OGŁoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszejPobieranie 17.59 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.59 Kb.
Oznaczenie sprawy: ZP.382-39/2012


(pieczęć zamawiającego)
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Nowym Sączu33-300 Nowy Sącz – ul. Staszica 1,
tel. (0-18) 443-45-45, faks (0-18) 443-46-08,


e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl, www.pwsz-ns.edu.pl

Informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:

Dostawa urządzeń pralniczych wraz z montażem w Domu Akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”
  1. Na podst. art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej “ustawą”, zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Staszica 1, 33-330 Nowy Sącz, uprzejmie informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu:
  1. Złożonych ofert: 1 z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

  2. Ceny złożonych ofert:

  1. Oferta z najniższą ceną 69 249,00 zł brutto

  2. Oferta z najwyższą ceną: 69 249,00 zł brutto

  1. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:

  1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

ABRI-LUX

Adam Brzozowski

ul. Klonowa 84

05-240 Tłuszcz

  1. Cena wybranej oferty z VAT: 69 249,00

  2. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu kryterium cena 100 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego.

  1. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy


Liczba pkt w kryterium

cena 100%

RazemABRI-LUX

Adam Brzozowski

ul. Klonowa 84

05-240 Tłuszcz100 %


100 %
KANCLERZ

21.11.2012 INŻ. ZBIGNIEW ZIELIŃSKI

........................................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

Str. z


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna