Ogłoszenie nr 229154-2008 z dnia 2008-10-07 rPobieranie 9.35 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.35 Kb.
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 229154-2008 z dnia 2008-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wołomin
Poprawa rzejezdności drogi powiatowej 4340W w Adampolu L=4150m oraz drogi 4343W w Starowoli L=600m gm. Jadów
Termin składania ofert: 2008-10-28Wołomin: Poprawa przejezdności drogi powiatowej 4340W w Adampolu L=4150m oraz drogi 4343W w Starowoli L=600m
Numer ogłoszenia: 306875 - 2008; data zamieszczenia: 07.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229154 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa przejezdności drogi powiatowej 4340W w Adampolu L=4150m oraz drogi 4343W w Starowoli L=600m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa przejezdności drogi powiatowej 4340W w Adampolu L=4150m oraz drogi 4343W w Starowoli L=600m.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 138050.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • R&S ZIÓŁEK s.c. Roman Ziółkowski Sławomir Ziółkowski, Szewnica, ul. Kościelna 25, 05-281 Jadów, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 138050,00

  • Oferta z najniższą ceną: 138050,00 oferta z najwyższą ceną: 332214,19

  • Waluta: PLN.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna