OGŁoszenie o zamówieniu – robota budowlana ogłoszenie dotyczyPobieranie 49.65 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar49.65 Kb.

WI.271.6.2012 Czarna, dnia 30.04.2012 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – robota budowlana
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
I. ZAMAWIAJĄCY:

I.1) NAZWA I ADRES

Gmina Czarna

Czarna 26037-125 Czarna

www.gminaczarna.pl

inwestycje@gminaczarna.pl

Od 7:30 do 15:30
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa


II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi wewnętrznej dz. nr 498/1 w Woli Małej w km 0+050 do 0+850II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres robót do wykonania:

a) Wytyczenie pasa drogi.

b) Wyrównanie mechaniczne istniejącego podłoża na grubości śr. 5cm na odcinku A1-A9
i A11- A15,

c) Zebranie na szerokości 3m warstwy ziemi gr 10 cm i jej rozplantowanie na poboczu, odcinek


A15-A17,
d) Odkopanie i usunięcie istniejących kręgów rurowych przepustu i zamontowanie w tym miejscu
8 szt kręgów betonowych ø600 długości 1000mm każdy,
e) Wykonanie korytowania na szerokości 3m i długości 121,5+20m, odcinek A9-A11,
f) Wykonanie dla odcinków A9-A11 i A15-A17 warstwy odcinającej z piasku gr 6cm po
zagęszczeniu,
g) Wykonanie na odcinku A1-A15 warstwy dolnej podbudowy kamiennej z tłucznia gr 10cm po
zagęszczeniu,
h) Wykonanie na odcinku A1-A17 warstwy wyrównawczej górnej z klińca gr 4cm po zagęszczeniu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje wykonywanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej

niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót określonych

w cz. III pkt 3.1.-3.3. siwz.


II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Główny przedmiot: KOD CPV:

45 23 31 42 – 6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

45 23 32 00 – 1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.1.7) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej;

II.1.8) Zamawiający nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej;

II.1.9) Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

II.2.1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy

II.2.2. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2012 r.
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

III.1.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

III.1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 13124026431111000037781705 bank PEKAO S.A. o/Łańcut.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na


rachunku bankowym Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium w formie oryginału należy złożyć w kasie Urzędu Gminy w Czarnej (pok. 11 piętro),


a kserokopię dołączyć do oferty.

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
III. 2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3. 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – ocena spełniania tego warunku to podpisanie oświadczenia z art. 22 ust.1 załączonego do niniejszej SIWZ,


b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali, w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty w zakresie budowy dróg o nawierzchni tłuczniowej lub remont nawierzchni tłuczniowej).

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie załączonych do oferty następujących dokumentów: wykazu wykonanych robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju


i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje),

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponować osobami (osobą) posiadającymi (posiadającą) wymagane uprawnienia: do kierowana robotami w branży drogowej, o doświadczeniu minimum 5 lat od daty uzyskania uprawnień.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie załączonych do oferty następujących dokumentów:


 • wykazu osób (załącznik nr 6 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem wykształcenia, stażu pracy, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,

 • oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do SIWZ).

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – ocena spełniania tego warunku to podpisanie oświadczenia z art. 22 ust.1 załączonego do niniejszej SIWZ,


Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W celu udowodnienia powyższego faktu Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.3.2) Wykonawcy ubiegający się o wspólne wykonanie zamówienia (oferta wspólna)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się do wszystkich wykonawców.

Grupa wykonawców przedkłada umowę regulującą współpracę podmiotów składających ofertę wspólnie, która zawiera między innymi: wskazanie podmiotów zawierających umowę, określenie celu gospodarczego zgodnego z przedmiotem zamówienia, oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, wskazanie podmiotu, któremu powierza się reprezentację w postępowaniu, zawieraniu umowy (pełnomocnik) oraz podczas realizacji zamówienia, oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się by czas trwania umowy był nie krótszy niż okres rękojmi). Wyłącza się możliwość wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z podmiotów określonych w umowie (zawartej pomiędzy grupą wykonawców) do czasu wykonania zamówienia oraz upływu okresu rękojmi. Zakazuje się zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Żaden z podmiotów składający ofertę wspólną nie może podlegać wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Podmioty składające ofertę wspólną muszą wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu.

Dla Wykonawców występujących wspólnie nie jest wymagane aby każdy z nich spełnił warunek określony w cz. V pkt 5.1 lit b oraz cz. V pkt 5.1 lit c . W tym przypadku wymagane jest aby w/w warunek był spełniony wspólnie.
III.3.3) Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.
III.3.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Zgodnie z art. 25 oraz art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) do oferty, sporządzonej na formularzu wg załącznika nr 1 do SIWZ należy dołączyć następujące oświadczenia lub dokumenty ;


 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp –(zał.nr 2 do SIWZ ),

 2. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp – ( zał. nr 3 do SIWZ ),

 3. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje), zgodnie z zapisami określonymi w cz V pkt 5.1 lit b – niniejszej SIWZ (zał. nr 5 do SIWZ),

 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z zapisami określonymi w cz V pkt 5.1 lit c – niniejszej siwz (zał. nr 6 do SIWZ),

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli zachodzą niniejsze okoliczności Wykonawca składa oświadczenie w trybie art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, (załącznik nr 4 do SIWZ)


 1. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (zał. nr 7 do SIWZ),

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ,

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w cz. VI pkt 6.1. ppkt 2, 6, 7,8.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada, zamiast dokumentów wymienionych w cz. VI pkt 6.1. ppkt 6, 7, 8, dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


6.2. Wykonawca ma dostarczyć także:
1) Kosztorys ofertowy uproszczony wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie materiałów i sprzętu oraz podać

stawkę roboczogodziny, narzuty i zysk ,

2) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcom,

3) Dokument wniesienia wadium


III.3.5) Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

IV) PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE


  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

najniższa cena ofertowa

a) Cena = ------------------------------- x 80 (pkt)

cena oferty badanej


okres gwarancji w ofercie badanej

b) Gwarancja = ------------------------------------------- x 20 (pkt)

najdłuższy okres gwarancji


Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji Zamawiający wybierze ofertę z niższa ceną.
IV.2.1) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

IV.3) Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach i zakresie:

1. Wydłużenie terminu wykonania zamówienia o czas równoważny czasowi wystąpienia okoliczności wyszczególnionych poniżej:

a) w przypadku powstania wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót,

b) w przypadku okresowego wstrzymania robót przez Zamawiającego,

c) wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

2. Inne postanowienia mogące ulec zmianie ;

a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

b) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą

Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,

c) w zakresie podwykonawstwa , za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom siwz,

d) możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku rezygnacji z części robót lub konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaczarna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

- w Urzędzie Gminy Czarna 37-125 Czarna 260, powiat łańcucki, tel. (0-17) 226 26 06, sektor B, lub za zaliczeniem pocztowym po dokonaniu opłaty w wysokości 30 zł. Zamówienie na specyfikację należy złożyć z 1-dniowym wyprzedzeniem.- ze str. internetowej www.gminaczarna.pl (Zamówienia publiczne)
IV.4.2) Termin składania i otwarcia ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Czarna:Urząd Gminy w Czarnej

Czarna 260

37-125 Czarna

Sekretariat, pokój nr 10 do dnia: 2012-05-15 do godz. 9:00
Otwarcie ofert:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:Urząd Gminy w Czarnej

Czarna 260

37-125 Czarna

Pokój nr 8 dnia: 2012-05-15, o godz. 9:30
IV.4.3) Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert
V. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
Nr 139774 -2012 z dnia 30.04.2012 roku.Zapraszamy:

………………………………Pobieranie 49.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna