Olga Górnicka (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcjiPobieranie 175.64 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar175.64 Kb.
Olga Górnicka
(konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka)

Rozkład materiału

z tematami lekcji

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od 2012 r. – w zakresie języka obcego ukierunkowanego zawodowo)


CAREER PATHS:
Secretarial
Book 1
Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

styczeń 2012
WSTĘP
Secretarial to publikacja należąca do serii Career Paths. Podręczniki z tej serii polecane są dla uczniów techników lub innych szkół zawodowych o odpowiednim profilu oraz tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego (professional English). Autorzy serii założyli, że przystępujący do poznawania języka zawodowego znają już podstawy gramatyki języka angielskiego, a słownictwo ogólne mają opanowane na tyle, że potrafią się komunikować przynajmniej na podstawowym poziomie, wykorzystując właściwe funkcje językowe.

Podręcznik podzielony został na trzy części: Book 1, Book 2 i Book 3, z których każda zawiera 15 rozdziałów. Poszczególne części odpowiadają kolejno poziomowi A1, A2 i B1 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

Prezentowany rozkład materiału podzielono na następujące rubryki:


 • funkcje językowe;

 • słownictwo;

 • sprawności receptywne (czytanie i słuchanie);

 • sprawności produktywne (mówienie i pisanie).

Materiał zawarty w podręczniku jest przeznaczony na 30 godzin lekcyjnych. Na realizację każdego rozdziału przeznaczono 2 godziny lekcyjne. Pod rozkładem materiału nauczyciel znajdzie propozycje tematów lekcyjnych. Temat pierwszej godziny nawiązuje do prezentowanego tekstu i sugeruje również nauczycielowi przerobienie ćwiczeń leksykalnych, co stanowi przygotowanie do kolejnej lekcji, podczas której uczeń będzie w sposób czynny korzystał z nowo poznanych słów i zwrotów. Temat drugiej jednostki lekcyjnej wprowadza w świat słuchania oraz sprawności produktywnych, czyli mówienia i pisania. Pod hasłem Mówienie 1 kryje się odtworzenie przez uczniów wysłuchanego dialogu. Natomiast Mówienie 2 sugeruje wielokrotne powtarzanie własnych wersji tego dialogu, ze zmianą ról i wprowadzeniem różnych proponowanych informacji. Ponieważ mówienie często sprawia uczniom – zwłaszcza mniej zaawansowanym językowo – największe problemy, proponuje się przeznaczenie na ćwiczenie tej sprawności językowej możliwie dużej ilości czasu. Samodzielne odegranie zadanej roli w języku angielskim zapewni uczniom nie tylko poczucie sukcesu i zadowolenia z siebie, ale będzie również motywacją do dalszej pracy.

Pisanie to ostatni element każdego rozdziału, który nauczyciel może wykorzystać jako pracę domową. Po przerobieniu rozdziału uczeń jest przygotowany do wykonania zadania samodzielnie, zna potrzebne słownictwo i poznał wzór takiej formy pisemnej.

Wiadomo, że w nauce, zwłaszcza języka obcego, bardzo ważne jest powtarzanie i utrwalanie nowopoznanego materiału. Po każdych trzech rozdziałach proponuje się więc jego powtórkę na lekcji w dowolnej formie (np. ponowne odegranie ról, gry językowe wykorzystujące słownictwo zawodowe itp.) albo sprawdzian pokazujący stopień opanowania przerobionego materiału.

W poniższym rozkładzie materiału zamieszczono również informacje (kolor zielony) dotyczące realizacji wymagań nowej podstawy programowej (NPP) w zakresie języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ)1.

Kurs składa się z: • podręcznika,

 • kompletu dwóch płyt CD do użytku w klasie, które zawierają nagrania wszystkich dialogów prezentowanych w podręczniku (zapisy nagrań znajdują się w książce nauczyciela),

 • książki nauczyciela z kluczem odpowiedzi do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku.

Secretarial to podręcznik, który zapewni korzystającym z niego nie tylko doskonalenie znajomości języka angielskiego, ale także poszerzenie wiedzy w interesującym ich obszarze zawodowym.
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie

Efekty kształcenia:

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:


 1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

 2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Rozkład materiału – seria CAREER PATHS: Secretarial

BOOK 1


JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

1. Office supplies

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie nazw materiałów biurowych używanych w pracy przez sekretarkę

 • mówienie o tym, skąd sekretarka bierze materiały biurowe

 • dopasowywanie słów do definicji

 • znajdowanie słów o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu

 • zamawianie potrzebnych towarów

 • podawanie ceny

 • wypełnianie formularza zamówienia (filling out an order form)

 • materiały biurowe (sticky tape, correction fluid, staple itd.)

 • słownictwo związane z zamawianiem potrzebnych towarów (purchase supplies, order, office supplies stores, discounts itd.)

 • zwroty związane ze składaniem zamówienia: I want to place an order for…, What do you need…?, Let me give you the delivery address… itd.

Czytanie

artykuł z czasopisma branżowego (article from a business magazine) – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

rozmowa telefoniczna między sprzedawcą (store clerk) a pracownikiem biura (office worker), który chce złożyć zamówienie na materiały biurowe – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy telefonicznej sprzedawcy (store clerk) z pracownikiem biura (office worker), który chce złożyć zamówienie na materiały biurowe


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów pomiędzy pracownikiem biurowym składającym zamówienie na materiały biurowe a sprzedawcą, który przyjmuje zamówienie, informuje o promocjach i podaje łączny koszt zamówienia


Pisanie

formularz zamówienia (order form) zawierający dane klienta, adres dostawy, ilości zamawianych towarów, ich opis i cenę (making an order)Tematy lekcji: 1. Office supplies.

2. I want to place an order for some supplies – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

2. Office furniture

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie nazw mebli zwykle znajdujących się w biurze

 • wymienianie miejsc, w których można kupić meble biurowe

 • uzupełnianie tabelki podanymi słowami i zwrotami zgodnie z nagłówkami

 • wybieranie zdań, w których podkreślone wyrazy/ wyrażenia użyte są poprawnie (jedna z dwóch opcji)

 • prezentowanie mebli znajdujących się w sprzedaży

 • pytanie o cenę

 • wypełnianie dowodu zakupu (filling out the receipt)

 • meble biurowe (reception desk, filing cabinet, shelves itd.)

 • zwroty związane z dokonywaniem zakupu: I’m here to see…, Do they come in…?, How much are they?, I’ll take… itd.

Czytanie

fragment z katalogu sklepu oferującego meble biurowe (excerpt from an office furniture retailer’s catalogue) dotyczący promocji wiosennej – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

rozmowa między sprzedawcą (salesperson) a klientem (customer) zainteresowanym kupnem krzeseł biurowych z nowej linii – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli sprzedawcy (salesperson) rozmawiającego z klientem (customer) zainteresowanym kupnem krzeseł biurowych z nowej linii


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów pomiędzy sprzedawcą a klientem, który chce kupić nowe meble do biura i pyta o dostępne modele, kolory oraz ceny


Pisanie

dowód zakupu (sales receipt) z podaniem wszystkich wymaganych danych klienta i dokonanego przez niego zakupu, ilości kupionych towarów, ich koloru oraz ceny (giving information)Tematy lekcji: 1. Spring Sales at Bradley’s!

2. How can I help you? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

3. Reference books

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie różnych źródeł informacji

 • mówienie o tym, kiedy materiały źródłowe są pomocne

 • dopasowywanie słów do definicji

 • znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu

 • wyrażanie prośby o pomoc

 • udzielanie pomocy

 • sporządzanie notatek (making notes)

 • rodzaje materiałów źródłowych (manual, catalogue, phone book, thesaurus itd.)

 • zwroty używane w rozmowie między współpracownikami: Hi, do you have a moment?, What do you need?, Thanks for help itd.

Czytanie

fragment z instrukcji dla pracowników (excerpt from an employee manual) dotyczący materiałów źródłowych znajdujących się w bibliotece – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

rozmowa współpracowników (coworkers) dotycząca materiałów, jakie można znaleźć w bibliotece i do czego można je wykorzystać – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli współpracowników (coworkers) rozmawiających o materiałach, jakie można znaleźć w bibliotece i o ich zastosowaniu


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których sekretarka szukająca informacji dla swojej szefowej/ swojego szefa prosi współpracownika o informacje


Pisanie

notatka (notes) będąca przewodnikiem po materiałach źródłowych, jakie można znaleźć w bibliotece – z podaniem nazwy, zawartości i miejsca, gdzie te materiały się znajdują (givinig information)Tematy lekcji: 1. Reference books.

2. I’m just gathering information for Mr. Smith – conversations.Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test.JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

4. Office machinery

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie nazw urządzeń biurowych

 • mówienie o tym, gdzie ludzie znajdują informacje na temat wyposażeniu biura

 • dopasowywanie słów do definicji

 • znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu

 • uzyskiwanie informacji na temat poszukiwanego towaru

 • udzielanie informacji

 • sporządzanie notatek o kliencie (filling out the notes)

 • rodzaje urzadzeń biurowych (four-in-one printer, shredder, answering machine itd.)

 • zwroty związane z dokonywaniem zakupów: Can I help you find something?, I’m looking for…, We have those itd.

Czytanie

artykuł z czasopisma branżowego (article from a business magazine) na temat taniego i efektywnego wyposażenia biura w sprzęt – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

rozmowa sprzedawcy (sales clerk) z właścicielką firmy (business owner), która chce kupić urządzenie będące kombinacją drukarki i fotokopiarki – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli sprzedawcy (sales clerk) i właściciela firmy (business owner), który chce kupić urządzenie będące kombinacją drukarki i fotokopiarki


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów pomiędzy sprzedawcą a właścicielem firmy, który chce kupić urządzenia biurowe


Pisanie

notatka (notes) dotycząca klienta z podaniem obsługującego go sprzedawcy, kupowanego towaru i dodatkowymi uwagami (giving information)Tematy lekcji: 1. Office Machinery on a Budget.

2. Is it easy to operate? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

5. Office documents

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie nazw dokumentów biurowych

 • mówienie o tym, jakie osoby zajmują się jakimi dokumentami w biurze

 • uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami/ wyrażeniami z podanego banku słów

 • wybieranie odpowiedzi na podane pytania (jedna z dwóch opcji)

 • wyrażanie prośby/ polecenia

 • uzyskiwanie potrzebnych informacji

 • przygotowywanie listy rzeczy do zrobienia (filling out the to-do list)

 • nazwy dokumentów biurowych (fax, memo, order form itd.)

 • obowiązki sekretarki (prepare documents, send out memos, keep track of receipts itd.)

 • cechy sekretarki (friendly, energetic, a good organizer itd.)

 • zwroty używane w rozmowie z pracodawcą: What can I do for you this morning?, Do I need to…?, Consider it done itd.

Czytanie

ogłoszenie o pracy dla sekretarki zamieszczone na stronie internetowej (job advertisement from a website) – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 1

rozmowa sekretarki (secretary) i pracodawcy (employer), który prosi o wysłanie faksu – wybór wielokrotny


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli sekretarki (secretary) rozmawiającej z pracodawcą (employer), który prosi o wysłanie faksu


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których pracodawca prosi swoją sekretarkę o wykonanie kilku zadań, podając potrzebne informacje lub sposób ich zdobycia


Pisanie

lista rzeczy do zrobienia (to-do list) z podaniem konkretnych zadań (filling out the list)Tematy lekcji: 1. Office documents.

2. What can I do for you? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

6. Greeting visitors

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie zwrotów powszechnie używanych na przywitanie

 • wymienianie zwrotów używanych w momencie przedstawiania się

 • dopasowywanie słów do definicji

 • wybieranie zdań, w których podkreślone wyrazy/ wyrażenia użyte są poprawnie (jedna z dwóch opcji)

 • witanie gości

 • przedstawianie się

 • prowadzenie krótkiej grzecznościowej rozmowy z gościem

 • wypełnianie arkusza rejestracji gości (filling out the sign-in sheet)

 • zwroty związane z przywitaniem (greet, introduce yourself, small talk itd.)

 • zwroty grzecznościowe używane przy przywitaniu: Nice to meet you, Hello, you must be…, Would you like a drink? itd.

Czytanie

fragment z blogu (excerpt from a blog) ze wskazówkami dla recepcjonisty dotyczącymi witania gości – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

przywitanie gościa (visitor) przez recepcjonistkę (receptionist) – zaznaczenie poprawnych informacji


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli gościa (visitor) i witającej go recepcjonistki (receptionist)


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których recepcjonist(k)a wita gości, oferuje im coś do picia i prowadzi z nimi krótką rozmowę towarzyską


Pisanie

arkusz rejestracji (sign-in sheet) z podaniem nazwiska gościa, czasu przyjazdu, powodu wizyty oraz miasta/ kraju, z którego przybywa (giving information)Tematy lekcji: 1. Greeting visitors.

2. Hello, you must be Mr. Siriski – conversations.Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test.JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

7. Helping visitors

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie informacji, o jakie mogą poprosić goście odwiedzający firmę

 • podawanie, w jaki sposób pracownicy biura mogą pomóc gościom odwiedzającym firmę

 • znajdowanie słów o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu

 • dopasowywanie słowa/ wyrażenia (jednego z dwóch) do kontekstu zdania

 • wskazywanie drogi

 • pytanie o restauracje w pobliżu biura

 • sporządzanie notatek (filling out the notes)

 • obowiązki pracowników biura względem gości (make visitors feel welcomed, offer a beverage, offer to call a taxi itd.)

 • zwroty używane przy wskazywaniu drogi: Where is it, exactly?, It’s across…, Just take a left on… itd.

Czytanie

e-mail (email) z przypomnieniem pracownikom biura ich obowiązków względem gości – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 1

rozmowa asystenta osobistego (personal assistant) i gościa (visitor), który pyta o restaurację w pobliżu biura – zaznaczenie usłyszanych informacji


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli asystenta osobistego (personal assistant) i gościa (visitor), który prosi o wskazanie mu dobrej restauracji w pobliżu biura


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których goście pytają o restauracje w okolicy biura i proszą asystenta o wskazanie im drogi


Pisanie

notatki (notes) asystenta ze wskazówkami, jak dotrzeć do różnych miejsc, o które goście pytają (giving directions)Tematy lekcji: 1. Helping visitors.

2. Do you need a map? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

8. Office schedules

2 godz.
…………
…………

 • podawanie godzin pracy w firmach

 • wymienianie powodów, dla których w części firm pracę zaczyna się wcześniej lub kończy się później niż w innych firmach

 • dopasowywanie słów do definicji

 • wybieranie zdań, w których podkreślone wyrazy/ wyrażenia użyte są poprawnie (jedna z dwóch opcji)

 • pytanie o harmonogram pracy biura

 • udzielanie informacji

 • wypełnianie instrukcji dotyczącej pracy w biurze (filling out the manual)

 • harmonogram pracy biura (working hours, half day, on arrival itd.)

 • zwroty używane przy pytaniu o informacje: I’m wondering…?, Can you tell me when…?, I am confused about…? itd.

Czytanie

fragment z instrukcji dla pracowników (employee manual) dotyczący harmonogramu pracy biura – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 1

rozmowa pracownika biurowego (office worker) z nową sekretarką (secretary) dotycząca harmonogramu pracy biura – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli pracownika biurowego (office worker) rozmawiającego z nową sekretarką (secretary) o harmonogramie pracy biura


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których pracownik banku wita nowych współpracowników i udziela im informacji na temat liczby i długości przerw w pracy oraz pory lunchu


Pisanie

instrukcja (manual) podająca pory przerw w biurze, godzinę lunchu oraz dodatkowe informacje (giving information)Tematy lekcji: 1. Office schedule.

2. Do we get a break during the day? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

9. Phone calls

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie powszechnie stosowanych sposobów przywitania osoby dzwoniącej

 • mówienie o tym, w jaki sposób pracownicy pomagają osobom dzwoniącym do biura

 • uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)

 • wybieranie odpowiedzi na podane pytania (jedna z dwóch opcji)

 • zostawianie wiadomości

 • podawanie danych kontaktowych: imię i nazwisko, numer telefonu

 • sporządzanie notatki z rozmowy telefonicznej (filling out the message)

 • słownictwo i zwroty związane z rozmowami telefonicznymi (ring off the hook, put through, on hold, call back itd.)

 • zwroty używane podczas rozmowy telefonicznej: Can I take a message?, Where can Mr. Davis contact you?, What is the call regarding? itd.

Czytanie

artykuł z czasopisma branżowego (article from an office magazine) na temat rozmów telefonicznych – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

rozmowa telefoniczna sekretarza (secretary), który odbiera telefon od klienta (caller) – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli sekretarki (secretary), która odbiera telefon od klienta (caller), przyjmuje wiadomość dla osoby w tym momencie nieobecnej w biurze


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których sekretarka przyjmuje rozmowy i prosi osoby dzwoniące o pozostawienie wiadomości, podanie numeru telefonu i tematu rozmowy


Pisanie

wiadomość (message) – notatka z rozmowy telefonicznej, z podaniem nazwiska osoby dzwoniącej, jej numeru telefonu, sprawy, w jakiej dzwoniła, i ewentualnej prośby o oddzwonienie (taking a telephone message)Tematy lekcji: 1. Phone calls.

2. Can I take a message? – conversations.Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test.
JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

10. Qualities of a good employee

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie cech dobrej sekretarki

 • uzasadnianie, dlaczego ważne jest, aby sekretarka posiadała wymienione cechy

 • wybieranie poprawnego wyrażenia (jednego z dwóch)

 • uzupełnianie zdań podanymi wyrazami (jedna z dwóch opcji)

 • prowadzenie rozmowy o pracę

 • przedstawianie swojego doświadczenia zawodowego

 • sporządzanie notatek z rozmowy (filling out the interview notes)

 • cechy dobrego pracownika (hard-working, organized, reliable, efficient itd.)

 • wymagane umiejętności (have office experience, be a qualified PA, be familiar with… itd.)

 • zwroty używane w rozmowie o pracę: Please have a seat, I have your application form here, I see you… itd.

Czytanie

ogłoszenie prasowe – oferta pracy (job advertisement from a newspaper) – uzupełnienie luk w tekście słowami z banku słów


Słuchanie 1

rozmowa w sprawie pracy między rekruterem (interviever) a kandydatem (job applicant) – zaznaczenie poprawnych informacji


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie rozmowy o pracę (interviever, job applicant)


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów – rozmów o pracę z różnymi kandydatami, z uwzględnieniem ich doświadczenia w pracy w biurze, kwalifikacji i sposobu prowadzenia rozmów telefonicznych


Pisanie

notatki z rozmowy o pracę (interview notes) zawierające: nazwisko kandydata, jego doświadczenie, kwalifikacje, znajomość oprogramowania biurowego, zachowanie w czasie prowadzenia rozmów telefonicznych, dodatkowe informacje (making notes)Tematy lekcji: 1. Qualities of a good employee.

2. I have your application form here – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

11. Departments

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie nazw działów, jakie znajdują się w dużych firmach

 • wymienianie, czym zajmują się poszczególne działy

 • dopasowywanie słów do definicji

 • uzupełnianie zdań wyrazami z banku słów

 • przedstawianie oferty pracy

 • pytanie o pracę

 • udzielanie wskazówek

 • pisanie wiadomości (filling out the message)

 • działy w firmie (Purchsing, Marketing, Sales itd.)

 • cechy i umiejętności poszukiwane u pracowników (creative, talented, with good communication skills itd.)

 • zwroty używane podczas rozmowy o pracę: I want to inquire about…, I want to apply for…, Leave the copy of your resume… itd.

Czytanie

broszura przedsiębiorstwa Smith-Owen (brochure from the Smith-Owen corporation) z informacją wakatach – wybór wielokrotny


Słuchanie 1

rozmowa pracownika (employee) z gościem (visitor) na temat wolnych etatów w firmie – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli pracownika (employee) rozmawiającego z szukającym pracy gościem (visitor) na temat wolnych etatów w firmie


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów pomiędzy pracownikiem działu zasobów ludzkich a osobami szukającymi pracy na temat wakatów w firmie i wymagań stawianych kandydatom


Pisanie

wiadomość (message) dla działu zasobów ludzkich zawierająca: dane osobowe kandydata ubierającego się o pracę w firmie oraz dodatkowe informacje (writing a message)Tematy lekcji: 1. Great Reasons to Join Smith-Owen.

2. Which department do you want to apply for? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

12. Answering the phone

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie zwrotów używanych przez pracownika sekretariatu przy odbieraniu telefonu

 • wymienianie pytań, jakie zadaje pracownik sekretariatu osobom dzwoniącym do firmy

 • wybieranie zdań, w których podkreślone wyrazy/ wyrażenia użyte są poprawnie (jedna z dwóch opcji)

 • uzupełnianie zdań wyrazami z banku słów

 • odbieranie telefonów

 • wyrażanie prośby o połączenie

 • udzielanie wskazówek

 • wypełnianie informacji w rejestrze połączeń (filling out the call log)

 • cechy dobrego pracownika sekretariatu (courteous, professional, efficient itd.)

 • słownictwo i zwroty związane z rozmowami telefonicznymi w firmie (put callers on hold, leave a message, transfer a call, connect itd.)

 • zwroty używane podczas rozmów telefonicznych w firmie: Could I speak to…?, Who’s calling, please?, I’ll hold itd.

Czytanie

fragment obowiązującej w firmie instrukcji (part of a company manual) na temat odbierania telefonów – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 1

rozmowa telefoniczna pracownika sekretariatu (secretary) z osobą dzwoniącą do firmy (caller) – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli pracownika sekretariatu (secretary) rozmawiającego z osobą dzwoniącą do firmy (caller)


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których pracownik sekretariatu odbiera telefony od różnych osób decydujących się na zostawienie wiadomości lub na oczekiwanie na połączenie z osobą, do której dzwonią


Pisanie

rejestr połączeń (call log) zawierający informacje: data i godziny połączenia, od kogo i do kogo, podjęte działania (putting down information)Tematy lekcji: 1. Tips for answering the phone.

2. I’m putting you on hold now – conversations.Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test.
JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

13. Making appointments

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie powodów używania telefonu w celach służbowych

 • wymienianie spraw biznesowych, które można załatwić przez telefon

 • dopasowywanie słów do definicji

 • uzupełnianie zdań wyrazami/ wyrażeniami z banku słów

 • udzielanie wskazówek

 • uzgadnianie terminu spotkania biznesowego

 • wypełnianie karty z informacjami o spotkaniu (filling out the appointment sheet)

 • słownictwo związane z uzgadnianiem spotkań (make the call, be free, be available, scheduling details itd.)

 • zwroty używane podczas uzgadniania spotkań: I’m calling to arrange…, Is Friday okay for you?, Let me see itd.

Czytanie

fragment z popularnego blogu (excerpt from a popular blog) ze wskazówkami dotyczącymi uzgadniania terminów spotkań – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 1

rozmowa telefoniczna sekretarki (secretary) i klienta – właściciela firmy (business owner) dotycząca uzgodnienia terminu spotkania biznesmenów – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli sekretarki (secretary) i klienta – właściciela firmy (business owner), z którym uzgadnia ona termin spotkania biznesowego


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których pracownik sekretariatu uzgadnia terminy spotkań swojej szefowej/ swojego szefa z różnymi osobami, uwzględniając dzień, godzinę i miejsce spotkania


Pisanie

informacja o spotkaniu (appointment sheet) zawierająca: nazwiska zainteresowanych osób, daty, godziny i miejsca (writing down information)Tematy lekcji: 1. Making appointments.

2. I’m calling to arrange an appointment – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

14. Business letters

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie elementów, z których składa się list

 • mówienie o tym, jak często piszemy listy

 • uzupełnianie zdań wyrazami z banku słów

 • wybieranie zdań, w których podkreślone wyrazy użyte są poprawnie (jedna z dwóch opcji)

 • udzielanie wskazówek

 • pytanie o adresata listu

 • pisanie listu oficjalnego

 • pisanie notatki pomocnej przy sporządzaniu listu (filling out the note)

 • elementy składowe listu biznesowego (sender’s address, recipent’s address, salutation itd.)

 • cechy listu biznesowego (brief, professional, include all of the pertinent information itd.)

 • zwroty używane w rozmowie z szefem: You wanted to see me, Please write a letter…, Please enclose… itd.

Czytanie

urywek z podręcznika pisania listów (passage from a letter writing handbook) dotyczący pisania listów biznesowych – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 1

rozmowa asystenta osobistego (personal assistant) z kierowniczką (supervisor), która prosi go o przygotowanie listu do klienta z informacją na temat nowej linii produktów – zadanie typu prawda/ fałsz


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli asystenta osobistego (personal assistant), którego kierowniczka (supervisor) prosi o przygotowanie listu do klienta z informacją o nowej linii produktów


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których szef/ szefowa prosi asystenta/ asystentkę o przygotowanie listów do różnych klientów oraz podaje adresatów i tematy, które należy uwzględnić


Pisanie

notatka pomocna przy sporządzaniu listu biznesowego (Notes for Business Letter) zawierająca: adresata, cel listu i inne informacje (making notes)Tematy lekcji: 1. How to Write a Business Letter.

2. What name do I put in the salutation? – conversations.

JEDNOSTKI LEKCYJNE

FUNKCJE

(NPP JOZ: 1)

SŁOWNICTWO

(NPP JOZ: 1)

UMIEJĘTNOŚCI

RECEPTYWNE

(NPP JOZ: 2, 3)

PRODUKTYWNE

(NPP JOZ: 4)

15. Graphs and charts

2 godz.
…………
…………

 • wymienianie zastosowań diagramów i wykresów

 • mówienie o tym, gdzie wykorzystujemy diagramy i wykresy

 • uzupełnianie tabelki wyrazami i zwrotami z banku słów zgodnie z nagłówkami

 • wybieranie odpowiedzi na podane pytania (jedna z dwóch opcji)

 • wyrażanie prośby o radę

 • udzielanie rady

 • wyrażanie podziękowania za pomoc

 • sporządzanie notatek z rozmowy (filling out the employee’s notes)

 • rodzaje diagramów i wykresów (line graph, bar graph, pie graph)

 • wykorzystanie wykresów (demonstrate increases and decreases, make comparisons itd.)

 • zwroty używane przy wyrażaniu prośby o radę: I don’t know which…, How about…?, I think…, You’re probably right itd.

Czytanie

artykuł z czasopisma branżowego (article from a business magazine) dotyczący wykorzystania różnego rodzaju wykresów i diagramów – uzupełnianie tabelki informacjami z tekstu


Słuchanie 1

rozmowa pracownika (employee) z przełożonym (supervisor) dotycząca wyboru wykresu, który najlepiej zobrazuje wzrost sprzedaży – zaznaczenie poprawnej informacji


Słuchanie 2

uzupełnianie luk w tekście dialoguMówienie 1

w oparciu o przeczytany i wysłuchany dialog, w parach – odgrywanie roli pracownika (employee) proszącego przełożonego (supervisor) o pomoc w wyborze wykresu, który najlepiej zobrazuje wzrost sprzedaży w firmie


Mówienie 2

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, w których pracownicy proszą o pomoc w wyborze wykresu odpowiedniego do zobrazowania różnych informacji o firmie


Pisanie

notatki pracownika (employee’s notes) dotyczące przygotowania wykresu sprzedaży i zawierające informacje: kto udzielił rady, jakie były sugestie i komentarze (making notes)Tematy lekcji: 1. Making the Most of Graphs and Charts.

2. I don’t know which chart to use – conversations.Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test.
1 Efekty kształcenia w zakresie JOZ przytoczono na końcu niniejszego Wstępu.

© Express Publishing & EGIS Secretarial – Book 1 Rozkład materiału

Pobieranie 175.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna