Opinia prawnaPobieranie 14.3 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar14.3 Kb.
Gdynia, dnia 5 marca 2004r.

OPINIA PRAWNA

Sprawa: Czy pośredniczenie w nawiązywaniu stosunku członkostwa w PSKM jest świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.


Polskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych (PSKM) zawarło z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (do 31 marca 2004r. - Gerling Polska S.A.) umowę o grupowym ubezpieczeniu członków stowarzyszenia. Tym samym ubezpieczenie stało się integralną częścią programu Euro<26.

Oferowanie przez Polskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych uczestnictwa w programie europejskiej karty EURO<26 nie jest działalnością gospodarczą tego podmiotu, lecz jedynie realizacją statutowych celów i obowiązków Stowarzyszenia.

Nie ulega więc wątpliwości, że PSKM nie wykonuje w żadnej formie czynności sprzedaży agencyjnej ubezpieczeń na rzecz SIGNAL IDUNA, lecz jest jedynie ubezpieczycielem zbiorowym członków stowarzyszonych w PSKM, którzy nawiązują stosunek członkostwa stowarzyszonego w PSKM poprzez przystąpienie do programu EURO<26 i wykupienie karty EURO<26 wraz z będącym jej integralną częścią ubezpieczeniem.

W tym też kontekście firmy i instytucje wystawiające legitymacje Euro<26 (na podstawie umowy z Polskim Stowarzyszeniem Kart Młodzieżowych) pośredniczą jedynie w nawiązaniu stosunku członkostwa stowarzyszonego w tym Stowarzyszeniu i otrzymują wynagrodzenie od Stowarzyszenia wyłącznie za czynności z tym związane (wypełnienie deklaracji członkowskiej, pobranie składki członkowskiej i przesłanie jej na rachunek Stowarzyszenia).

Nie łączy ich wobec powyższego jakikolwiek związek obligacyjny z SIGNAL IDUNA, a o działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego (sprzedaży agencyjnej ubezpieczeń) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154) moglibyśmy mówić wyłącznie wtedy, gdyby istniał bezpośredni związek obligacyjny pomiędzy tymi podmiotami a Towarzystwem Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA i podmiot taki wykonywał czynności, określone w art. 4 tej ustawy:

Art. 4. Pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje:1) czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej "czynnościami agencyjnymi", polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (działalność agencyjna) albo

2) czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej "czynnościami brokerskimi", polegające na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia również w sprawach o odszkodowanie (działalność brokerska)”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy „Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia”, natomiast według ust. 2 tego przepisu „Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem art. 3”.

Nadto, zgodnie z art. 7 tej ustawy „ Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych”.
W kontekście ww. regulacji ustawowych nie ulega wątpliwości, że podmioty pośredniczące w nawiązywaniu stosunku członkostwa w PSKM nie są agentami ubezpieczeniowymi.
Z tego też powodu należy stwierdzić, że podmioty powyższe w szczególności nie są podmiotami, o których mowa w art. 11 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym „W zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych agent ubezpieczeniowy działający na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej”.

W § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. Nr 211, poz. 2066), wydanego z delegacji zawartej w art. 11 ust. 8 ww. ustawy, ustawodawca doprecyzował, że „Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151), za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, o których mowa w art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym”.

Reasumując należy więc stwierdzić, że powyższe regulacje wyłączają możliwość traktowania czynności pośrednictwa w nawiązywaniu stosunku członkostwa stowarzyszonego w Polskim Stowarzyszeniu Kart Młodzieżowych w Gdańsku (tj. pośrednictwo w przystępowaniu do programu europejskiej karty EURO<26, której elementem jest ubezpieczenie zbiorowe uczestników tego programu - nabywców karty EURO<26, dokonane na podstawie osobnej umowy, zawartej przez PSKM z SIGNAL IDUNA POLSKA) jako działalność agenta ubezpieczeniowego.

(---)


Wiesław Byczkowski
Radca Prawny
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna