Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 87648-2011 z dnia 2011-04-21 rPobieranie 9.01 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.01 Kb.
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 87648-2011 z dnia 2011-04-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grodzisk Mazowiecki
Zakres rzeczowy zamówienia: Inspektor Nadzoru - Koordynator, jako przedstawiciel Zamawiającego, będzie sprawował nadzór zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie oraz zgodnie z zakresem powierzonych mu obowiązków i...
Termin składania ofert: 2011-04-29Grodzisk Mazowiecki: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina odc. II
Numer ogłoszenia: 113110 - 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87648 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7240570, faks 022 7240570.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina odc. II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia: Inspektor Nadzoru - Koordynator, jako przedstawiciel Zamawiającego, będzie sprawował nadzór zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie oraz zgodnie z zakresem powierzonych mu obowiązków i odpowiedzialności określonych w Opisie przedmiotu zamówienia i Istotnych postanowieniach umowy nad: 1) Wykonaniem przebudowy drogi zgodnie z projektem wykonanym przez Pracownię projektową Jerzy Dubowski na odcinku o długości 1565 m od km 1+603 do km 3+168 obejmującej: rozbiórkę konstrukcji istniejącej jezdni, chodników, zjazdów, zatoki autobusowej, parkingów, wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z włączeniami w drogi boczne w obustronnym krawężniku, wykonanie chodnika wraz z peronami na przystankach autobusowych, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, parkingu, roboty ziemne obejmujące koronę drogi, rowy, chodnik, perony. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, karczowanie karp i krzaków. Zaprojektowanie (łącznie uzgodnieniami i zatwierdzeniami wymaganymi obowiązującymi przepisami) i wybudowanie sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych w rejonie szkoły w Adamowiźnie. 2) Zaprojektowaniem i wybudowaniem sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki, Powiat Grodziski, obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie budowę sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych w miejscowości Adamowizna, w rejonie szkoły. Przedmiotowy odcinek drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina - ul. Osowiecka znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Grodzisk Maz., w miejscowości Adamowizna. Sygnalizację świetlną należy wykonać w projektowanej geometrii jezdni. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Odcinek drogi jest przeznaczony do przebudowy. 3) Zakres nadzorowanych robót budowlanych objętych usługą stanowiącą przedmiot zamówienia określa - załącznik nr 7 do SIWZ, zawierający:program funkcjonalno - użytkowy na zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, instrukcję dla Wykonawcy robót budowlanych, dokumentacje projektowe, istotne postanowienia umowy na wykonanie robót budowlanych,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Technicznych Inżynierii Lądowej Łukasz Wieczorek, 05-088 Brochów, Janów 114,, 05-800 z/s Pruszków ul. Rzeckiego 3 m 20, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70099,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 24435,00

  • Oferta z najniższą ceną: 24435,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36900,00

  • Waluta: PLN.


Pobieranie 9.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna