Opieka zdrowotna w holandiiPobieranie 21.11 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar21.11 Kb.
OPIEKA ZDROWOTNA W HOLANDII
Z dniem 1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, równocześnie przystępując do wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponieważ każde państwo członkowskie posiada własny system ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzone zostały wspólne przepisy koordynujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawodawstwa państw członkowskich. Zasady te określają przede wszystkim Rozporządzenie WE 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r., Rozporządzenie 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EWG) 631/04 z dnia 31 marca 2004 r.

Przepisy te obowiązują w 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej i 3 państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Dzięki przepisom wspólnotowym z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z tytułu posiadania statusu ubezpieczonego w Polsce „podróżuje z ubezpieczonym” w obrębie całej Wspólnoty i państw EOG.

Dokumentem, na podstawie którego, w trakcie czasowego pobytu w innym państwie członkowskim, można skorzystać z opieki medycznej świadczonej przez lekarza, przychodnie lub szpital państwowej służby zdrowia, jest formularz E 111.

Zasady korzystania z formularza E 111:

Na podstawie formularza E 111 przysługują świadczenia zdrowotne w zakresie koniecznym. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest konieczne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Ponieważ, każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, polski ubezpieczony udający się do Holandii będzie, w zakresie prawa do świadczeń zdrowotnych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w holenderskim systemie ubezpieczenia zdrowotnego.

Od 1 lipca 2004 r. można korzystać z opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE


i EOG, okazując formularz E 111 bezpośrednio w placówce służby zdrowia. Jednakże, w niektórych państwach placówki służby zdrowia mogą zażądać uprzedniego zgłoszenia się do miejscowej instytucji ubezpieczeniowej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z formularzem E 111 oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii formularza, dlatego warto jest mieć kilka jego kopii przy sobie.


Jak uzyskać opiekę lekarską:

Można korzystać ze świadczeń lekarzy (Huisarts), stomatologów (Tandarts), ośrodków zdrowia i szpitali, które działają w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Lokalny oddział funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (zorgverzekeraar) udostępnia listę nazwisk i adresów lekarzy posiadających umowę z danym funduszem.

Wizyta u lekarza powinna się odbywać w godzinach przyjęć. Należy przedstawić lekarzowi formularz E 111. Lekarz musi zachować kopię formularza, dlatego warto jest mieć ją przy sobie.

Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego.

W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. Wówczas, w ciągu 48 godz. należy przekazać formularz E111 (lub jego kopię) administracji szpitala i poprosić o niezwłoczne skontaktowanie się z lokalnym oddziałem funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (AGIS).


Nr pogotowia - 112.

Opłaty za świadczenia zdrowotne:

Opłaty podane poniżej z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Leczenie szpitalne jest bezpłatne, chyba że pacjent zdecyduje się na wyższy standard (pierwszą lub drugą klasę), wówczas będzie musiał ponieść część kosztów pobytu i leczenia.

Bezpłatna opieka stomatologiczna (z wyjątkiem koron, mostków i ortodoncji) dostępna jest tylko dla dzieci. Dorosłym przysługuje nieodpłatnie tylko opieka profilaktyczna, w przypadku innych świadczeń stomatologicznych ponoszą całość lub część kosztów.

Leki na receptę są w pełni refundowane, chyba że istnieje tańszy lek o tym samym działaniu, co lek przepisany na recepcie - wówczas pacjent pokrywa różnicę ich cen.

Za część kosztów transportu sanitarnego na terytorium Holandii należy zapłacić. Koszty transportu powrotnego do Polski są pokrywane w całości przez pacjenta.

UWAGA!

Ponieważ formularz E 111 nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w większości państw, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty:

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz praktykujący w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych. W aptece należy okazać formularz E 111.


Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów:

Zwrotu kosztów można dochodzić jeszcze w trakcie pobytu w Holandii w AGIS Zorgverzekeringen, bądź we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski.

Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty. Na dowodzie zapłaty za leki powinny być wyszczególnione zakupione leki oraz dane lekarza, który je przepisał. W przypadku transportu sanitarnego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o niezbędności transportu.
Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację:

Wszelkie informacje można uzyskać w:

AGIS Zorgverzekeringen

Sectie Buitenland

Postbus 8261

NL-3503 RG Utrecht, The Netherlands

Tel. 0031 302330600, lub w lokalnych oddziałach funduszy ubezpieczeń zdrowotnych (zorgverzekeraar),bądź w instytucji łącznikowej:

College voor zorgverzekeringen

Postbus 320

1110 AH Diemen, The Netherlands

Tel. 0031 20 797 85 55, fax 0031 20 797 85 00


UWAGA!!!
W przypadku konieczności przedłużenia okresu ważności formularza E 111

lub jego zniszczenia bądź zgubienia należy kontaktować się z:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Adres: Piekary 14/15, 61-823 Poznań

Tel: ++48 61 850-60-72

Fax: ++48 850-63-97

Biuro Współpracy Międzynarodowej, Centrala NFZ

Ul. Grójecka 186, 02 390 WarszawaTel +48 22 572 62 68, Fax +48 22 572 63 19

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna