OGŁoszenie o przetargu nieograniczonymPobieranie 27.95 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar27.95 Kb.
Kraków, 07 grudnia 2006r.

Dział Logistyki

Sekcja Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60 000 EuroI. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie os. Złotej Jesieni 1 ogłasza przetarg nieograniczony numer sprawy-135/ZP/2006, na dostawę 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, oprogramowania komputerowego, notebook`a, kontrolera magistrali szeregowej, serwera oraz drukarek Kody CPV: 30.23.12.00-9; 30.23.32.31-9; 30.26.00.00-9; 30.24.10.00-0; 30.24.11.00-1

Opis przedmiotu zamówienia:

PAKIET I - 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem:

płyta główna: Gigabyte GA-8I865GME775 Intel 865G

procesor: Intel Celeron D326 2.53 GHz BOX (LGA775)

pamięć: Kingston DDR 256 MB

dysk: Seagate 80 GB Barracuda 7200.9 (Serial ATA )

napęd: DVD-ROM Samsung

stacja dyskietek: 1.44

klawiatura: PS/2 A4Tech

mysz: PS/2 A4Tech

obudowa: Miditower Codegen + zasilacz 350 Chieftec

oprogramowanie : Microsoft Windows XP Professional PL SP2 OEM

monitor : LCD 17" Acer AL1706sPAKIET II - Oprogramowanie Excel MOLP:

Microsoft Excel 2007 MOLP PL GOV - 20 sztukPAKIET III - Oprogramowanie Office i Windows:

Microsoft Office Basic oem pl. - 10 sztuk

Microsoft Windows XP prof. SP2PL oem - 13 sztuk

PAKIET IV - Notebook wraz z oprogramowaniem i torbą na notebook – 1 sztuka:

FS Amilo Pro V2085 (PM740, 512MB, 80GB,DVD-RW)

Windows XP pro pl. Oem

Microsoft OFFICE Basic pl. Oem

Torba na notebook 15”-16”

PAKIET V – Kontroler magistrali szeregowej RS-232 na karcie PCMCIA – 1 sztuka:

Kontroler magistrali szeregowej RS-232 na karcie PCMCIA (PCMCIA->COM1 ) Manhattan


Specyfikacja:
- Karta PCMCIA typu II (Karta CompactFlash typu I w adapterze PCMCF),
- Szybkość do 115,200 bps,
- Złącze DB9M na kablu o długości 30 cm,

PAKIET VI - serwer Fujitsu Siemens – 1 sztuka:

TX200 S2 1 x Xeon 3,4 GHz/2MB - FSB 800 Mhz

2 x SCSI U320

obsługa raid 0,1,10,5,50

4 GB ECC DDR RAM

DVD-ROM


6 x 73 GB HDD 10,000 U320

2 x 3COM 3C996B-T Gigabit EtherLink Server 100/1000BaseT

rack mount kit

ilość zasilaczy – 2 sztukiPAKIET VII - Drukarka - HP LaserJet P2015dn – 1 sztuka

PAKIET VIII – Drukarka HP LaserJet 1018 + kabel usb – 1 sztuka

PAKIET IX – Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet M1005 MFP + kabel usb – 1 sztuka

PAKIET X – Drukarka HP LaserJet 3052 + kabel usb – 1 sztuka
LUB RÓWNOWAŻNE


 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi pakiet I, pakiet II, pakiet III, pakiet IV, pakiet V, pakiet VI, pakiet VII, pakiet VIII, pakiet IX, pakiet X.

 • Termin realizacji : dostawa jednorazowa w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2006r.
 • Ofertę w zapieczętowanej i oznaczonej kopercie należy składać w kancelarii pokój numer 249 lub wysłać listem poleconym na adres Szpitala.
 • Termin składania ofert upływa dnia 15.12.2006 r. o godzinie 9:30

 • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.12.2006 r. o godzinie 10:00 w sali nr 15b.
 • Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają :

Bogdan Kasza – Kierownik Sekcji Informatyzacji tel. 012 64-68-004

Andrzej Fałek – Informatyk tel. 012 64-68-004

 • Informacji dotyczących organizacji przetargu udziela :

Magdalena Ciałowicz – Inspektor ds. Zamówień Publicznych tel. 012 64-68-210

 • Kryteria oceny ofert - cena - 85 %; koszt pieniądza w czasie – 15 %.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


II. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym


i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania


o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (min. jedna dostawa sprzętu komputerowego); z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg załączonego wzoru – druk nr 2 do specyfikacji) oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (min. jeden dokument);

2. W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3. W zakresie warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy:

a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.24 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10 (a w przypadku pkt 4-9, odpowiednio dla właściwości danego Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest przytoczyć w całości treść punktów
z art. 24 ust. 1, co do których składa oświadczenie;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. II/3 niniejszego ogłoszenia:

4.1. ppkt b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo,
  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.


4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4.1 lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4.3. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 4.1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert4.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 4.2 i 4.3 niniejszego ogłoszenia stosuje się odpowiednio.


 • Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt II niniejszego ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
  i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


III. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

a). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis przedmiotu zamówienia – szczegółowe parametry oferowanego sprzętu komputerowego.

b). W przypadku pakietu VI – serwer – Wykonawca musi zaoferować sprzęt oryginalny, złożony przez producenta /nie może być „składany”/.

c). W razie awarii Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawność funkcjonowania sprzętu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu jej zgłoszenia.

d). Okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 2 lata od daty dostawy.
IV.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na przedmiot zamówienia o tych samych lub lepszych parametrach, w ilości opisanej w punkcie III/2 SIWZ.

 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 • Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 • Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.

 • Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych oraz w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Sekcji Zamówień Publicznych w pokoju nr 15 b/II piętro, lub za zaliczeniem pocztowym na prośbę Wykonawcy (faksem) lub pisemnie. Opłata za SIWZ wynosi 15 zł; płatne w kasie szpitala. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala : www.rydygierkrakow.pl /umowy

 • Godziny pracy Zamawiającego poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:05.

 • Ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu zostanie zamieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. W momencie ukazania się na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych zostanie ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz na stronie internetowej Szpitala.


Pobieranie 27.95 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna