Opis kursu Kod kursu: etp2025 Nazwa kursu: Mikrokontrolery 2



Pobieranie 45.47 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar45.47 Kb.
Opis kursu

 1. Kod kursu: ETP2025

 2. Nazwa kursu: Mikrokontrolery 2

 3. Język wykładowy: polski



Forma kursu


Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Tygodniowa liczba godzin ZZU

0

0

2

0

0

Semestralna liczba godzin ZZU

0

0

30

0

0

Forma zaliczenia







Na ocenę







Punkty ECTS







3







Liczba godzin CNPS







90









 1. Poziom kursu: podstawowy

 2. Wymagania wstępne: Informatyka 1, Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1 (wykład i ćwiczenia), Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 (laboratorium), Języki programowania (wykład i laboratorium), Mikrokontrolery 1 (wykład i laboratorium)




 1. Imię, nazwisko tytuł/stopień prowadzącego: Grzegorz Smołalski, dr inż.

 2. Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego:

 3. Rok: stacjonarne studia I stopnia Semestr: 5

 4. Typ kursu: obowiązkowy

 5. Cele zajęć (efekty kształcenia):

 1. Zapoznanie Słuchaczy z zasobami przykładowego mikrokontrolera oraz z możliwościami ich wykorzystania

 2. Zapoznanie z wybranymi technikami programowania mikrokontrolerów w języku asemblera oraz w języku C

 3. Zapoznanie z przykładowym środowiskiem przygotowywania i uruchamiania programów

 1. Forma nauczania: tradycyjna

 2. Krótki opis zawartości całego kursu:

Kurs jest kontynuacją i rozwinięciem zagadnień podejmowanych w ramach kursu Mikroprocesory 1. Celem jest zaprezentowanie zasobów typowego mikrokontrolera (na przykładzie układu AT90 USB 1287 z serii AVR) oraz możliwości jego programowania i stosowania. Laboratorium ma na celu praktyczną naukę pisania i uruchamiania programów, nie tylko w języku asemblera, ale także w języku C. Wymaga to zapoznania Słuchaczy ze środowiskiem uruchomieniowym zawierającym m. in. edytor, asembler, kompilator języka wysokiego poziomu (np. C) oraz debuger.


 1. Wykład: --

 2. Ćwiczenia – zawartość tematyczna: -

 3. Laboratorium – zawartość tematyczna:

Zajęcia obejmują praktyczną naukę pisania i uruchamiania programów w języku asemblera oraz C. Będzie to polegało m. in. na:

 1. Dekompozycja zadań złożonych – wydzielanie podprogramów

 2. Poznaniu podstawowych trybów pracy układów czasowo-licznikowych oraz na praktycznym ich wykorzystaniu

 3. Zapoznaniu się z systemem przerwań mikrokontrolera i na praktycznym ich wykorzystaniu

 4. Zapoznaniu się ze stosowanymi w danym typie mikrokontrolera rodzajami transmisji danych oraz na przećwiczeniu wykorzystania wybranych z nich.

 5. Poznaniu wybranych aspektów programowania mikrokontrolera w języku C.




 1. Projekt – zawartość tematyczna: -

 2. Seminarium – zawartość tematyczna: -

 3. Literatura podstawowa:




 1. Baranowski R., Mikrokontrolery AVR Atmega w praktyce. Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2005.

 2. Doliński J., Mikrokontrolery AVR w praktyce., Wydawnictwo BTC ,Warszawa, 2003.

 3. Pawluczuk A., Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR. Podstawy. Wydawnictwo BTC ,Warszawa, 2006.

 4. Pawluczuk A., Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR. Przykłady. Wydawnictwo BTC ,Warszawa, 2007.




 1. Literatura uzupełniająca:

 1. [Dokumentacja firmy Atmel:] 8-bit Microcontroller with 64/128K Bytes of ISP Flash and USB Controller. AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287. [Dokument:] 7593G–AVR–03/08 [ze stony producenta:] www.atmel.com.

 2. [Dokumentacja firmy Atmel:] 8-bit AVR Instruction Set. [Dokument:] 0856E-AVR-11/05 [ze stony producenta:] www.atmel.com.

 3. [Środowisko uruchomieniowe:] AVRStudio 4.14 [dostępne np. na stronie producenta:] www.atmel.com.

 4. Pełka R., Mikrokontrolery: architektura, programowanie, zastosowania. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1999.



 1. Warunki zaliczenia: na ocenę: wykład – kolokwium, laboratorium –zaliczenie wszystkich kartkówek i zleconych zadań.


Description of the course

 1. Course code: ETP2025

 2. Course title: Microcontrollers 2

 3. Language of the lecturer: polish



Course form


Lecture

Classes

Laboratory

Project

Seminar

Number

of hours/week

0

0

2

0

0

Number

of hours/semester

0

0

30

0

0

Form of the course completion







with mark







ECTS credits







3







Total student’s

workload







90









 1. Level of the course: basic

 2. Prerequisites: Informatics 1, Introduction to electrical engineering and electronics 1 (the lecture and laboratory courses), Introduction to electrical engineering and electronics 2 (laboratory), Programming languages (the lecture and laboratory courses), Microcontrollers 1 (the lecture and laboratory courses)

 3. Name, first name and degree of the lecturer/supervisor:

Grzegorz Smołalski, PhD

 1. Names, first names and degrees of the team’s members:

 2. Year: I level studies Semester: 5

 3. Type of the course: obligatory




 1. Aims of the course (effects of the course):

The main aims of the course is to familiarize Students with:

 1. the resources of typical microcontroller and with possibilities of their application

 2. the selected techniques of programming both in the assembler and in C languages

 3. the exemplary developing environment for preparing and debugging programs




 1. Form of the teaching: traditional




 1. Course description:

The present course is a continuation of the earlier course Microcontrollers 1. The goal is presentation of the resources of typical microcontroller circuit (as an example, controller AT90 USB 1287 from the AVR series is used) and possibilities of its programming and applying. Laboratory is devoted to practical training in writing and debugging programs, both in assembler and in C languages. This will need to familiarize Students with some developing environment containing editor, assembler/ compiler and debugger programs.




 1. Lecture: -

 2. Classes – the contents: -

 3. Laboratory – the contents:

The laboratory comprises practical learning of writing and debugging programs both in assembler and C languages. This will consists in:

 1. Complex tasks decomposition – subroutines separation

 2. Presentation of the basic operation modes of the counter/timer circuits and training in practical use of them

 3. Familiarization Students with the microcontroller’s interrupts system

 4. Studying data transmission types available in the utilized microcontroller and practical usage of some of them

 5. Familiarization with some selected aspects of the microcontroller programming in C language




 1. Project – the contents: -

 2. Seminar – the contents: -

 3. Basic literature:

 1. Baranowski R., Mikrokontrolery AVR Atmega w praktyce. Wydawnictwo BTC, Warsaw, 2005.

 2. Doliński J., Mikrokontrolery AVR w praktyce., Wydawnictwo BTC, Warsaw, 2003.

 3. Pawluczuk A., Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR. Podstawy. Wydawnictwo BTC, Warsaw, 2006.

 4. Pawluczuk A., Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR. Przykłady. Wydawnictwo BTC, Warsaw, 2007.




 1. Additional literature:

 1. [Document from Atmel:] 8-bit Microcontroller with 64/128K Bytes of ISP Flash and USB Controller. AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287. [Document No.:] 7593G–AVR–03/08 [obtainable from the producer web side:] www.atmel.com.

 2. [Document from Atmel:] 8-bit AVR Instruction Set. [Document No.:] 0856E-AVR-11/05 [obtainable from the producer web side:] www.atmel.com.

 3. [Development environment:] AVRStudio 4.14 [obtainable, e.g., from the web side:] www.atmel.com.

 4. Pełka R., Mikrokontrolery: architektura, programowanie, zastosowania. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warsaw, 1999.



 1. Conditions of the course acceptance/credition:

With mark: lecture - colloquium, laboratory – completion of all tests in the course of the semester and completion of all the instructed tasks
: files -> prv -> id10 -> studenci -> opisykursow
opisykursow -> Opisy kursów kod kursu: etp2012 Nazwa kursu: Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład
opisykursow -> Opis kursu kod kursu: etp2937 Nazwa kursu: Mikrokontrolery 3
opisykursow -> Etp 2039 Nazwa kursu: Biologia z elementami mikrobiologii
opisykursow -> Opis kursu kod kursu: ftp2962 Nazwa kursu: Obliczenia Optyczne Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład
opisykursow -> Opis kursu kod kursu: ftp002947wc Nazwa kursu: optyka geometryczna I przyrządy optyczne
opisykursow -> Opisy kursów kod kursu: ftp2907 Nazwa kursu: optyka kwantowa język wykładowy: polski/angielski Forma kursu Wykład
opisykursow -> Opisy kursów kod kursu: arm015301
opisykursow -> Opisy kursów kod kursu: ftp2021 Nazwa kursu: Komputerowo wspomagane projektowanie układów optycznych Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład
opisykursow -> Opis kursu kod kursu: ftp2952 Nazwa kursu: optyczna aparatura okulistyczna
opisykursow -> Kod kursu: ftp2019 Nazwa kursu: optyka fizjologiczna

Pobieranie 45.47 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna