OGŁoszenie o zmianie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamóweiniaPobieranie 39.31 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar39.31 Kb.Warszawa, dnia 10 września 2010 roku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE

ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-89/2010.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w SIWZ postępowania przetargowego na dostawę gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Bielańskiego ZP-89/2010 Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji Specyfikacji:

Zmienia się treść załącznika nr 4 w SIWZ i uzyskuje on następujące brzmienie:

Opis przedmiotu zamówieniaLp.

Nazwa

Jedn. miary

Ilość

1

Ciekły tlen medyczny

kg

150 000

2

Koszty transportu tlenu ciekłego

kg

150 000

3

Dzierżawa zbiornika

m-ce

12

4

Sprężony tlen medyczny – butla 40 litrów, stalowa, 150 bar

butla

1 500

5

Sprężony tlen medyczny – butla 10 litrów, stalowa, 150 bar

butla

500

6

Sprężony tlen medyczny – butla 10 litrów, aluminiowa, 150 bar

butla

50

7

Sprężony tlen medyczny – butla 2 litry, stalowa, 200 bar

butla

1 000

8

Podtlenek azotu – butla 40 litrów, stalowa / 28 kg/ - 150 bar

butla

50

9

Podtlenek azotu – butla 10 litrów, stalowa, 150 bar /7 kg/

butla

250

10

Transport butli medycznych

kurs

80

11

Dwutlenek węgla- butla 40 litrów / 26 kg/ z rurką – 150 bar

butla

15

12

Dwutlenek węgla – butla 40 litrów / 26 kg/ bez rurki – 150 bar

butla

25

13

Dwutlenek węgla – butla 10 litrów / 6 kg/ z rurką 150 bar

butla

150

14

Dwutlenek węgla spożywczy – butla 10 litrów / 6 kg/ 150 bar

butla

25

15

Sprężone powietrze- butla 40 litrów, 150 bar

butla

500

16

Azot techniczny – butla 40 litrów, 150 bar

butla

2

17

Acetylen techniczny – butla 40 litrów, 150 bar

butla

12

18

Transport butli technicznych

kurs

14

19

Dzierżawa butli technicznych

dobo butla

5 110

20

Dzierżawa butli medycznych

dobo butla

40 650
  1. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy udostępnić Zamawiającemu w formie dzierżawy butle do gazów w łącznej ilości dobo butli w skali jednego roku: 45 760.

  2. Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie, zobowiązany jest zainstalować na czas trwania umowy zbiornik na ciekły tlen medyczny mogący pomieścić jednorazowo ok. 10 ton ciekłego tlenu medycznego. Zbiornik musi być wyposażony w panel medyczny. Wszystkie koszty związane z instalacją zbiornika i panela medycznego ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji zbiornika i przekazania go zamawiającemu w użytkowanie w terminie 2 dni roboczych od daty zdemontowania zbiornika przez dotychczasowego wykonawcę umowy. Termin rozpoczęcia instalacji zbiornika wskaże zamawiający.”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.D ział Zamówień Publicznych

Tel. / fax (0-22) 569 02 47; e-mail: zp@bielanski.med.pl
Pobieranie 39.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna