OGŁoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 207. 000 euro na dostawę odczynników I drobnego sprzętu jednorazowego do analizatora Radiometer abl 835, nr postępowania 20/2014 ZamawiającyPobieranie 29.9 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar29.9 Kb.
Warszawa, dn. 2.06.2014 r.
OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 207.000 euro

na dostawę odczynników i drobnego sprzętu jednorazowego do analizatora

Radiometer ABL 835, nr postępowania 20/2014
Zamawiający

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 02 - 544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25, tel. 22 450-22-00, fax 22 450-22-64, www.szpitalmadalinskiego.pl, e-mail: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000 euro.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do zamawiającego odczynników i drobnego sprzętu jednorazowego do analizatora Radiometer ABL 835 przez okres 24 miesięcy, wraz z użyczeniem aparatu na czas trwania umowy, o takich samych parametrach co analizator posiadany przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że analizator Radiometer ABL 835 jest na gwarancji do dnia 12.12.2016 r.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane odczynniki, były przeznaczone do aparatu Radiometer ABL 835 i ich zastosowanie nie wymagało dokonywania dodatkowych kalibracji i zmian ustawień analizatora.

Zamawiający wymaga, aby drobny sprzęt jednorazowy miał następujące cechy:

Kapilary:

- stężenie heparyny litowej 70 IU/ml,

- heparynizowane suchą, wysoko skoncentrowaną heparyną litową, co zapobiega tworzeniu się skrzepów,

- heparyna litowa zbalansowana elektrolitowo jonami wapna Ca2+, co zapewnia precyzję pomiaru elektrolitów,

- 100 μl pojemności,

- zaokrąglone brzegi kapilar,

- na wyposażeniu sztyft mieszający, pręciki mieszające i zatyczki, ilość odpowiednia do ilości kapilar,

- plastikowe kapilary eliminujące ryzyko stłuczenia kapilary, zranienia się i zakażenia przez pobierającego próbkę.Wyłapywacze skrzepów:

- plastikowa nakładka na kapilary z końcówką typu luer, średnica 4 mm,

- średnica kapilary 1,4 - 2,0 mm.

Zaoferowane produkty wraz z użyczonym przez wykonawcę aparatem i analizatorem Radiometer ABL 835 będącym w posiadaniu Zamawiającego muszą być ze sobą kompatybilne.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych częścią zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV 33.69.67.00-2

Adres strony internetowej na której będzie zamieszczone SIWZ:

www.szpitalmadalinskiego.pl
Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za odpowiadającą rodzajem zamawiający uzna dostawę odczynników laboratoryjnych do analizatora Radiometer ABL835. Za odpowiadającą wartością zamawiający uzna dostawę o wartości nie mniejszej niż 200.000 złotych netto.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to warunek 1 muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie, natomiast warunek 2 musi spełniać każdy z wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.


  1. Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o takie zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

  2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, należy złożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykaz powinien zawierać przedmiot zamówienia, wartość, odbiorcę i datę wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

6. Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

7. Formularzy asortymentowo - cenowych, sporządzonych według wzoru podanego w Załączniku nr 2.

8. Dla towarów będących wyrobami medycznymi certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. w zależności od ich klasyfikacji zgodnie z art. 29. ust. 5. niniejszej ustawy.

9. Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

10. Dla towarów będących wyrobami medycznymi, nie podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu zamawiający dopuszcza złożenie powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.

11. Zgodnie z art. 6. ustawy z dnia 30.08.2002 r. O systemie oceny zgodności dla towarów nie będących wyrobami medycznymi deklaracji zgodności z wymaganiami WE, jeżeli oferowane towary podlegają oznakowaniu zgodności i oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy;

- nazwy oferowanych towarów oraz wskazanie części zamówienia i pozycji, w ramach której są oferowane;

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi”;

12. Dla towarów nie będących wyrobami medycznymi ani wyrobami do diagnostyki in vitro oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy;

- nazwy oferowanych towarów oraz wskazanie części zamówienia i pozycji, w ramach której są oferowane;- tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi ani wyrobami do diagnostyki in vitro.”

13. Oświadczenie wykonawcy, że oferowane odczynniki są zgodne z instrukcją obsługi i ich zastosowanie nie wymaga dokonywania dodatkowych kalibracji.

Brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły: spełnia - nie spełnia.Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

„Cena” - 100 %

Kryterium będzie wyliczone wg wzoru: PC = (Cmin / C) x 100Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta z najniższą ceną brutto.

Oferty należy składać do dnia 18 czerwca 2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Upoważnieni do kontaktów z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych - Renata Gutowska, kierownik Laboratorium tel. 22 4502281, faks 22 4502264, e-mail laboratorium@szpitalmadalinskiego.pl

w sprawach proceduralnych Grażyna Pawłowska, pracownik Działu Zamówień Publicznych, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.


Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 6.06.2014 r.

Pobieranie 29.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna