OGŁoszenie o zamówieniu dostawy Przedmiot zamówienia: dostawa leków do apteki szpitalnejPobieranie 37.95 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar37.95 Kb.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Przedmiot zamówienia: dostawa leków do apteki szpitalnej


Numer ogłoszenia: 195377 - 2008; data zamieszczenia: 20.08.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 022 7513092, 7511215-18 w. 121, fax 022 7512707.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-dziekanow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków do apteki szpitalnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Zamówienie obejmuje 12 Pakietów (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ, stanowiący specyfikację rodzajowo-ilościową . Zakres zamówienia poniżej 133 000 euro

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 12.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, tj. złożył ; nie złożył wymagany dokument, oświadczenie

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Rozdziale III.2), Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków: określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ. 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3.koncesja / zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej; 2. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 2.1. oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane przez niego w przetargu leki są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 13810) i, że świadectwa zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego. 2.2. wypełniony formularz specyfikacji cenowej dla poszczególnych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1.2 , składa dokument wystawiony zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty Wykonawców wymienione w pkt. 1.2 muszą być złożone odrębnie dla każdego z nich, pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-dziekanow.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ze strony internetowej j.w. lub w siedzibie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki (wersja pisemna na wniosek wykonawcy), pokój 102.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki - kancelaria (wejście główne do szpitala, parter).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 69 pozycji leków : 1 Adrenalinum inj.0,1% 300mcg/0,3ml-1 amp-strz. opak. 10 2 Ambrohexal inj.15mg/2ml x 5amp opak. 220 3 Theospirex 20mg/ml 10ml x 5amp opak. 10 4 Atropinum sulfuricum inj.0,5mg/1ml x 10amp opak. 130 5 Calcium Pliva inj.10% 5ml x 10amp opak. 20 6 Calcium Pliva inj.10% 10ml x 10amp opak. 30 7 Corhydron inj.25mg/1ml x 5amp opak. 100 8 Corhydron inj.100mg/2ml x 5ampx 5amp opak. 60 9 Cocarboxylasum inj.50mg/2ml x 5amp opak. 10 10 Diphergan inj.50mg/2ml x 10amp opak. 10 11 Fenactil inj.dom.0,025g/5ml x 5amp opak. 6 12 Fenactil inj.doż.0,05g/2ml x 10amp opak. 6 13 Fenicort inj.25mg x 10amp opak. 70 14 Furosemid inj.0,02g/2ml x 50amp opak. 10 15 Glucagon inj.1mg x 1 amp opak. 30 16 Glucosum 20%inj.10ml x 50 amp opak. 30 17 Glucosum 40%inj.10ml x 50 amp opak. 30 18 Hepa-Merz inj.iv 5g/10ml x 10amp opak. 10 19 Heparinum inj 25 000j./5ml x 10amp opak. 10 20 Kalium Chloratum 15% 20ml x 10amp opak. 40 21 Lignocainum H/Ch 1%-2ml x 10amp opak. 40 22 Lignocainum H/Ch 2%-2ml x 10amp opak. 40 23 Magnesium sulfuricum inj.20%-10ml x 10amp opak. 20 24 Metoclopramidum inj.0,01g/2ml x 5amp opak. 10 25 Natrium bicarbonicum 8,4% 20ml x 10amp opak. 120 26 Natrium chlorarum 0,9%-10ml x 100amp opak. 250 27 Natrium chlorarum 10%-10ml x 100amp opak. 10 28 Nivalin inj.2,5mg-1ml x 10amp opak. 5 29 Papaverinum H/Chl inj.40mg/2ml x 10amp opak. 5 30 Phenazolinum inj.0,1g/2ml x 10amp opak. 3 31 Perfalgan fiol 0,01g/ml-50ml x 12 opak. 80 32 Perfalgan fiol 0,01g/ml-100ml x 12 opak. 50 33 Propranolol inj.0,001g/ml x 10amp opak. 2 34 Pyralginum inj.1g/2ml x 5amp opak. 60 35 Pyralginum inj.2,5g/5ml x 5amp opak. 10 36 Ranigast inj.0,05%/100ml x 1amp szt 150 37 Relanium inj 0,01g/2ml x 50amp opak. 2 38 Tramadol inj.0,05g/1ml x 5amp opak. 2 39 Vit B1 inj.25mg/1ml x 10amp opak. 2 40 Vit B12 inj.100gamma/1ml x 10amp opak. 10 41 Vit B12 inj.1000gamma/2ml x 5amp opak. 10 42 Vit B2 inj.0,005g/ml x 5amp opak. 2 43 Vit B6 inj 0,05g/2ml x 5amp opak. 2 44 Vit c inj.500mg/5ml x 10amp opak. 15 45 Vitacon inj.0,01g/1ml x 10amp opak. 5 46 Vitacon inj.1mg/0,5ml x 10amp opak. 5 47 Aethylum chlor.Aer.- 70g opak. 20 48 Bupivacainum inj.0,5%/10ml x 5amp opak. 2 49 Calypsol inj.500mg/10ml x 5amp opak. 2 50 Chlorsuccilin inj.200mg x 10fiol opak. 30 51 Dobutamin inj.250mg (HEXAL) fiol 60 52 Dopaminum inj 0,05g/5ml x 10amp 1% opak. 10 53 Dopaminum inj 0,2g/5ml x 10amp 4% opak. 5 54 Ketanest inj.200mg/20ml x 5amp opak. 5 55 Midanium inj.5mg/1ml x 10amp opak. 50 56 Midanium inj.5mg//5ml x 10amp opak. 2 57 Midanium inj.15mg/3ml x 5amp opak. 10 58 Naloxanum H/Chl inj.0,4mg/1ml x 10amp opak. 2 59 Narcotan płyn - 250ml amp 5 60 Norcuron inj.4mg/1ml x 50amp opak. 2 61 Thiopental inj.iv 0,5g x 25amp opak. 15 62 Tracrium inj.25mg/2,5ml x 5amp opak. 70 63 Tracrium inj.50mg/5ml x 5amp opak. 20 64 Dolargan 0,1g/2ml x 10amp opak. 30 65 Fentanyl 0,1mg/2ml x 50amp opak. 20 66 Albumina 20% 10ml x 1szt opak. 40 67 Albumina 20% 50ml x 1szt opak. 15 68 Albumina 5% 50ml x 1 szt opak. 10 69 Albumina 5% 100ml x 1 szt opak. 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 12 pozycji leków: 1. Amikacin inj,0,25 fiol 400 2. Amikacin inj,0,5 fiol 400 3. Cefazolin inj.1g x 10 fiol opak. 10 4. Cefuroxim inj.0.75g fiol 1000 5. Cefuroxim inj. 1.5g fiol 4000 6. Cefotaxim inj.1g fiol 3000 7. Ceftriaxon inj.1g fiol 300 8. Ceftazidim inj.0,5g fiol 50 9. Ceftazidim inj.1g fiol 300 10. Tazocin inj.2,25g x 12fiol opak. 4 11. Tazocin inj.4,5 x 12fiol opak. 2 12. Vancomycin inj.0,5g fiol 200.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 4 pozycje leków: 1. Augmentin inj.0,6 x 20fiol opak. 200 2. Augmentin inj.1,2 x 10fiol opak. 200 3. Amoksiklav tabl.375mg x 21 opak. 10 4. Taclar tabl 250mg x 14 opak. 80.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 7 pozycji leków: 1. Ampicilin inj. 0,25g x 20fiol 2. Ampicilin inj. 0,5g x 20fiol 3. Ampicilin inj. 1g x 10fiol 4. Erytromcin inj.0,3g x 10fiol 5. Penicilinum crist.inj.1000,000j x 20fiol 6. Unasyn inj.0,75g 7. Unasyn inj.1,5g.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 37 pozycji leków: 1. Biseptol inj.480mg/5ml x 10 opak. 70 2. Dalacin C caps.150mg x 16 opak. 10 3. Dalacin C inj.300mg/2ml amp 600 4. Dalacin C inj.600mg/4ml amp 50 5. Diflucan inj.doż.2mg/ml-50ml fiol 30 6. Gentamycin inj 80mg/2ml x 10 opak. 10 7. Netromcinum, inj.0,2g/2ml fiol 10 8. Netromcinum, inj.0,05g/2ml fiol 500 9. Amoksiklav 156mg/5ml zawiesina 100ml opak. 60 10. Duomox 500mg x 20tabl opak. 10 11. Duomox 1g x 20tabl opak. 10 12. Ospen tabl 500.000j.m x 12 opak. 10 13. Ospen tabl 1000.000j.m x 12 opak. 10 14. Rulid tabl50mg d/zawiesina x 10 opak. 10 15. Zinnat zawiesina 125mg/5ml - 100ml opak. 50 16. Zinnat zawiesina 250mg/5ml - 50ml opak. 20 17. Aciclovir inj.250mg x 5 fiol opak. 50 18. Herpesin inj.250mg x 10fiol opak. 50 19. Meronem inj.500mg x 10fiol opak. 10 20. Meronem inj. 1g x 10fiol opak. 5 21. Flumycon 50mg kaps. X 14 opak. 5 22. Flumycon 50mg/10ml syrop -150ml opak. 10 23. Furagin tabl. 0,05g x 30 opak. 80 24. Furazolidon zaw.0,33g/100g - 160g opak. 10 25. Gentamycin OPTH 0,3% 10ml opak. 10 26. Ketokenazol tabl 200mg x 10 opak. 10 27. Klacid zawiesina 125mg/5ml - 10ml opak. 80 28. Metronidazol 0,5% - 100ml amp 150 29. Metronidazol 0,5% /20ml x 10 opak. 100 30. Metronidazol tabl 0,25g x 20 opak. 10 31. Neomycinum aerosol -55 gr opak. 10 32. Neomycinum maść oft.0,5% - 3g opak. 80 33. Nifuroxazyd tabl.powl.100mg x 24 opak. 10 34. Nifuroxazyd zawiesina 4% - 90ml opak. 10 35. Nystatyna pro susp/5g -24ml opak. 800 36. Nystatyna tabl.500.000j x 16 opak. 50 37. Vratizolin krem 3% - 15g opak. 40.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet VI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 194 pozycje leków: 1. ACC 100mg x 20tabl mus opak. 10 2. Acidum folicum 5mg x 30tabl opak. 20 3. Acidolac x 10 sasz opak. 200 4. Alantan 2% maść 30g opak. 300 5. Alantan Plus 35g krem opak. 100 6. Altacet x 6 tabl opak. 10 7. Altacet gel - 75g opak. 30 8. Ambrosol syrop 0,3g -120ml opak. 200 9. Aminophylinum 50mg x 10supp opak. 10 10. Aminophylinum 0,24g/1ml -20ml opak. 10 11. Aphtin 10g płyn opak. 200 12. Aqua pro inj.plast.10ml x100amp opak. 100 13. Argosulfan 2% krem - 40g opak. 80 14. Asmag tabl. X 50 opak. 10 15. Aspargin tabl 50 opak. 10 16. Atrovent roztwór do inhalacji - 20ml opak. 5 17. Bactroban maść - 15g opak. 20 18. Baneocin maść - 20g opak. 5 19. Barium sulfuricum 200g opak. 30 20. Berodual roztwór do inhalacji - 20ml opak. 100 21. Berotec N 100 10ml 200 dawek aerozol opak. 5 22. Bisacodyl czopki 0,01g x 5szt opak. 5 23. Bisacodyl drażetki 5mg x 30 opak. 5 24. Biseptol tabletki 120 x 20 opak. 10 25. Biseptol tabletki 480 x 20 opak. 100 26. Biseptol zawiesina - 100ml opak. 40 27. Budesonid forte aerosol - 10ml opak. 5 28. Budesonid mitte aerosol - 10ml opak. 5 29. Calcium tabl.musujące x 12 opak. 60 30. Calcium syrop - 150ml opak. 100 31. Calperos 1000 mg x 30 opak. 5 32. Calperos 500 mg x 30 opak. 5 33. Carbo medicinalis tabl. X 20 opak. 10 34. Cebion krople 100mg/ml - 30ml opak. 40 35. Cebion multi - 10ml opak. 10 36. Cerutin tabl. X 100 opak. 50 37. Chlorchinaldin tabl. do ssania x 20 opak. 10 38. Cinarizinum tabl.25mg x 50 opak. 5 39. Claritine tabl 10mg x 30 opak. 10 40. Claritine syrop - 120ml opak. 10 41. Clemastin syrop - 100ml opak. 60 42. Clemastin tabl.1mg x 30 opak. 20 43. Clotrimazol krem 1% - 20g opak. 100 44. Coordinax 1mg/1ml zawiesina - 100ml opak. 5 45. Cyclonamine inj.12,5%/2ml x 5amp opak. 200 46. Cyclonamine tabl.0,25g x 30 opak. 10 47. Czopki glicerynowe 1g x 10 opak. 200 48. Czopki glicerynowe 2g x 10 opak. 100 49. Debridat zaiesina 250ml opak. 200 50. Dermazin krem 1% - 50g opak. 100 51. Detreomycyna 1% maść -5g opak. 200 52. Detreomycyna 2% maść -5g opak. 200 53. Dexamethazon tabl.0,5mg x 30 opak. 10 54. Dexamethazon tabl.1mg x 30 opak. 10 55. Dexaven inj.4mg x 10amp opak. 150 56. Dicortineff zaw.do oczu 10ml opak. 20 57. Promethazine sir. - 150ml opak. 40 58. Diuramid tabl.0,25g x 20 opak. 10 59. Efferalgan supp.80mg x 10 opak. 20 60. Encorton tabl.1mg x 20 amp 10 61. Encorton tabl.5mg x 20 opak. 40 62. Enema ( Rectanal) wlewka 150ml opak. 100 63. Enterol 250mg x 10kaps. amp 100 64. Enterol 250mg x 10 saszetek opak. 70 65. Esputicon kaps.50mg x 100 opak. 10 66. Esputicon krople 5g opak. 120 67. Essentiale Forte kaps. X 50 opak. 20 68. Exacyl amp.5ml x 5 opak. 50 69. Flegamina mitte syrop -120g opak. 10 70. Flegamina syrop -120g opak. 20 71. Flixotide aeros 50mcg - 60 dawek Dysk opak. 5 72. Flixotide aeros 100mcg - 60 dawek Dysk opak. 5 73. Furosemid tabl 40mg x30 opak. 20 74. Gastro;it 4g saszetki x 15 opak. 10 75. Gealcid tabl x 40 opak. 10 76. Gelatum Al..Phosphorici -250g opak. 10 77. Gentian 1% roztwór wodny - 20ml opak. 20 78. Gentian 2% roztwór wodny - 20ml opak. 10 79. Gentian 1% roztwór spirytusowy- 20ml opak. 20 80. Gentian 2% roztwór spirytusowy - 20ml opak. 10 81. Groprinosin tabl.0,5g x 50 opak. 15 82. Hemofer krople 10ml opak. 20 83. Hemofer prolong. X 30 draż opak. 5 84. Heviran tabl 0,2g x 30 opak. 15 85. Heviran tabl 0,8g x 30 opak. 5 86. Hydrocortisonum krem 1% - 15g opak. 100 87. Hydroxyzinum 10mg x 30draż opak. 10 88. Hydoxyzinum syrop 0,2% - 250ml opak. 40 89. Ibufen syrop - 100g opak. 250 90. Ibuprofen draż x 60 opak. 70 91. Kalipoz prol.tabl. X 30 opak. 20 92. Kalium effervescens x 20 sasz. opak. 10 93. Kalium gluconicum syrop - 150ml opak. 10 94. Kalium hypermanganicum tabl, x 30 opak. 10 95. Ketotifen syrop 0,5mg/2,5ml - 100ml opak. 20 96. Lacidofil 250mg x 200kaps opak. 150 97. Lactuloza syrop - 150ml opak. 50 98. Lakicid amp. X 50 opak. 50 99. Laticort krem 0,1% - 15g opak. 10 100. Laticort maść 0,1% - 15g opak. 10 101. Letrox 25 tabl x 50 opak. 5 102. Lignocainum 2% żel typ A - 30g opak. 50 103. Lignocainum 2% żel typ U - 30g opak. 80 104. Linomag krem 20% - 30g opak. 100 105. Linomag maść 20% - 30g opak. 300 106. Lorinden A maść - 15g opak. 10 107. Luminal tabl. 0,015g x 10 opak. 80 108. Luminal tabl. 0,1g x 10 opak. 20 109. Luminal czop. 0,015g x 10 opak. 80 110. Maść z vit A - 25g opak. 50 111. Memotropil 0,4g x 60 tabl opak. 5 112. Memotropil 1,2g x 60 tabl opak. 5 113. Metizol 5mg x 50 tabl. opak. 5 114. Metoclopropamid tabl.0,01g x 50 opak. 5 115. Mistabron płyn do inhal.0,6g/3ml x 5 amp opak. 2 116. Multivitaminum draż. X 50 opak. 5 117. Naproxen tabl 0,25g x 50 opak. 5 118. Naproxen tabl 0,5g x 20 opak. 5 119. Neospasmina płyn - 150g opak. 10 120. Nitrazepam tabl. 0,05g x 20 opak. 10 121. Galospa tabl x 20 opak. 60 122. Oxazepam tabl.0,01g x 20 opak. 10 123. Oxycort maść 3% - 10g opak. 20 124. Oxycort A maść oft. - 3g opak. 40 125. Oxycort aerosol - 55 ml opak. 5 126. Paracetamol czopki 125mg x 10 opak. 200 127. Paracetamol czopki 250mg x 10 opak. 200 128. Paracetamol czopki 500mg x 10 opak. 100 129. Paracetamol tabl.500mg x 20 opak. 100 130. Pernazinum tabl 25mg x 20 opak. 2 131. Pimafucort maść - 15g opak. 10 132. Polopiryna S tabl. 0,3g x 20 opak. 100 133. Polstigminum tabl.0,015g x 20 opak. 10 134. Polprazol tabl. 10mg x 14 opak. 30 135. Polprazol tabl. 20mg x 14 opak. 20 136. Propranolol tabl.10mg x 50 opak. 5 137. Pulmicort 0,125mg x 20 amp. d/nebulizacji opak. 20 138. Pulmicort 0,250mg x 20 amp. d/nebulizacji opak. 150 139. Pyralginum czop.0,75 x 10 opak. 100 140. Pyralginum tabl. 0,5g x 10 opak. 400 141. Pyrantellum tabl.0,25 x 3 opak. 5 142. Pyrantellum zaw. 0,25g/5ml - 15ml opak. 5 143. Ranigast tabl. 150mg x 60 opak. 50 144. Relanium tabl 2mg x 20 opak. 10 145. Relanium tabl 5mg x 20 opak. 10 146. Relanium zawiesina - 100ml opak. 5 147. Relsed 5mg/2,5ml d/odb. X 5 opak. 5 148. Relsed 10mg/2,5ml d/odb. X 5 opak. 5 149. Rivanol liq. - 250ml opak. 150 150. Rivanol tabl. 100mg x 5 opak. 20 151. Salbutamol aerosol - 20ml opak. 5 152. Salbutamol syrop - 100ml opak. 10 153. Scopolan czopki x 6 opak. 15 154. Scopolan drażetki x 30 opak. 5 155. Smecta saszetki x 30 opak. 30 156. Steri-neb salamol inj.5mg x 20 opak. 5 157. Steri-neb salamol inj.2,5mg x 20 opak. 200 158. Sulfacetamid 10% 0,5ml x 12 opak. 100 159. Sulfacetamid HEC kr.oft.-10ml opak. 5 160. Sylimarol drag.35mg x 60 opak. 5 161. Syrop PINI comp. - 125g opak. 20 162. Syrop Thymi comp. - 125g opak. 10 163. Tantum verde aerosol - 30ml opak. 30 164. Tantum verde WASH - 120ml opak. 5 165. Tertensif Sr tabl.1,5mg x 30 opak. 5 166. Torecan czopki 6,5mg x 6 opak. 5 167. Tormentiol maść - 20g opak. 250 168. Tramadol kaps.50mg x 20 opak. 5 169. Tramadol krople - 10ml opak. 5 170. Trombina 400j.m. x 5 amp opak. 10 171. Tropicamid krople 0,5% - 10ml opak. 20 172. Tropicamid krople 1% - 10ml opak. 30 173. Tussipect syrop - 140g opak. 10 174. Verospiron tabl 25mg x 100 opak. 3 175. Vit A krople 50.000j.m./1ml-10ml opak. 10 176. Vit A + D3 krople - 10ml opak. 10 177. Vit A + E kaps x 30 opak. 10 178. Vit B comp tabl x 50 opak. 50 179. Vit B1 tabl 3mg x 50 opak. 10 180. Vit B2 draż 3mg x 50 opak. 10 181. Vit B6 tabl 0,05g x 50 opak. 20 182. Vit C draz 100mg x 50 opak. 100 183. Vit D3 krople - 10ml (Devicap) opak. 30 184. Vit E kapsułki x 30 opak. 10 185. Vit E krople 0,3g/ml - 10ml opak. 10 186. Vit PP tabl 0,05g x 20 opak. 10 187. Vitacon tabl 10mg x 30 opak. 10 188. Woda utleniona 3% - 100g opak. 100 189. Zentel tabl 200mg x 2 opak. 100 190. Zyrtec krople 1% - 10ml opak. 100 191. Zyrtec tabl 10mg x 20 opak. 70 192. Omnipaque 240mg/20ml x 6 opak. 10 193. Omnipaque 300mg/20ml x 6 opak. 10 194. Urografin inj 76% - 20ml x 10 amp opak. 100.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet VII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 5 pozycji leków: 1. GLUCOSI 5% ET NATRII CHL.0,9% 2:1 -100 ML (butelka z dwoma portami) opak. 2000 2. GLUCOSI 5% ET NATRII CHL.0,9% 2:1 - 250 ML (butelka z dwoma portami) opak. 2000 3. GLUCOSI 5% ET NATRII CHL.0,9% 2:1 - 5O0 ML (butelka z dwoma portami) opak. 500 4. PŁYN WIELOELEK.IZOT - 250 ML (butelka z dwoma portami) opak. 1000 5. PŁYN WIELOELEK.IZOT - 500 ML (butelka z dwoma portami) opak. 500.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet VIII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 24 pozycje leków: 1. AQUA PRO INJ. 250ML opak. 1000 2. AQUA PRO INJ. 500ML opak. 2000 3. GLUCOSI 5% ET NATRII CHL.0.9% 2:1 100ML opak. 2000 4. GLUCOSI 5% ET NATRII CHL.0.9% 2:1 250ML opak. 3000 5. GLUCOSI 5% ET NATRII CHL.0.9% 2:1 500ML opak. 2000 6. GLUCOSUM INJ.10% 100ML opak. 300 7. GLUCOSUM INJ.10% 250ML opak. 300 8. GLUCOSUM INJ.10% 500ML opak. 300 9. GLUCOSUM INJ.5% 100ML opak. 1000 10. GLUCOSUM INJ.5% 250ML opak. 700 11. GLUCOSUM INJ.5% 500ML opak. 100 12. MANITOL 20% - 100ML opak. 400 13. MANITOL 20% - 250ML opak. 100 14. NATRIUM CHLORATUM 0.9% - 100ML opak. 3000 15. NATRIUM CHLORATUM 0.9% - 250ML opak. 2000 16. NATRIUM CHLORATUM 0.9% - 500ML opak. 1000 17. PŁYN WIELOELEK. IZOT. - 250 ML opak. 1500 18. PŁYN WIELOELEK. IZOT. - 500 ML opak. 1000 19. AMINOVEN 6% 100ML X 1SZT opak. 10 20. AMINOVEN 10 % 100ML X 1SZT opak. 100 21. AMINOMIX 1000 ML PŁYN D/INFUZ X 1SZT opak. 10 22. AMINOMIX 1500 ML PŁYN D/INFUZ X 1SZT opak. 2 23. INTRALIPID 20% 100ML X 1 SZT opak. 40 24. ADDIPHOS INJ.20ML X 10AMP opak. 4.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet IX.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 2 pozycje leków: 1 INTRON a 18MLNJ.M/ML PEN ZESTAW opak. 120 2 Rebetol caps. 200mg x 140 opak. 30.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet X.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 18 pozycji leków: 1 Acidum boricum subs. - 50g opak. 4 2 Aminophyllinum subst. - 10g opak. 1 3 Amylum triticum subst. - 250g opak. 2 4 Argentum nitricum subst. - 25g opak. 4 5 Ephedrinum H/chl.subst.- 10g opak. 1 6 Eucerinum subst. - 1000g opak. 2 7 Formaldehydum 40% - 1000g opak. 4 8 Glucosum subst. - 1000g opak. 6 9 Hydrocortisonum subst. - 10g opak. 5 10 Kalium jodatum subst. - 10g opak. 1 11 Lanolinum a 1kg opak. 4 12 Natrium Bicarbonicum sust. - 1000g opak. 1 13 Natrium chloratum subst. - 1000g opak. 1 14 Oleum cacao wiórki - 500g opak. 2 15 Parafinum liq. - 800g opak. 15 16 Talcum subst. - 1000g opak. 1 17 Vaselinum album - 1000g opak. 2 18 Ung.Cholesteroli - 1000g opak. 3.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet XI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Wapno Free - 5l Kod M x 50050 opak. 20.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet XII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Sevoflurane płyn 250ml x 6 szt opak. 12.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna