Oko i Widzenie Eye and VisionPobieranie 53.28 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar53.28 Kb.

Nazwa przedmiotu:

Oko i Widzenie

Eye and Vision


Kierunek:

Fizyka Techniczna

Kod przedmiotu:

P.K.O.3.


Rodzaj przedmiotu:

kierunkowy obowiązkowy dla specjalności Optometria

Poziom studiów:

studia II stopnia

forma studiów:

 studia niestacjonarneRok: I

Semestr: IIRodzaj zajęć:

Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Liczba godzin/tydzień:

1, 0, 0, 0, 0

Liczba punktów:

1 ECTSI KARTA PRZEDMIOTU

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu roli poszczególnych elementów optycznych układu wzrokowego w procesie widzenia.

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu różnych modeli oka.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z podstaw fizyki.

2. Wiedza i umiejętności z podstaw fizyki optyki.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 – posiada wiedzę z zakresu budowy układu optycznego oka,

EK 2 – potrafi omówić rolę fizyczną i medyczną poszczególnych elementów układu wzrokowego

EK 3 – zna podstawy fizyczne detekcji promieniowania elektomagnetycznego przez detektor siatkówkowy,

EK 4 – Zna organizację procesu widzenia
TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – WYKŁADY
Liczba godzin

W 1– Wykład wprowadzający. Światło – jego źródła i podział ze względu na długość fali: widzialne i optyczne. Absorpcja i transmisja światła przez różne ośrodki optyczne. Czułość względna oka. Widzenie skotopowe, fotopowe, mezopowe.

1

W 2 – Film łzowy i rogówka – ich budowa i rola w układzie optycznym oka. Topografia rogówki.

1

W 3 – Żrenica jako diafragma – jej rola i kształt. Gradientowa soczewka oczna jej budowa i funkcje. Abberacje soczewki. Akomodacja.

1

W 4 – Jakość odwzorowania. Aberracje. Aberracje w opisie Seidela i Zernikiego.

1

W 5– Siatkówka jako detektor. Rozkład i budowa czopków i pręcików na siatkówce.

1

W 6 – Zdolność rozdzielcza oka. Kryterium Rayleigh. Plamka Airy'ego, krążek Airy'ego. Wielkość obrazu siatkówkowego.

1

W 7 – Liniowa zdolność rozdzielcza, ostrość noniuszowa – Werniera, hiperrozdzielczość oka. Próbkowanie obrazu - częstotliwość Nyquista, twierdzenie Kotielnikowa-Shannona. Testy do badania zdolności rozdzielczej oka.

1

W 8 – Modele oka. Oko emetropowe. Model oka zredukowanego.

1

W 9 – Organizacja percepcji. Złudzenia zmysłowe. Złudzenia patologiczne. Halucynacje.

1

W 10Kolokwium

1


NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. – wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych

2. – wykład z praktycznymi pokazami uruchamiania i obsługi aparatury naukowej w Instytucie Fizyki

3. – pakiety użytkowy Oslo


SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. – ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym, egzaminie


OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe z prowadzącym

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą

Przygotowanie do końcowego kolokwium zaliczeniowego


10W

10 h


10 h

Suma

 = 30 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

DLA PRZEDMIOTU1 ECTS


LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Theodore Grosvenor „Primary Care Optometry” Elsevier Inc. 2007, red. I wyd. polskiego Tomasz Tokarzewski, Marek Ożóg „Optometria”, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

  1. Marek Zając


PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

1. dr Marcin Dośpiał, mdospial@wp.plMACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Efekt kształcenia

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

Cele przedmiotu

Treści programowe

Narzędzia dydaktyczne

Sposób oceny

EK1

K_W24OO

C1

W
P1

EK2

K_W24OO K_W23OO

C1, C2

W
P1

EK3

K_W01

K_W24OO K_W23OOC2

W
P1

EK4

K_W24OO K_W23OO

K_W02


K_W11

C2

W
P1II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

na ocenę 2

na ocenę 3

na ocenę 4

na ocenę 5

EK1

posiada wiedzę z zakresu budowy układu optycznego okaStudent nie posiada wiedzy z zakresu budowy układu optycznego oka

Student posiada powierzchowną wiedzę z zakresu budowy układu optycznego oka

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu budowy układu optycznego oka

Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy układu optycznego oka

EK2

potrafi omówić rolę fizyczną i medyczną poszczególnych elementów układu wzrokowegoStudent nie potrafi omówić roli fizycznej i medycznej poszczególnych elementów układu wzrokowego

Student ma fragmentaryczną wiedzę na temat roli fizycznej i medycznej poszczególnych elementów układu wzrokowego

Student ma pełną wiedzę na temat roli fizycznej i medycznej poszczególnych elementów układu wzrokowego

Student ma pełną i pogłębioną wiedzę na temat roli fizycznej i medycznej poszczególnych elementów układu wzrokowego

EK 3

zna podstawy fizyczne detekcji promieniowania elektomagnetycznego przez detektor siatkówkowyStudent nie zna podstaw fizycznych detekcji promieniowania elektomagnetycznego przez detektor siatkówkowy

Student zna podstawy fizyczne detekcji promieniowania elektomagnetycznego przez detektor siatkówkowy


Student potrafi w pełni omówić detekcję promieniowania elektomagnetycznego przez detektor siatkówkowyStudent potrafi w sposób pełny i pogłębiony omówić detekcję promieniowania elektomagnetycznego przez detektor siatkówkowy


EK 4

Zna organizację procesu widzeniaStudent nie zna organizacji procesu widzenia

Student zna powierzchownie organizację procesu widzenia

Student zna organizację procesu widzenia

Student zna organizację procesu widzenia i potrafi ją precyzyjnie przyporządkować do konkretnych przypadków.III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE


  1. Wykłady odbywają się w sali AMF zgodnie z tygodniowym planem zajęć

  2. Konsultacje z przedmiotu środa według planu konsultacji w Sekretariacie Instytutu Fizyki

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna