Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 130391-2013 z dnia 2013-07-02 rPobieranie 12.19 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar12.19 Kb.
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 130391-2013 z dnia 2013-07-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1. do SIWZ. 3. Wymagany termin...
Termin składania ofert: 2013-07-12Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza

we Wrocławiu:

Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh – nr sprawy 22/P/2013

Numer ogłoszenia w BZP: 295188 - 2013;

data zamieszczenia w BZP: 25.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130391 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3715810, faks 71 3281713.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1. do SIWZ. 3. Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy - 12 miesięcy. 4. Termin ważności przedmiotu zamówienia: - wynosi minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 5. Odczynniki muszą posiadać opakowanie, które zawiera instrukcję stosowania w języku polskim i zapewnia bezpieczny transport. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do wskazanego pomieszczenia magazynowego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego zamówiony pisemnie przedmiot umowy w terminie do 14 dni od daty pisemnego złożenia zamówienia. 7. Transport przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zapewniony przez Wykonawcę, odbywać się będzie w warunkach odpowiednich dla przedmiotu zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 13.30. 8. Dostawa będzie realizowana: -w postaci zamówienia przesyłanego faksem w formie pisemnej, niezwłocznie potwierdzonego przez Wykonawcę do realizacji faksem zwrotnym do Zamawiającego, - zamówienie będzie składane zgodnie z potrzebami Zamawiającego, - Zamawiający wymaga, aby całość dostawy cząstkowej poszczególnego odczynnika pochodziła z jednej serii. 9. Termin płatności za każdą dostawę, wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostawy wystawienia faktury VAT.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6, 33.69.62.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Proplasma Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, ul. Ludwinowska 17K, 02-856 Warszawa, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 64503,00

  • Oferta z najniższą ceną: 64503,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64503,00

  • Waluta: PLN.


Wrocław, dn. 25-07-2013 r.
: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera

Pobieranie 12.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna