Okólnik drugi V sympozjum Archeologii Środowiskowej / VIII warsztaty TerenowePobieranie 57.1 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar57.1 Kb.
- okólnik drugi -
V Sympozjum Archeologii Środowiskowej / VIII Warsztaty Terenowe

pod tytułem:

Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e.

w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna”
Dedykowane

Profesorowi Jerzemu Okuliczowi–Kozarynowi
w dniach 22-24 września 2010 roku,

w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego (Park Pałacowy 11 w Białowieży)
Organizatorzy:
Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej,

Wydział Historyczno-Socjologiczny i Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Archeologii oraz

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej,

Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Białowieski Park Narodowy

Proponowane sesje tematyczne:

Sesja I: Zapis działalności człowieka i ocena antropopresji.

Sesja II: Przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo Puszczy Białowieskiej (sesja tere nowa).

Sesja III: Ekologiczne aspekty rozwoju osadnictwa i gospodarki.

Sesja IV: Wpływ środowiska naturalnego na kulturę symboliczną.

Sesja V: Metody datowania absolutnego i nowe kierunki badań archeologii środowiska.

Sesja VI: Prezentacje posteroweKomitet organizacyjny:

prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

dr hab. Daniel Makowiecki prof. UMK

dr hab. Mirosław Makohonienko

dr hab. Ewa Smolska prof. UW

dr Małgorzata Karczewski

dr Maciej Karczewski

dr Piotr Szwarczewski
Program

ŚRODA 22 WRZEŚNIA 2010


10:00 – 10:30 Zbiórka uczestników sympozjum na parkingu dworca kolejowego w Białymstoku przy ulicy Kolejowej 9

10:30 Wyjazd autobusem do Białowieży
12:00 – 13:00 Przyjazd do Białowieży, rejestracja i zakwaterowanie w pokojach gościnnych Białowieskiego Parku Narodowego
13:00-14:00 Obiad
14:00 – 14:45 Otwarcie sympozjum:

przywitanie gości przez gospodarza, dyrektora

Białowieskiego Parku Narodowego mgr inż. Zdzisława Szkirucia,

wprowadzenie do sympozjum – prof. zw. dr hab. Wojciech Nowakowski,

słowo okolicznościowe – prof. zw. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn,

tradycja organizacji Warsztatów Terenowych – dr hab. prof. UW Ewa Smolska,

sympozja Archeologii Środowiskowej – dr hab. Mirosław Makohonienko,

porządek obrad i logistyka – dr Maciej Karczewski


Sesja 1: Zapis działalności człowieka i ocena antropopresji. Polska północno-wschodnia

Przewodniczący:Prof. zw. dr hab. Wojciech Nowakowski & prof. zw. dr hab. Bolesław Nowaczyk

14:45 – 15:10 Małgorzata LATAŁOWA, Marcelina ZIMNY, Ryszard Krzysztof BORÓWKA,Tomasz SAMOJLIK, Danuta DRZYMULSKA, Mirosława KUPRYJANOWICZ,

Wojciech TYLMANN, Bogumiła JĘDRZEJEWSKA

Wstępne wyniki badań interdyscyplinarnych nad późnoholoceńskimi zmianami środowiska przyrodniczego Puszczy Białowieskiej
15:10 – 15:35 Ewa SMOLSKA, Piotr SZWARCZEWSKI

Naturalnie i antropogenicznie indukowane zmiany środowiska przyrodniczego Polski północno-wschodniej w okresie subatlantyckim
15:35 – 16:00 Piotr KITTEL, Krzysztof BŁASZCZYK, Katarzyna CYWA, Aldona MUELLER-BIENIEK,

Dominik PAWŁOWSKI, Małgorzata ROMANOW, Renata STACHOWICZ-RYBKA, Agnieszka WACNIK, Paweł ZAWILSKI

Z badań nad przemianami środowiska przyrodniczego, gospodarki i osadnictwa nad Narwią w Złotorii, gm. Choroszcz

16:00 – 16:20 Dyskusja


16:20 – 16:35 Przerwa kawowa


Sesja 2: Zapis działalności człowieka i ocena antropopresji w Polsce środkowej – ziemia łódzka

Przewodniczący: dr hab. prof. UJK Tomasz Kalicki & dr Krzysztof Walenta

16:35 – 17:00 Juliusz TWARDY

Odzwierciedlenie osadnictwa i gospodarki w okresie V w p.n.e. – VII w n.e. w przemianach rzeźby terenu i młodych osadach geologicznych w centralnej Polsce

17:00 – 17:25 Jacek FORYSIAK, Ryszard K. BORÓWKA, Milena OBREMSKA,Dominik PAWŁOWSKI, Piotr KITTEL, Juliusz TWARDY

Zapis gospodarki człowieka (od 1000 p.n.e. do 500 n.e.) w osadach wybranych torfowisk regionu łódzkiego
17:25 – 17:50 Piotr KITTEL, Błażej MUZOLF, Anna BUDEK, Katarzyna CYWA, Jacek FORYSIAK,

Aldona MUELLER-BIENIEK, Milena OBREMSKA, Dominik PAWŁOWSKI, Renata STACHOWICZ-RYBKA, Zofia TOMCZYŃSKA, Agnieszka WACNIK

Środowisko przyrodnicze, gospodarka i osadnictwo w świetle badań w dorzeczu środkowego Neru
17:50 – 18:10 Dyskusja
18:10 – 19:00 Kolacja
19:00 – 20:30 Zwiedzanie osady Białowieża – oprowadza: mgr Ewa Moroz-Keczyńska

21:00 – 22:00 Zebranie członków i sympatyków Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej

prowadzący prof. zw. dr hab. Małgorzata Latałowa

& prof. zw. dr hab. Bolesław Nowaczyk

sprawozdanie z działalności: dr hab. prof. UMK Daniel Makowiecki& dr hab. Mirosław Makohonienko

plany i wolna dyskusjaCZWARTEK 23 WRZEŚNIA 2010


7:30 – 8:30 ŚniadanieSesja 3 (terenowa): Przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo Puszczy Białowieskiej

Prowadzi: mgr Andrzej Keczyński


13:00 – 14:30 Przerwa obiadowaSesja 4: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa i gospodarki w Polsce północno-

wschodniej i na wybrzeżu południowego Bałtyku

Przewodniczący: dr hab. prof. UMCS Andrzej Rozwałka & dr Agnieszka Wacnik

14:30 – 14:55 Jacek GACKOWSKI

Drewno w życiu społeczności wczesnej epoki żelaza w świetle wyników badań kilku osiedli Polski północno-wschodniej
14:55 – 15:20 Audronė BLIUJIENĖ, Miglė STANČIKAITĖ

Amber gathering: Life on the Baltic Sea coast and the Nemunas River Delta from the Bronze to the Migration Period
15:20 – 15:45 Marta MORAWSKA

Rozcięcia erozyjne pogranicza Mazur i Suwalszczyzny na tle sieci osadniczej w epoce żelaza
15:45 – 16:10 Anna JUGA-SZYMAŃSKA, Paweł SZYMAŃSKI

Taaaka ryba na haczyku. Uwagi na temat rybołówstwa w starożytności na terenie Mazur
16:10 16:30 Dyskusja
16:30 16:45 Przerwa kawowa

Sesja 5: Zapis działalności człowieka i ocena antropopresji. Polska północno-zachodnia

Przewodniczący:prof. zw. dr hab. Małgorzata Latałowa & prof. zw. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka

16:45 – 17:10 Krzysztof WALENTAEkologiczne uwarunkowania przemian osadniczych w mikroregionie leśnieńskim na Pomorzu, od późnej epoki brązu do późnego okresu rzymskiego

17:10 – 17:35 Mirosław MAKOHONIENKO, Jacek BORKOWSKI, Zbigniew CELKA, Adam CIEŚLIŃSKI,Jolanta CZERNIAWSKA, Andrzej KASPRZAK, Izabela MACIUSZCZAK,

Zbigniew SOBCZAK

Przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa i gospodarki ludności kultury wielbarskiej na Pomorzu Środkowym, stanowisko Nowy Łowicz nad Drawą
17:35 – 18:00 Agnieszka M. NORYŚKIEWICZ, Dorota BIENIAS, Mirosław T. KARASIEWICZ

Historia roślinności i osadnictwa w północnej części ziemi dobrzyńskiej w świetle analizy pyłkowej profilu Zbójenko
18:00 – 18:20 Dyskusja
18:20 – 18:35 Przerwa kawowa

Sesja 6: Zapis działalności człowieka i ocena antropopresji w Polsce północno-zachodniej

i zagadnienia metodyczne datowania stanowisk archeologicznych

Przewodniczący: dr hab. prof. UMK Daniel Makowiecki & dr Piotr Kittel


18:35 – 19:00 Henryk W. WITAS, Tomasz PŁOSZAJ, Krystyna JĘDRYCHOWSKA-DAŃSKA,Grzegorz OSIPOWICZ, Tomasz KOZŁOWSKI

Cechy człowieka żyjącego w dorzeczu Wisły 4 tys. lat temu – analiza DNA

19:00 – 19:25 Iwona HILDEBRANDT-RADKEPradziejowa antropopresja w dorzeczu środkowej Obry w okresie od V w. p.n.e. do VII w. n.e. i jej zapis w środowisku przyrodniczym w skali regionalnej i lokalnej
19:25 – 19:50 Jarosław KUSIAK

Datowanie metodą termoluminescencyjną materiałów przepalonych i osadów mineralnych jako podstawa wiedzy na temat chronologii źródeł archeologii środowiska
19:50 – 20:10 Dyskusja
20:30 Bankiet / ognisko


PIĄTEK 24 WRZEŚNIA 2010


7:30 – 8:30 Śniadanie
Sesja 7: Zapis działalności człowieka i ocena antropopresji. Polska południowo-wschodnia

Przewodniczący: dr hab. prof. UŁ Juliusz Twardy & dr hab. prof. UW Ewa Smolska

8:30 – 8:55 Tomasz KALICKI, Radosław CZERNIAK

Subatlantyckie modelowanie Działów Niepołomicko-Bielczanskich na przykładzie wczesnołużyckiego stanowiska Brzezie-26 koło Krakowa

8:55 – 9:20 Halina DOBRZAŃSKA, Tomasz KALICKIKlimat a zmiany kulturowe w regionie krakowskim od okresu rzymskiego do początku

wczesnego średniowiecza

9:20 – 9:45 Renata KOŁODYŃSKA-GAWRYSIAK, Łukasz CHABUDZIŃSKI, Marcin SZELIGA,Tadeusz WIŚNIEWSKI

Wpływ rozmieszczenia zagłębień bezodpływowych typu wymoków w obszarach lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego na rozwój osadnictwa tego regionu w pradziejach i we wczesnym średniowieczu

9:45 – 10:10 Andrzej ROZWAŁKAPoczątki wczesnego średniowiecza na Lubelszczyźnie. Wybrane problemy

10:10 – 10:30 Dyskusja


10:30 – 10:40 Przerwa kawowa

Sesja 8 (posterowa)

Przewodniczący: dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk & dr Piotr Szwarczewski


10:40 – 11:30
Krystyna BAŁAGA, Halina TARAS

Wybrane aspekty gospodarki poleskich społeczności epok brązu i żelaza w świetle badań palinologicznych
Dorota BIENIAS

Węgle drzewne ze stanowiska wielokulturowego w Kołacie, stan. 2 (Pojezierze Dobrzyńskie)
Katarzyna JERECZEK-KORZENIOWSKA, Ireneusz J. OLSZAK

Rzeźba terenu jako czynnik lokalizacji osadnictwa na wschodnim brzegu Doliny Dolnej Wisły (w okresie od I w. p.n.e. do V w. n.e.
Małgorzata KARCZEWSKA

Identyfikacja złóż surowca ceramicznego na przykładzie ceramiki naczyniowej kultury bogaczewskiej z mikroregionu osadniczego nad północnym brzegiem paleojeziora Wons w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
Marcin KOZIEŁ

Wpływ mikrorzeźby na geochemię gleb i osadów stanowisk archeologicznych
Marek MAJEWSKI

Subatlantyckie osady stokowe i zmiany rzeźby terenu jako efekt gospodarczej działalności człowieka w sąsiedztwie jeziora Jasień
Joanna PIĄTKOWSKA-MAŁECKA

Szczątki ssaków dzikich na osadach kultury przeworskiej
Ewa SMOLSKA

Zapis antropopresji w neoholocenie na przykładzie okolic Brudzenia (północne Mazowsze)
Piotr SZWARCZEWSKI, Łukasz BUJAK, Bartosz KORABIEWSKI, Mirosława KUPRYJANOWICZ,

Jonas MAZIKA, Grzegorz WIERZBICKI

Sedymentologiczne przejawy antropopresji na przykładzie badań prowadzonych w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska „Piotrówka” w Radomiu
Piotr SZWARCZEWSKI, Ewa SMOLSKA, Jonas MAZIKA

Zapis pradziejowej i historycznej aktywności gospodarczej w osadach na przykładzie okolic Brudzenia Dużego (północne Mazowsze)
Marta WIŚNIEWSKA

Wpływ kultury łużyckiej i przeworskiej na pobudzenie geosystemów eolicznych w Polsce środkowej na podstawie wybranej literatury obszaru
Wojciech ZGŁOBICKI, Marcin JUŚCIŃSKI, Barbara NIEZABITOWSKA-WIŚNIEWSKA, Marcin PIOTROWSKI, Marcin KOZIEŁ

Wpływ mikro-rzeźby na geochemię gleb i osadów stanowisk archeologicznych
Jiri CHLACHULA

Geo-environmental context of the Scythian inhabitation of the Central - Southern Altai (7th – 3rd Century BC): links to the Iron-Age Europe

Sesja 9: Środowisko naturalne a kultura symboliczna

Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Andrzej Wyrwa & dr hab. prof UM Henryk W. Witas


11:45 – 12:10 Małgorzata LATAŁOWA, Katarzyna PIŃSKA

Rośliny towarzyszące ofiarom zakładzinowym w okresie kultury łużyckich pól popielnicowych i we wczesnym średniowieczu w północno-zachodniej Polsce
12:10 – 12:35 Bartłomiej GRUSZKA

Bagienno-akwatyczne miejsce ofiarne z początków wczesnego średniowiecza (poł. VI - poł. VII w.) w Stożnem, stan. 2, woj. lubuskie
12:35 – 13:00 Maciej KARCZEWSKI

Archeologia środowiska w badaniach cmentarzysk ciałopalnych. Przykład cmentarzyska kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej w Paprotkach Kolonii st. 1 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
13:00 – 13:25 Jerzy M. ŁAPO

Nowy fallus kamienny z Mazur. Czy Bałtowie zachodni nie byli pruderyjni?

13:25 – 13:45 Dyskusja13:45 Podsumowanie obrad

prof. zw. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn, prof. zw. dr hab. Wojciech Nowakowski,

prof. zw. dr hab. Małgorzata Latałowa, prof. zw. dr hab. Andrzej Wyrwa

& prof. zw. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka
14:30 – 15:30 Obiad
16:00 Wyjazd autobusem do Białegostoku

Pobieranie 57.1 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna