Omówić etymologię pojęcia logistyka oraz podać i uzasadnić definicję


Przedmiotem logistyki dystrybucji jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie przepływu towarów, materiałów i wyrobów gotowych z miejsc ich wytworzenia bezpośrednio na rynek, do użytkownika lub konsPobieranie 195.06 Kb.
Strona4/4
Data28.04.2016
Rozmiar195.06 Kb.
1   2   3   4

Przedmiotem logistyki dystrybucji jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie przepływu towarów, materiałów i wyrobów gotowych z miejsc ich wytworzenia bezpośrednio na rynek, do użytkownika lub konsumenta.


Celem logistyki dystrybucji jest dostarczanie finalnemu odbiorcy właściwych towarów we właściwym miejscu i czasie oraz we właściwej ilości i jakości, jednocześnie przy minimalnych kosztach logistycznych.

W sferze dystrybucji szczególne znaczenie mają standardy obsługi klienta wykraczające znacznie poza sam akt kupna-sprzedaży, a dotyczące kompleksowej i konkurencyjnej obsługi posprzedażnej, obejmujące serwis i usługi gwarancyjne, a także ciągłe kontakty marketingowe z konsumentem-nabywcą.

Redukcja kosztów logistycznych nie stanowi najważniejszego kryterium funkcjonowania logistyki dystrybucji. Ważniejszą od minimalnych kosztów jest satysfakcja klienta z niezawodnej i zgodnej z zamówieniem dostawy na czas.


43. Omówić podstawowe zadania logistyki dystrybucji i uzasadnić, które z nich należą do priorytetowych.

Głównym zadaniem dystrybucji jest dostarczanie konsu­mentom pożądanych przez nich produktów w odpowiednim miejscu, czasie i po odpowiedniej cenie.


Do priorytetowych zadań należy: - zamawianie towarów, - transport, manipulacja, - gospodarka magazynowa, - kształtowanie zapasów, - pakowanie wyrobów.

Do szczegółowych zadań dystrybucji należy zaliczyć:

1. dostarczanie towarów odbiorcom (indywidualnym i zbiorowym) w stanie nadającym się do konsumpcji lub użytkowania, stosownie do obowiązujących standardów (Jakość, trwałość, gwarancja prze­chowywania, należyte opakowanie itd.);

2. skracanie czasu dostawy, o ile istnieje taka potrzeba;

3. podejmowanie koniecznych przedsięwzięć systemowych, które zapewnią dostawy na wymagany czas (just in time);

4. organizowanie takiej sieci dystrybucji (np. przedstawicielstw te­renowych - rejonowych), która umożliwi bezzwłoczne wdrażanie w życie słusznych postulatów klienta dotyczących dystrybucji towarów;

5. analizę rynku w kontekście popytu i firm konkurencyjnych;

6. obniżanie kosztów dystrybucji;

7. rozszerzenie usług dla klientów w miarę faktycznych potrzeb;

8. troskę o usprawnienie dokumentacji przesyłkowej oraz należy­te jej wypełnianie;

9. uelastycznienie terminów dostaw, biorąc pod uwagę odwołania i czas indywidualnych dostaw, itd.;

10. unowocześnienie terminu fakturowania przy pomocy we­wnętrznych urządzeń informatycznych;

11. zapewnienie dostaw zgodnie ze specyfikacją zamówienia, tzn. że w zamawianej partii dostaw nie powinno brakować pozycji asor­tymentowych (ilość, jakość, rodzaj), a urządzenia muszą być kom­pletne (wszystkie zespoły i podzespoły i części wymienne).

44. Scharakteryzować typy kanałów dystrybucji oraz omówić ich wady i zalety.


W logistycznym systemie dystrybucji występuje szereg różnych kanałów przepływu towarów od producenta do konsumenta, w których uczestniczy wiele ogniw pośrednich w postaci magazynów wyrobów gotowych, hurtowni centralnych i regionalnych, sklepów i punktów detalicznych, a także ogromna sieć akwizytorów, różnorodne punkty dealerskie.

Kanały dystrybucji to określona liczebność wzajemnie sprzężo­nych i zależnych od siebie instytucji (organizacji), które realizują całokształt zadań związanych z dostarczaniem wyrobów i usług od producenta do użytkownika lub konsumenta indywidualnego czy zbiorowego.

W kanale dystrybucji występują wymagane ogniwa (instytucje, osoby), które powodują przepływ określonych towarów (produktów) i informacji do finalnych adresatów (odbiorców).

Podstawowym ogniwem każdego kanału dystrybucji jest magazyn producenta, który może obejmować jeden centralny skład wyrobów gotowych lub szereg magazynów rejonowych. Tutaj następuje kompletowanie dostaw dla pośredników oraz niekiedy dla końcowych klientów. Dominującą pozycję w sieci dystrybucji pełnią ciągle tradycyjne formy handlu w postaci handlu hurtowego i detalicznego. Handel detaliczny znajduje się na końcu większości kanałów dystrybucji i bardzo często decyduje o efektywności tego kanału. Jednocześnie utrzymuje on najwyższy poziom zapasów w całym systemie dystrybucji, gdyż jest to przejawem gotowości do sprzedaży i poszanowania wymagań klienta.

Do instytucji, ogniw danego kanału dystrybucji zalicza się:

- hurtowników,

- detalistów,

- po­średników,

- firmy ubezpieczeniowe,

- agencje reklamowe,

- inne.

Typowy kanał dystrybucji jest trzystopniowy (trzyszczeblowy):1) producent

2) hurtownik

3) detalista (sklep, magazyn handlu detalicznego)

Należy też wskazać na inne rozwiązania. Na szczególne podkre­ślenie zasługuje rozwiązanie, które eliminuje ogniwa pośrednie -wówczas kanał dystrybucji jest dwustopniowy (dwuszczeblowy):

1) producent

2) detalista (sklep, magazyn handlu detalicznego)

W powyższym rozwiązaniu producent nie korzysta z ogniw po­średnich, lecz sam organizuje dostawy produktów bezpośrednio do punktów detalicznej sprzedaży.

Trzeba zwrócić uwagę na cztery aspekty tego rozwiązania:

1) wydłuża się trasa dostawy;

2) partie dostaw są większe;

3) jest mniejsza liczba magazynów;

4) są niższe (łączne) zapasy.

Jest to jednak rozwiązanie racjonalne, ponieważ wzrost kosztów trans­portu z powodu wydłużenia tras jest kompensowany (z nadwyżką) obniżeniem kosztów z tytułu:

a) utrzymywania mniejszej bazy magazynowej;

b) mniejszych kosztów zapasów łącznych;

c) zasadniczego ograniczenia czynności manipulacyjnych.

Kolejny typ kanału dystrybucji jest trzyszczeblowy - z magazy­nami centralnym i rejonowymi producenta:

1) magazyn centralny producenta.

2) magazyny rejonowe producenta.

3) detaliści (sklep, magazyn handlu detalicznego).

Jest to kanał dystrybucji, który określamy jako tradycyjny czy konwencjonalny lub klasyczny. Funkcjonuje od wielu lat. Nie jest on efektywny i dlatego jego znaczenie jest coraz mniejsze.

Obecne rozwiązania logistyczne dowodzą, że gromadzenie wyrobów we wła­snym magazynie centralnym, a następnie dzielenie ich na magazyny rejonowe nie jest opłacalne. Lepszym rozwiązaniem jest pominięcie własnego magazynu centralnego, obniża bowiem koszty logistyki i skraca czas dostawy.

Kolejny kanał logistyczny uwzględnia ogniwo pośrednika. W tym względzie mogą być dwa rozwiązania.

Pierwsze - kanał czteroszczeblowy:

1) producent

2) pośrednik

3) hurtownik

4) detalista (sklep, magazyn handlu detalicznego).

Drugie - kanał trzyszczeblowy:

1) producent

2) pośrednik

3) detalista (sklep, magazyn handlu detalicznego)

Pośrednik może występować w różnej roli:

1) brokera, który jako pośrednik handlowy, a także makler lub agent, zawiera umowy na transakcje z upoważnienia stosownego podmiotu w jego imieniu i na jego rachunek. Nie realizuje on prze­pływu fizycznego produktów (towarów), lecz zajmuje się organiza­cją ich przepływów;

2) pośrednika, jako firma usługowa, która obok dostaw zajmuje się również świadczeniem specjalistycznych usług związanych z do­starczanymi towarami;

3) pośrednika, który zajmuje się zaopatrywaniem małych punk­tów sprzedaży detalicznej.

Wybór optymalnej dla przedsiębiorstwa sieci dystrybucji jest typowym problemem decyzyjnym: - im bardziej jest rozbudowana sieć dystrybucyjna, tym szybciej towar trafia do większej liczby klientów, - rozbudowane kanały dystrybucji pociągają odpowiednio duże koszty ich utrzymania. Zalety rozbudowanej sieci dystrybucyjnej to: - wysoka sprzedaż towarów, - duży zysk ekonomiczny, wynik ekonomiczny korzyści finansowe - szeroki dostęp do rynku. Wady: - duże koszty utrzymania sieci, wynik ekonomiczny koszty finansowe - dodatkowe marże handlowe, - wyższe ceny wyrobów.
45. Omówić charakterystykę efektywnej strategii obsługi klienta ECR i wykazać jej prawdopodobne efekty.

Aby usprawnić procesy dystrybucyjne lansowana jest koncepcja ECR (Efficient Consumer Response) - efektywna strategia obsługi klienta.ECR to nowoczesna strategia za­rządzania w handlu, według której dystrybutorzy, dostawcy i produ­cenci blisko ze sobą współpracują w celu jak najlepszego zaspoka­jania potrzeb klientów.

Filozofia ECR opiera się na następujących zasadach:

1) zastąpienie konkurencji między partnerami handlowymi wza­jemną współpracą;

2) pełnym dostępie do wszystkich informacji handlowych istot­nych z punktu widzenia dystrybucji danej grupy produktów;

3) nie zmniejszaniu konkurencji pomiędzy producentami podo­bnych produktów, czy przedsiębiorstwami świadczącymi podobny rodzaj usług;

4) nadrzędności bliskiej kooperacji partnerów handlowych, tj. pro­ducenta z dystrybutorem, przewoźnikiem i sprzedawcą detalicznym.

Z powyższego wynika, że zgodnie ze strategią ECR nie należy ani faworyzować, ani koncentrować się tylko na jednym ogniwie łańcucha logistycznego, lecz na całej jego długości, ponieważ było­by to jednoznaczne z pogorszeniem obsługi klienta i wzrostem ko­sztów.

Z przeprowadzonych badań wynika, że ECR – jako efektywna strategia obsługi klienta - powinna być intensywnie wdrażana do gospodarki przez logistykę dystrybucji, ponieważ według aktualnych ocen przynosi ona korzyści wszystkim uczestnikom łań­cucha dostaw i klientom.

Aby tak się stało, muszą być wdrażane w życie nowoczesne roz­wiązania systemowe logistyki.
46. Omówić rolę i znaczenie centrów logistycznych.

Centra logistyczne, to docelowa perspektywa rozwiązań syste­mowych logistyki, a dostarczanie wyrobów do użytkowników, to tylko jedna z jego funkcji. Chodzi o to, że centrum logistyki może -dzięki rozwiązaniom systemowym, w tym informatycznym - zapew­niać realizację zadań w zakresie przepływu dóbr na całej długości łańcucha logistycznego, przy zachowaniu wymaganej jakości usług dla klienta (odbiorcy).

Centra logistyczne będą miały wpływ na obniżkę kosztów logi­styki dystrybucji, ponieważ powinny wywierać skuteczny wpływ na:

a) standaryzację rozmiarów wyrobów, co ułatwia rozwiązywanie problemów opakowań, składowania i przewozu (wyroby składane);

b) unifikację części zamiennych i podzespołów, co wpływa na zmniejszenie zapasów.


49. Podać definicje zarządzania logistycznego, przedstawić jego cel oraz zasadnicze etapy.
Zarządzanie logistyczne – proces zintegrowanego planowania, organizowania i kontrolowania przepływu towarów i związanych z nimi informacji od dostawców do przedsiębiorstwa, wewnątrz przedsiębiorstw i z przedsiębiorstwa do końcowych odbiorców.

Zarządzanie logistyczne obejmuje:

wprowadzenie koncepcji oraz podjęcie decyzji i działań w zakresie


 • Transportu,

 • Magazynowania,

 • zarządzania zapasami,

 • obsługi dostaw i zwrotów.

We współczesnych warunkach gospodarowania stawiane cele powinny spełniać określone normy racjonalności, odzwierciedlające obiektywne i normatywne warunki związane z całym otoczeniem logistyki.
50.Wskazać i uzasadnić rolę i znaczenie celów w zarządzaniu logistyką.

 • Co chcemy osiągnąć? – wydaje się naturalnym wymaganiem, jaki należy postawić menadżerom. Łatwo jednak wymieniać nie poparte doświadczeniem, co jest pożądane, znacznie trudniej – udowodnić, że jest to możliwe do osiągnięcia. Dlatego formułując cel tego rodzaju, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość późniejszego orzeczenia, czy cel został osiągnięty, czy nie.

 • Ile chcemy osiągnąć? – cel ten odzwierciedla aspekty ilościowe tego, co chcemy osiągnąć.

 • W jakim czasie chcemy to osiągnąć? – cele te ma formalnie taki sam charakter, jak cele związane z wymaganiami wielkościowymi.

 • Jaki jest pożądany poziom pewności realizacji? – jest to najtrudniejsza kategoria stawiana celom w zarządzaniu logistyką. Niepewność i ryzyko są atrybutami niezależnymi od osoby określającej cele i muszą być traktowane jako zewnętrzny punkt widzenia.

Preferencje mogą się zatem wiązać z poziomem dopuszczalnych konsekwencji decyzji, co uwidacznia subiektywna postawa decydenta, który może być gotowy podjąć ryzyko lub być ostrożny w swych decyzjach.
51.Omówić formy organizacyjne zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach.

 • fizyczna struktura systemu zaopatrywania, produkcji i dystrybucji (m.in. wielkości i strukturę asortymentową produkcji, liczbę miejsc składowania i produkcji, produkcję na skład lub zamówienie, wielkość i strukturę strumienia materiałowego i strumienia wyrobów według poszczególnych dostawców i odbiorców),

 • poziom i struktura kosztów logistycznych,

 • wymagania odbiorców dotyczące jakości obsługi,

 • przestrzenny zakres logistyki.


52.Miejsce i rola zarządzania logistyka w systemie zarządzania firmą.

System zarządzania to procesy informacyjno – decyzyjne polegające na planowaniu, organizowaniu, motywowaniu i kontroli zasobów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem uporządkowanego zbioru instrumentów, reguł i procedur w celu poprawy konkurencyjności i efektywności, to można wyróżnić trzy podstawowe układy: • układ funkcji zarządczych polegających na planowaniu, organizowaniu, motywowaniu i kontroli,

 • układ zasobowo – kapitałowy (zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe, technologiczne oraz informacyjno – decyzyjne),

 • układ instrumentalno – proceduralny niezbędny do powstawania, produkowania, dostarczania i sprzedaży produktów.

Organizacja jest systemem obejmującym :

 • podsystem społeczny, który tworzy zespół ludzi,

 • podsystem techniczny, na który składają się „struktura formalna, maszyny, urządzenia i techniki działania”.

Z punktu widzenia zintegrowanego zarządzania i koordynacji decyzji strategicznych logistyki zwykle wymaga się wyodrębnienia logistyki i zagwarantowania jej odpowiedniej pozycji w hierarchii organizacyjnej. W praktyce nie ma jednak gotowych wzorców, a skuteczność poszczególnych rozwiązań organizacyjnych jest bardzo zindywidualizowana. Organizacyjną formę logistyki w firmie determinują czynniki, które powinny być uwzględnione w jej ocenie, a zalicza się do nich:

  • fizyczna strukturę systemu zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji (m.in. wielkość i strukturę asortymentową produkcji, liczbę miejsc składowania i produkcji, produkcję na skład lub zamówienie, wielkość i strukturę strumienia materiałowego i strumienia wyrobów według poszczególnych grup dostawców i odbiorców),

  • poziom i strukturę kosztów logistycznych,

  • wymagania odbiorców dotyczące jakości obsługi,

  • przestrzenny zakres logistyki.

Funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w tym działaniami logistycznymi, w celu osiągnięcia przyjętych celów przy wykorzystaniu zasobów materialnych, finansowych i informacyjnych powinni zarządzać przygotowani i uprawnieni do tego menadżerowie, czyli osoby, których podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania.

53. Omówić cel planowania logistycznego oraz rodzaje planów.

Planowanie jest procesem, w którym:

 • identyfikuje się wykorzystywane metody,

 • wytycza zadania,

 • określa horyzont czasowy wykonania zadań w wymaganym czasie.

Rodzaje planów: powtarzalne i jednorazowe.

W planach powtarzalnych punkt ciężkości przenosi się na doskonalenie działań i wyciągniecie wniosków z dotychczasowej realizacji. Z powtarzalnością spotykamy się najczęściej w planowaniu standardowej produkcji i planowaniu dostaw od stałych dostawców.Plany jednorazowe są tworzone w sytuacjach, w których nie można powtórzyć bezkrytycznie działań wykonywanych wcześniej, czy to ze względu na nowa, dotychczas nie rozpatrywana sferę, czy tez na zbyt duże zmiany w sferze, której ma dotyczyć planowanie. Wprowadzenie nowego produktu do produkcji i reakcje na zmiany rynkowe wymagają uzupełnienia planów nowymi elementami, które nadają tym planom charakter niepowtarzalny.

54. Przedstawić zasadnicze zagadnienia podlegające rozstrzygnięciu podczas planowania działań logistycznych w przedsiębiorstwie.

 1. wymagany poziom obsługi klientów z uwzględnieniem podstawowych typów klientów;

 2. kierunki i zasięg terytorialny przewidywanej dystrybucji;

 3. systemy dystrybucji zapewniających wymagany poziom obsługi klientów;

 4. koordynacja celów miedzy rożnymi uczestnikami procesów dystrybucyjnych;

 5. technologia przemieszczania i przechowywania produktów zapewniająca osiągniecie celów obsługi klientów przy uzasadnionym` poziomie inwestycji w obiekty i urządzenia;

 6. systemy transportowe zapewniająca efektywną kosztowo obsługę procesów;

 7. koordynacja dotychczasowych zasad zarządzania zapasami z zamierzeniem dystrybucyjnymi i zakładanym poziomem obsługi klienta;

 8. rodzaje systemów komunikacji, zapewniających prawidłową obsługę operacji logistycznych;

 9. ograniczenia finansowe własne i systemu bankowego utrudniające koordynowanie procesów logistycznych,

 10. zmiany organizacyjne i techniczne, jakie należałoby wprowadzić we własnej sieci powiązań i w obiektach, aby poprawić realizacje procesów logistycznych.


55. Omówić kolejność i treść pracy koncepcyjnej menadżera logistyki.

 1. przyjęcie celów;

 2. określenie zadań pozwalających osiągnąć cele;

 3. przyporządkowanie zadaniom wykonawców oraz środków materialnych i finansowych;

 4. wykonanie zadań i kontrola wyników.


56. Omówić formy współpracy menadżera logistyki z innymi działami organizacyjnymi firmy podczas planowania logistycznego.

 1. analiza problemu logistycznego, zadania. (zrozumienie celów oraz głównych założeń działalności przedsiębiorstwa, uświadomienie celów i przedsięwzięć logistycznych)

 2. ocena uwarunkowań działalności logistycznej. (uświadomienie wszelkich warunków wewnętrznych i zewnętrznych determinujących działalność logistyczną)

 3. ocena czasowo przestrzenna działalności logistycznej. (terminy realizacji, obszar dystrybucyjny)

 4. określenie celów i zadań logistyki.

 5. określenie sil, środków i sposobów realizacji przedsięwzięć, żądań i prac logistycznych. (opracowanie planu działalności logistycznej w przedsiębiorstwie)

 6. organizowanie działalności logistycznej. (przekazanie zadań, poleceń wykonawcom)

 7. kierowanie realizacją przedsięwzięć logistycznych. (controlling, kontrola i pomoc, elastycznie reagowanie na zmiany)57. Scharakteryzować formę i treść koncepcji logistycznej w przedsiębiorstwie.

• Ogólna strategia i struktura produkcji przedsiębiorstwa

• Zasadnicze cela działań logistycznych w przedsiębiorstwie

• Sposoby realizacji zadań w aspekcie:, co, ile, gdzie, kiedy

• Organizacja dostaw (kontrola jakości, transport)

• Organizacja magazynowania dostaw.58.Przedstawic definicje kosztów logistycznych i ich wpływ na koszty i efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa.

Koszty logistyki to wyrażone w pieniądzu zużyci pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych powodowane — przepływami dóbr materialnych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami, a także utrzymywanie zapasów.59.Omówić wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania kosztów logistycznych.

Czynniki wew. To czynniki zależne od przedsiębiorstwa, samodzielnie przez nie określane i kształtowane.

• Rozmiary działalności przedsiębiorstwa

• Stopień złożoności struktury asortymentowej

• Struktura produkcyjna

• Stopień złożoności fizycznego przepływu materiałów

• Wielkość utrzymywanych zapasów.
Czynniki zewnętrzne to czynniki obiektywne, niezależne od przedsiębiorstwa,

kształtowane przez otoczenie zewnętrzne: • Stopa oprocentowania kredytów jako obcych kapitałów wykorzystywanym w finansowaniu zapasów

 • Stawka podatku od nieruchomości

 • Stawka podatku od środków trwałych

 • Kształtowanie przez rynek ceny za zewnętrzne usługi transportowe, spedycyjne

 • Narzuty na wynagrodzenia z tytułu ubezpieczeń

 • Opłaty ekologiczne

 • Stopień amortyzacji składników rzeczowych majątku trwałego

 • Opłata za usługi telekomunikacyjne

 • Ceny paliw płynnych

 • Poziom płac minimalnych.

60.Przedstawic i uzasadnić zasadnicze składniki kosztów logistyki.

Z praktycznego punktu widzenia koszty dzieli się na:

• Koszty przepływu dóbr ekonomicznych związanych przepływem zewnętrznym i wewnętrznym dóbr, obejmujące opłaty za usługi transportowe, koszty robocizny

• Koszty utrzymywania zapasów, związane z magazynowaniem dóbr, zamrażaniem środków finansowych, obsługą kredytów

• Koszty organizacji i funkcjonowania podsystemu informacyjnego

• Koszty organizacji i funkcjonowania struktur systemu logistyki.

Pobieranie 195.06 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna