Ogólne zasady postępowania podczas mieszania odpadów chemicznychPobieranie 160.86 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar160.86 Kb.ZAŁĄCZNIK 5


Ogólne zasady postępowania podczas mieszania odpadów chemicznych
Zgodnie z przyjętymi założeniami systemu, odpady chemiczne zgromadzone na stanowiskach zbierania odpadów są przenoszone do magazynu centralnego odpadów. Należy przestrzegać zasady, że odpady gromadzi się w opakowaniu, które zostanie przekazane wraz z odpadami do utylizacji. Mieszanie odpadów należących do tych samych grup odpadowych może być prowadzone wyjątkowo jedynie przez przeszkolonych pracowników służby gromadzenia, utylizacji i eliminacji odpadów chemicznych po szczegółowym rozpatrzeniu składu odpadów znajdujących się w obu pojemnikach oraz z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Nie wolno mieszać bezpośrednio substancji, o których wiadomo że:

  • w trakcie reakcji z innymi substancjami mogą wytwarzać toksyczne pary lub gazy (np. cyjanki i związki kompleksowe zawierające jony cyjankowe)

  • rozkładają się w sposób wybuchowy (np. azydki, nadchlorany, pikryniany, związki polinitrowe, inne materiały wybuchowe, nadtlenki)

  • reagują wybuchowo z innymi substancjami (np. polinitrofenole, akroleina i akrylany w środowisku kwaśnym, sód i rozpuszczalniki chlorowcowane),

  • reagują z innymi substancjami wydzielając duże ilości ciepła (np. chlorki kwasowe, bezwodniki kwasowe reagując z aminami, alkoholami, wodą, mocne kwasy i zasady reagując ze sobą),

  • reagują z innymi substancjami (a szczególnie z wodą) wytwarzając niebezpieczne gazy (takie jak np. wodór, acetylen, butan itp.) tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Do substancji takich należą acetylenki, wodorki, związki Grignarda, związki metaloorganiczne jak butylolit, metale jak np. potas, sód i inne,

  • mogą inicjować niekontrolowane reakcje rodnikowe (np. nadtlenki, wodoronadtlenki, nadkwasy i inne inicjatory reakcji rodnikowych),

  • mają właściwości piroforyczne i mogą zapoczątkować pożar (np. nikiel Raney’a lub inne piroforyczne katalizatory uwodornienia),

  • mają silnie redukujące lub silnie utleniające właściwości (np. kompleksowe wodorki metali, związki chloru, chromu i manganu na wyższych stopniach utlenienia),

  • charakteryzują się odrażającym zapachem (np. tiole, niektóre sulfidy, niektóre związki fosforoorganiczne),

  • mają właściwości drażniące lub łzawiące (lakrymatory) (np. akroleina, związki siarki).

Przedstawione niżej reakcje nie wyczerpują wszystkich możliwości.

Niebezpieczne reakcje chemiczne


Niniejsze zestawienie stanowi jedynie wybór i obejmuje jedynie niektóre reakcje niebezpieczne. Wymienione związki mogą ulegać również innym reakcjom niebezpiecznym. Brak na niniejszej liście jakiejś substancji nie wyklucza możliwości niebezpiecznego przebiegu reakcji z udziałem tej substancji.

Skróty: E - wybuch, eksplozja

Q - reakcja silnie egzotermiczna

Z - samozapłonG - wydzielanie się gazów


L.p.

Substancje chemiczne

Proces chemiczny-efekt reakcjiAceton + chloroform

EAceton + kwas azotowy (V)

ZAcetonitryl + ciepło

Wydzielanie HCNAcetonitryl + kwas azotowy

Wydzielanie HCNAcetylen + fluorowce (halogeny)

EAcetylen + metale (Cu, Ag, Hg)

EAkroleina + kwasy

Q/E(Polimeryzacja)Akrylonitryl + wodorotlenek sodu

EAldehyd benzoesowy + fenol

ZAldehyd mrówkowy + fenol

Q/EAldehyd mrówkowy + kwas azotowy (V)

Q/E/GAldehyd mrówkowy + nadtlenek wodoru

EAldehyd mrówkowy + nitrometan

EAldehyd octowy + jod

EAldehyd octowy + kwas octowy

QAlkohole + nadtlenek wodoru

Z/EAluminium (naczynia) + chlorowane rozpuszczalniki

EAmid kwasu akrylowego + ciepło

Q (Polimeryzacja)Amid kwasu akrylowego + kwas siarkowy (VI)

Q (Polimeryzacja)Amoniak + tlenek chromu (VI)

Q/ZAmoniak + azotan (V) srebra

EAmoniak + chlorosilan

Q/ZAmoniak + jod

EAnilina + środki utleniające

EAzot (ciekły) + powietrze (pochłanianie tlenu)

EAzot (ciekły) + smary

EAzotan (V) amonu + kwas octowy

ZAzotan (V) amonu + azotan (V) sodu

EAzotan (V) amonu + chlorek amonu

EAzotan (V) amonu + mocznik

EAzotan (V) potasu reaguje z wieloma substancjami

EAzotan (V) sodu reaguje z wieloma substancjami

EAzotan (V) srebra + aldehyd octowy

Q/EAzotan (V) srebra + amoniak + metanol

EAzotan (V) srebra + etanol

EAzotan (V) srebra + wodorotlenek glinu

EAzotan (V) srebra + wodorotlenek potasu

Q/EAzotan (V) srebra + związki organiczne

Q/EAzydki + ciepło

EBenzen + kwas azotowy (V)

EBezwodnik kwasu octowego + chromu (VI) tlenek

EBezwodnik kwasu octowego + kwasy

Q/EBezwodnik kwasu octowego + manganian (VII) potasu

Q/EBorowodorek litu + powietrze (wilgoć)

ZBorowodorek litu + woda

Q/ZBrom + dimetyloformamid

QBrom + etanol

QBrom + silany

EBrom + węglowodory

ZBrom + związki organiczne

Q/Z/EBromocyjan + kwasy

Q/EBromocyjan + wodorotlenki

EChloran (I) potasu + związki palne

EChloran (V) potasu reaguje z wieloma substancjami

EChloran (V) sodu reaguje z wieloma substancjami

EChloran (VII) potasu reaguje z bardzo wieloma substancjami

EChlorany (V) + związki organiczne

EChlorek amonu + azotan amonu

EChlorek benzoilu + wodorotlenki

ZChloroform + aceton

EChloroform + wodorotlenek sodu/ metanol

EChromu (VI) tlenek + amoniak

Q/ZChromu (VI) tlenek + gliceryna

ZChromu (VI) tlenek + palne ciecze

Z/ECyjanek potasu + azotan (V) potasu

ECyjanek potasu + środki utleniające

EDichlorometan + kwas azotowy (V)

Q/E (nadtlenki)Dimetyloformamid + brom

QDimetylosilan + powietrze

ZDioksan (1,4) + Powietrze

E (nadtlenki)Dioksan (1,4) + środki utleniające

QDisiarczek węgla + środki utleniające

Q/EDisiarczek węgla + węgiel aktywny

ZDisiarczek węgla + żelazo/tlenek żelaza/powietrze

EDisilan + powietrze

ZDwuchromian (VI) potasu + bezwodnik kwasu octowego

EDwuchromian (VI) potasu + substancje ulegające utlenianiu

EEtanol + azotan (V) rtęci

EEtanol + azotan (V) srebra/amoniak

EEtanol + bezwodnik kwasu octowego + sole + kwasy

Q/EEtanol + chloran (I) wapnia (tj. podchloryn wapnia)

Q/EEtanol + chromu (VI) tlenek

ZEtanol + nadtlenek wodoru

EEter dietylowy + kwas azotowy (V)

EEter dietylowy + octan uranylowy

QEter dietylowy + powietrze

EEter dietylowy + terpentyna

EFenol + aldehyd mrówkowy

Q/EFenol + azotan (III) sodu

Q/EFluor reaguje z bardzo wieloma związkami

Z/EFlussssaure + manganian (VII) potasu

EFormamid + odczynnik Karla Fischera

EFosforu (V) tlenek + substancje palne

ZFosforu tlenochlorek + woda

G/EGliceryna + kwas azotowy (V)

EGlikol dimetylowy + powietrze

E (nadtlenki)Glikol etylenowy + powietrze

E (nadtlenki)Glinowodorek litu + alkohole

ZGlinowodorek litu + dioksan

Z/EGlinowodorek litu + nadtlenek dibenzoilu

Z/EGlinowodorek litu + octan etylu

EGlinowodorek litu + tetrahydrofuran

ZChlorek glinu bezw. + woda

G/EHeksacyjanożelazian (II) potasu + azotan (III) potasu

EHeksacyjanożelazian (III) potasu + azotan (III) potasu

EHydrazyna reaguje z wieloma substancjami

EHydroksyloamina + dwuchromian (VI) potasu

EJod + aldehyd octowy

EJod + amoniak

EJod + związki amoniowe

EJodan potasu + związki organiczne

EJodek potasu + amoniak

EKatalizatory uwodornienia + powietrze

ZKsylen + kwas azotowy (V)

Q/EKwas azotowy (V) reaguje z wieloma substancjami

Z/EKwas chlorowy (VII) tj kwas nadchlorowy + drewno (stół, półka, wyciąg !!!)

EKwas chlorowy (VII) reaguje z wieloma substancjami

EKwas mrówkowy + katalizatory niklowe

EKwas nadoctowy + związki organiczne (np. oleje)

EKwas octowy + chromu (VI) tlenek

Q/EKwas octowy + kwas chlorowy (VII)

Q/EKwas octowy + nadtlenek wodoru

Q/EKwas pikrynowy (20 % roztwór wodny) + aluminium

EKwas pikrynowy + sole metali ciężkich

EKwas siarkowy (VI) reaguje z wieloma związkami

Q/EKwas szczawiowy + srebro

EKwas szczawiowy + środki utleniające

Q/EKwas szczawiowy + chloran (III) sodu

EMetanol + kwas azotowy (V)

EMetanol + kwas chlorowy (VII)

EMetanol + nadtlenek wodoru

EMetyloamina + nitrometan

EMieszanina chromowa + kwas octowy

Q/EMieszanina chromowa + związki organiczne

ZMocznik + pięciochlorek fosforu

Q/EN,N-dimetyloformamid + fluorowcowęglowodory

ENadsiarczan amonu + związki organiczne

ENadtlenek dibenzoilu reaguje wieloma związkami

ENadtlenek wodoru reaguje z wieloma substancjami

ENadtlenki reagują z wieloma substancjami

ENikiel Raney'a + powietrze

ZNitrometan reaguje z wieloma substancjami

ENitrozometylomocznik + ciepło

EOctan etylu + glinowodorek litu

EOctan sodu + azotan (V) potasu

EOdczynnik Karla Fischera (zachować ostrożność)

EOdczynnik Karla Fischera + formamid

EOsmu (VII) tlenek + środki redukujące

Q/EOsmu (VIII) tlenek + oleje

QPotas reaguje gwałtownie z wieloma substancjami w tym z wodą

EPropanol (2) + powietrze

E (nadtlenki)Propanol + kwas azotowy (V)

Q/ERtęci (II) azotan (V) + etanol

ERtęć + acetylen

ERtęć + aluminium

Q/ERtęć + aminy

Q/ERtęć + amoniak

ESiarczan dimetylowy + III rz. aminy

Q/ESilan + powietrze

QSód reaguje gwałtownie z wieloma substancjami, w tym, z wodą

ESulfotlenek dimetylowy + azotan (V) żelaza (III)

ESulfotlenek dimetylowy + chlorek benzoilu

ESulfotlenek dimetylowy + tetrachlorek krzemu

ETetrachlorek krzemu + dimetylosulfotlenek

Q/ETetrahydrofuran + powietrze

E (nadtlenki)Tetrahydrofuran + wodorotlenki metali alkalicznych

ETlen + tłuszcze/oleje

ZTlenek chromu (VI) + amoniak

Q/ZTlenek chromu (VI) + gliceryna

ZTlenek chromu (VI) + palne ciecze

Z/ETlenek diazotu (gaz rozweselający) + amoniak

ETlenek wapnia + alkohole

Q/ZWęgiel aktywny + chloran (I) wapnia

Q/ZWęgiel aktywny + oleje

Q/ZWęgiel aktywny + środki utleniające

Q/EWodorotlenek amonowy + azotan (V) srebra

EWodorotlenek amonowy + jod

EWodorotlenek baru + kauczuk chlorowany (ciepło)

EWodorotlenek potasu + nitrobenzen

EWodorotlenek potasu + nitrometan

EWodorotlenek sodu + azotan (V) srebra

EWodorotlenek sodu + chloroform/aceton

EWodorotlenek sodu + nitryl kwasu akrylowego

EWodór + powietrze

E

: images -> docs
docs -> Ankieta uczestnika
docs -> Co name rockwool polska sp z o o
docs -> Ams w Gdańsku I Alchemii Alexander Mann Solutions, światowy lider w zakresie outsourcingu procesów rekrutacyjnych, otworzył Globalne Centrum Usług w kompleksie Alchemia w Gdańsku
docs -> Oszenie zmiany taboru lutz assekuranz
docs -> Building Management System, czyli jak inteligentnie zarządzać budynkiem Nowoczesne i zintegrowane systemy zarządzania budynkiem poprawiają bezpieczeństwo, komfort użytkowania i optymalizują koszty eksploatacji
docs -> "Krakowskie Przedmieście w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego 1904 -1939"
docs -> Informacja o Domach Pomocy Społecznej w Województwie Mazowieckim
docs -> Ankieta informacyjna nt. Obsady kadrowej oraz stanu wyposażenia w wybrane urządzenia pracowni konserwacji archiwaliów w archiwach państwowych
docs -> Chemia organiczna

Pobieranie 160.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna