Ograniczenie podaży kierunek 1: Ograniczenie krajowej produkcji amfetaminyPobieranie 56.66 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar56.66 Kb.

  1. OGRANICZENIE PODAŻY


Kierunek 1: Ograniczenie krajowej produkcji amfetaminy.

W 2011 r. w ramach ograniczania krajowej produkcji amfetaminy funkcjonariusze KGP,


w szczególności przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego, zwanego dalej „CBŚ”, prowadzili wiele spraw operacyjnych skierowanych na zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją amfetaminy. Zlikwidowano łącznie 50 grup przestępczych zajmujących się produkcją narkotyków, a także 13 nielegalnych laboratoriów amfetaminy, w tym jedno laboratorium wykorzystujące prekursor BMK służący do produkcji amfetaminy, zwany dalej „BMK”.

W 2011 r. KGP przeprowadziła profilowanie amfetaminy oraz BMK. Przebadano 1081 próbek amfetaminy oraz 6 próbek BMK, w tym 13 spraw profili amfetaminy powiązano z 84 zabezpieczeniami – spośród 327 ekspertyz przekazanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP, zwane dalej „CLKP”.


Kierunek 2: Ograniczenie krajowej uprawy konopi innych niż włókniste oraz roślinnych substancji psychotropowych ze szczególnym uwzględnieniem gatunku salvia divinorum.
W 2011 r. funkcjonariusze KGP zlikwidowali następującą liczbę upraw:


Dane na temat
zlikwidowanych upraw


Liczba upraw

Areał (ha)

Zlikwidowane uprawy wewnętrzne konopi (uprawy „indoor”)

382

b.d.

Zlikwidowane uprawy zewnętrzne konopi (uprawy „outdoor”)

227

10 593 m² dane z Biura Kryminalnego KGP, CBŚ nie prowadzi takiej statystyki

Zlikwidowane uprawy wewnętrzne innych substancji psychoaktywnych (uprawy „indoor”)

(maku wysokomorfinowego)

31

18 000 m²

W 2011 r. zlikwidowano łącznie 609 upraw konopi o łącznym areale 10 593 m², to jest o 26 upraw więcej niż w roku 2010 (583, areał zlikwidowanych upraw – 24 415,69 m²) i aż


o 486 więcej niż w 2008 r. (123, areał zlikwidowanych upraw – 18 435 m²).
W 2009 r. funkcjonariusze KGP zlikwidowali łącznie 422 nielegalne uprawy konopi indyjskich o łącznym areale 31 246,07 m². Ponadto w 2011 r. zlikwidowano
31 nielegalnych upraw maku wysokomorfinowego o łącznym areale 10 593 m²,
to jest o 22 uprawy mniej niż w roku 2010 (53, areał zlikwidowanych upraw – 34 278,44 m²)
i aż o 145 mniej niż w roku 2008 (areał zlikwidowanych upraw – 20 534 m²).

Dane dotyczące ujawnionych upraw analizowane były przez Zespół do walki


z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego KGP. Badanie uwzględniło między innymi obszary geograficzne, metody zastosowane przez sprawców i wykorzystywane pomieszczenia oraz podstawowe dane na temat sprawcy - takie jak płeć, wiek
i wykształcenie. Powyższa analiza stanowiła podstawę do planowania i podejmowania działań związanych z likwidowaniem miejsc nielegalnych upraw przez Komendy Wojewódzkie KGP/Komendę Stołeczną KGP w kolejnym roku.

Ponadto w 2011 r. funkcjonariusze KGP w ramach działań Zespołu do walki


z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego KGP prowadzili monitoring stron internetowych – zarówno polskojęzycznych, jak i zagranicznych, w których usytuowane są tzw. „sekcje polskie”.

W 2011 r. rozwijano i wdrażano zasady współpracy z zakładami energetycznymi. Współpraca KGP z ww. zakładami realizowana jest od wielu lat i nie dotyczy jedynie likwidacji upraw konopi, ale także szeregu innych kategorii przestępczych.


KIERUNEK 3: Ograniczenie obrotu i dostępności narkotyków.

W 2011 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, KGP i Straży Granicznej prowadzili rozpoznania oraz likwidowali grupy przestępcze zajmujące się obrotem narkotyków. KGP zlikwidowała łącznie 50 grup przestępczych, natomiast przedstawiciele Straży Granicznej dokonali rozpoznania 24 grup przestępczych zajmujących się przestępczością narkotykową na terenie Polski i Europy Zachodniej (Holandia, Niemcy, Szwecja, Czechy) - w tym 9 grup przy współudziale funkcjonariuszy CBŚ, zaś 1 we współpracy z ABW.

Poniższa tabela prezentuje liczbę osób podejrzanych o popełnienie przestępstw dotyczących obrotu i posiadania narkotyków w 2011 r. oraz liczbę przestępstw stwierdzonych przez poszczególne instytucje:

Tabela 5. Podejrzani o popełnienie przestępstw dotyczących obrotu i posiadania narkotyków w 2011 r. oraz liczba przestępstw stwierdzonych.

ABW

KGP

Straż Graniczna

Żandarmeria Wojskowa

Służba Celna

Podejrzani

90

3195 (art. 59)

1532 (art. 56)

19 787 (art.62
ust. 1 i 3)


49

11

ok. 1700

Przestępstwa stwierdzone

256 (zarzuty)

18 410 (art. 59)

3484 (art. 56)

33 233 (art.62
ust. 1 i 3)


75

10

1676

Źródło: Sprawozdania z realizacji KPPN w 2011 r.

W 2011 r. Straż Graniczna oraz Żandarmeria Wojskowa intensyfikowała metody pracy operacyjno-rozpoznawczej między innymi poprzez zastosowanie w prowadzonych procedurach operacyjnych art. 9e3), 9f4)oraz 9g5) ustawy o Straży Granicznej, w wyniku czego zatrzymano członków grup przestępczych zajmujących się obrotem narkotyków na terenie Polski oraz krajów Europy Zachodniej. Dodatkowo przedstawiciele Straży Granicznej


i Żandarmerii Wojskowej realizowali szkolenia skierowane do funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego, dotyczące takich zagadnień, jak rozpoznawanie grup przestępczych, schematy działania tych grup oraz metody zwalczania przestępczości narkotykowej. Żandarmeria Wojskowa podczas szkoleń funkcjonariuszy szczególną uwagę poświęciła kwestii wprowadzania do obrotu środków psychotropowych i tzw. nowych narkotyków pojawiających się obecnie na polskim rynku. Straż Graniczna przeprowadziła w 2011 r. jedną operację specjalną.

W 2011 r. KGP oraz Żandarmeria Wojskowa organizowała specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania i prokuratur. Żandarmeria Wojskowa w ramach szkoleń uzupełniających i okresowych organizowała zajęcia na temat metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz procedur operacyjnych. Zrealizowano łącznie 30 szkoleń, podczas których przeszkolono 120 osób. Szkoły policji i Centrum Szkolenia Policji


w Legionowie zrealizowały 6 szkoleń programowych dotyczących przestępczości narkotykowej oraz 4 szkolenia poświęcone problematyce Biura Kryminalnego KGP. Dodatkowo Biuro Kryminalne KGP oraz Szkoła Policji w Pile zorganizowały warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla kierowników sekcji narkotykowych z Komend Wojewódzkich/Komendy Stołecznej Policji oraz Naczelników Wydziałów Narkotykowych Komend Miejskich Policji. W ramach 6 szkoleń programowych przeszkolono łącznie 1623 funkcjonariuszy oraz 116 z zakresu problematyki Biura Kryminalnego.

W 2011 r. KGP, Straż Graniczna i Służba Celna rozpoznawały także nowe metody


i drogi przemytu, co wynika między innymi z realizacji bieżących spraw operacyjnych,
na przykład niejawnego nadzorowania przemieszczania przedmiotów przestępstwa, które dotyczą głównie przemytu narkotyków. Funkcjonariusze Służby Celnej dokonali przeglądu Arkuszy Opisu Ryzyka Strategicznego, zwanych dalej „AORS”, jak również sporządzonych na ich podstawie Profili Ryzyka Strategicznego, zwanych dalej „PRS”, które zaktualizowali. Na podstawie ww. dokumentów dokonano czynności kontrolnych. Poza przeglądem
i aktualizacją istniejących profili wprowadzono AORS i PRS dotyczący przemytu
z kierunków zachodnich. Do obszaru ryzyka pod nazwą „Środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory” wpisano 4 ryzyka: „Przemyt środków odurzających – haszyszu
i kokainy - przez osoby podróżujące z krajów Afryki Północno-Zachodniej i Zachodniej  drogą lotniczą z przesiadką w portach wewnątrzunijnych”, „Przemyt narkotyków z Republiki Czech”, „Przemyt środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prekursorów
w ruchu osobowym i towarowym również w kontenerach z krajów Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej oraz Afryki Północnej szlakami narkotykowymi: tzw. „bałkańskim”, „śródziemnomorskim”, „północnym” i „jedwabnym” oraz „Przemyt środków odurzających
i substancji psychotropowych z krajów Europy Zachodniej”. Ponadto w ramach prowadzonego rozpoznania nowych metod i dróg przemytu Służba Celna na bieżąco analizowała manifesty statkowe pod kątem możliwości wprowadzenia do obrotu narkotyków, dokonywała wymiany informacji w zakresie skonfiskowanych narkotyków
z innymi administracjami celnymi Unii Europejskiej, przeprowadzała wraz z innymi instytucjami operacje międzynarodowe ukierunkowane na przemyt narkotyków drogą lądową i morską, jak również uczestniczyła w organizowanych szkoleniach dotyczących wprowadzaniem nowych narkotyków syntetycznych. Funkcjonariusze zarówno KGP, jak
i Służby Celnej opracowali raporty dotyczące nowych metod i dróg przemytu. Analiza przypadków z 2011 r. dokonana przez przedstawicieli KGP została zawarta w sprawozdaniu rocznym, z wybranych obszarów zwalczania przestępczości narkotykowej w 2011 r., opracowanym przez Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego KGP (sprawozdanie ma formę niejawną). Dane na temat nowych metod i dróg przemytu narkotyków zawarte są również w sprawozdaniu z pracy CBŚ KGP za dany rok. Natomiast funkcjonariusze Służby Celnej na podstawie dokonanych analiz strategicznych przygotowali szereg raportów, a wśród nich między innymi raport dotyczący przemytu środków odurzających i substancji psychotropowych z krajów Europy Zachodniej, raport na temat obrotu „dopalaczami” oraz środkami zastępczymi w Internecie w obecnym systemie prawnym.

W 2011 r. w ramach intensyfikacji wykorzystania operacji specjalnych KGP, Straż Graniczna oraz Służba Celna prowadziły wspólne operacje o charakterze międzynarodowym: działania w ramach projektu pilotażowego „Transhipment Pilot” dotyczący wymiany informacji


o manifestach kontenerowych pomiędzy zaangażowanymi portami UE w zakresie różnych obszarów ryzyka, w tym ryzyka związanego z przemytem narkotyków i prekursorów, operacja „Marfino Heroin Surveilance Exercise”, operacja celna „Bartel”. Ponadto Służba Celna realizowała doraźne działania podejmowane w związku z informacjami pozyskiwanymi za pośrednictwem systemu Central Risk Management System/Risk Information Form (CRMS/RIF ). Straż Graniczna realizowała też szkolenia kadry kierowniczej pionu operacyjno-śledczego w zakresie ofensywnych metod pracy operacyjnej oraz dokonywała oceny materiałów zgromadzonych podczas spraw operacyjnych pod kątem wykorzystania operacji specjalnych. Ponadto realizowano działania, których celem było zwiększanie świadomości funkcjonariuszy realizujących czynności operacyjno-śledcze w kierunku wykorzystania instytucji wynikających z art. 9f ustawy o Straży Granicznej oraz synchronizowano czynności polegające na wymianie informacji z komórką prowadzącą nadzór merytoryczny z ramienia Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej. KGP, Straż Graniczna oraz Służba Celna prowadziły także działania mające na celu intensyfikację wykorzystania operacji specjalnych poprzez doraźną współpracę, polegającą między innymi na działaniach kontrolnych związanych z organizacją imprez masowych takich, jak na przykład festiwal „Sunrise” czy „Przystanek Woodstock 2011”.

W 2011 r. zarówno Straż Graniczna, jak i Służba Celna prowadziły specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy służb granicznych. W ramach ww. Centralny Ośrodek Straży Granicznej w Kętrzynie zrealizował II etapy kursu doskonalącego pod nazwą „Rozpoznawanie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów”. Podczas 9 kursów zrealizowanych w 2011 r. przeszkolono łącznie 127 funkcjonariuszy.

Służba Celna realizowała szkolenia wewnętrzne dla funkcjonariuszy Wydziału Zwalczania Przestępczości oraz Grup Mobilnych z zakresu nowych metod i tras przemytu środków odurzających, regulacji prawnych związanych z przywozem ww. środków na własne potrzeby, nadzoru nad obrotem prekursorami narkotykowymi, wykorzystywania nowego sprzętu do detekcji narkotyków, stosowania nowych testów narkotykowych, a także wykonywania czynności procesowych w związku z zatrzymaniem osoby posiadającej środki odurzające. Przedstawiciele Służby Celnej zorganizowali również szkolenia dla przewodników psów służbowych do wykrywania narkotyków. Zrealizowano łącznie około 120 szkoleń, podczas których przeszkolono około 1 300 osób.

W ramach organizowania spotkań roboczych Służba Celna wraz z KGP dzieliła się informacjami na temat zapobiegania przestępstwom przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również na temat osób znajdujących się w kręgu zainteresowania przedmiotowych służb w związku z podejrzeniem o handel i posiadanie narkotyków. Omawiano również możliwości wdrożenia nowych schematów współpracy, inicjowano wspólne działania kontrolne oraz dokonywano bieżących ocen współdziałania i wymiany informacji na temat nowych sposobów i tras przemytu narkotyków. Ponadto wraz


z przedstawicielami Pionu bezpieczeństwa Poczty Polskiej omawiano sposoby oraz warunki przeprowadzania kontroli, a także możliwości wykorzystania sprzętu w postaci urządzenia do prześwietlania przesyłek oraz dokonano oceny dotychczasowej współpracy. Odbywały się spotkania w ramach podpisanych porozumień z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, to jest przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, jak również spotkania robocze z koordynatorem Straży Granicznej. Funkcjonariusze Służby Celnej brali poza tym udział w spotkaniach z przedstawicielami United Kingdom Border Agency. Odbyły się również seminaria Krajowej Grupy Zadaniowej ds. zwalczania przestępczości narkotykowej, zwanej dalej „KGZ”, których celem było doskonalenie procedur postępowania i współpracy pomiędzy KGZ, Lokalnymi Punktami Kontaktowymi
i przedstawicielami innych komórek i służb w zakresie zwalczania nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

Przedstawiciele KGP brali udział w międzynarodowych operacjach antynarkotykowych, między innymi w polsko-litewskiej operacji dotyczącej ograniczenia przemytu amfetaminy, operacji „Kanał” w Moskwie i „Kanał-Zachód” w Mińsku dotyczącej przemytu narkotyków


i prekursorów z Azji do Europy. KGP uczestniczyła łącznie w 20 międzynarodowych operacjach antynarkotykowych, w tym w 6 operacjach ze wsparciem Europolu. Straż Graniczna kontynuowała współpracę z Europolem w ramach analitycznego pliku roboczego AWF „Cannabis”. Analityczny plik roboczy AWF „Cannabis” funkcjonujący przy Europolu jest ukierunkowany na zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych
w nielegalną uprawę, dystrybucję i „przemyt” środków odurzających pochodzenia konopnego. KGP przekazała 35 kontrybucji w ramach plików analitycznych AWF, natomiast Straż Graniczna – 2. Służba Celna wzięła udział w 3 międzynarodowych operacjach antynarkotykowych, 2 przeprowadzonych ze wsparciem Europolu. Operacje,
w których uczestniczyli funkcjonariusze Służby Celnej dotyczyły wzmożonej kontroli osób udających się drogą lotniczą do oraz z krajów skandynawskich pod kątem przemytu narkotyków (Viking II), wzmożonej kontroli przesyłek pod kątem zawartości leków oraz innych wyrobów farmaceutycznych, kontroli pociągów towarowych przyjeżdżających do Polski zza wschodniej granicy pod kątem przywozu papierosów i prekursorów narkotyków syntetycznych.

W ramach rozwijania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach


8 czerwca 2011 r. podpisano „Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej i Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii o współdziałaniu
w zakresie wymiany informacji w ramach systemu wczesnego ostrzegania o nowych narkotykach”. Dokument ten określa ramy merytoryczne i organizacyjne współpracy obydwu stron. Funkcjonowanie Systemu Ostrzegania o Nowych Narkotykach oparte jest
o istniejącą infrastrukturę oraz etat w Laboratorium Kryminalistycznym Straży Granicznej.

KGP za pośrednictwem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na bieżąco przekazywała raporty o nowych substancjach do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, a także promowała System Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach na krajowych i międzynarodowych forach dotyczących nowych substancji psychoaktywnych. W 2011 r. funkcjonariusze KGP przekazali 4 informacje


o zidentyfikowanych nowych substancjach psychoaktywnych.

Ponadto w 2011 r. KGP nabyła 22 środki psychoaktywne w celach badawczych oraz zakupiła 11 2888 narkotestów do szybkiej identyfikacji narkotyków.


KIERUNEK 4: Ograniczenie nielegalnego wykorzystywania prekursorów.

W ramach ograniczania nielegalnego wykorzystywania prekursorów w 2011 r. KGP zlikwidowała 4 nielegalne laboratoria (z wyłączeniem laboratoriów amfetaminowych).

Działania prowadzone przez KGP w ramach rozwijania technik śledczych realizowane były w oparciu o przesyłki niejawnie nadzorowane. Nowym, zidentyfikowanym źródłem nielegalnego pozyskiwania prekursorów i kluczowych chemikaliów, służących do produkcji narkotyków, jest import z Chin i Indii.

Ponadto KGP prowadziła specjalistyczne programy szkoleniowe na temat ograniczenia nielegalnego wykorzystania prekursorów.

KGP poinformowała o uczestnictwie w trzech międzynarodowych operacjach zwalczania przemytu prekursorów:


  • współpraca z Europolem oraz Policją Holandii, Niemiec i Belgii, związana
    z przemytem z Polski do Holandii chemikaliów, służących do produkcji amfetaminy oraz MDMA;

  • współpraca z Policją Niemiec oraz Holandii, w zakresie przesyłki niejawnie nadzorowanej, w związku z przemytem chemikaliów oraz prekursorów
    z Chin i Indii do Europy;

  • współpraca z Policją Łotwy, Litwy, Holandii oraz Niemiec, w zakresie przesyłki niejawnie nadzorowanej, w związku z przemytem prekursorów
    z Łotwy do Holandii.

Ponadto w 2011 r. KGP w ramach współpracy z Europolem realizowała działania z zakresu organizacji i finansowania przez Europol spotkań operacyjnych dotyczących wykonywania określonych zadań oraz prowadziła wspólne szkolenia na temat likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych (z uwzględnieniem laboratoriów prekursorów).

W 2011 r. Służba Celna brała udział w 3 operacjach międzynarodowych zwalczania przemytu prekursorów. Więcej informacji na temat przeprowadzonych działań w powyższym zakresie zamieszczono w opisie Kierunku 3, to jest Ograniczenie obrotu i dostępności narkotyków.

W 2011 r. Służba Celna zrealizowała 16 szkoleń dotyczących ograniczania nielegalnego wykorzystania prekursorów, w których wzięło udział 1300 osób. Więcej informacji na temat zrealizowanych szkoleń zamieszczono w opisie Kierunku 3, to jest Ograniczenie obrotu


i dostępności narkotyków.

W ramach rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej Międzyresortowego Komitetu ds. Kontroli i Obrotu Prekursorami, Główny Inspektor Farmaceutyczny, zwany dalej „GIF”, uczestniczył w opracowywaniu dokumentów na 54 sesję Komisji Środków Odurzających (ang. Commision on Narcotic Drugs) ONZ, zwanej dalej „CND”, w Wiedniu oraz przygotowaniu wkładu do prac Grupy Roboczej ds. Prekursorów działającej przy Komisji Europejskiej.

W ramach prac nad systemem wymiany informacji o nowych metodach przemytu prekursorów przez Służbę Celną, wykorzystywane były 4 systemy wymiany informacji: RIF – Risk Information Form; Cero – Centralny Rejestr Operacyjny; RILO – Regional Intelligence Liaison Office oraz CKC – Centralna Kartoteka Celna.
KIERUNEK 5: Przeciwdziałanie wykorzystania sieci Internet jako źródła przestępczości narkotykowej.

W ramach przeciwdziałania wykorzystania sieci Internet jako źródła przestępczości narkotykowej, KGP namierzyła 11 stron internetowych oferujących sprzedaż środków odurzających oraz podjęła czynności zmierzające do ustalenia osób popełniających przestępstwo polegające na sprzedaży środków odurzających poprzez Internet. Osobom tym przedstawiono stosowne zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto na potrzeby czynności operacyjnych, KGP analizowała zagadnienia wykorzystania Internetu do sprzedaży narkotyków oraz kwestię sankcji karnych wynikających z ustawy


o przeciwdziałaniu narkomanii.

W ramach ograniczenia przestępczości narkotykowej z wykorzystaniem Internetu, Służba Celna w 2011 r. zorganizowała 3 szkolenia na temat e-handlu oraz analizy kryminalistycznej, w których uczestniczyło ok. 50 osób.


Kierunek 6: Zmniejszenie korzyści z przestępczości narkotykowej.

W 2011 r. na podstawie art. 299 kodeksu karnego prokuratura prowadziła 946 spraw,


w tym 17, w których środki pochodziły z przestępstw narkotykowych. W sprawach podejrzanych było 1968 osób, z czego 31 było podejrzanych w sprawach dotyczących przestępstw narkotykowych. Wartość mienia zabezpieczonego na poczet przyszłych kar
w 2011 r. wyniosła 43 181 300 zł, 13 535 EUR oraz 1 040 GBP. KGP według statystyk spraw stwierdzonych wykryła 277 przestępstw z artykułu 299 kodeksu karnego oraz 126 podejrzanych o popełnienie przestępstwa z tego samego artykułu. 27 854 183 zł wyniosła łączna wartość mienia skonfiskowanego oraz mienia zabezpieczonego przez KGP na poczet przyszłych kar.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zwany dalej „GIIF”, prowadził ponad 1500 postępowań analitycznych, w wyniku których przekazano do Prokuratury zawiadomienia


o podejrzeniu popełnienia przestępstw na kwotę ok. 4 mld zł. Prowadzone 2011 r. postępowania analityczne GIIF objęły ponad 12 000 podmiotów. Pracownicy Departamentu Informacji Finansowej brali udział w charakterze prelegentów w spotkaniach, seminariach oraz warsztatach organizowanych przez jednostki współpracujące i instytucje obowiązane. Ponadto dla funkcjonariuszy organów ścigania organizowane były spotkania konsultacyjne
i narady dotyczące problemów związanych z realizacją konkretnych spraw, wątków
i obszarów, jak i szkolenia związane z realizacją ich obowiązków wynikających z ustawy
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W ramach wdrażania dobrych praktyk w zakresie konfiskowania mienia Straż Graniczna prowadziła działania w oparciu o koncepcję pod tytułem „Prowadzenie czynności z zakresu ustalania składników majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł przez funkcjonariuszy Straży Granicznej”. Przedmiotowa koncepcja stanowi systemowe rozwiązanie w zakresie odpowiedniego gromadzenia i przygotowania materiału operacyjnego, który ma wskazywać na dowody czerpania przez podejrzanych korzyści majątkowych z popełnianych przestępstw. Zgodnie z nim, między innymi w ramach współpracy z GIIF realizowanej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Straż Graniczna dążyła do ustalenia kanałów dystrybucji i wartości majątkowych określanych terminem „brudne pieniądze”, wprowadzonych do legalnego systemu finansowego. Ponadto 10 grudnia 2010 r. zostało podpisane „Porozumienie Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie współpracy w zakresie rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania przestępczości oraz zagrożeń występujących na rynku finansowym”. Dokument przewiduje między innymi współpracę stron w obszarze wspólnych konferencji, seminariów
i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Przeprowadzono również szkolenia z udziałem przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego i GIIF obejmujące problematykę „prania pieniędzy” oraz przestępstw występujących na rynku finansowym. Jednocześnie Straż Graniczna w wyniku podpisanego porozumienia z 15 września 2009 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Finansów i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie „Współpracy w wykorzystaniu
i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego
z przestępstwem w zakresie zadań Krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia” korzystała
z „Praktycznego przewodnika po rejestrach i ewidencjach zawierających informacje
o składnikach majątkowych”, opracowanego w Wydziale ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego KGP.


Kierunek 7: Wsparcie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w obszarze ograniczania podaży przez programy resortowe.

„Program Żandarmerii Wojskowej z zakresu przeciwdziałania narkomanii na lata


2011-2016” wdrażany był poprzez monitorowanie zjawiska oraz stosowanie działań profilaktycznych ograniczających podaż. W ramach prewencji opracowywano publikację
i poradniki na temat ryzyka używania narkotyków dla żołnierzy, pracowników wojska
i kadry dowódczej. W jednostkach wojskowych, szkołach i uczelniach wojskowych oraz Centralnych Instytucjach MON w 2011 r. przeprowadzono 2722 szkolenia na temat szkodliwości i skutków zażywania narkotyków i nowych substancji pojawiających się na rynku, procedur postępowania z osobami znajdującymi się pod wpływem narkotyków oraz problemu internetowej sprzedaży tzw. dopalaczy. Narkotestami przebadano 3911 osób, przeprowadzono 1036 działań sprawdzających z użyciem psów służbowych oraz 259
z użyciem ambulansu ED – 2.

Żandarmeria Wojskowa prowadziła również działania operacyjno – rozpoznawcze oraz dochodzeniowo – śledcze na terenie obiektów wojskowych wobec żołnierzy pełniących służbę.Straż Graniczna przygotowała „Program resortu spraw wewnętrznych przeciwdziałania narkomanii i zwalczania przestępczości narkotykowej na lata 2011-2016”. W założeniach obejmuje on zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki, ograniczenie podaży narkotyków, współpracę międzynarodową w zakresie ograniczania popytu i podaży narkotyków, szkolenia z zakresu ograniczania podaży i popytu na narkotyki oraz zmniejszenie korzyści majątkowych z przestępczości narkotykowej. Program koordynowany przez Departament Analiz i Nadzoru MSW przy wsparciu odpowiednich komórek
w KGP i Straży Granicznej realizowany ma być w zakresie swoich kompetencji ustawowych przez komórki organizacyjne MSW oraz podległe służby, to jest KGP, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną oraz Biuro Ochrony Rządu.

3) dot. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Straż Graniczną
w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów, ściganych
z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw;

4) dot. rodzajów przestępstw, w ramach których prowadzone są czynności operacyjno-rozpoznawcze;

5) dot. możliwości zarządzenia przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych w celu udokumentowania przestępstw umyślnych, albo ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna