Opis działalności statutowej gok za 2009 rokPobieranie 178.47 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar178.47 Kb.
Opis działalności statutowej GOK za 2009 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w Statucie Jednostki Kultury oraz rozpoznane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Realizujemy zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i oświatowej oraz upowszechniania kultury. Głównym celem działalności GOK jest przede wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie kultury, jej promocję oraz zachęcanie społeczeństwa naszej gminy do czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych.Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

- rozbudzanie, rozpowszechnianie i zaspakajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych

społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

- kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze

- prowadzenie działalności edukacyjnej oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką

- kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego

i ludowego

- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego

W zakresie organizacji odpoczynku i rozrywki we własnym środowisku GOK w szczególności zapewnia miejsce spotkań dzieciom, młodzieży i dorosłym, stwarza warunki do wypoczynku i rozwoju w grupach wspólnych zainteresowań i proponuje różnorodne formy działań, uwzględniając potrzeby poszczególnych grup odbiorców.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców naszej gminy polega na ich udziale w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez GOK. Są one organizowane cyklicznie , bądź też okolicznościowo. Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami ale i współtwórcami życia artystycznego, poprzez uczestnictwo w uroczystościach, konkursach, festynach, wystawach, koncertach, wieczorkach tanecznych, a także poprzez prezentacje swoich prac i umiejętności twórczych, jak również poprzez udział w różnorodnych formach zajęć stałych i warsztatowych. Uczestnictwo w kulturze , to zajęcia zbiorowe, zespołowe , bądź indywidualne. W GOK przeważają zajęcia zespołowe. Ich istotą jest dobrowolna nauka i praca w niewielkich grupach, skupiających uczestników w celu wymiany doświadczeń, pogłębiania zbiorowych przeżyć, zachęcania do wspólnego działania z jednoczesnym podejmowaniem problemów kultury życia towarzyskiego, stosunków międzyludzkich, itp.

W doborze form i treści zajęć dla dzieci i młodzieży staramy się zaspakajać potrzebę twórczej aktywności poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań np. plastyką, muzyką, śpiewem, nauką gry na instrumentach, teatrem, tradycjami, obrzędami, co zwiększa szanse na wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swojego miejsca w grupie. Uczestnictwo w zajęciach przyczynia się do zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności i sprawności oraz wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez własną inwencję i zaangażowanie . Ponadto wspiera samodzielność, kształtuje otwartość, aktywność i kreatywność. Poza tym zajęcia pozwalają miło i pożytecznie spędzać czas oraz wdrażają do nawyku organizowania sobie bezpiecznego odpoczynku .

Wymienione zadania GOK w Raczkach realizował w 2009 roku poprzez:

1.Organizowanie lub współorganizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych: koncertów, przedstawień, widowisk teatralnych, wystaw, festynów.

2.Tworzenie warunków do działalności zespołów muzycznych . W strukturze GOK działają amatorskie zespoły muzyczne :

- zespól wokalny Gozdawa – prowadzenie – W. Kulbacka / 6 występów podczas uroczystości organizowanych przez GOK w 2009r./

- zespół wokalno – instrumentalny Raczkowiacy – prowadzenie – S. Marciniak / 6 występów podczas uroczystości organizowanych przez GOK w 2009r./

- zespół muzyki tradycyjnej- Zorniczeńka – prowadzenie – S. Czuper /2 występy podczas uroczystości organizowanych przez GOK w 2009r./

- zespól muzyki folkowej – Otako / 3 koncerty/

- Raczkowska Orkiestra Dęta – prowadzenie – M. Orchowski – reaktywacja orkiestry od października 2009r. /1 występ podczas uroczystości organizowanych przez GOK w 2009r. /

3. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności poprzez organizację kół zainteresowań, zajęć stałych i warsztatowych:

- zajęcia Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej - przygotowanie obrzędowych widowisk

scenicznych i plenerowych oraz oprawa artystyczna okolicznościowych uroczystości w gminie / 14 występów podczas uroczystości organizowanych przez GOK w 2009r./

- zajęcia edukacji regionalnej prowadzone we współpracy ze szkołami z gminy Raczki i szkołami innych gmin, w oparciu o zbiory Raczkowskiego Domu Regionalnego – według potrzeb

- zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze – 2 x 1 godz. tygodniowo dla grupy początkującej i zaawansowanej

- zajęcia umuzykalniające – przygotowanie dzieci i młodzieży do rozumienia i odbioru muzyki poprzez śpiew, taniec, naukę gry na flecie, dzwonkach chromatycznych i innych prostych instrumentach perkusyjnych oraz podstaw teorii muzyki - 2 x 2 godz. tygodniowo dla grupy starszej i młodszej

- zajęcia plastyczno – techniczne – nauka różnych technik plastycznych - 2 x 2 godz. tygodniowo

- zajęcia rytmiczno - taneczne – nauka prostych układów tanecznych - 1 x2 godz. tygodniowo

- zajęcia rekreacyjno – sportowe - ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy zespołowe z elementami tańca, aerobiku – 2 x 2 godz. tygodniowo – dla grupy starszej i młodszej

- zajęcia elektrotechniczne i modelarskie – poznawanie podstaw elektrotechniki i tworzenie prostych układów elektrotechnicznych oraz modeli samolotów i innych pojazdów - 1x2 godz. tygodniowo

- zajęcia multimedialne – projekcje filmów i bajek dla dzieci i młodzieży – według potrzeb

- zajęcia twórczego myślenia – klub dyskusyjny i nauka podstawowych umiejętności społecznych – dla absolwentów i uczniów gimnazjum – 1x 2 godz. tygodniowo

- warsztaty rysunku odręcznego

- warsztaty białego śpiewu

- warsztaty tańca z ogniem

- warsztaty teatralne

- warsztaty rękodzieła artystycznego – wykonywanie stoików, ozdób wiosenno – wielkanocnych i bożonarodzeniowych

- warsztaty kulinarne – Kuchcikowo – nauka wykonywania sałatek, surówek i deserów

- pokaz florystyczny – sztuka układania wiązanek kwiatowych

- kursy języków obcych – j. angielski dla dorosłych i j. hiszpański dla młodzieży

-w godzinach pracy GOK działala pracownia komputerowa, wyposażona w 5 stanowisk

komputerowych z dostępem do Internetu.

4. Przy GOK we wtorki czwartki w godzinach popołudniowych działała Świetlica Profilaktyczna, za której działalność odpowiedzialna jest J. Karaś.

5. Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji odbywała się poprzez organizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji. W 2009r. zorganizowaliśmy m.in. zabawy rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu, kulig do leśniczówki, rajd rowerowy na Święte Miejsce, spacery i przejażdżki rowerowe po okolicy, pikniki rekreacyjne z korzystaniem z kąpielisk podczas wakacji, wyjazd na Festyn Archeologiczny w Szwajcarii Organizowane były także wieczorki taneczne.

6.Do pracy stałej w GOK należą :

- praca administracyjno - biurowa – sporządzanie sprawozdań dokumentujących podstawową

działalność placówki: GUS, plany pracy i ich ewaluacja, regulaminy, protokoły, sprawy formalne związane z administrowaniem budynku GOK

- działalność reklamowo - edytorska – realizowana poprzez opracowania graficzne i druk dyplomów konkursowych, podziękowań, zaproszeń, plakatów

- działalność wystawiennicza – organizacja wystaw w Galerii nad Rospudą oraz prowadzenie ekspozycji stałej w Raczkowskim Domu Regionalnym, a także przygotowywanie dekoracji okolicznościowych i scenografii na uroczystości i imprezy

7. W marcu 2009 r. zawiązało się przy GOK Koło Gospodyń Raczkowskich. Obecnie Koło liczy 15 uczestniczek. Panie spotykają się raz w miesiącu na zebraniu w GOK. Uczestniczą w pokazach, np. zdrowego gotowania, florystycznym oraz w życiu kulturalnym, współorganizując imprezy, spotkania. Od listopada uczestniczą w realizacji projektu „ Wokół tradycji”.

8. Od 01. 10.2009r. do 31 kwietnia 2010 roku GOK we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach uczestniczy w realizacji partnerskiego projektu „ Wokół tradycji”, w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest głównie do seniorów oraz młodzieży gimnazjalnej . Celem projektu jest:

- przygotowanie seniorów do nowych dla nich form aktywności

- stworzenie partnerskich warunków dla powstawania inicjatyw międzypokoleniowych

- wspieranie i propagowanie idei aktywnego życia wśród seniorów i włączeniu ich w działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym

- podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej poprzez kontakty seniorów z młodszymi członkami społeczeństwa

- wzmocnienie integracji międzypokoleniowej

Działania podejmowane w projekcie są realizowane w ramach dwóch kręgów tematycznych: warsztaty kulinarne -„Domowe przysmaki przyprawione odrobiną tradycji” – cykl spotkań praktycznych i teoretycznych, mających na celu wykonywanie potraw kuchni regionalnej, przygotowywanie i podawanie ciast, surówek, sałatek, połączony z degustacją. Uczestnicy warsztatów kulinarnych opracują poradnik kucharski, uwzględniając zbiór przepisów potraw przygotowywanych w czasie warsztatów. Drugi krąg tematyczny projektu, to warsztaty artystyczne - „ W świecie nitek”- cykl spotkań dla miłośników robótek ręcznych oraz osób , które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z formami rękodzieła artystycznego i sztuki zdobniczej (szydełkowanie, wyszywanie, dzianie na drutach, tkanie, papieroplastyka). Podsumowaniem działań projektowych będzie wystawa prac zorganizowana w GOK i Raczkowskim Domu Regionalnym.

Poprzez realizację projektu „ Wokół tradycji” baza GOKu wzbogacona została o aneks kuchenny w postaci: kuchni z płytą ceramiczną z piekarnikiem elektrycznym wielofunkcyjnym oraz sprzętu gospodarstwa domowego w postaci m.in. miksera, kompletu garnków, prodiża, a także szydełek i drutów do dziania.

9. W 2009r. prowadzona była działalność statutowa GOK, a także pomieszczenia GOK udostępniane były mieszkańcom na sesje Rady Gminy, szkolenia rolnicze, narady, zebrania, pokazy.

W zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych GOK współpracował z:

- z Urzędem Gminy w Raczkach

- Starostwem Powiatowym w Suwałkach

- parafią p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

- Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Suwałkach

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Świetlicą Profilaktyczną

- sołectwem w Raczkach i Małych Raczkach

- zespołami wokalnymi i orkiestrą dętą działającymi przy GOK

- Kołem Gospodyń Raczkowskich

- Szkołami Podstawowymi , Gimnazjum w Raczkach , ZS w Dowspudzie

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Raczkach

- Centrum Edukacyjnym Nauczycieli w Suwałkach

- Studio Małych Form Teatralnych w Krakowie

- osobami fizycznymi

Plany działalności na 2010 r.

Misja GOK– W przekonaniu, że każdy mieszkaniec jest równoprawnym członkiem naszej społeczności, dążymy do jej integracji i zrównoważonego rozwoju, czerpiąc inspiracje z tradycji i nowoczesności.

Działalność w 2010 roku , tak jak dotychczas zamierzamy prowadzić głównie w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach. Nie oznacza to jednak, że dostęp do aktywnego uczestnictwa w kulturze osób z innych miejscowości gminy jest ograniczony. Przeciwnie, w porównaniu do lat poprzednich obserwujemy coraz większe zainteresowanie i wzrost uczestnictwa dzieci i młodzieży spoza Raczek w różnych formach zajęć proponowanych przez GOK. Osób spoza Raczek, które chciałyby rozwijać swoje zainteresowania i zdolności jest znacznie więcej, niestety borykają się one z problemem dojazdu na zajęcia. Ufamy, iż świadome przemyślenia i wspólne porozumienie rodziców zainteresowanych dzieci doprowadzą do zorganizowania dojazdów na zajęcia . Nasza placówka otwarta jest dla mieszkańców gminy 6 dni w tygodniu, w godzinach od 10.00. – 21.00. Ponadto wszelkie uroczystości i imprezy odbywają się również w niedziele.

Do czerwca 2010 r. tygodniowa oferta zajęć GOK w Raczkach przedstawia się następująco:PONIEDZIAŁEK:

15.00 – 16.00 – zajęcia koła modelarskiego

15.45 – 17.00 – zajęcia plastyczne

WTOREK:

15.30 – 17.00 – Trening twórczego myślenia

16.00 – 17.00 – zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze – grupa początkująca

17.00 – 18.00 - zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze – grupa zaawansowana

16.30 – 18.00 – zajęcia rekreacyjno – sportowe – grupa młodsza

17.00 – 19.00 – zajęcia w świetlicy profilaktycznejŚRODA:

15.00 – 16.00 – Klub gier planszowych

15.45 – 17.00 – zajęcia plastyczne

17.00 – 20.00 – zajęcia kulinarneCZWARTEK:

16.00 – 18.00 - zajęcia w świetlicy profilaktycznej

16.30 – 18.00 – zajęcia rekreacyjno – sportowe – grupa starsza

18.00 – 19.00 – Koło Młodych Przyjaciół Ziemi RaczkowskiejPIĄTEK:

15.00 – 16.00 – zajęcia koła modelarskiego

16.00 – 17.00 – Klub gier planszowych

17.00 – 21.00 – zajęcia rękodzieła artystycznegoSOBOTA:

14.00 – 15.30 – zajęcia umuzykalniające – gr. młodsza

16.00 – 17.30 – zajęcia umuzykalniające – gr. starsza

16.00 – 18.00 – Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej

18.00 – 20.00 –Klub miłośników filmu

W kalendarzu głównych imprez i uroczystości na 2010 rok zaplanowano następujące działania :

STYCZEŃ

1) NOWOROCZNY KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ

2) „ HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA” - III Spotkanie Zespołów Ludowych Suwalszczyzny śpiewających kolędy i pastorałki - ZS w Dowspudzie -współorganizacja ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach

3) BAW SIĘ RAZEM Z NAMI – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży

4) „NASZ KARNAWAŁ” - VII Spotkanie Zespołów Ludowych

LUTY

5) WSPOMNIEŃ CZAR – Gminny Dzień Seniora

6) MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ” - koncert walentynkowy

MARZEC

7) GMINNY DZIEŃ KOBIET

8) Warsztaty ozdób wielkanocnych

9) Spotkanie Wielkanocne - VI Gminny Konkurs na Palmę , Pisankę oraz wypieki wielkanocne

10) Konkurs recytatorski „Witaj wiosno!”

KWIECIEŃ

11) „ MIKROFON DLA WSZYSTKICH” - II Gminny Konkurs Polskiej Piosenki UlubionejMAJ

12) W zdrowym ciele zdrowy duch -   majówkowy  rajd rowerowy dla dzieci , młodzieży i dorosłych

13) Uroczystość z okazji Konstytucji 3 Maja

14) Majówka z Raczkowiakami – koncert zespołów i kapel ludowychCZERWIEC

15) MAMA , TATA i JA - IV Festyn rodzinny

16) JUBILEUSZOWY KONCERT z okazji 5 – lecia istnienia zespołu Gozdawa

17) VI PALINOCKA w RaczkachLIPIEC

18) ROSPUDA FOLK FESTIWAL

19) JUBILEUSZOWY KONCERT z okazji 20 – lecia istnienia zespołu Zorniczeńka

20) BAW SIĘ RAZEM Z NAMI – zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieżySIERPIEŃ

21) III LATO NAD ROSPUDĄ w RaczkachWRZESIEŃ

22) Powiatowe Święto Plonów w Dowspudzie u Paca – współpraca ze Starostwem Powiatowym w SuwałkachLISTOPAD

23) TOBIE POLSKO - IMPRESJA PATRIOTYCZNA z okazji Święta Niepodległości Polski – koncert i konkurs recytatorsko – wokalnyGRUDZIEŃ

24) Mikołajki w GOK

25) Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych

26) V Wigilia Integracyjna

27) Żywa Szopka Świąteczna

Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa gminy uda nam się spełnić, nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Jednak mając na uwadze stale rosnące ceny usług będziemy nie tylko kontynuować działania z lat poprzednich, ale także wprowadzać nowe formy kulturotwórcze. Będziemy również w miarę posiadanych środków i możliwości starać się realizować sugestie i propozycje płynące bezpośrednio od społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że rok 2010 będzie rokiem równie owocnej pracy kulturalnej, stając się źródłem satysfakcji dla całego społeczeństwa gminy Raczki.WYKAZ IMPREZ I ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W RACZKACH W OKRESIE OD 01.01. – 31.12. 2009 r.

1.Wieczór z kolędą i pastorałką - "Graj , dudka , graj, graj Panu swemu , graj'...

- 11.01.2009r. ( niedziela) – sala kameralna GOK

W programie:

Koncert lokalnych zespołów wokalnych Gozdawa” i Raczkowiacy oraz „Szopka noworoczna” - widowisko sceniczne w wykonaniu młodzieży i dzieci z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej2.KONCERT ZESPOŁÓW LUDOWYCH SUWALSZCZYZNY – „ Hej, kolęda ,kolęda” - 18.01.2009r. ( niedziela) – ZS w Dowspudzie – współorganizacja GOK ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach, Zespołem Szkół w Dowspudzie

Gospodarz imprezy – zespół GozdawaW programie:

Koncert zespołów ludowych z powiatu suwalskiego oraz „ Szopka noworoczna”- widowisko sceniczne w wykonaniu młodzieży i dzieci z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej3. FERIE 2009 W GOK - " Baw się razem z nami” - 26.01. – 07.02.2009 r. - GOK


W ramach wypoczynku zimowego w GOK odbyły się następujące zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży:

- zajęcia plastyczne (różne techniki)
- akademia rysunku odręcznego
- zajęcia teatralne
- zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze)
- zajęcia rytmiczno - taneczne
- zajęcia kółka modelarskiego

Oprócz zajęć stałych w okresie ferii w GOK przeprowadzono szereg zajęć dodatkowych:

- zajęcia rekreacyjne w plenerze ( wyjazd do leśniczówki w Kuriankach)
- zajęcia muzyczne (Fruity Loops Tutorial-electro/hip-hop/breakbeat)
- zajęcia sportowe (football freestyle)
- zajęcia wokalne (nauka białego śpiewu)
- seanse filmowe
- popołudnia z filmem animowanym
- spektakle teatralne – Studio ART – RE Kraków (Pinokio, Królowa Śniegu)
- warsztaty plastyczne
- warsztaty kulinarne
- bal przebierańców
- konkurs karaoke
- wieczorek taneczny

- zabawy świetlicowe

- gry planszowe

- korzystanie z pracowni komputerowej

4. GMINNY DZIEŃ SENIORA – „Wspomnień czar” - 8.02.2009r. ( niedziela) – sala OSP Raczki

W programie :

Spotkanie przy słodkim poczęstunku seniorów i seniorek z gminy Raczki. W bloku artystyczno – rozrywkowym odbyły się konkursy oraz występy młodzieży i dzieci z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, dzieci ze Świetlicy Profilaktycznej, zespołów wokalnych Gozdawa i Raczkowiacy oraz młodzieżowego zespołu DE FACTO

 

5. WIECZÓR WALENTYNKOWY - 14.02.2009r. (sobota)- sala kameralna GOK

W programie:

Poezja miłosna w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, występ zespołu wokalno – instrumentalnego DE FACTO oraz zespołu gitarowego działającego w kole muzycznym GOK, wróżby , quizy, dyskoteka

6. KONKURS PLASTYCZNY na „Kartkę Walentynkową - 14.02.2009r. (sobota) sala kameralna GOK

Do konkursu przystąpiło 56 uczestników. Przyznano po 1 nagrodzie w następujących kategoriach:

- kat. 7 - 10 lat - Dominika Ł.
- kat. 11 - 13 lat - Grzegorz R.

- kat. 14 - 16 lat – Barbara R.


7. BABSKI WIECZÓR – uroczystość z okazji Dnia Kobiet - 07.03.2009r. ( sobota) – sala kameralna GOK

W programie:

Kabaret i pokaz mody w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, pogadanki na temat pielęgnacji twarzy oraz profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, pokaz makijażu korekcyjnego. Ponadto zorganizowano quizy z niespodziankami, karaoke i słodki poczęstunek. Podczas imprezy podjęto decyzję o utworzeniu Gminnego Koła Gospodyń Raczkowskich przy GOK w Raczkach


8. WARSZTATY WIELKANOCNE - Wielkanocne pisanki i stroiki  w GOK – 14 i 21 .03. 23 i 25 03. 2009r . ( sala kameralna GOK)


Uczestnicy warsztatów   pod okiem instruktorów wykonywali ozdoby i stroiki świąteczne oraz pisanki różnymi technikami. Wykonane prace można było obejrzeć podczas Spotkania Wielkanocnego w GOK.

9. SPOTKANIE WIELKANOCNE W GOK -  5. 04. 2009r. ( niedziela) - sala kameralna GOK 

W programie:

Konkurs recytatorski „ Witaj Wiosno!”, tradycyjny obrzęd wielkanocny „ Dyngusiarze przyszli” w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, rozstrzygnięcie konkursów na Palmę , Pisankę i Wypieki Wielkanocne, degustacja wypieków.W Konkursie na Palmę Wielkanocną  wzięło udział  10   uczestników, w tym 7  uczniów  szkół podstawowych, i 3 uczniów  gimnazjum  . Prace  oceniane były  w następujących kategoriach wiekowych :

kategoria I – uczniowie klas I - III szkoły podstawowej

kategoria II – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej

kategoria III – uczniowie gimnazjumWśród wykonawców  poszczególnych kategorii wiekowych  wyłoniono następujące    miejsca:

kategoria I – uczniowie klas I - III szkoły podstawowej :

I miejsce – Tomasz G. – SP Kurianki

II miejsce – Mariola M. – SP Kurianki

kategoria II – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej :

I miejsce – Grzegorz R.– SP Raczki

II miejsce – Małgorzata M. – SP Kurianki

kategoria III – uczniowie gimnazjum :

I miejsce – Tomasz B.

II miejsce – Barbara R.

III miejsce Milena B.W Konkursie na Pisankę Wielkanocną  wzięło udział 41  uczestników, w tym 33  uczniów  szkół podstawowych, 6 uczniów  gimnazjum  oraz 2 osoby dorosłe  . Komisja konkursowa przy ocenie prac  wzięła pod uwagę walory artystyczne i estetyczne.  Prace oceniane były w następujących kategoriach wiekowych :

kategoria I – uczniowie klas I - III szkoły podstawowej

kategoria II – uczniowie klas I V - VI szkoły podstawowej

kategoria III – uczniowie gimnazjum

kategoria IV – wykonawcy dorośli

Wśród wykonawców  poszczególnych kategorii wiekowych  miejsce nagrodzone przyznano  w następujący    sposób:

kategoria I – uczniowie klas I - III szkoły podstawowej :

I miejsce – Karolina J. – SP Raczki

II miejsce – Urszula M. – SP Kurianki

II miejsce – Patryk R.– SP Wronowo

III miejsce – Natalia N.– SP Raczki

kategoria II – uczniowie klas I V - VI szkoły podstawowej :

I miejsce – Emilia K. – SP Kurianki

II miejsce -  Gabrysia Ś. – SP Raczki

II miejsce -  Maria S. – SP Kurianki

III miejsce -  Milena W.– SP Raczki

III miejsce – Klaudia T.SP Raczkikategoria III – uczniowie gimnazjum :

I miejsce – Ewa M.

II miejsce – Ignacy B.

III miejsce -  Roksana K.kategoria IV – wykonawcy dorośli :

I miejsce – Anna N. – Raczki

I miejsce – Stanisław Sz. - Raczki

W Konkursie na Wypieki Wielkanocne   wzięło udział 11 uczestników, w tym również kobiety z Koła Gospodyń Raczkowskich .

Komisja wyłoniona spośród uczestników Spotkania Wielkanocnego  przyznała następującym osobom nagrody:

I miejsce –  Barbara B.

II miejsce – Halina I. i Helena W.

III miejsce – Elżbieta i Filip K.

Pozostałym wykonawcom przyznano nagrody pocieszenia.W Konkursie Recytatorskim „ Witaj Wiosno”   wzięło  udział 23 uczestników, w tym 18  uczniów  szkół podstawowych i 5 uczniów  gimnazjum w Raczkach. 1 osoba wystąpiła poza konkursem.

Komisja przyznała nagrody  następującym osobom w poszczególnych kategoriach wiekowych:wykonawcy klas I – III:

I miejsce- Dominika Ł. -  SP Raczki

II miejsce – Anna B. -  SP Raczki

III miejsce- Bartosz O.-  SP Wronowowykonawcy klas IV – VI:

I miejsce – Monika B. – SP Raczki

II miejsce – Klaudia T. – SP Raczki

III miejsce – Monika J. – SP Raczki

wykonawcy gimnazjum:

I miejsce –  Barbara R.

II miejsce -  Dominika O.

III miejsce – Michał Dz.10. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH -   majówkowy  rajd rowerowy dla dzieci , młodzieży i dorosłych - 2 maja 2009r. ( sobota) - Raczki – Święte Miejsce – Raczki

Celem rajdu była promocja aktywnego rodzinnego wypoczynku na świeżym powietrzu, podnoszenie sprawności fizycznej, integracja osób uczestniczących. W rajdzie wzięło udział 65 uczestników. Oprócz podziwiania uroków  przyrody i  aktywnego odpoczynku uczestnicy zwiedzili ruiny pałacu Paca w Dowspudzie. W lochach pałacu uczestniczyli w „ widowisku światła i dźwięku”, które w atrakcyjny sposób przybliżyło historię tego miejsca. Potem odpoczęli na gościnnym placu zabaw u państwa Kubraków. Następny, zasłużony odpoczynek był już na  Świętym Miejscu , w atmosferze ciszy i tajemnicy, bijącej od kapliczki i drewnianych świątków. Z nowymi siłami uczestnicy wrócili do Dowspudy, gdzie rozpalono ognisko i upieczono kiełbaski.11.OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA - 03.05.2009r. ( niedziela) – scena letnia GOK


W programie:

Msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach i uroczystości na scenie letniej GOK: przemówienie Wójta Gminy Raczki - Romana Fiedorowicza oraz część artystyczna: koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów Gozdawa i Raczkowiacy, widowisko historyczne w wyk. Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej

Imprezie towarzyszyło stoisko domowych wypieków Koła Gospodyń Raczkowskich

12. I GMINNY KONKURS POLSKIEJ PIOSENKI ULUBIONEJ -„ Mikrofon dla wszystkich” - 16 05. 2009r. ( sobota) – sala kameralna GOK

Do  występów  artystycznych  przystąpiło   17   wykonawców . Jury konkursu   podkreśliło wysoki poziom muzycznego przygotowania uczestników.  Każdy z nich kreował swoją odmienną, interesującą osobowość sceniczną, zachęcając tym samym publiczność do wspólnej zabawy z muzyką. Jury przydzieliło nagrody w następujący sposób:

I nagroda w kategorii wykonawców  kl. 0 – III przypadła Aleksandrze B. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała  Dominika Ł.

I nagrodę  w kategorii wykonawców  kl. IV – VI jury przyznało Anicie S, a dwie równorzędne II nagrody w tej kategorii otrzymały Ania I. oraz Faustyna B. , wyróżnienie  przyznano Marii S. Nagroda Publiczności przypadła Oli T.13. JUBILEUSZOWY KONCERT „ Mijają lata –zostają piosenki" – z okazji   5 – lecia istnienia zespołu „Raczkowiacy – 10. 05. 2009 r. ( niedziela) – scena letnia GOK

Gospodarz imprezy – zespół RaczkowiacyW programie występy zespołów:

Pojezierze z Ełku”, „Jaćwież” z Jeleniewa,  „ Jezioranki” z Wiżajn, „Bakałarz” z Bakałarzewa, „Zorniczeńka” z Wysokiego, kapela rodzinna Siłkowskich . Po koncercie zaproszeni goście uczestniczyli w majówkowym poczęstunku w lesie.

14. Debiutancki koncert zespołu "Otako" (folk, ethno-jazz, ) - 26.05.2009 ( wtorek) - sala kameralna GOK

15. „ Kocham moją mamę” – uroczystość z okazji Dnia Matki – 27.05.2009r. ( środa) – sala OSP Raczki

W programie:

Młodzież i dzieci ze Świetlicy Profilaktycznej i Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej dedykowały swoim mamom wiersze, piosenki, utwory muzyczne, scenki kabaretowe i układy taneczne. Imprezie towarzyszył słodki poczęstunek.16. Spektakl teatralny z okazji Dnia Dziecka pt. „ Żabi król” – 01. 06. 2009 r.

( poniedziałek) – sala kameralna GOK

Spektakl zaprezentowali artyści ze Studia Małych Form Teatralnych ART - RE Kraków . Była to nowatorska adaptacja baśni braci Grimm. W baśniową treść zostały wplecione zasady ruchu drogowego. Dzieci poznawały podstawowe znaki drogowe i uczyły się bezpiecznego zachowania na drodze. I jak to zwykle w baśniach bywa, wszystko skończyło się pomyślnie, a dzięki sponsorowi, firmie - „Gastronomia Gołąbek”, dzieci obdarowano słodką niespodzianką. 17. Festyn Rodzinny – „ Mama, Tata i Ja” – 14.06.2009r. ( niedziela) – budynek GOK

W programie:

Z powodu złych warunków pogodowych przeniesiono imprezę z pleneru do pomieszczeń GOK oraz zrezygnowano z niektórych atrakcji , których realizacja możliwa była tylko w warunkach plenerowych. Blok artystyczny składał się z bogatego programu w wykonaniu dzieci i młodzieży. Między innymi wśród wykonawców gościliśmy laureatów

I Gminnego Konkursu na Polską Piosenkę Ulubioną. Swój popis dały dwie grupy taneczne, działające przy GOK. Najmłodsi członkowie Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej przedstawili dramę teatralną „ O tym, co jest najpiękniejsze na świecie” oraz nowoczesne ujęcie sceniczne bajki „ Czerwony kapturek”. W wykonaniu uczniów SP w Raczkach, działających w szkolnym kole teatralnym pod kierunkiem pań: Niny Jasińskiej i Haliny Kopko, mogliśmy obejrzeć widowiska sceniczne: „Kochaj świat, kochaj życie, carpe diem!" oraz „ Koty”. Na zakończenie nie zabrakło muzyki w wykonaniu zespołu wokalno – instrumentalnego ( skład: Zuzanna i Michalina Sidor, Wiesław Tkaczuk i Dariusz Jaśko). Na naszej scenie po raz pierwszy zaistniał DJ Spectro . Program artystyczny uatrakcyjniły quizy i konkursy familijne z atrakcyjnymi nagrodami. Ponadto pani Bożena Kuźmicka – plastyczka z zaprzyjaźnionego Gimnazjum w Raczkach upiększała wszystkie chętne dzieci makijażem artystycznym . Funkcjonariusze Komendy Policji w Suwałkach przeprowadzili konkursy znajomości przepisów drogowych dla dzieci i przedstawili pokaz sprzętu policyjnego, a sympatyczny wilk – maskotka policyjna chętnie pozował do zdjęć z odważnymi dzieciakami. Imprezie towarzyszyło stoisko Szkolnego Koła Wolontariackiego

„ Iskra Prometeusza” – pod opieką Pani Iwony Kłoczko, które przygotowało maskotkową loterię fantową oraz sprzedawało ciasto . Uzyskane fundusze przekazano chorym dzieciom z naszej gminy. Na Festynie nie zabrakło również stoiska z wypiekami kobiet z Koła Gospodyń Raczkowskich. Impreza odbyła się przy współpracy z Komendą Policji w Suwałkach, Gimnazjum w Raczkach , Szkołą Podstawową w Raczkach , Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, którym organizatorzy Festynu Rodzinnego serdecznie dziękują za wszelką pomoc.18. V Palinocka w Raczkach – 20.06.2009r ( sobota ) – plaża nad Rospudą

W programie:

- widowisko plenerowe z  obrzędami świętojańskimi oraz tańce z ogniami w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej ,

- warsztaty białego śpiewu

- konkurs na najładniejszy Wianek Świętojański,Koncerty zespołów:

- Gadająca Tykwa (Afro-beat, muzyka świata),

- Otako (folk-jazz, suwalska muzyka terenowa) ,

- Disparates (folk-rock, alternatywa) ,

19. Zajęcia wakacyjne w GOK:

W ramach wypoczynku letniego w GOK odbyły się następujące zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży:

- zajęcia plastyczne (różne techniki)
- zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze)
- zajęcia kółka modelarskiego

- zajęcia w pracowni komputerowej

Oprócz zajęć stałych w okresie wakacji w GOK przeprowadzono szereg zajęć dodatkowych:

- Spotkanie z instrumentem i muzyką dla dzieci i młodzieży w wykonaniu E. Chomicz Wysockiej i uczniów z Muzycznej Szkoły w Augustowie. W programie zaprezentowano utwory muzyki klasycznej i współczesnej w interpretacji   na gitarę, klarnet, fagot, pianino, instrumenty perkusyjne;

- Letnie Spotkanie z poezją . Gościem spotkania był suwalski pisarz i poeta Piotr Waldemar Wiśniewski;- Wyjazd na Festyn archeologiczny do Szwajcarii k. Suwałk ;
- „Warto wiedzieć skąd my…” -warsztaty etnograficzne w Raczkowskim Domu Regionalnym ;
- Podróże małe i duże - wycieczki rowerowe i piesze po okolicy z podchodami i piknikiem rekreacyjnym

- Nauka tańca z ogniem

- Letnie plenery plastyczne

- Turnieje gier planszowych

- Wielkie budowanie z klocków lego

- Gry i zabawy tematyczno - zespołowe

- Zajęcia muzyczno - ruchowe

– „Kto wie więcej?” - konkursy, quizy, zgadywanki

- Letnie wieczorki taneczne

- Kuchcikowo - przyrządzanie prostych posiłków ( sałatki, surówki, kanapki, desery, ciasta)

- Letni Kurs Języka Hiszpańskiego


20. Projekt „Wyspa Chodorki”- plenerowy koncert muzyki w wykonaniu zespołu Otako

21.  Lato nad Rospudą -  22 .08. 2009r. ( sobota) plaża nad Rospudą

 W programie m.in.:

 - występy regionalnych zespołów folklorystycznych - program animacyjny dla dzieci, a w nim:

Zabawolandia – Wyspa Piratów, Fakir, konkursy

- zabawa podczas koncertów  zespołu: Fantastic Boys oraz gwiazdy wieczoru MAXX DANCE  22. "Z wizytą u Paca - Powiatowe Święto Plonów" - 6. 09. 2009r. ( niedziela) – ruiny pałacu Paca w Dowspudzie  

- organizator Starostwo Powiatowe w SuwałkachW programie:

- msza św. dziękczynna w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Raczkach

- konkurs wieńców i wiązanek dożynkowych - w kategorii wieńców dożynkowych tradycyjnych  I nagrodę przyznano zespołowi „Zorniczeńka” ze wsi Wysokie, gm. Raczki;
- prezentacja obrzędów

- degustacja potraw regionalnych

- koncerty zespołów : Vieśnova z Suwałk, Orkiestra Świętego Mikołaja z Lublina oraz zespołu śpiewaczego z Kowna „Canta Covnensis”.

- widowisko światło i dźwięk pt. "Ostatnie echa generała Paca w Dowspudzie" na najniższym poziomie piwnic pałacu Paca. Widowisko przybliżające historyczne losy Ludwika Michała Paca, ostatniego właściciela dowspudzkiej rezydencji, w tym jego udział w powstaniu listopadowym oraz tajemniczą ucieczkę z Dowspudy przed aresztowaniem przez carskich żołnierzy - prowadzenie - Anna Dorota Halicka23. Wieczornica upamiętniająca 70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

30. 08.2009r. ( niedziela) – sala kameralna GOK

W programie:

- przemarsz zebranych na plac pod Pomnik Poległych i Pomordowanych podczas II wojny światowej oraz ofiar Katynia, Starobielska i Ostaszkowa, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości wzięli udział goście honorowi: pan Bronisław Lipiński – uczestnik obrony Warszawy oraz kombatant – pan Tadeusz Czuper, a także władze gminne i mieszkańcy Raczek.

- montaż poetycki uatrakcyjniony prezentacją multimedialną zawierającą dokumentalne treści historyczne, zaprezentowany przez młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej

- koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów Gozdawa i Raczkowiacy.24. Otwarcie wystawy malarskiej „ cztery pory roku” autorstwa Jana Paciorko - 13. 09. 2009r. ( niedziela) – Galeria nad Rospudą w GOK

- atrakcja wystawy – koncert pieśni operowych w wykonaniu absolwentek Szkoły Muzycznej II Stopnia w Suwałkach – Róży Gołowczyc i  Magdaleny Urbanowicz, którym na pianinie akompaniowała Katarzyna Brzozowska.  

Wystawa Jana Paciorki udostępniona była do zwiedzania od. 13.09. 2009r. do 4 grudnia 2009r.

 25. Pokaz sztuki florystycznej (układanie kompozycji kwiatowych – 18. 09. 2009 r. (piątek) – sala kameralna GOK

Pokaz prowadziła Krystyna Żeleńska Mirska - artystka plastyk, która zajmuje się tworzeniem  tkaniny unikatowej, zwanej też tkactwem artystycznym lub rzeźba miękką. Z zawodu jest pedagogiem. Pochodzi z Augustowa, na stałe mieszka w Gdyni. Na swoim koncie ma wiele wystaw, również międzynarodowych, a jej prace trafiły do odbiorców na całym świecie. Pani Krystyna przez 15 lat prowadziła w Gdyni ośrodek tkactwa artystycznego – „Klub Penelopy” dla żon marynarzy i innych osób ze środowiska morskiego. Przez kilka lat cyklicznie występowała w telewizyjnym programie kulturalnym „ Erata”. Podczas naszego pokazu artystka zaaranżowała przeróżne kompozycje, od   stojącej na podłodze, poprzez jesienne kompozycje do pokoju,  na stół kuchenny oraz  kompozycję   morską i wiązankę wiszącą. Cały pokaz okraszony był recytacją pięknych wierszy o kwatach, autorstwa siostry Pani Krystyny. Pokazowi towarzyszyła mini – wystawa fotografii Marcina Sznajdera.26. Pokaz zdrowego gotowania z najmniejszą kuchnią świata – THERMOMIX – 16.10. 2009r. ( piątek) – sala kameralna GOK

27. „ Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”- Wieczór Zaduszkowy z Poezją i Muzyką, 25.10. 2009 r. ( niedziela) – sala kameralna GOK

W programie:

- koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Kwartetu Rodziny Gołowczyc z Suwałk prowadzonego pod kierunkiem p. Pawła Wawrzyniaka

- montaż poetycki zaprezentowany przez dziewczęta z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej

- występ zespołu wokalno - gitarowego, działającego przy GOK pod kierunkiem B. Bartoszewicz.28. „ Tobie Ojczyzno” – Impresja Patriotyczna z okazji Święta Niepodległości Polski 8. 11. 2009r. ( niedziela) - Impresja Patriotyczna „Tobie Ojczyzno”,

W programie:

- msza dziękczynna za ojczyznę w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach

- Gminny Konkurs Recytatorsko – Wokalny

- Wieczornica. patriotyczna

Po wcześniejszych eliminacjach szkolnych do Gminnego Konkursu przystąpiły 22 osoby ze Szkół Podstawowych w Jaśkach, Kuriankach, Raczkach oraz Gimnazjum w Raczkach. Jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, przyznało nagrody w następujący sposób:

Za wykonanie wiersza patriotycznego w kategorii klas IV – VI szkól podstawowych nagrody otrzymały:

1. Joanna K. – „ Moja ojczyzna”
2. Dominika Ł. – „ Myśląc – ojczyzna”
3. Dominika Cz. – „ Gawęda o miłości do ziemi”

Za wykonanie pieśni patriotycznej w kategorii klas IV – VI szkól podstawowych nagrody otrzymały:


1. Aleksandra T.– „ Pieśń o nieznanym żołnierzu”


2. Magdalena B. – „ Rozkwitały pąki”
3. Agnieszka B. – „ Biały krzyż”

Wyróżnienie otrzymał Jan N. za wykonanie pieśni „ Rota”

Uczniowie gimnazjum za recytację wiersza byli nagrodzeni w następujący sposób:

1. Monika B.– „ Rok 1918”


2. Emilia Dz. – „ Co kochać”
3. Martyna K.– „ Pieśń o domu”

Nagrody za wykonanie pieśni patriotycznej wyśpiewały następujące osoby:


1. Agnieszka B. – „ Matczyne ręce”


2. Anna I. – „ Mury”
3. Maria S. – „ Piechota”

Przyznano także 2 Nagrody Publiczności. Za recytację wiersza nagroda przypadła Dominice Cz., a za wykonanie pieśni Ani I.Program Wieczornicy patriotycznej:

- wiązanka melodii patriotycznych w wykonaniu Raczkowskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem p. Mieczysława Orchowskiego,

- historyczne widowisko sceniczne przedstawione przez dzieci i młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej . Widowisko było uatrakcyjnione pieśniami w wykonaniu uczestników zajęć umuzykalniających prowadzonych w GOK przez Panią Ewę Chomicz – Wysocką,

- wiązanka pieśni w wykonaniu zespołu Gozdawa

- koncert muzyki klasycznej, m.in. utwory F. Chopina i S. Moniuszki w wykonaniu Trio Appassionato z Augustowa w składzie: Danuta Long – fortepian, Ewa Chomicz – Wysocka – fagot, fortepian, Krzysztof Drzemicki – klarnet.

29. Warsztaty Bożonarodzeniowe 28. 11. - 5.12. - 12. 12. 2009r.

Podczas warsztatów zainteresowani mieli możliwość nauki  i wykonywania różnymi technikami stroików i ozdób świątecznych .

30. Warsztaty teatralne w GOK 27 – 28 .11.2009r. – sala kameralna

W dniach 27 – 28 listopada 2009 r. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zorganizował warsztaty teatralne , które poprowadził  pan Marek Cichucki – aktor filmowy i teatralny. Zajęcia miały charakter  otwarty dla wszystkich, jednak najliczniej skorzystali z nich członkowie Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. Podczas warsztatów młodzież  poznała treningi i rozgrzewki aktorskie,  podstawy dykcji,  emisji głosu, pantomimy,  ćwiczenia w ekspresji  wyrażania  uczuć oraz  ćwiczenia rozwijające wyobraźnię.31. Mikołajki w GOK - 05.12.2009r. ( sobota) sala kameralna GOK

- spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu grupy ze Studia Małych Form Teatralnych Art-Re z Krakowa pt. "Stoliczku nakryj się" , opracowanej na podstawie baśni braci Grimm

- wizyta Św. Mikołaja ze słodkimi niespodziankami

-32. Wernisaż wystawy fotografii Gmina Raczki w obiektywie” - 13 grudnia 2009 r. ( niedziela) – Galeria nad Rospudą w GOK

- Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Gmina Raczki w Obiektywie" . Spośród prac jakie zostały zakwalifikowane do finału, komisja oceniająca wyłoniła jednego zwycięzcę oraz przyznała 2 wyróżnienia.

- w kategorii dorośli 18+ zwycięzcą został Adam K. za tryptyk pt. "Raczkowiacy z przymrużeniem oka"

- w kategorii dorośli 18+ wyróżniono zdjęcie „Most” (z cyklu "Raczki z lotu ptaka") autorstwa Łukasza P.

- w kategorii dzieci i młodzież 10-18 lat wyróżnienie przyznano Klaudii T. za cykl zdjęć  "Raczki  nocą"- atrakcją otwarcia wystawy był monodram teatralny "Kocham moich uczniów", w wykonaniu aktora Teatru Łódzkiego Marka Cichuckiego oraz kiermasz stroików bożonarodzeniowych wykonanych przez uczestników warsztatów w GOK.

33. VI Wigilia Integracyjna - 18.12.2009 r. (piątek) – sala OSP- współpraca ze Świetlicą Profilaktyczną

W programie:

- Jasełka w wykonaniu dzieci ze świetlicy profilaktycznej pod kierunkiem p. Janiny Karaś

- montaż z poezją i obrzędami bożonarodzeniowymi – Koło Młodych Przyjaciół Ziemi

Raczkowskiej

- wspólne śpiewanie kolęd

- dzielenie się opłatkiem, wigilijny poczęstunek.34. Przystąpienie do realizacji partnerskiego projektu „ Wokół tradycji”

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, przystąpił do partnerskiego projektu „ Wokół tradycji” , realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. /więcej informacji w opisie działań statutowych/

Raczki 5.02.2010r.INFORMACJE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH I RZECZOWYCH

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RACZKACH ZA ROK 2009

Lp.

Treść /klasyfikacja/

§

Koszty

/wykonanie/

Opis realizacji środków, wyszczególnienie

1.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

55 081,06

Wynagrodzenie dyrektora GOK ( ¾ etatu), pracownika administracyjno – technicznego (1/2 etatu) oraz osoby sprzątającej (1 etat)

2.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

9 013,69

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników GOK (z umów o pracę i umów – zleceń)

3.

Składki na Fundusz

Pracy


4120

1 349,51

Składki na Fundusz Pracy pracowników GOK ( z umów o pracę i umów – zleceń)

4.

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

34 700,93

Wynagrodzenia z umów – zleceń : instruktor zajęć teatralnych, instruktor zajęć plastycznych, instruktor gry na gitarze, instruktor zajęć tanecznych, instruktor zajęć umuzykalniających, instruktor zajęć rytmiczno – tanecznych, instruktor warsztatów „ białego śpiewu”, instruktor warsztatów tańca z ogniem, instruktor warsztatów rękodzieła artystycznego, opłata koncertów muzycznych: dla dzieci podczas zajęć wakacyjnych, na otwarcie wystawy malarskiej oraz podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości, konserwacja pieca olejowego

5.

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

36 431,74

- Zakup obuwia profilaktycznego i herbaty dla pracowników 209,86

- Zakup tonerów do drukarki, artykułów papierniczych i biurowych, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych oraz

zestawów do zajęć elektrotechnicznych i

modelarskich 2373,85

- Zakup materiałów, przyborów, narzędzi do warsztatów rękodzieła artystycznego

726,77

- Zakup środków czystości, artykułów

chemicznych 1208,63

- Zakup leków do apteczki I pomocy57,20

- Zakup znaków ostrzegawczych i instrukcji BHP 1119,53

- Zakup materiałów elektrycznych, remontowo – budowlanych 564,42

- Zakup wentylatora, stojaka do rowerów, wieszaków stojących, wycieraczek, drabiny, namiotu ogrodowego, donic do kwiatów 2645,89

- Zakup zestawów instrumentów

perkusyjnych oraz cymbałków 1108,00

- Zakup radioodtwarzacza, lampy

dyskotekowej, laptopa, szafki do biura3258,26

- Zakup elementów do zestawu perkusyjnego 1931,00

- Opłata pokazu florystycznego

512,00

- Zakup tkaniny na stroje dla zespołu

Gozdawa 254,00

- Zakup artykułów do organizacji wystaw, konkursów oraz nagród za udział w konkursach /konkurs recytatorski „Witaj wiosno”, konkurs wokalny „ Mikrofon dla wszystkich”, konkursy wielkanocne na palmę, pisankę, ciasto tradycyjne, konkurs fotograficzny , konkurs recytatorsko - wokalny „Tobie Ojczyzno”2029,78

- Częściowe koszty związane z organizacją następujących imprez :Wieczór z kolędą i pastorałką, Koncert Kolęd zespołów ludowych Suwalszczyzny ,Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Spotkanie wielkanocne, Dzień Matki , Jubileusz zespołu „Raczkowiacy”; Palinocka ( artykuły spożywcze na poczęstunki, gastronomia, wiązanki kwiatów, zakup artykułów na zajęcia feryjne i wakacyjne , zakup oleju napędowego do agregatora, zakup pochodni i oleju do pochodni, nagrody za udział w konkursach , nagrody za udział w Szopce ) 5192,55

- Zakup oleju opałowego 13 240,00


6.

Zakup energii

4260

5 066,67

Opłaty za energię elektryczną w GOK

7.

Zakup usług pozostałych

4300

24 608,58

- Prowizje bankowe i monitoring systemu alarmowego 1513,50

- Usługi telekomunikacyjne, pocztowe1181,78

- Ekwiwalenty, szkolenie BHP, badania

profilaktyczne 526,70

- Konserwacja urządzeń grzewczych,

usługi kominiarskie 555,10

- Zaliczka na renowację pianina 1000,00

- Pozostałe koszty związane z organizacją imprez: Koncert kolęd zespołów ludowych Suwalszczyzny, Dzień Seniora, Festyn Rodzinny, Palinocka, Lato nad Rospudą, Wieczornicy z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Wieczoru Zaduszkowego, Impresji Patriotycznej ,Wigilii Integracyjnej

(wydruk plakatów , zaproszeń, dyplomów, dekoracje, wystrój scen, elementy strojów do widowisk, nagrody za udział w konkursach, opłata firmy ochroniarskiej, wynajem TOI – TOI, opłata wykonawców koncertów, widowisk teatralnych, oświetlenia, nagłośnienia, opłata za transport i montaż sceny, gastronomia) 19831,508.

Zakup usług internetowych

4350

1 020,00

Opata za stałe łącze internetowe w GOK

9.

Podróże służbowe

4410

441,27

Delegacje / wyjazdy służbowe, szkolenia, zwrot kosztów przejazdu/

10.

Opłaty i składki

4430

852,00

Polisa ubezpieczeniowa GOK

11.

Odpisy na ZFS

4440

2 584,00

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Razem
171 149,45
Zał. nr 1 – szczegółowe informacje na temat imprez okolicznościowych zorganizowanych w 2009 roku oraz opis działalności statutowej GOK
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna