Olsztyn: Dostawa filmów radiologicznych zielonych Numer ogłoszenia: 256861 2012; data zamieszczenia: 05. 12. 2012Pobieranie 18.5 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar18.5 Kb.
Olsztyn: Dostawa filmów radiologicznych zielonych
Numer ogłoszenia: 256861 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Szpital Zespolony , ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 532 6349, faks (089) 5326349.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa filmów radiologicznych zielonych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa filmów radiologicznych zielonych kompatybilnych z ciemnią(system dzienny z mikserem) oraz kasetami firmy Agfa. Filmy radiologiczne zielone: 18x24 - 114 opakowań a100 sztuk 24x30 - 130 opakowań a100 sztuk 30x40 - 54 opakowania a100 sztuk 35x35 - 122 opakowania a100 sztuk 35x43 - 178 opakowań a100 sztuk 18x43 - 32 opakowania a100 sztuk zębowe - 20 opakowań a100 sztuk błony do kamery DryStar DT2B 20,3x25,4 - 10 opakowań a100 sztuk 35x43 - 10 opakowań a100 sztuk wywoływacz - 48 opakowań a 2x20l (trójskładnikowy) utrwalacz - 38 opakowań a 2x251 (wieloskładnikowy o dużej trwałości) Wymagania Błony: gęstość minimalna nie większa niż 0,22 gęstość maksymalna nie większa niż 3,60 kontrast średni nie mniejszy niż 2,87 światłoczułość (logE) nie gorsza niż 1,63 chłonność wody nie większa niż 19g/m2 zawartość srebra nie większa niż 3,9g/m2 emulsja czuła na światło zielone błony odporne na wyładowania elektrostatyczne i artefakty ujemne(przejaśnienia), a powierzchnia otrzymanego radiogramu powinna być błyszcząca wewnętrzne opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego nieprzepuszczającego światła dziennego przeznaczone do wielokrotnego otwierania bez zaświetlania filmów w przypadku otwarcia zewnętrznego opakowania kartonowego oznakowanie każdej błony nazwą handlową lub logo producenta z nr emulsji Opakowania koncentratów wywoływacza powinno być kaucjonowane, chyba że oferent złoży stosowne oświadczenie poparte kartą charakterystyki substancji chemicznej. Wszystkie opakowania z odczynnikami swoją pojemnością i kształtem otworów wylewowych muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mieszalnikiem automatycznym typu Chemix-Agfa, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych modyfikacji i ręcznej zmiany stężeń roztworów roboczych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.35.41.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, a ocena jego spełniania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia /wzór stanowi załącznik do SIWZ/.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, a ocena jego spełniania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia /wzór stanowi załącznik do SIWZ/.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, a ocena jego spełniania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia /wzór stanowi załącznik do SIWZ/.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, a ocena jego spełniania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia /wzór stanowi załącznik do SIWZ/.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, a ocena jego spełniania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia /wzór stanowi załącznik do SIWZ/.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z § 3.1.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) zamawiający informuje, iż w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dostarczenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.Opis asortymentu - zamawiający wymaga załączenia właściwych stron katalogu zawierających parametry oferowanego asortymentu. 2.Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że odpowiada on określonym przepisami prawa normom (certyfikat CE, zaświadczenie dopuszczające oferowany sprzęt do stosowania w służbie zdrowia na terenie RP, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i inne wymagane przepisami prawa dokumenty).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Wykonawcy zagraniczni zamiast w/w dokumentu składają odpowiedni dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 2.Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy i Formularz Cenowy- zaleca się wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ lub przedstawienie wszelkich informacji wymaganych we wzorze. 3.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, dokumentów i oświadczeń składanych w przedmiotowym postępowaniu: w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, lub w przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, bud. Administracji w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, bud. Administracji, pok. 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, bud. Administracji w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, bud. Administracji, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna