:

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr……………………. o numerze NIP…………, REGON……………. *

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………… Wydział …… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr……………………. o numerze NIP…………, REGON……………. , kapitał zakładowy równy: …………………………. zł, reprezentowaną przez:

* - niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………………………..………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą


§ 1

Zakres pełnomocnictwa


 1. Pełnomocnictwo upoważnia do zawierania na rzecz KZK GOP umów sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych na warunkach określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ……………………… na ………………………………………………

 2. Pełnomocnictwo upoważnia również do wykonywania, w szczególności, innych czynności agencyjnych:

 1. prowadzenie sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych,

 2. wydawanie kart niespersonalizowanych,

 3. pobieranie kaucji za wydane niespersonalizowane karty ŚKUP,

 4. udostępnianie informacji,

 5. aktualizacja stanu karty ŚKUP,

 6. przyjmowanie zapłaty pieniądzem elektronicznym w sytuacji nabywania Elektronicznych biletów okresowych oraz zapłaty za kaucję.

 1. Obszarem działalności Wykonawcy jest Rzeczpospolita Polska.

 2. Wykonawca nie jest uprawniony do:

 1. składania w imieniu KZK GOP jakichkolwiek oświadczeń woli wykraczających poza zakres oznaczony w pełnomocnictwie,

 2. dokonywania zmian w warunkach sprzedaży,

 3. składania przyrzeczeń przyznania uprawnień lub korzyści nie przewidzianych przez KZK GOP,

 4. składania oświadczeń woli w sprawach roszczeń,

 5. ujawniania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną, włączając w to wyniki sprzedaży oraz zasad dotyczących rozliczeń finansowych.


§ 2

Postanowienia końcowe


 1. Pełnomocnictwo jest udzielone na czas obowiązywania umowy ………………………. nr ……. z dnia ………………………….

 2. Pełnomocnictwo może być odwołane przez KZK GOP w każdym czasie bez podania przyczyny.

 3. Pełnomocnictwo traci moc z chwilą zakończenia obowiązywania umowy ………………………. nr ……. z dnia ………………………….

 4. Niniejsze pełnomocnictwo uzyskuje moc z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy ………………………. nr ……. z dnia ………………………….

Dokumenty do stosowania przez Wykonawcę, które zostaną dostarczone przez KZK GOP


w ciągu 7 dni od podpisania umowy:

„Regulamin dla Akceptantów PE umieszczonego na Kartach ŚKUP”.

„Warunki techniczne korzystania z udostępnionego Terminala Opłat i Doładowań”.

„Warunki gwarancji Terminala Opłat i Doładowań”.„Zestaw instrukcji technicznych i eksploatacyjnych Terminala Opłat i Doładowań”.

Pobieranie 195.73 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna