Ogłoszenie nr 32757-2013 z dnia 2013-03-04 rPobieranie 13.15 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar13.15 Kb.
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 32757-2013 z dnia 2013-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: Zadanie 1: Dostawa...
Termin składania ofert: 2013-03-14Wrocław: Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 58639 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32757 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3715810, faks 71 3281713.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: Zadanie 1: Dostawa odczynników do wykonywania badań morfologii krwi z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) oraz bez wzoru odsetkowego krwinek białych (CBC) wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych 5-DIFF; Zadanie 2: Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu kontroli jakości składników krwi na analizatorze hematologicznym Micros 60 firmy Horiba ABX, będącego własnością Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7, 33.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu kontroli jakości składników krwi na Micros 60 firmy Horiba ABX

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PZ Cormay SA, ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42021,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 19961,10

  • Oferta z najniższą ceną: 19961,10 / Oferta z najwyższą ceną: 47099,70

  • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa odczynników do wykonywania badań morfologii krwi wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych 5-DIFF

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Horiba ABX sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 278127,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 264490,70

  • Oferta z najniższą ceną: 264490,70 / Oferta z najwyższą ceną: 264490,70

  • Waluta: PLN.

: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera

Pobieranie 13.15 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna