Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 89965-2014 z dnia 2014-04-25 rPobieranie 8.33 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar8.33 Kb.
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89965-2014 z dnia 2014-04-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym w Sandomierzu. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: * wzór umowy oraz instrukcja dla wykonawcy prac dotycząca ochrony środowiska...
Termin składania ofert: 2014-05-13Kraków: Przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym w Sandomierzu
Numer ogłoszenia: 159911 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89965 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4551297, faks 012 4551306.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym w Sandomierzu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym w Sandomierzu. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: * wzór umowy oraz instrukcja dla wykonawcy prac dotycząca ochrony środowiska w zakresie realizowanej usługi; * przedmiary robót; * specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; * założenia wyjściowe do kosztorysowania; * druk Wycena ofertowa; * dokumentacja projektowa. Ww. dokumenty stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są jej integralną częścią. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.37.20-9, 45.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PETROTECH Adam Pakulski i wspólnicy spółka jawna, ul. Żymierskiego 40, 64-915 Jastrowie, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1498694,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1416502,06

  • Oferta z najniższą ceną: 1416502,06 / Oferta z najwyższą ceną: 2553076,92

  • Waluta: PLN.


Pobieranie 8.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna