Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa RusieckiegoPobieranie 101.23 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar101.23 Kb.


Wydział Wychowania Fizycznego

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego


Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

rok akademicki 2013/2014 1. Informacja o wdrożeniu Systemu

Uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia stosowany jest w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego od 2007 roku. W czasie 5 lat był doskonalony, sprawdził się i zyskał pozytywne opinie kilku kolejnych zespołów oceniających PKA. Na tej podstawie – uwzględniając ustawę z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2011, nr 84, poz. 455), rozporządzenie MNiSzW z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. 2011, nr 207, poz. 1232), rozporządzenie MNiSzW z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2011, nr 243, poz.1445) oraz Uchwałę Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego z dnia 15 grudnia 2012 Nr 5/11/12 – opracowano z początkiem roku akademickiego 2012/2013 i wdrożono wydziałowe wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia.

 1. Główne cele Systemu

Głównymi celami Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wdrożonego na Wydziale Wychowania Fizycznego są:

 1. Oddziaływanie na poglądy i postępowanie studentów i pracowników Wydziału tak, aby myślenie i działanie w kategoriach kultury kształcenia stało się naturalnym składnikiem rzeczywistości dydaktycznej.

 2. Wypełnienie wymagań formalno-prawnych w zakresie jakości kształcenia.

 3. Główne zadania Systemu

Natomiast główne zadania Systemu formułują się w następujący sposób:

 1. dokonywanie oceny programu studiów (plan studiów i programy nauczania) oraz prawidłowości przypisania punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów (modułów) kształcenia;

 2. systematyczne badania, analizowanie i ocenianie jakości kształcenia prowadzonego w ramach Wydziału oraz przedkładanie rezultatów tych czynności władzom Uczelni
  i społeczności akademickiej;

 3. ujawnianie i analizowanie ewentualnych nieprawidłowości jakie mogą pojawić się w realizowanym przez Wydział procesie dydaktycznym i wskazanie kierunków ich naprawy;

 4. ocenianie stopnia osiągnięcia przez studentów Wydziału zakładanych efektów kształcenia oraz sposobów ich weryfikacji;

 5. ocenianie infrastruktury dydaktycznej Wydziału, wykorzystanie w tym celu – m. in. – ankiet przeprowadzonych wśród studentów;

 6. ocenianie kadry nauczającej oraz spełniania wymagań dotyczących minimum kadrowego;

 7. monitorowanie karier zawodowych absolwentów Wydziału i wykorzystanie uzyskanych wyników do doskonalenia procesu kształcenia.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia obowiązujący na Wydziale Wychowania Fizycznego składa się z kilkunastu elementów – dotyczących warunków kształcenia i sposobów kształcenia – stanowiących zintegrowaną całość. Opracowany został przy udziale studentów i pracodawców (interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych). Każdy element systemu uwzględnia procedurę oraz podział kompetencji i odpowiedzialności.

Elementy zapewniania i oceny warunków kształcenia koncentrują się na formalnych aspektach (baza naukowo-dydaktyczna, liczba nauczycieli z odpowiednim stopniem lub tytułem naukowym, przygotowanie kadry nauczającej, liczebność grup studenckich, proporcje między wykładami i ćwiczeniami, poziom informatyzacji, zasoby biblioteczne, możliwość kontaktu studentów z pracownikami itp.).

Ocena sposobów kształcenia jest dokonywana w formie sprawdzenia oraz wydania opinii o realizacji procesu dydaktycznego. Wysoką jakość kształcenia zapewniają i merytorycznej ocenie służą m. in. procedura opracowania i doskonalenia programu kształcenia; procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych; procedura wyznaczania recenzentów prac dyplomowych; hospitacje; studenckie oceny zajęć dydaktycznych; opinie absolwentów i pracodawców o przydatności prowadzonych studiów; spotkania z nauczycielami akademickimi poświęcone dydaktyce; spotkania koordynatorów praktyk z kierownikami placówek w miejscu ich odbywania; analiza przebiegu i wyników zaliczeń, egzaminów oraz etapowych ocen osiągnięć studentów; okresowe oceny kadry nauczającej uwzględniające działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą, organizacyjną oraz w zakresie wychowania studentów. Podczas oceny nauczycieli akademickich bierze się m. in. pod uwagę studenckie oceny zajęć dydaktycznych wynikające z ankiet. Istotnymi elementami oceny zastosowanych sposobów i efektywności kształcenia są też konkursy – o studencką nagrodę naukową, na najlepszą pracę dyplomową, międzywydziałowy konkurs języka angielskiego, konkursy z metodyki na najlepszą lekcję pokazową (podsumowanie praktyk) oraz zawody sportowe jako sprawdziany umiejętności praktycznych w ramach formuły podsumowującej zrealizowane treści programowe przedmiotów (w ramach ich zaliczenia) – zawody pływackie, gimnastyczne, lekkoatletyczne (bieg przełajowy i czwórbój LA), w narciarstwie zjazdowym, mini triathlon (sporty obozu letniego). Ważna w Systemie jest też kwestia ujednolicania w ramach Wydziału technik pisania prac dyplomowych, co rzutuje na ich czytelność, przejrzystość i jakość, pozwala obiektywniej oceniać prace dyplomowe.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia opracowany i wdrożony na Wydziale Wychowania Fizycznego porządkuje proces dydaktyczny, podnosi kulturę kształcenia, umożliwia ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia, szybko pozwala zidentyfikować sytuację problemową i ją skorygować. Jednocześnie jest otwarty na impulsy, sygnały czy też sugestie wychodzące ze środowisk, w których działa Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Struktura Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, jak też organy odpowiedzialne za jego realizację są znane studentom Wydziału (Internet, tablice ogłoszeń, zebrania) i uznane przez nich za przejrzyste.
4. Podstawa formalno-prawna Systemu


 1. Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2011, nr 84, poz. 455).

 2. Rozporządzenie z dnia 29 września 2011 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. 2011, nr 207, poz. 1232).

 3. Rozporządzenie z dnia 5 października 2011 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2011, nr 243, poz.1445).

 4. Uchwała Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego
  z dnia 19 marca 2012 r. Nr 20/11/12 zobowiązująca do opracowania wydziałowych wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia.

 5. Uchwała Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego
  z dnia 21 czerwca 2012r. Nr 30-33/11/12 zatwierdzająca wydziałowe wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia.5. Narzędzia Systemu


Podstawowymi narzędziami zbierania danych i informacji potrzebnych do analiz, ocen i podejmowania działań doskonalących jakość kształcenia są:

 1. kwestionariusz ankiety dydaktycznej (wypełniają studenci);

 2. kwestionariusz ankiety ogólnej (wypełniają nowo promowani absolwenci);

 3. kwestionariusz ankiety kierowanej do absolwentów po kilku latach od ukończenia studiów;

 4. kwestionariusz ankiety kierowanej do pracodawców;

 5. arkusz hospitacyjny;

 6. protokoły egzaminacyjne i zaliczeniowe;

 7. formularz oceny okresowej nauczyciela akademickiego;

 8. formularz oceny własnej Wydziału.

Badania ankietowe prowadzone są z poszanowanie etyki oraz zasad badań społecznych. W szczególności są anonimowe i dobrowolne, a ich zbiorcze wyniki są jawne.


 1. Charakterystyka szczegółowa Wewnętrznego System Zapewniania Jakości Kształcenia


Podstawowym celem Wydziału Wychowania Fizycznego jest zapewnienie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne, którego realizacja odbywa się poprzez wykonywanie następujących zadań:

 1. do zapewnianie kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej oraz stworzenie warunków
  jej stałego rozwoju;

 2. zapewnienie funkcjonowania systemu motywacji kadry naukowo-dydaktycznej, wspierającego permanentne podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli akademickich;

 3. stworzenie mechanizmów zapewniających aktualizację programów o najnowsze osiągnięcia nauki;

 4. przestrzeganie akademickich standardów nauczania i obyczaju studiowania;

 5. stwarzanie warunków zdobywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, z jakimi spotykać się będzie przyszły absolwent w miejscu i stanowisku pracy;

 6. kształtowanie kompetencji społecznych absolwentów, charakteryzujących się szacunkiem dla innych oraz podjętych przez nich działań;

 7. opracowywanie nowoczesnych programów studiów, opartych na efektach kształcenia, dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy;

 8. opracowanie systemu weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na różnych jego etapach;

 9. systematyczne doskonalenie programów kształcenia i ich efektów;

 10. wspieranie mobilności pracowników i studentów;

 11. włączanie studentów w proces doskonalenia programu kształcenia, poprzez tworzenie gremiów na rzecz oceny jakości kształcenia, sylwetki absolwenta, modyfikowania programów kształcenia itp.;

 12. stwarzanie warunków do działalności kół naukowych i innych organizacji studenckich.

Główne zasady Systemu:

 • odpowiedzialność za jakość kształcenia spoczywa na Dziekanie Wydziału Wychowania Fizycznego; przejrzystość i czytelność procedur, ich jawność i dostępność;

 • system nie może ograniczać inicjatyw i nowych zadań;

 • podawanie do publicznej wiadomości rzetelnych informacji.

 1. Elementy zapewniania i oceny warunków kształcenia w ramach Wydziału Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego koncentrują się na formalnych aspektach procesu dydaktycznego i uwzględnią:

1. bazę naukowo-dydaktyczną,

2. liczbę nauczycieli akademickich z odpowiednim stopniem lub tytułem naukowym,

3. merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie kadry nauczycielskiej,

4. liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego,

5. liczebność grup studenckich,

6. poziom informatyzacji procesu dydaktycznego,

7. zasoby biblioteczne,

8. możliwość dostępu do Internetu,

9. system stypendialny i inne formy pomocy studentom,

10. udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych,11. możliwość kontaktów studentów z pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz dziekanem i pracownikami dziekanatu.

1.   Bazę naukowo-dydaktyczną - celem systematycznych działań władz OSW oraz Wydziału Wychowania Fizycznego jest zapewnienie jak najlepszych warunków do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu nauk podstawowych studenci odbywają w dobrze wyposażonych w sprzęt laboratoryjny pracowniach. Bogate wyposażenie i potencjał badawczy laboratoriów stwarzają możliwości do prowadzenia badań naukowych w ramach prac magisterskich a także licencjackich. Studenci Wydziału Wychowana Fizycznego korzystają z bazy sportowej Uczelni również po odbyciu obligatoryjnych zajęć, doskonaląc własne umiejętności sportowe w sekcjach sportowych.

2.   Liczbę nauczycieli akademickich z odpowiednim stopniem lub tytułem naukowym – w proces dydaktyczny zaangażowana jest grupa nauczycieli akademickich spełniających ustawowe wymagania minimum kadrowego.

3.   Merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie kadry nauczycielskiej - zajęcia dydaktyczne na kierunku wychowanie fizyczne prowadzi dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, o znaczącym dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym. Szczególną uwagę przywiązuje się do tego, aby kształcenie w zakresie przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych odbywało się pod kierunkiem nauczycieli z dużym doświadczeniem zawodowym.

4.   Liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego – w roku akademickim 2013/2014 stosunek liczbowy pracowników dydaktycznych zaliczonych do minimum kadrowego do liczby studentów wynosi 1:25. Liczba studentów przypadająca na jednego nauczyciela spełnia wymogi Rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 23.08.2012 (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 9832 z późniejszymi zmianami).

5.    Liczebność grup studenckich – jest dostosowana do rodzaju zajęć dydaktycznych. Grupy na zajęciach ćwiczeniowych praktycznych liczą od 14 do 25 osób; grupy na ćwiczeniach audytoryjnych liczą od 14 do 32 osób; grupy seminaryjne od 15 do 25 osób.

6.   Poziom informatyzacji procesu dydaktycznego - organizacja procesu dydaktycznego odbywa się w sposób tradycyjny, OSW nie posiada systemu elektronicznego obsługującego tok studiów.

7.   Zasoby biblioteczne – za udostępnianie i stałe wzbogacanie księgozbioru jest odpowiedzialny Dyrektor Biblioteki. Nauczyciele prowadzący zajęcia mogą zgłaszać potrzeby zakupu określonych tytułów, szczególnie przydatnych w dydaktyce. Podręczniki z zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz nauk podstawowych to aktualnie ok. 8000 tytułów. Podręczniki zalecane studentom przez wykładowców znajdują się w bibliotece w liczbie 10-20 szt. poszczególnych tytułów, co należy uznać za wystarczające. Studenci mogą korzystać ze zbiorów dostępnych w wypożyczalni i czytelni. Ponadto specjalistyczne księgozbiory, w dużej części obcojęzyczne, znajdują się w Centrum Postawy Ciała oraz Centralnym Laboratorium Badawczym. Korzystają z nich pracownicy prowadzący dydaktykę oraz studenci wykonujący prace dyplomowe w tych jednostkach. Do dydaktyki wykorzystywane są również materiały audiowizualne na płytach DVD. Bardzo ważnym elementem są duże zbiory czasopism naukowych polsko i obcojęzycznych, które są wykorzystywane przez studentów piszących prace dyplomowe.

8.   Możliwość dostępu do Internetu - możliwość korzystania z internetu istnieje na terenie biblioteki oraz w wyznaczonych strefach wi-fi na terenie uczelni.

9.   System stypendialny i inne formy pomocy studentom - pomoc materialna obejmuje: stypendia socjalne z możliwością powiększenia o dodatek dla osób mieszkających w czasie studiów poza miejscem stałego zamieszkania; stypendia Rektora dla najlepszych studentów z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen oraz innych osiągnięć naukowych; stypendia dla studentów niepełnosprawnych. Ogółem z różnych form pomocy materialnej korzysta ok. 20% studentów na Wydziale Wychowania Fizycznego

10.   Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych - ze względu na specyfikę studiów, wymagany jest dobry stan sprawności fizycznej, który weryfikują testy sprawnościowe dla kandydatów na studia, stąd na kierunku wychowanie fizyczne jest niewielka grupa studentów z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Studentom niepełnosprawnym zapewnia się możliwość indywidualnego dostosowania form zaliczeń, egzaminów, konsultacji, do ich możliwości zdrowotnych.

11.   Możliwość kontaktów studentów z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, z dziekanem oraz z pracownikami dziekanatów - nauczyciele akademiccy są zobowiązani do pełnienia dyżurów, których terminy są dostępne na stronie internetowej. Indywidualne kontakty z dziekanem możliwe są w terminach dyżurów. Spotkania informacyjne dziekana i pracowników dziekanatu ze studentami odbywają się obligatoryjnie na początku i pod koniec roku akademickiego. Ponadto spotkania dziekana z grupami studenckimi organizowane są doraźnie, w miarę potrzeb. Kontakt z pracownikami dziekanatu – w godzinach urzędowania, 7 dni w tygodniu. Istnieje również możliwość kontaktu mailowego z dziekanem, pracownikami dziekanatu oraz nauczycielami akademickimi (którzy wyrazili zgodę na taką formę kontaktu i udostępnili swoje adresy e-mail studentom).

II. Ocena sposobów kształcenia na Wydziale Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego jest dokonywana w formie sprawdzenia, analizowania, oceniania, ciągłego doskonalenia oraz wydania opinii o realizacji procesu dydaktycznego. Wysoką jakość kształcenia zapewniają i merytorycznej jego ocenie służą elementy wymienione w punktach 1-20.


 1. Procedura opracowania i doskonalenia programu kształcenia. Sylabusy – opisy przedmiotów.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu kształcenia, dla każdego przedmiotu opracowuje się sylabusy, w których uwzględnia się między innymi: cele, efekty kształcenia (oraz ich odniesienie do programu kształcenia i obszaru nauki zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji), realizowane treści przedmiotu, metody kształcenia, punkty ECTS, metody oceny efektów kształcenia oraz literaturę. Sylabusy mogą być modyfikowane w celu ich doskonalenia. Całość sylabusa powinna być spójna, to znaczy do założonych efektów kształcenia należy dobrać odpowiednie treści, metody kształcenia, formy zajęć umożliwiające ich realizację oraz właściwe metody oceny służące sprawdzeniu uzyskania efektów kształcenia przez studenta. Sylabusy po zatwierdzeniu przez Dziekana są udostępnione studentom na stronie internetowej Uczelni.

Oceny i korekty sylabusów, jeszcze przed rozpoczęciem nauki, dokonuje Dziekan Wydziału z pomocą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów dydaktycznych, które grupują wykładowców przedmiotów pokrewnych. 1. Procedura przedkładania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych.

Tematy prac dyplomowych promotorzy składają Dziekanowi do końca października. Dziekan - przy współpracy z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia - ocenia, czy sytuują się one we właściwym dla danej dyscypliny obszarze badań. Wczesne ich sprecyzowanie powoduje też, że studenci zyskują maksymalny czas na przygotowanie swych rozpraw.

 1. Wdrożenie na Wydziale jednolitych technik pisania prac dyplomowych.

Proces ten został zapoczątkowany w roku akademickim 2006/2007 i jest kontynuowany w następnych latach. Zaowocował wyższą jakością prac dyplomowych, lepszą ich czytelnością oraz przejrzystością. Wprowadzenie tego wymogu pozwala też obiektywniej oceniać prace dyplomowe.

Proces dyplomowania

Zasady przygotowania prac licencjackich i magisterskich

Ustala się następującą konstrukcję i zawartość merytoryczną pracy dyplomowej: • praca powinna zawierać:

Wstęp - (powinien zawierać syntetyczne przedstawienie obszaru wiedzy, w którym znajduje się podjęty temat – wprowadzenie do problemu. Należy podać uzasadnienie podjęcia tematu, np. chęć prezentacji nowego ujęcia tematu, chęć poszerzenia wiedzy. W przypadku pracy teoretycznej, opartej na analizie piśmiennictwa, nie posiadającej części badawczej, we wstępie wskazane jest określenie przedmiotu i celu pracy, metod, technik i narzędzi badawczych).

1.Problem badawczy w świetle literatury - (ocena podjętego problemu badawczego w świetle dotychczasowych badań i osiągnięć naukowych na podstawie aktywnie przestudiowanej literatury, funkcjonujących teorii i praw naukowych; przeglądu aktualnej wiedzy; wskazego przeglądu aktualnego piśmiennictwa).

2. Metodologiczne podstawy pracy

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy badawcze (to pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych).
W badaniach praktycznych (diagnostycznych, ewaluacyjnych), eksploracyjnych nie formułuje się hipotezy, stawia się jedynie otwarte pytanie, natomiast w badaniach wyjaśniających lub weryfikacyjnych można sformułować hipotezy odpowiadające pytaniom badawczym).

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze (w tym podrozdziale zawieramy również metody statystyczne, jako metody pracy).

2.4. Organizacja terenu badań

3. Analiza wyników badań własnych

4. Dyskusja - (głównie dotyczy prac wyjaśniających, weryfikacyjnych i jeżeli zachodzi potrzeba konfrontacji z dotychczasowymi badaniami).

Podsumowanie

Wnioski - (jeżeli praca ma charakter nie tylko poznawczy, ale i aplikacyjny uzasadnione jest zakończenie pracy wnioskami).

Spis tabel

Spis wykresów

Piśmiennictwo

Aneks

Streszczenie


 • student ustala wspólnie z promotorem propozycje poszczególnych części opracowania tematu, biorąc pod uwagę stan dotychczasowej wiedzy i możliwości uzyskania materiału,

 • w bibliografii powinna znaleźć się w miarę pełna literatura dotycząca opracowywanego tematu, pozycje starsze, zaliczane do klasyki, jak i te najnowsze, a także pozycje opublikowane zarówno w formie artykułów, jak i opracowań zwartych,

 • praca powinna być napisana samodzielnie, wykorzystanie źródeł i literatury powinno być udokumentowane zgodnie z obowiązującymi zasadami sporządzania odsyłaczy
  i przypisów oraz powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi,

 • promotor może podjąć decyzję o odstąpieniu od powyższych zasad, uwzględniając specyfikę podjętego tematu pracy.

Organizacja i przebieg obrony pracy dyplomowej

 • Ogólne założenia, które podlegają ocenie przez promotora i recenzenta.

 • Obrona pracy licencjackiej powinna odbyć się w terminie letniej sesji egzaminacyjnej.

 • Obrona pracy odbywa się publicznie przed komisją w skład, której wchodzą:

1. przewodniczący komisji,

2. promotor pracy,

3. recenzent pracy.


 • Przebieg obrony:

1. przedstawienie tez pracy,

2. pytania członków komisji kierowane do studenta,

3. ocena prezentacji pracy.


 • Ocenę pracy łącznie z obroną stanowi:

1. liczba punków wystawionych przez recenzenta i promotora,

2. liczba punktów wystawionych przez Komisję za odpowiedzi na postawione pytania,

3. w przypadkach spornych głos rozstrzygający należy do przewodniczącego komisji,

4. ocena udokumentowana jest w protokole z obrony pracy oraz protokole zbiorczym egzaminu dyplomowego.Egzamin dyplomowy praktyczny, to sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności zawodowych i praktycznych w zakresie kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne.

Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowanego praktycznego

 • Egzamin przeprowadzają komisje, powołane przez Dziekana składające się z:

    1. przewodniczącego,

    2. członków komisji – co najmniej dwóch nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami na studiach licencjackich kierunku wychowanie fizyczne, posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe.

 • Przewodniczący komisji:

    1. zatwierdza zadania egzaminacyjne do części praktycznej,

    2. czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,

    3. rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu,

    4. ogłasza wyniki egzaminu.

 • Egzaminatorzy:

1. oceniają wykonywanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiadomości, umiejętności
i kompetencji społecznych zdającego, posługując się ustalonymi kryteriami oceniania.

 • Egzamin praktyczny polega na przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego zgodnie z właściwym poziomem kształcenia studentów i na adekwatnym etapie edukacyjnym szkoły.

 • W kryteriach oceny egzaminu uwzględnia się:

1. kryteria celowości (celowe i świadome działanie prowadzącego wobec uczniów),

2. kryteria racjonalności (adekwatność do celów i zadań, doboru treści, środków i metod pracy),

3. kryteria sprawności działania prowadzącego,

4. kryteria nowatorstwa,5. kryteria skuteczności (efekty lekcji).

 • Dokumentacja przebiegu egzaminu praktycznego zawiera:

 1. arkusz obserwacji wykonania zadania egzaminacyjnego,

 2. dokumentację egzaminu praktycznego,

 3. zbiorczy protokół komisji z przebiegu egzaminu praktycznego.

 • Student zdał egzamin praktyczny jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego otrzymał co najmniej ocenę dostateczną.

 • W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny.

 1. Wymóg hospitacji, czyli wizytowania zajęć dydaktycznych przez osoby odpowiedzialne za przedmiot oraz przez Dziekana i rektorów. Wymóg ten obowiązuje w całym Wydziale Wychowania Fizycznego. Pozwala na bieżąco oceniać sposoby prowadzenia zajęć dydaktycznych, ich poziom merytoryczny i efektywność oraz zgodność z programem (sylabusem). Umożliwia też pomoc młodszym pracownikom naukowo-dydaktycznym i pracownikom „niesamodzielnym”. Dokumentacja hospitacji zgodna z arkuszem hospitacyjnym.

Wytyczne w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych określa na początku roku akademickiego Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia. Dziekan Wydziału ustala listę osób hospitowanych, wyznacza osoby do przeprowadzenia hospitacji i nadzoruje ich przebieg. Wizytowane zajęcia podlegają ocenie w zakresie: zgodności tematu z programem, adekwatności treści do tematu, konstrukcji zajęć, walorów kształcących i poznawczych, związku teorii z praktyką, zastosowanych metod, przygotowania oraz komunikatywności prowadzącego, zainteresowania i aktywności studentów. Ogólna ocena hospitowanych zajęć, w przypadku zastrzeżeń, zawiera też zalecenia dla osoby hospitowanej, które pozwolą wyeliminować niedostatki. Osoba hospitowana zapoznaje się z oceną zajęć. Dziekan Wydziału informację z przeprowadzonych hospitacji uwzględnia w corocznej ocenie własnej podstawowej jednostki organizacyjnej, która jest przedstawiana, w czerwcu, Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia. Dokumenty związane z wizytowaniem zajęć dydaktycznych przechowywane są w Dziekanacie Wydziału.

5. Studenckie oceny zajęć dydaktycznych. Celem badań jest monitorowanie procesu kształcenia oraz inspirowanie nauczycieli akademickich do analiz i doskonalenia sposobu prowadzenia zajęć. Badaniami od kilku lat objęte są wszystkie prowadzone w ramach Wydziału Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej zajęcia dydaktyczne. Umożliwia to przeprowadzana pod koniec roku akademickiego ankieta ogólna, jak też ankiety dydaktyczne międzysemestralne, praktykowane po zakończeniu realizacji przedmiotu. O wynikach badań informowani są pracownicy, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, zespół kierowniczy i Senat Uczelni. Studenckie oceny są brane pod uwagę przy ocenie pracowników naukowo-dydaktycznych

6. Opinie nowo promowanych absolwentów o studiach Wychowania Fizycznego
w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.
Celem badań jest uzyskanie informacji od nowo promowanych absolwentów o odbytych studiach, w tym o jakości kształcenia (programach i metodach nauczania, poziomie wiedzy i umiejętnościach wyniesionych ze studiów, warunkach studiowania, poziomie obsługi studenta). Umożliwia to też przeprowadzana od kilku lat ankieta. Wyniki badań pozwalają kierownictwu Uczelni i Wydziału likwidować niedostatki i korygować uchybienia.

7. Konkurs o studencką nagrodę naukową. Organizowany w grudniu z udziałem przedstawicieli kół naukowych działających w Uczelni. Pozwala stwierdzić, czy zastosowane sposoby kształcenia sprawdzają się, na ile w toku procesu dydaktycznego studenci zostali zachęceni do aktywności naukowej, jak konstruują referaty naukowe i jak prezentują wyniki przeprowadzonych badań. W konkursie biorą udział studenci z kół naukowych działających na Wydziale Wychowania Fizycznego.

W ramach Wydziału Wychowania Fizycznego procedurę konkursową rozpoczyna październikowe spotkanie Dziekan/Dziekana z opiekunami kół naukowych, podczas którego następuje prezentacja tematów badawczych i wstępne przygotowanie do Sesji Kół Naukowych. W zgłoszeniu wystąpienia, kierowanym w listopadzie do Sekretarza Uczelni, podaje się imię i nazwisko autora; nazwę koła naukowego i wydziału; imię i nazwisko opiekuna koła; temat wystąpienia oraz dziedzinę naukową, w ramach której sytuuje się przeprowadzone badanie. Wystąpienia ocenia – w skali od 1 do 5 – Komisja Konkursowa, która bierze pod uwagę ich wartość merytoryczną, możliwość wykorzystania wyników badań w dydaktyce i praktyce, sposób prezentacji, adekwatność opracowania multimedialnego oraz utrzymanie wystąpienia w wyznaczonym limicie czasowym (7 minut). Studenci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody ufundowane przez Dyrektor Generalną OSW. Dokumentację konkursów o studencką nagrodę naukową przechowuje Sekretarz Uczelni.8. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową powstałą w danym roku akademickim
w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Do konkursu typowana jest jedna najlepsza praca licencjacka i magisterska na Wydziale. Organizowany w pierwszej połowie lipca. W kategorii prac licencjackich przyznawane są trzy nagrody, w kategorii prac magisterskich dwie. Pozwala ocenić efektywność kształcenia i kreatywność studentów.

Do Konkursu może przystąpić student OSW, który wykonał i obronił pracę licencjacką lub magisterską. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest polecająca opinia recenzenta i akceptacja Dziekan/Dziekana Wydziału. Wydział zgłasza do Konkursu jedną pracę licencjacką i jedną magisterską. W przypadku większej liczby prac zgłoszonych w ramach Wydziału, Dziekan organizuje konkurs wydziałowy. Dziekan – najpóźniej na tydzień przed terminem Konkursu – zgłasza, na specjalnym formularzu, pracę do Konkursu, przekazując Sekretarzowi Uczelni pracę dyplomową i kserokopie jej ocen dokonanych przez promotora i recenzenta. Komisja Konkursowa ocenia ustną prezentacje pracy (7 minut) i rzetelność wykonanych recenzji pracy. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Dyrektor Generalna lub jej Zastępca, Rektor, Prorektor i Dziekan właściwego Wydziału. W Konkursie na najlepszą pracę dyplomową przyznawane są nagrody pieniężne: trzy za prace licencjackie i trzy za prace magisterskie. W przypadku uzyskania przez uczestników równorzędnej liczby punktów, nagrody zostają podzielone proporcjonalnie między nimi. Nagrody są wręczane w lipcu, podczas uroczystego rozdania dyplomów. Dokumentację konkursów przechowuje Sekretarz Uczelni.9. Okresowa ocena nauczycieli akademickich. Dokonywana jest przez podmiot uprawniony pod kątem ich działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz zaangażowania w zakresie wychowania studentów. Jej celem jest ciągłe doskonalenie i budowanie najbardziej efektywnego zespół pracowników Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Podczas oceny kadry naukowo-dydaktycznej bierze się m. in. pod uwagę: studenckie oceny zajęć dydaktycznych wynikające z ankiet, wyniki wizytowania zajęć umieszczone w arkuszach hospitacyjnych, poprawność opracowania

i terminowość złożenia programów nauczania, dorobek naukowy, wykonanie zadań związanych z organizacją toku studiów, opieką nad studentami, realizacją tematów badawczych; punktualność, życzliwość, współ-odpowiedzialność za proces kształcenia i postawę etyczno-moralną.W myśl artykułu 132 (punkt 2) znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata; w przypadku nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora, zatrudnionych na podstawie mianowania, nie rzadziej niż raz na cztery lata. Na początku każdego roku akademickiego Dziekan Wydziału wraz z Kierownikiem Dziekanatu przygotowują ramowy plan przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce wg ustalonych przez siebie kryteriów, które są zgodne z wewnętrznym wydziałowym systemem zapewniania jakości kształcenia. Plan ten zawiera nazwiska nauczycieli akademickich i nazwy prowadzonych przez nich przedmiotów, do 30 listopada przekazywany jest Założycielowi Uczeni. Okresową ocenę przeprowadza się na podstawie formularza, który częściowo wypełniany jest przez nauczyciela akademickiego. Wynik końcowy oceny nauczyciela akademickiego jest wyrażony słownie jako: pozytywny, warunkowo-pozytywny, negatywny. Podmiot oceniający zapoznaje każdego ocenianego z otrzymaną oceną. W przypadku wystawienia oceny negatywnej, zainteresowanego zawiadamia się o tym fakcie na piśmie z podaniem uzasadnienia. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie od oceny Założyciela Uczelni, które może wnieść w terminie 14 dni od uzyskania oceny. Założyciel Uczelni może utrzymać ocenę w mocy, albo ją uchylić. W przypadku uchylenia dokonuje się ponownej oceny. Decyzja Założyciela Uczelni jest ostateczna, przekazywana do Działu Kadr, gdzie włączana jest do akt osobowych nauczyciela akademickiego.

10. Wyróżnianie kadry naukowo-dydaktycznej ma na celu motywowanie pracowników naukowo dydaktycznych do aktywności naukowej oraz doskonalenia jakości kształcenia. Wyróżnieni mogą zostać pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Olsztyńskiej Szkole Wyższej na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Wyróżnień dokonuje się w dwóch kategoriach – badań naukowych i dydaktyki. W zakresie badań naukowych preferowane są oryginalne prace twórcze, w tym książki i podręczniki akademickie, artykuły oraz prace doktorskie i habilitacyjne. W zakresie dydaktyki pod uwagę brane są skrypty i przewodniki do ćwiczeń oraz opracowania oryginalnych autorskich programów nauczania. Wyróżnieni otrzymują dyplomem podpisany przez Założyciela Uczelni i jej Rektora. Wnioski o wyróżnienie składa Dziekan Wydziału w terminie do 30 czerwca danego roku akademickiego. Warunkiem zakwalifikowania prac do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie przez nie afiliacji Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. W skład Zespołu Oceniającego wnioski o wyróżnienie wchodzi Założyciel Uczelni, Rektor, Prorektor oraz dziekani wydziałów. Okolicznościowy dyplom wręczany jest podczas inauguracji roku akademickiego. Podnosi prestiż osiągnięć w dziedzinie nauki i dydaktyki w skali Uczelni.


Istotnym wyróżnieniem, które może otrzymać także nauczyciel akademicki, jest przyznawany corocznie przez Kapitułę medal „Przyjaciel Uczelni”.

Odznaczenie wręczane jest 19 marca, w trakcie obchodów Święta Uczelni. Kandydatów mogą zgłaszać dziekani wydziałów do końca lutego. 1. Charakter motywujący kadrę naukowo-dydaktyczną, a także administrację do rzetelnej pracy ma też praktyka występowania władz Uczelni z wnioskami o odznaczenia państwowe, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz regionalną odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Listę kandydatów do odznaczeń przedstawiają dziekani wydziałów, zatwierdza Założyciel Uczelni i Rektor. Przyznane przez właściwe podmioty odznaczenia wręczane są podczas inauguracji roku akademickiego.

 1. Posiedzenia Zespołu Kierowniczego Uczelni. Pozwalają monitorować i oceniać na bieżąco jakość procesu dydaktycznego realizowanego w ramach wszystkich wydziałów zarówno w kontekście warunków, jak i sposobów kształcenia; aktywność naukową i organizacyjną nauczycieli akademickich; wszelkie aspekty życia społeczności akademickiej. W posiedzeniach Zespołu Kierowniczego – które odbywają się co dwa tygodnie, wg rocznego harmonogramu – uczestniczą: Dyrektor Generalna, Zastępca Dyrektor Generalnej, Rektor, Prorektor, Sekretarz Uczelni, Dziekani Wydziałów oraz właściwi w omawianych sprawach pracownicy administracyjni. Zebrania zwołuje, prowadzi, podsumowuje Założyciel Uczelni – Dyrektor Generalna, a w razie Jej nieobecności Zastępca Dyrektor Generalnej lub Rektor. Protokoły sporządza i przechowuje Sekretarz Uczelni.

 2. Zespołu Kierowniczego Wydziału

Pozwalają monitorować i oceniać na bieżąco jakość procesu naukowo-dydaktyczno
-organizacyjnego realizowanego na Wydziale Wychowania Fizycznego zarówno w kontekście warunków, jak i sposobów kształcenia; aktywność naukową i organizacyjną nauczycieli akademickich; aspekty życia społeczności studentów Wydziału. W posiedzeniach Zespołu Kierowniczego – które odbywają się co drugi miesiąc, nie mniej niż dwa razy w semestrze akademickim wg rocznego harmonogramu – uczestniczą: Dziekan Wydziału, Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Przewodniczący Zespołu ds. Badań Naukowych, Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, Przewodniczący Wydziałowych Zespołów Dydaktycznych: Teorii, Metodyki i Praktyki Wychowania Fizycznego, Nauk Medycznych, Nauk Humanistycznych oraz Teorii i Metodyki Sportów Indywidualnych i Zespołowych oraz właściwi w omawianych sprawach pracownicy administracyjni. Zebrania zwołuje, prowadzi i podsumowuje Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego. Dokumentacja pracy Zespołu Kierowniczego Wydziału jest przechowywana u Dziekana Wydziału.
13. Spotkania władz Uczelni i Wydziału z nauczycielami akademickimi. Odbywają się na początku października. Pozwalają omówić najważniejsze założenia dydaktyczne i zasady ich realizacji w danym roku akademickim, w połączeniu z wymogami wewnętrznego systemu zapewniania i oceny jakości kształcenia. Umożliwiają przekazanie wszystkim pracownikom wyników ankiet ewaluacyjnych, które wskazują na dobre strony i uchybienia w szeroko pojętej organizacji pracy Uczelni i Wydziału. Pozwalają też przekazać zadania zespołom dydaktycznym, tak aby mogły one w sposób skoordynowany realizować swe główne cele: pomoc Dziekanowi w ocenie programów nauczania, korelacja treści programowych, pobudzanie aktywności badawczej pracowników.

14. Spotkania Dziekana Wydziału z nauczycielami akademickimi prowadzącymi seminaria oraz z promotorami i recenzentami prac dyplomowych.
Odbywają się w październiku, marcu i maju. Pozwalają zwrócić uwagę na organizację i efektywność seminariów i proseminariów. Stwarzają możliwość omówienia podstawowych standardów jakości prac dyplomowych i oceny stopnia ich przygotowania. Są też okazją do przypomnienia wymogów stawianych recenzjom prac dyplomowych.

15. Spotkania uczelnianych koordynatorów praktyk z opiekunami praktyk
i kierownikami placówek w miejscu ich odbywania. Ich celem jest ocena formalnej strony i organizacji praktyk oraz warunków w jakich przebiegają. Wizyty takie pozwalają też upewnić się, czy praktyki są efektywne i czy umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Zasady zaliczania praktyk studenckich

Z pobytu w wybranej instytucji (określonej w instrukcji praktyk) student sporządza sprawozdanie w Dzienniku praktyk OSW, w którym uwzględnia: • dzienne sprawozdania z przebiegu praktyki oraz własne refleksje i spostrzeżenia,

 • do dzienniczka dołącza scenariusze przeprowadzonych zajęć oraz arkusze obserwacji dziecka/ucznia oraz hospitacji.

Nauczyciel wychowania fizycznego z danej placówki (szkoły) zamieszcza w dzienniku opinię słowną o studencie (wyrażającą stopień jego zainteresowania pracą z dziećmi, zaangażowania w realizację zadań, jego obowiązkowości, aktywności, punktualności, efektywność działań) oraz ocenę cyfrową w skali obowiązującej na Uczelni (bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny).

Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką placówki i podpisem dyrektora szkoły.

Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk na podstawie opinii i oceny wystawionej przez placówkę (szkołę), dziennika praktyk i załączonych scenariuszy zajęć/dni aktywności, imprez i uroczystości klasowych i szkolnych/przedszkolnych. 

Praktyki pedagogiczne kończą się obowiązkowym uczestnictwem czynnym lub biernym (jako hospitujący) w konkursie metodycznym na najlepszą lekcję wychowania fizycznego.

Osoby hospitujące zajęcia wypełniają arkusze hospitacyjne. Każdy student po zakończeniu praktyk wypełnia kwestionariusz ankiety dotyczący samooceny praktyk pedagogicznych.

16. Uzyskiwanie od absolwentów i pracodawców informacji zwrotnych o jakości i przydatności prowadzonych studiów. Tego typu działalność, którą prowadzi Biuro Karier OSW, umożliwia modyfikowanie procesu dydaktycznego i dostosowanie go do potrzeb rynku. Stosowną informację kierownik Biura Karier przekazuje Dziekanowi, Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia oraz kierownictwu Uczelni w październiku każdego roku.

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów prowadzi się w OSW w każdym roku akademickim. Badaniem obejmuje się wszystkie osoby, które obroniły do końca września pracę dyplomową. W badaniach stosuje się metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. Dane dotyczące absolwentów gromadzi w systemie komputerowym Biuro Karier, oddzielnie dla każdego wydziału. W każdym przypadku zawierają nazwę wydziału i kierunek studiów, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mailowy. Ankietę zatytułowaną „Badanie losów zawodowych absolwentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego” Biuro Karier wysyła w marcu pod wskazane wcześniej przez absolwentów adresy. Absolwenci informowani są o celu badań. Wypełnione przez absolwentów ankiety gromadzone są osobno dla każdego wydziału. Biuro Karier sprawdza ich poprawność, analizuje zawarte w nich dane i informacje, a następnie opracowuje wyniki badań. Raport z badań przedstawiany jest kierownictwu i Senatowi OSW i zamieszczany na stronie internetowej Uczelni, w zakładce „Biuro Karier”.

Kolejną wdrażaną procedurą, która wspomaga monitorowanie karier zawodowych absolwentów i daje obraz o przydatności ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w OSW na rynku pracy, jest coroczne badanie pracodawców. W tym celu przygotowana została odrębna ankieta, która wysyłana jest w czerwcu pocztą elektroniczną do pracodawców. Możliwe jest też pobranie przez pracodawcę ankiety ze strony internetowej OSW. Wykorzystuje się tu kontakty ze współpracującymi z Biurem Karier OSW pracodawcami oraz pochodzące z corocznego badania absolwentów. Podobnie jak w przypadku badania losów zawodowych absolwentów, Biuro Karier analizuje uzyskane dane i informacje, opracowuje stosowny raport, przedstawia go władzom Uczelni, a następnie upublicznia wyniki drogą internetową. Wzory ankiet wykorzystywane w badaniu absolwentów i pracodawców, wypełnione ankiety, jak też cała dokumentacja z tym związana przechowywana jest w Biurze Karier OSW.

17. Ocenianie studentów jest jednym z najistotniejszych elementów szkolnictwa wyższego, bo wywiera wpływ na przyszłe ich kariery zawodowe. Dlatego w OSW przykłada się dużą wagę do tego, aby ocenianie zawsze było dokonywane w profesjonalny sposób. Studenci są zatem oceniani według zawartych w regulaminie studiów, upowszechnianych oraz konsekwentnie stosowanych przepisów i procedur. Studenci są każdorazowo informowani o strategii oceniania w przypadku rozpoczynania realizacji konkretnego programu, czekających ich egzaminach (bądź innych metodach oceniania), oczekiwaniach stawianych wobec nich, a także kryteriach stosowanych przy ocenianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Metody oceny uzyskanych efektów kształcenia i ocenianie studentów

Metody oceny uzyskanych przez studenta efektów kształcenia powinny być tak dobrane, aby umożliwiały ich weryfikację. Ocenianie studentów jest bardzo ważnym elementem procesu kształcenia. Powinno być jasne, przejrzyste i podane do wiadomości studentów. Jednocześnie powinno służyć sprawdzalności efektów kształcenia.

Do weryfikacji uzyskanych przez studenta efektów kształcenia mogą być wykorzystywane różne metody np. egzamin ustny, egzamin pisemny, odpowiedź ustna, sprawdzian pisemny, sprawdzian praktyczny, kolokwium, projekt, referat, praca kontrolna, esej, test itp. Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje prowadzący zajęcia. Nad właściwym ich doborem czuwa Dziekan oraz Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia.

Na pierwszych zajęciach prowadzący powinien poinformować studentów o:


 • oczekiwanym nakładzie pracy ze strony studenta,

 • zakresie wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych (zgodne z efektami, jakie powinien student osiągnąć),

 • zasadach oceniania,

 • stosowanej formie oceny i metodach oceny,

 • literaturze obowiązkowej i uzupełniającej.

Forma zaliczenia zajęć dydaktycznych powinny spełniać określone procedury.

Egzamin

Egzamin z przedmiotu przeprowadzany jest w okresie sesji egzaminacyjnej, której termin określony jest zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Dopuszcza się ustalenie innych terminów przeprowadzania egzaminów zgodnie z Regulaminem studiów. Oceniany w trakcie egzaminu zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych powinien być zgodny z efektami kształcenia założonymi w sylabusach przedmiotów. Formułowane pytania nie powinny wychodzić poza treści zawarte w sylabusach. Każdy prowadzący powinien na żądanie studenta uzasadnić wystawioną ocenę. Egzamin może być przeprowadzany w formie ustnej, pisemnej lub praktycznej. Decyzję co do wyboru formy podejmuje prowadzący. Egzamin pisemny może być przeprowadzany w formie opisowej lub testu. Decyzję podejmuje prowadzący.Przerwanie lub unieważnienie egzaminu

Prowadzący egzamin winien reagować na każde przejawy braku samodzielności w udzielaniu odpowiedzi na pytania. Ma obowiązek przerwać egzamin studentowi, jeśli stwierdzi, że w trakcie udzielania odpowiedzi na zadane pytania student korzysta z pomocy innych studentów, urządzeń, materiałów itp. W razie stwierdzenia braku samodzielności w udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania przez kilku studentów lub zakłóceniu przebiegu egzaminu, prowadzący egzamin jest uprawniony do przerwania go dla całej grupy studentów. Rażące naruszenie przyjętych zasad oceniania studentów, posiadające wpływ na prawidłowość ich oceny, może być podstawą unieważnienia egzaminu. W przypadku przerwania egzaminu dla całej grupy studentów lub jego unieważnienia prowadzący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Dziekana.Zaliczenie i zaliczenie z oceną

Formą weryfikacji efektów uczenia się jest także zaliczenie i zaliczenie z oceną. Ustala się, że ich podstawą może być w szczególności: • obecność na zajęciach obowiązkowych połączona z aktywnością,

 • pisemne prace zaliczeniowe, projekty, referaty itp.,

 • pozytywne kolokwium lub kolokwia zaliczeniowe (pisemne lub ustne),

 • spełnienie innych wymagań określonych przez prowadzącego.

Kryterium zaliczenia przedmiotu nie powinno być wyłącznie kolokwium końcowe.

Skala ocen

Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem studiów i programem kształcenia kończą się wystawieniem oceny, chyba że plan studiów lub program kształcenia przewiduje inaczej. Przy egzaminach, zaliczeniach przedmiotów oraz egzaminie dyplomowym stosuje się następujące oceny: • bardzo dobry (5,0),

 • dobry plus (4,5),

 • dobry (4,0),

 • dostateczny plus (3,5),

 • dostateczny (3,0),

 • niedostateczny (2,0).

Dokumentacja prac studenckich, w tym z egzaminów i zaliczeń

Dokumentacja z egzaminów pisemnych zarówno opisowych, jak i testowych, końcowych kolokwiów zaliczeniowych oraz innych prac studenckich winna być przechowywana przez prowadzących zajęcia przez okres 1 roku. Po tym okresie dokumentacja ta winna zostać zniszczona zgodnie z zasadami przyjętymi w archiwizacji.18. Międzywydziałowy konkurs znajomości języka angielskiego.

Organizowany w kwietniu, pozwala ocenić stopień opanowania języka angielskiego przez studentów oraz przyczynia się do pogłębiania jego znajomości.

Organizatorem konkursu jest Wydział Pedagogiczny. Procedurę konkursową rozpoczyna lutowe zebranie władz Wydziału z lektorami języka angielskiego. Powołuje się wówczas spośród nich osoby odpowiedzialne za przygotowanie kandydatów do udziału w konkursie. W marcu, na wniosek lektorów języka angielskiego zostają wyłonieni zawodnicy reprezentujący wszystkie grupy języka angielskiego na tym samym poziomie, w ramach kierunków studiów prowadzonych w OSW. Przeprowadza się jednocześnie zebranie ze studentami filologii angielskiej i wyłania się prowadzących konkurs. Międzywydziałowy konkurs języka angielskiego poprzedzony jest spotkaniem organizacyjnym, podczas którego weryfikuje się zadania, przeprowadza próbę realizacji konkursu oraz dokonuje ustaleń technicznych. Uczestnicy konkursu – adekwatnie do zajętych miejsc – otrzymują nagrody ufundowane przez Dyrektor Generalną OSW. Wręcza się je bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.

Dokumentacja konkursów przechowywana jest w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego.19. Plebiscyt: ,,Na Najpopularniejszego Nauczyciela Akademickiego Prowadzącego Zajęcia Sportowe w OSW’’

Celem konkursu jest wybranie przez studentów najbardziej popularnego nauczyciela akademickiego przedmiotów praktycznych o charakterze sportowym. W ramach zapewniania jakości kształcenia jest przykładem dobrej praktyki na Wydziale, która dodatkowo motywuje wykładowcę do pracy ze studentami. Jest też sprawdzianem jego zaangażowania, sprawności i wzorowych relacji w pracy ze studentami w procesie organizacyjno-dydaktycznym.


W plebiscycie biorą udział wszyscy nauczyciele realizujący przedmioty praktyczne na Wydziale, zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ogłoszenie plebiscytu następuje w grudniu danego roku akademickiego, a jego zakończenie i uroczyste podsumowanie w miesiącu marcu. Dokumentacja powyższych działań znajduje się w dziekanacie wychowania fizycznego.

20. Plebiscyt: Na Najpopularniejszego Sportowca OSW - w danym roku akademickim

W Uczelni, w której jest kierunek wychowanie fizyczne studiowania podejmuje się wielu sportowców. Realizują oni czynności sportowe w ramach uczelnianych sekcji AZS-OSW, które są ważną sferą praktyki akademickiej lub doskonalą mistrzostwo sportowe w macierzystych klubach sportowych. Wielu z nich reprezentuje Uczelnię w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Plebiscyt jest formułą sumującą dokonania sportowe studentów OSW. Organizowany jest w danym roku akademickim. Ogłoszenie plebiscytu następuje w grudniu danego roku akademickiego, a jego zakończenie i uroczyste podsumowanie w miesiącu marcu. Dokumentacja powyższych działań znajduje się w dziekanacie wychowania fizycznego.21. Zawody sportowe jako formuła podsumowująca zaliczenie poszczególnych przedmiotów kształcenia praktycznego to sprawdzian kompetencji sprawności fizycznej studentów niezbędnych w przyszłej pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Zadaniem ich jest więc weryfikacja umiejętności praktycznych, jako podsumowanie realizowanych treści programowych przedmiotów praktycznych (w ramach ich zaliczenia) – zawody pływackie, gimnastyczne, lekkoatletyczne (bieg przełajowy i czwórbój LA), w narciarstwie zjazdowym (obóz szkoleniowy-zimowy), mini triathlon (sporty obozu letniego).

22. Analiza przebiegu i wyników zaliczeń, egzaminów oraz etapowych ocen osiągnięć studentów. We wszystkich przypadkach nauczyciele akademiccy przedstawiają Dziekanowi i Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia stosowną dokumentację, która jest badana pod kątem rzetelności, solidności i terminowości (dokumentację archiwizują nauczyciele akademiccy przez rok od daty przeprowadzenia zaliczenia). W razie wątpliwości prowadzący proszeni są o wyjaśnienia. Procedura ta pozwala ocenić – czy studenci naprawdę opanowali wiedzę z danego przedmioty i czy efekty kształcenia opisane w sylabusie zostały osiągnięte.

23. Kształtowanie postaw i praktyki zapobiegania plagiatom.

1. Wszyscy prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach Wydziału Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej wyjaśniają, że plagiat – czyli przywłaszczenie całości lub części pracy naukowej, którą stworzył ktoś inny – jest działaniem nieetycznym, sprzecznym z dobrymi obyczajami akademickimi i jednocześnie jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

2. Nauczyciele akademiccy podkreślają, że wyłączną odpowiedzialność za popełnienie plagiatu ponosi student lub słuchacz, który się tego dopuścił, niezależnie czy świadomie, czy w wyniku lekkomyślności i niestaranności.

3. W każdej sytuacji – gdy popełnienie plagiatu zostanie zidentyfikowane przez nauczyciela akademickiego – sprawę rozpatruje Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz przygotowuje stanowisko o ukaraniu zainteresowanego i przekazuje je Rektorowi OSW.

4. W kontekście uniknięcia plagiatu, nauczyciele akademiccy – przy wszystkich możliwych okazjach – udzielają wskazówek o prawidłowym cytowaniu, sporządzaniu notatek z literatury, korzystaniu z mediów i rzetelnym podawaniu w przypisach skąd pochodzą przywoływane dane i informacje. Szerokie możliwości weryfikacji wiedzy i umiejętności z tego zakresu stanowią wszelkie prace pisemne. Poprawność cytowań i tworzenia odwołań bibliograficznych wpływa na ocenę każdego zadania wykonywanego przez studenta i słuchacza.

5. Permanentne i cykliczne wyjaśnianie studentom i słuchaczom istoty plagiatu, dostarczanie w toku studiów niezbędnej wiedzy popartej przykładami, ma zapobiec plagiatowaniu.

6. Stosowane w części szkół wyższych programy antyplagiatowe są nieskuteczne, bo ich podstawą jest jedynie wywołanie strachu przed odkryciem plagiatu i jego konsekwencjami. Systematyczne oddziaływanie na świadomość studiujących, kształtowanie pożądanych postaw etycznych uznajemy za bardziej racjonalne. Uznanie już podczas studiów dobrych praktyk za bezalternatywne będzie pozytywnie skutkować w dalszej aktywności.

Dziekan


Wydziału Wychowania Fizycznego

dr Jarosław Marcinkowski
: pliki -> 2014
2014 -> Nauczyciel zastępujący, przedmiot Ks. J. Dzierżak
2014 -> Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego
2014 -> Abolicja w zus nie zapomnij o terminach Abolicja – informacja w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r o umorzeniu należności z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność
2014 -> Wacław Bielecki Badania terenowe Oskara Kolberga w Waplewie Wielkim, Bukowie i Telkwicach we wrześniu 1875 roku
2014 -> Komunikat końcowy powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Podstawowych
2014 -> Pierwsza licytacja ruchomości miejsce licytacji: Sieradz, ul. Łokietka 21/61 Data licytacji
2014 -> Pierwsza licytacja ruchomości miejsce licytacji: Sieradz, ul. Łokietka 21/61 Data licytacji
2014 -> Kandydaci do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego Wstępna lista zasadnicza
2014 -> 1. Agnieszka Jabłońska przewodnicząca
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna