Ogłoszenie nr 261615-2013 z dnia 2013-12-04 rPobieranie 7.31 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.31 Kb.
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 261615-2013 z dnia 2013-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy najnowszych wydań angielskich, papierowych map morskich (Admiralty Chart), posiadających aktualną korektę na dzień dostawy. Wartość poniżej kwot określonych według art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Termin składania ofert: 2013-12-12Gdynia: sukcesywne dostawy najnowszych wydań angielskich, papierowych map morskich (Admiralty Chart), posiadających aktualną korektę na dzień dostawy, sprawa 128/KPW/NAW/2013
Numer ogłoszenia: 717 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261615 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 626 21 98, faks 58 6262314.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne dostawy najnowszych wydań angielskich, papierowych map morskich (Admiralty Chart), posiadających aktualną korektę na dzień dostawy, sprawa 128/KPW/NAW/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy najnowszych wydań angielskich, papierowych map morskich (Admiralty Chart), posiadających aktualną korektę na dzień dostawy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.43.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SMART Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165088,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 168000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 168000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 168000,00

  • Waluta: PLN.


: zasoby -> archiwum -> upload
upload -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
upload -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
upload -> Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 107/kpw/infr/2012
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> 39/cwtiD/2012, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu informatycznego Zamawiający
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia mw
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> PEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dnia
upload -> Tabela wyników indywidualnych 1500 metrów kobiet

Pobieranie 7.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna