OGÓlnopolskiego konkursu miss polonia 2012Pobieranie 265.08 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar265.08 Kb.
  1   2   3
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
MISS POLONIA 2012

Copyright © by Biuro Miss Polonia sp. z o. o., Warszawa 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszego regulaminu bez zgody Biura Miss Polonia zabronione.

§ 1
Postanowienia ogólne

  1. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia 2012 określa sposób i warunki przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia 2012 i może być integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Biurem Miss Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa oraz:
    1. Uczestniczką Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia 2012, zgodnie z § 2 pkt 21 niniejszego Regulaminu, Współorganizatorem, zgodnie z § 2 pkt 20. Regulaminu, Telewizją współorganizującą Ogólnopolski Konkurs Miss Polonia 2012.
  1. Każda czynność sprzeczna z Regulaminem jest nieważna. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami umów, o których mowa powyżej, a Regulaminem, odpowiednie postanowienia danej umowy tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej i uchwały Zarządu Spółki Biuro Miss Polonia.§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:


1.

Organizator

Biuro Miss Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00 – 728, ul. Kierbedzia 4, organizator i wyłączny właściciel Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000064578, kapitał zakładowy 51 000,00 PLN, legitymująca się NIP 522-000-12-34
Dane korespondencyjne:
Biuro Miss Polonia Sp. z o.o.

Ul. Kierbedzia 4

00 - 728 Warszawa
tel. (+48 22) 851 – 84 – 71 , 851 – 84 – 70,

fax. (+48 22) 851 – 42 – 49

e-mail: biuro@misspolonia.com.pl

www: www.misspolonia.com.pl.

2.

Ankieta Uczestniczki

Kwestionariusz określony w załączniku nr 1 do Regulaminu składany przez Uczestniczkę u odpowiedniego Organizatora Regionalnego.


3.

Członek Rodziny

UczestniczkiRodzice, rodzeństwo i jego małżonkowie, ojczym, macocha, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców Uczestniczki,


4.

Ćwierćfinalistka

Uczestniczka Wyborów Ćwierćfinałowych,


5.

Dzika Karta

Udzielona wyłącznie przez przedstawiciela Organizatora, obecnego w Jury Wyborów Regionalnych lub Wojewódzkich, uprawnia Uczestniczki do udziału w kolejnej eliminacji konkursu,


6.

Finalistka

Uczestniczka Finału Konkursu,


7.

Finał Konkursu

Etap Konkursu, w którym, decyzją Jury, wybierana jest jego Zwyciężczyni oraz zdobywczynie drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie.


8.

Jury Konkursu

Osoby powoływane decyzją Organizatora lub Współorganizatorów do dokonania wyboru Laureatek Konkursu na poszczególnych jego Etapach w składach: Jury Wyborów Regionalnych, Jury Wyborów Ćwierćfinałowych, Jury Wyborów Półfinałowych, Jury Finału Konkursu.


9.

Kadencja Laureatki Konkursu

Okres od daty wyboru Laureatki danego Etapu Konkursu do dnia wyboru jej bezpośredniej następczyni.10.

Konkurs

Ogólnopolski Konkurs Miss Polonia 2012,


11.

Laureatka Konkursu

Zdobywczyni przynajmniej jednego z tytułów wymienionych w § 6 i Załączniku Nr 2 do Regulaminu.


12

Miss Polonia 2012

Zwyciężczyni Konkursu.


13.

Miss Polonia Regionu 2012

Zwyciężczyni odpowiednich Wyborów Regionalnych, zgodnie

z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
14.

Miss Polonia Województwa 2012

Zwyciężczyni odpowiednich Wyborów Wojewódzkich, zgodnie

z załącznikiem nr 2 do Regulaminu15.

Organizator Regionalny

Każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną umowę o organizację Wyborów Regionalnych i udzielił na piśmie licencji na wykorzystanie Znaków Towarowych. Ilekroć mowa o Współorganizatorze Konkursu należy przez to rozumieć również Organizatora Regionalnego. Organizatorem Regionalnym Wyborów Miss Polonia Warszawy 2012 i/lub Miss Polonia Mazowsza 2012 jest Organizator.


16.

Oświadczenie Uczestniczki

Oświadczenie o zapoznaniu się przez Uczestniczkę z Regulaminem Konkursu i zobowiązanie do jego przestrzegania, składane odpowiedniemu Organizatorowi Regionalnemu,


17.

Półfinalistka

Uczestniczka Wyborów Półfinałowych,


18.

Regulamin

Niniejszy Regulamin Konkursu,19.

Siła wyższa

Zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, lokauty, awarie w dostawie energii, akty władzy państwowej, samorządowej


20.

Telewizja

Stacja telewizyjna, z którą Organizator zawarł Umowę o Współpracy dotyczącą organizacji Finału Konkursu oraz udzielił stosownych licencji i pozwoleń,


21.

Umowa Impresaryjna


Umowa zawarta pomiędzy Uczestniczką a Organizatorem, określająca zasady współpracy impresaryjnej na zasadach wyłączności pomiędzy Organizatorem, a Uczestniczką z tytułu udziału Uczestniczki w Konkursie, stanowiąca załącznik nr 5+ do Regulaminu22.

Umowa o Współpracy

Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy Organizatorem a Współorganizatorem Konkursu dla realizacji uzgodnionego Etapu Konkursu,


23.

Uczestniczka

Każda dziewczyna biorąca udział w co najmniej jednym z Etapów Konkursu, spełniająca warunki określone w Regulaminie. Ilekroć mowa o Uczestniczce Konkursu rozumie się przez to również Miss Polonia 2012, I Wicemiss Polonia 2012, II Wicemiss Polonia 2012.

24.

Współorganizator Konkursu

Każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną Umowę o Współpracy i udzielił na piśmie licencji na wykorzystanie Znaków Towarowych,

25.

Wybory

ĆwierćfinałoweEtap Konkursu, w którym, decyzją Jury Wyborów Ćwierćfinałowych, wybierane są uczestniczki Wyborów Półfinałowych,


26.

Wybory Półfinałowe

Etap Konkursu, w którym, decyzją Jury Wyborów Półfinałowych, wybierane są uczestniczki Finału Konkursu,


27.

Wybory Regionalne

Etap Konkursu, w którym decyzją Jury Wyborów Regionalnych, wybierane są przedstawicielki poszczególnych regionów Polski biorące następnie udział w Wyborach Wojewódzkich lub Ćwierćfinałowych. Wykaz Wyborów Regionalnych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.28.

Wybory Wojewódzkie

Etap Konkursu, w którym decyzją Jury Wyborów Wojewódzkich, wybierane są przedstawicielki poszczególnych regionów Polski biorące następnie udział w Wyborach Ćwierćfinałowych. Wykaz Wyborów Wojewódzkich stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.


29.

Znaki Towarowe

Znak towarowy słowno-graficzny „Miss” ze stylizowanym wizerunkiem korony zarejestrowany na rzecz Organizatora w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr R 66302,oraz zarejestrowany w Europejskim Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory: Miss Polonia znak słowno – graficzny pod numerem(No 004897377) oraz nazwa Miss Polonia pod numerem (No 005133168).30.

I Wicemiss Polonia 2012

Zdobywczyni drugiego miejsca w Konkursie,


31.

II Wicemiss Polonia 2012

Zdobywczyni trzeciego miejsca w Konkursie,


32.

I Wicemiss Polonia

Regionu 2012Zdobywczyni drugiego miejsca w odpowiednich Wyborach Regionalnych,


33.

II Wicemiss Polonia

Regionu 2012Zdobywczyni trzeciego miejsca w odpowiednich Wyborach Regionalnych,Pobieranie 265.08 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna