Olga Górnicka (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcjiPobieranie 188.36 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar188.36 Kb.Olga Górnicka
(konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka)

Rozkład materiału

z tematami lekcji

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od 2012 r. – w zakresie języka obcego ukierunkowanego zawodowo)


CAREER PATHS:
Art & Design
Book 1
Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

listopad 2014
WSTĘP
Art & Design to publikacja należąca do serii Career Paths. Podręczniki z tej serii polecane są dla uczniów techników lub innych szkół zawodowych o odpowiednim profilu oraz tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego (professional English). Autorzy serii założyli, że przystępujący do poznawania języka zawodowego znają już podstawy gramatyki języka angielskiego, a słownictwo ogólne mają opanowane na tyle, że potrafią się komunikować przynajmniej na podstawowym poziomie, wykorzystując właściwe funkcje językowe.

Podręcznik podzielony został na trzy części: Book 1, Book 2 i Book 3, z których każda zawiera 15 rozdziałów. Poszczególne części odpowiadają kolejno poziomowi A1, A2 i B1 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

Prezentowany rozkład materiału podzielono na następujące rubryki:


 • funkcje językowe;

 • słownictwo;

 • sprawności receptywne (czytanie i słuchanie);

 • sprawności produktywne (mówienie i pisanie).

Materiał zawarty w podręczniku jest przeznaczony na 30 godzin lekcyjnych. Na realizację każdego rozdziału przeznaczono 2 godziny lekcyjne. Pod rozkładem materiału nauczyciel znajdzie propozycje tematów lekcyjnych. Temat pierwszej godziny nawiązuje do prezentowanego tekstu i sugeruje również nauczycielowi przerobienie ćwiczeń leksykalnych, co stanowi przygotowanie do kolejnej lekcji, podczas której uczeń będzie w sposób czynny korzystał z nowo poznanych słów i zwrotów. Temat drugiej jednostki lekcyjnej wprowadza w świat słuchania oraz sprawności produktywnych, czyli mówienia i pisania. Pod hasłem Mówienie 1 kryje się odtworzenie przez uczniów wysłuchanego dialogu. Natomiast Mówienie 2 sugeruje wielokrotne powtarzanie własnych wersji tego dialogu, ze zmianą ról i wprowadzeniem różnych proponowanych informacji. Ponieważ mówienie często sprawia uczniom – zwłaszcza mniej zaawansowanym językowo – największe problemy, proponuje się przeznaczenie na ćwiczenie tej sprawności językowej możliwie dużej ilości czasu. Samodzielne odegranie zadanej roli w języku angielskim zapewni uczniom nie tylko poczucie sukcesu i zadowolenia z siebie, ale będzie również motywacją do dalszej pracy.

Pisanie to ostatni element każdego rozdziału, który nauczyciel może wykorzystać jako pracę domową. Po przerobieniu rozdziału uczeń jest przygotowany do wykonania zadania samodzielnie, zna potrzebne słownictwo i poznał wzór takiej formy pisemnej.

Wiadomo, że w nauce, zwłaszcza języka obcego, bardzo ważne jest powtarzanie i utrwalanie nowopoznanego materiału. Po każdych trzech rozdziałach proponuje się więc jego powtórkę na lekcji w dowolnej formie (np. ponowne odegranie ról, gry językowe wykorzystujące słownictwo zawodowe itp.) albo sprawdzian pokazujący stopień opanowania przerobionego materiału.

W poniższym rozkładzie materiału zamieszczono również informacje (kolor zielony) dotyczące realizacji wymagań nowej podstawy programowej (NPP) w zakresie języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ)1.

Kurs składa się z: • podręcznika,

 • kompletu dwóch płyt CD do użytku w klasie, które zawierają nagrania wszystkich dialogów prezentowanych w podręczniku (zapisy nagrań znajdują się w książce nauczyciela),

 • książki nauczyciela z kluczem odpowiedzi do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku.

Art & Design to podręcznik, który zapewni korzystającym z niego nie tylko doskonalenie znajomości języka angielskiego, ale także poszerzenie wiedzy w interesującym ich obszarze zawodowym.
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie

Efekty kształcenia:

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:


 1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

 2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Rozkład materiału – seria CAREER PATHS: ART & DESIGN

BOOK 1


JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

1. Describing Shapes

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie kształtów

 • podawanie, co jest miarą kąta (rogu, narożnika)

 • znajdowanie wyrazów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu

 • uzupełnianie tabelki podanymi wyrazami zgodnie z nagłówkami

 • opisywanie zmian

 • sugerowanie

 • wyrażanie opinii

 • wypełnianie formularza opinii (completing the design feedback form)

 • słownictwo używane do opisywania kształtów (angle, rectangular, circular, square, straight, curved, line itd.)

 • zwroty używane w rozmowie przy tworzeniu nowego projektu, np. What do you think of … ? It seems a little too … .
  I don’t know about … .
  I think you can still … . I’ll keep working on it. itd.

Czytanie

notatka służbowa (memo) do projektanta z prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie plakatu, którego klient nie zaakceptował ze względu na proste kształty – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

rozmowa dwojga projektantów (two designers) o tym, jak uatrakcyjnić nowy plakat – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy dwóch projektantów (two designers) o tym, jak uatrakcyjnić nowy plakat


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których projektanci rozmawiają o kształtach przewidzianych dla nowego projektu, o zmianach już wprowadzonych i tych, które jeszcze należy nanieść


Pisanie

formularz opinii na temat wykonanego projektu (design feedback form) zawierający: tytuł projektu, informację o wykorzystanych kształtach oraz zalecanych zmianach (describing new idaeas)Tematy lekcji: 1. Describing shapes.

2. What do you think of the new poster? – conversations.


JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

2. Describing Light

2 godz.
…………
…………

 • podanie przeciwieństwa ostrego/jaskrawego oświetlenia

 • podanie, w czym mierzy się natężenia jasności i ciemności

 • wybieranie zdań, w których podkreślone wyrazy użyte są poprawnie (jedna z dwóch opcji)

 • wybieranie w podanych zdaniach poprawnego wyrazu (jednego z dwóch)

 • wskazywanie błędu

 • wyjaśnianie

 • pisanie raportu (completing the report)

 • słownictwo używane do opisywania światła (dark, contrast, light, sharp itd.)

 • słownictwo związane z pracą fotografa (precision, translucent materials, limit the light itd.)

 • zwroty używane w rozmowie o jakości zdjęć, np. There’s way too much light in these pictures. Do you see how there’s almost no contrast? You can hardly see the details… . They’re just not sharp enough. itd.

Czytanie

artykuł (article) na temat tego, jak ważne jest światło i rozumienie jego znaczenia w fotografii – uzupełnianie tabelki informacjami z tekstu


Słuchanie 1

rozmowa redaktora gazety (newspaper editor) z fotoreporterem (photographer) o złym oświetleniu podczas fotografowania i jego efektach – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy redaktora gazety (newspaper editor) z fotoreporterem (photographer) o złym oświetleniu podczas fotografowania


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których redaktor gazety rozmawia z fotoreporterem o jego/jej zdjęciach, problemie z oświetleniem i jego konsekwencjach


Pisanie

raport z postępu prac (job progress report) zawierający informacje o tym, do jakiego artykułu potrzebne są zdjęcia i czy są one już gotowe do druku, a także opis napotkanych problemów (giving information)Tematy lekcji: 1. Understanding Light.

2. That’s why I added an extra lamp – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

3. Describing Color

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie barw podstawowych

 • podanie barwy dopełniającej do barwy czerwonej

 • dopasowywanie wyrazów do definicji

 • dopasowywanie wyrazu/ wyrażenia (jednego z dwóch) do kontekstu zdania

 • wyrażanie opinii

 • szukanie rozwiązań

 • wypełnianie arkusza aktualizacji (completing the project update sheet)

 • barwy podstawowe (primary colors: red, yellow, blue)

 • kolory pochodne (secondary colors: orange, green, purple)

 • słownictwo związane z kolorami (color wheel, shades, hues, spectrum of colors, intensity itd.)

 • zwroty używane w rozmowie projektantów nt. doboru kolorów, np. I’m not happy with the colors on … . You’re right, something’s off. The intensity might just be too dull. It’s worth a try. How about a light shade of purple? itd.

Czytanie

rozdział z podręcznika (textbook chapter) z informacjami o kolorach i ich stosowaniu – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 1

rozmowa dwojga projektantów (two designers) o tym, jakie kolory i odcienie dobrać na projekt okładki książki – wybór wielokrotny


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy dwóch projektantów (two designers) o tym, jakie kolory i odcienie dobrać na projekt okładki książki


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których projektanci rozmawiają o tym, jakich kolorów użyć w projekcie i co nie wygląda dobrze, a także przedstawiają swoje sugestie


Pisanie

arkusz aktualizacji projektu (project update sheet) z informacjami o tym, czego projekt dotyczy, jakie zmiany wprowadzono i dlaczego (giving information)Tematy lekcji: 1. An Introduction to Color.

2. I think the color is fine – conversations.Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test.JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

4. Describing Placement

2 godz.
…………
…………

 • podanie nazwy dla dwóch prostych, które biegną wzdłuż (obok) siebie

 • podanie słowa o znaczeniu przeciwnym do „blisko”

 • dopasowywanie wyrazów do definicji

 • uzupełnianie tabelki podanymi wyrazami i zwrotami zgodnie z nagłówkami

 • szukanie rozwiązań

 • pytanie o opinię

 • sugerowanie zmian

 • pisanie e-maila (completing the email)

 • przyimki miejsca (above, across from, close, between, below, next to, parallel itd.)

 • zwroty używane w rozmowie nt. projektu na logo sklepu, np. I just finished the new draft. What do you think of it?
  I added more space … . I’d place the slogan lower.
  itd.

 • sugerowanie zmian, np. It doesn’t seem quite balanced. Move them nearer. Keep the picture there. itd.

Czytanie

email (email) dotyczący drobnych zmian, jakie należy wprowadzić w logo projektowanym dla banku – uzupełnianie tabelki informacjami z tekstu


Słuchanie 1

rozmowa dwojga projektantów (two designers) o dokonanych i jeszcze potrzebnych zmianach w nowym projekcie logo dla sklepu – zaznaczanie usłyszanych informacji


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy dwóch projektantów (two designers) o dokonanych i jeszcze potrzebnych zmianach w nowym projekcie logo dla sklepu


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których projektanci rozmawiają o nowym projekcie, o wprowadzonych zmianach i sugestiach dotyczących potrzebnych zmian


Pisanie

e-mail (email) od projektanta do kolegi/ koleżanki po fachu z informacjami o dokonanych zmianach w projekcie oraz prośbą o jego/jej opinię (giving information)Tematy lekcji: 1. Describing Placement.

2. Is that the logo for the shop? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

5. Describing Style

2 godz.
…………
…………

 • podanie słowa, którym możemy określić obraz z dużą ilością motywów lub kształtów

 • udzielanie odpowiedzi na pytanie o rodzaj projektu, który cechuje powtarzalność kształtów i motywów

 • dopasowywanie wyrazów do definicji

 • wybieranie w podanych zdaniach poprawnego wyrazu (jednego z dwóch)

 • pytanie o opinię

 • wyrażanie opinii

 • zgadzanie/ niezgadzanie się z czyjąś opinią

 • wypełnianie formularza opinii (completing the gallery feedback form)

 • słownictwo używane do opisu stylu obrazów (balance, cluttered, pattern, texture, uneven, brushstrokes, splash itd.)

 • zwroty służące do wyrażania opinii, np. What do you think of this painting? I don’t really like it. It seems out of balance. I call it ugly. The lines are too jagged for my taste. Not everybody appreciates this style. itd.

Czytanie

recenzja (review) dwóch nowych obrazów Liama Becketta, które można podziwiać w galerii – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

rozmowa dwóch osób w galerii sztuki (two art gallery visitors) na temat nowego obrazu zatytułowanego Darkness – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy dwóch osób w galerii sztuki (two art gallery visitors) na temat nowego obrazu zatytułowanego Darkness


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których dwie osoby rozmawiają w galerii sztuki o obrazie i stylu malowidła oraz wyrażają swoje opinie na jego temat


Pisanie

formularz opinii (gallery feedback form) dla odwiedzających galerię zawierający: tytuł dzieła i nazwisko artysty; pytanie, czy dzieło sztuki się podobało; opis cech dzieła, które się podobały/ nie podobały (giving opinion)Tematy lekcji: 1. The Critical Eye.

2. What do you think of this painting? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

6. Physical Materials 1

2 godz.
…………
…………

 • nazwanie przyboru służącego do wymazania ołówka

 • wymienienie prostego sposobu cięcia papieru

 • dopasowywanie wyrazu (jednego z dwóch) do kontekstu zdania

 • uzupełnianie tabelki podanymi wyrazami i zwrotami zgodnie z nagłówkami

 • proponowanie

 • sugerowanie

 • wyrażanie prośby o opinię

 • wypełnianie ankiety konsumenckiej (completing the customer survey)

 • podstawowe wyposażenie artysty (scissors, paper cutter, ruler itd.)

 • przybory do pisania i rysowania (marker, pen, colored pencil itd.)

 • zwroty używane w rozmowie ze sprzedawcą w sklepie dla artystów, np. Can I help you find…? I need some … . You’ve come to the right place. I’d recommend … . itd.

Czytanie

strona internetowa (webpage) dostawcy materiałów dla artystów – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 1

rozmowa sprzedawcy w sklepie z materiałami dla artystów (art store clerk) z klientką (customer), która chce kupić kredki do wykończenia szkiców – wybór wielokrotny


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy sprzedawcy w sklepie z materiałami dla artystów (art store clerk) z klientem/ klientką (customer), który/-a chce kupić kredki do wykończenia szkiców


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których sprzedawca w sklepie z materiałami dla artystów pyta klienta o produkt, którego szuka, do czego ma on być wykorzystany i proponuje najlepszy jego zdaniem wybór


Pisanie

ankieta konsumencka (customer survey) z pytaniami dotyczącymi powodu odwiedzenia sklepu, porady udzielonej przez sprzedawcę, zakupionego produktu oraz informacją, czy sprzedawca był pomocny (giving information)Tematy lekcji: 1. Art Supplies for Everyone!

2. Can I help you find something? – conversations.Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test.
JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

7. Physical Materials 2

2 godz.
…………
…………

 • wymienienie jednego rodzaju farb

 • wyjaśnianie, w czym się wypala ceramikę

 • dopasowywanie wyrazów do definicji

 • uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów

 • udzielanie wskazówek

 • wyjaśnianie

 • przepraszanie

 • pisanie raportu (completing the report)

 • rodzaje farb (oil-based paint, acrylic paints, watercolors itd.)

 • przyrządy, narzędzia i materiały używane przez artystów (brush, easel, clay itd.)

 • słownictwo związane z uporządkowaniem po pracy i zabezpieczeniem sprzętu (use paint thinner, sweep up stray bits of clay, seal the glaze itd.)

 • zwroty używane w rozmowie o popełnionych błędach, np. I’ll make sure … . You’d better. And remember to use … . itd.

Czytanie

plakat (poster) dotyczący utrzymania porządku w pracowni artystycznej – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

rozmowa kierowniczki pracowni (studio manager) z artystą (artist), który nieodpowiednio zabezpieczył pędzle po pracy, przez co nie nadają się one już do użytku – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy kierownika pracowni (studio manager) z artystą (artist), który nieodpowiednio zabezpieczył pędzle po pracy i nie nadają się one już do użytku


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których kierownik pracowni rozmawia z artystą o niedociągnięciach w konserwacji sprzętu i wynikających z tego konsekwencjach


Pisanie

raport ze zdarzenia (equipment incident report) zawierający nazwisko pracownika, nazwę sprzętu, opis szkody lub problemu i informację, czy sprzęt nadal nadaje się do użytku (describing a problem)Tematy lekcji: 1. Keep Studio Clean!

2. I was the last one to leave – conversations.


JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

8. Electronic Equipment 1

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie dwóch rodzajów komputera

 • udzielanie odpowiedzi na pytanie, na czym wyświetlane są obrazy

 • wybieranie w podanych zdaniach poprawnego wyrazu/ wyrażenia (jednego z dwóch)

 • uzupełnianie tabelki podanymi wyrazami zgodnie z nagłówkami

 • porównywanie

 • wyrażanie preferencji

 • dokonywanie wyboru

 • pisanie notatek (completing the notes)

 • sprzęt komputerowy (desktop, monitor, keyboard itd.)

 • słownictwo używane do opisu sprzętu komputerowego (screen size, aspect ratio itd.)

 • zwroty używane przy dokonywaniu wyboru, np. I’m not sure which (monitor) to get for … . It’s a tough choice. What do you recommend? I’ll go with that. itd.

Czytanie

rubryka porad w czasopiśmie (advice column) z radami dla grafików komputerowych nt. wyboru właściwego typu komputera – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 1

rozmowa sprzedawczyni w sklepie elektronicznym (electronics store clerk) z klientem (customer), któremu doradza, jaki monitor wybrać – wybór wielokrotny


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy sprzedawcy w sklepie elektronicznym (electronics store clerk) z klientem (customer), któremu doradza, jaki monitor wybrać


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których sprzedawca rozmawia z grafikiem komputerowym i doradza mu, jaki sprzęt wybrać, przedstawia zalety różnych rozwiązań i poleca jego zdaniem najodpowiedniejsze


Pisanie

notatki projektanta (designer’s product notes) z informacjami służącymi do porównania dwóch komputerów i dokonania wyboru (comparing products)Tematy lekcji: 1. Electronic Equipment.

2. What do you use your computer for? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

9. Electronic Equipment 2

2 godz.
…………
…………

 • podanie, w jakich jednostkach określa się rozdzielczość ekranu

 • wyjaśnianie, w jaki sposób można kopiować dokumenty do komputera

 • dopasowywanie wyrazów do definicji

 • dopasowywanie wyrazu/ wyrażenia (jednego z dwóch) do kontekstu zdania

 • wyrażanie zadowolenia

 • przyznawanie racji

 • składanie zamówienia na nowy sprzęt (completing the new equipment order form)

 • sprzęt elektroniczny (scanner, inkjet printer, laser printer, digital camera td.)

 • słownictwo związane ze sprzętem elektronicznym (scanning area, glossy photo paper, USB itd.)

 • zwroty używane w rozmowie nt. nowej drukarki, np. Is it an inkjet printer? We really need something that prints … . It’ll be a big help. itd.

Czytanie

strona internetowa (webpage) dostawcy sprzętu elektronicznego – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

rozmowa kierownika biura (office manager) z projektantką (designer), którą informuje o zamówieniu do biura nowej drukarki – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy kierownika biura (office manager) z projektantem (designer), którego informuje o zamówieniu do biura nowej drukarki


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których kierownik biura informuje projektanta o tym, jaki sprzęt zamówił, podaje jego cechy charakterystyczne i wyjaśnia przyczyny zakupu


Pisanie

formularz zamówienia (order form) nowego sprzętu zawierający dane: nazwa działu, zamawiany sprzęt, uzasadnienie potrzeby jego zakupu (placing an order)Tematy lekcji: 1. Graffo’s Electronics.

2. That’s what I figured – conversations.Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test.JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

10. Basic Actions 1

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie sposobów powiększania projektu

 • podanie innej nazwy na określenie ‘rough drawing’

 • dopasowywanie wyrazów do definicji

 • uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów

 • pytanie o opinię

 • wyrażanie opinii

 • sugerowanie

 • uaktualnianie informacji (completing the project update form)

 • czynności związane z projektowaniem (draw, erase, edit, sketch, enlarge itd.)

 • zwroty używane przy wyrażaniu opinii, np. Did you like the way we designed …? It’s much better. It looks too cluttered. itd.

Czytanie

e-mail (email) dotyczący wykonanego przez projektanta projektu logo firmy – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 1

rozmowa telefoniczna projektantki (designer) z klientem (client), który prosi o zmiany w projekcie logo swojej firmy – wybór wielokrotny


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy telefonicznej projektanta (designer) z klientem (client), który prosi o zmiany w projekcie logo swojej firmy


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których: *projektant przedstawia klientowi nowy szkic projektu, *klient przedstawia swoje uwagi, *projektant informuje, kiedy wykona zadanie


Pisanie

formularz aktualizacji projektu (project update form) zawierający nazwę klienta, ostatnie zmiany w projekcie oraz dalsze zmiany zgodnie z życzeniem klienta (describing changes)Tematy lekcji: 1. Enlarge or reduce?

2. What do you want to change ? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

11. Basic Actions 2

2 godz.
…………
…………

 • mówienie o tym w jaki sposób projektanci mogą przyciemniać zdjęcia, obrazki itp.

 • odpowiadanie na pytanie, co projektant z reguły robi z okładkami książki

 • dopasowywanie wyrazów/wyrażeń do definicji

 • dopasowywanie wyrazu (jednego z dwóch) do kontekstu zdania

 • opisywanie problemu

 • sugerowanie rozwiązania

 • pisanie wiadomości (completing the designer’s note)

 • czynności związane z projektowaniem okładki książki (darken, shade in, tint, highlight, illustrate itd.)

 • zwroty używane w rozmowie nt. rozwiązywania problemów, np. I’m running into some trouble with … . I see what you mean. That’s an idea. Let’s see if … itd.

Czytanie

wiadomość (memo) od redaktora do projektanta z prośbą o naniesienie zmian w projekcie okładki książki – uzupełnianie tabelki informacjami z tekstu


Słuchanie 1

rozmowa redaktora (editor) z projektantką (designer), która informuje go o problemie z naniesieniem zmian w projekcie, o które prosił – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy redaktora (editor) z projektantem (designer), który informuje tego pierwszego o problemie z naniesieniem zmian w projekcie


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których redaktor pyta projektanta o postęp prac nad projektem i napotkany problem oraz proponuje działania w celu jego rozwiązania


Pisanie

wiadomość (note to the editor) projektanta do redaktora zawierająca listę poleceń do wykonania, opis napotkanego problemu w realizacji zadania oraz sposób rozwiązania tego problemu (giving information)Tematy lekcji: 1. Create the book cover!

2. I’m running into some trouble – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

12. Sketches and Drawings

2 godz.
…………
…………

 • udzielanie odpowiedzi na pytanie, co – szkic czy rysunek – zawiera zwykle więcej szczegółów

 • podawanie nazwy materiału, jaki jest używany w większości ołówków

 • znajdowanie wyrazów o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu

 • uzupełnianie tabelki podanymi wyrazami zgodnie z nagłówkami

 • wyrażanie zadowolenia

 • wyrażanie opinii

 • pisanie raportu (completing the progress report)

 • słownictwo związane z projektem (outline, sketch, basic idea, details, charcoal itd.)

 • zwroty używane w rozmowie projektantów, np. I still want to add a few more details. You used charcoal, right? I kept the original concept. I’m pretty sure the client will like it. itd.

Czytanie

e-mail (e-mail) do projektanta dotyczący uzupełnienia projektu dla kawiarni – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

rozmowa dwojga projektantów (two designers) o właśnie kończonym projekcie dla klienta – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy dwóch projektantów (two designers) o właśnie kończonym projekcie dla klienta


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których projektanci rozmawiają o projektach, nad którymi pracują, na jakim etapie są te prace oraz jakie materiały wykorzystali w swych projektach


Pisanie

raport z postępu prac nad projektem (progress report) zawierający informacje: dla kogo wykonywany jest projekt, jakie materiały zastosowano i stopień zaawansowania prac (describing the progress)Tematy lekcji: 1. Sketches and Drawings.

2. I’m pretty sure the client will like it – conversations.Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test.JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

13. Applied Arts

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie tych obszarów sztuki użytkowej, w których stosowana jest elektronika

 • wymienieni, co można stworzyć/zrobić z gliny

 • dopasowywanie wyrazów do definicji

 • dopasowywanie wyrazu/ wyrażenia (jednego z dwóch) do kontekstu zdania

 • wyrażanie obaw

 • wyjaśnianie

 • pisanie notatek (completing the student’s notes)

 • nazwy kursów/ przedmiotów studiów (applied arts, decorative arts, industrial design itd.)

 • słownictwo związane ze sztuką użytkową (make crafts, make dishware, create objects of utility itd.)

 • zwroty używane przy udzielaniu wyjaśnień, np. I’m confused about … . What’s the problem? So how do know which is which? You’ve got it. itd.

Czytanie

opis programu studiów (program description) w zakresie sztuki użytkowej – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 1

rozmowa studenta sztuki (art student) z wykładowcą (instructor), który tłumaczy mu istotę sztuki użytkowej – wybór wielokrotny


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy studenta sztuki (art student) z wykładowcą (instructor), który tłumaczy mu istotę sztuki użytkowej


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których wykładowca tłumaczy studentowi istotę sztuki użytkowej, różnicę między rodzajami sztuki użytkowej i podaje jej przykłady


Pisanie

notatki studenta (student’s notes) z informacjami dotyczącymi różnych rodzajów sztuki użytkowej wraz z przykładami (giving information)Tematy lekcji: 1. Applied Arts Program.

2. I’m confused about applied arts – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

14. Graphic Arts

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie technik druku

 • odpowiadanie na pytanie, w jakim rodzaju sztuki graficznej podstawowym narzędziem jest pióro

 • dopasowywanie wyrazów do definicji

 • dopasowywanie wyrazu/ wyrażenia (jednego z dwóch) do kontekstu zdania

 • pytanie o opinię

 • wyrażanie opinii

 • opisywanie

 • udzielanie odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne (completing the exam question)

 • nazwy kursów/ przedmiotów studiów na kierunku grafika (calligraphy, printmaking, screenprinting itd.)

 • zwroty używane w rozmowie przy oglądaniu dzieła, np. Take a look at this … . I didn’t know a(n) … could be so detailed.
  I don’t think … . I guess … . It has to be … . What do you think it is, then? itd.

Czytanie

e-mail (email) z informacjami o kursach/przedmiotach dla przyszłych studentów grafiki – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 1

rozmowa dwojga artystów (two artists) o oglądanym przykładzie techniki drukarskiej – wybór wielokrotny


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy dwóch artystów (two artists) o oglądanym przykładzie techniki drukarskiej


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których artyści rozmawiają o interesującym przykładzie druku i technice wykorzystanej do jego wytworzenia oraz wyrażają swoje opinie na temat tej techniki


Pisanie

pytanie egzaminacyjne z zakresu grafiki (graphic arts exam question) dotyczące technik drukarskich i sposobu ich rozpoznawania (answering questions)Tematy lekcji: 1. Calligraphy.

2. Why do you say that? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

15. Fine Arts

2 godz.
…………
…………

 • podanie przykładu rodzaju rzeźby

 • odpowiadanie na pytanie, jak wykonuje się takie rzeźby jak posągi

 • dopasowywanie wyrazów do definicji

 • uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów

 • pytanie o lokalizację dzieła sztuki

 • wskazywanie drogi

 • przygotowanie broszury informacyjnej galerii (completing the gallery brochure)

 • rodzaje dzieł sztuki (sculpture, painting, statue itd.)

 • słownictwo używane do opisywania dzieł sztuki (two-dimensional, three-dimensional, oversized clay statue, carve itd.)

 • zwroty używane przy wskazywaniu drogi w galerii, np. Where can I find …? You’ll find … around the corner on the (left). They’re in the main hall, straight ahead. itd.

Czytanie

plakat (poster) z informacjami o otwarciu wystawy prac rzeźbiarki – zadanie typu prawda/fałsz


Słuchanie 1

rozmowa zwiedzającego (visitor) z kierowniczką galerii (gallery director), która wita go na otwarciu wystawy i tłumaczy, gdzie może znaleźć interesujące go eksponaty – wybór wielokrotny


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy zwiedzającego (visitor) z kierownikiem galerii (gallery director), który wita gościa na otwarciu wystawy i tłumaczy, gdzie może znaleźć interesujące go eksponaty


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których kierownik galerii odpowiada na pytania zwiedzającego o wystawę, eksponaty, które chce zobaczyć i gdzie one się znajdują


Pisanie

broszura informacyjna galerii sztuki (gallery brochure) będącej przewodnikiem do wystawy Josepha Canninga (giving directions)Tematy lekcji: 1. Exhibit Opening.

2. I’m here for the Peters opening – conversations.Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test.
1 Efekty kształcenia w zakresie JOZ przytoczono na końcu niniejszego Wstępu.

© Express Publishing & EGIS Art & Design – Book 1 Rozkład materiału
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna