Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)Pobieranie 59.76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar59.76 Kb.
IV. opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus).

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)


Rok akademicki:
Grupa przedmiotów:
Numer katalogowy:Nazwa przedmiotu1):

Survival roślin

ECTS 2)

1

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Plants survival

Kierunek studiów4):

Biologia

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Sujkowska-Rybkowska Marzena

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Sujkowska-Rybkowska Marzena

Jednostka realizująca7):

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, Katedra Botaniki

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień 2 Rok 3

c) stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski
Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie studentów kierunku Biologia z fizjologicznymi mechanizmami warunkującymi reakcje roślin oraz mechanizmami adaptacyjnymi roślin do zmiennych czynników środowiska. Studentom przedstawiony będzie kompleks zagadnień związanych z wpływem różnych czynników abiotycznych i biotycznych na zmiany strukturalne na różnych poziomach organizacji układów roślinnych oraz fizjologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za regulację tych procesów. Szczególna uwaga zwrócona będzie na rolę stresu środowiskowego w modyfikacji metabolizmu oraz fizjologii wzrostu i rozwoju roślin oraz biochemicznych i anatomicznych przystosowań roślin do ekstremalnych warunków środowiskowych. Głównym zadaniem jest przedstawienie współczesnych kierunków badań mechanizmów adaptacyjnych roślin do środowiska. Zdobyta wiedza ma ułatwić studentom w przyszłości pracę zawodową związaną z szeroko pojętą ekologią środowiskową.
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

  1. Wykład……………………………………………………………………………; liczba godzin 15...;

  2. ……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

  3. ……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

  4. ……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

Metody dydaktyczne14):

Projekty studenckie samodzielne lub w grupach w formie prezentacji multimedialnych

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładów:
1. Adaptacja roślin do zmiennych warunków klimatycznych (adaptacja roślin do temperatury i deficytu wody).

2. Adaptacja roślin do trudnych warunków glebowych (zanieczyszczenie metalami ciężkimi, zasolenie, deficyt

tlenu)

3. Strategie roślin zwiększające dostępność składników z gleby4. Adaptacje kwiatów względem zapylaczy

5. Toksyny roślinne

6. Interakcje pomiędzy roślinami (komunikowanie się roślin, allelopatia, substancje allelopatyczne, oddziaływania negatywne i pozytywne)

7. Wędrówki roślin (czułość roślin, modyfikacje pędów i korzeni, transfer diaspor)

Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające)16):

Botanika, biochemia, fizjologia roślin

Założenia wstępne17):

Zakłada się, że studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu botaniki, biochemii oraz fizjologii roślin ze szczególnym uwzględnieniem biologii komórki roślinnej

Efekty kształcenia18):

Po zaliczeniu przedmiotu „Survival roślin” student ma:

1) Wiedzę z zakresu adaptacji roślin do zróżnicowanego środowiska, a w szczególności zna:

K_W01 - podstawowe pojęcia związane z ekologią roślin, tj. np. ekologia roślin, bioróżnorodność, czynnik ekologiczny

K_W04 - rozumie rolę mechanizmów adaptacyjnych roślin w konkurencji o miejsce i substancje odżywcze oraz wykazuje powiązanie ekologii roślin z innymi naukami przyrodniczymi, a w szczególności z biologią i fizjologią roślin

K_W05 - ma świadomość roli i rozwoju ekologii roślin wraz z rozwojem stosowanych w niej metod badawczych (biologicznych, chemicznych)

K_W08 - rozumie rolę adaptacji roślin do zmieniających się warunków siedliska w ochronie zdrowia człowieka

2) Umiejętności:

K_U03 - wykorzystuje dostępne źródła informacji na temat mechanizmów adaptacyjnych roślin do środowiska, w tym źródła elektroniczne

K_UO4 - rozpoznaje większość pospolitych gatunków roślin występujących w Polsce i umie wskazać ich przynależność systematyczną


K_U07 - wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na temat zależności występowania roślin a środowiskiem na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
K_U09 - umie przygotować w języku polskim dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu ekologii roślin

K_U10 - posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ekologii roślin

3) Kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, stałego aktualizowania wiedzy biologicznej, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

K_K02 - przygotowując pracę zaliczeniową lub prezentację student współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K03 - stosuje odpowiednio określone priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadaniaSposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekty kształcenia są weryfikowane za pomocą ocen za:

- pracę pisemną na temat wybrany przez studenta, lub

- za przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat – samodzielnie lub w grupach

Oceny za przedmiot są wystawiane wg kryteriów uprzednio podanych studentom.Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20):

Wszelkie prace pisemne będą archiwizowane w Katedrze Botaniki do końca odpowiedniego roku akademickiego

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową21):

100% stanowi ocena ok.15 minutowej prezentacji multimedialnej wygłoszonej na forum grupy lub ocena praca pisemna

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):

-K.Falińska. Ekologia roślin. Bioróżnorodność, ochrona przyrody i ochrona środowiska, 2004

-Z. Hejnowicz. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN

-J. Kopcewicz, S. Lewak (red) Podstawy fizjologii roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN

-Larcher W. Physiological plant ecology. Ecophysiology and stress physiology of functional groups. Springer. 2001

-Starck Z., Chołuj D., Niemyska B. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Wydawnictwo SGGW

-Szweykowska A. Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN

-artykuły naukowe i strony internetowe wskazane przez prowadzącegoUWAGI24):

Ocenie podlegają prace pisemne lub prace w formie wygłoszonych prezentacji multimedialnych. W przypadku prezentacji 50% oceny stanowi sposób przygotowania wystąpienia, a sposób prezentowania i wygłoszenia kolejne 50%.Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :


Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
wykład

15h

Konsultacje w sprawie wyboru tematu i doboru źródeł literatury odnośnie zaliczenia

(średnio na 1 studenta przypada czas 2 konsultacji)2h

Przygotowanie prezentacji

4h

Wygłoszenie prezentacji

1hRazem:

7 h

ECTS

(1)Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

………. ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)

Nr /symbol efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku

Student ma wiedzę ogólną z zakresu leczniczego znaczenia roślin farmakopealnych a w szczególności:

01/ K_W01

Zna podstawowe pojęcia związane z ekologią roślin, tj. np. ekologia roślin, bioróżnorodność, czynnik ekologicznyP1A_W01

02/ K_W04

rozumie rolę mechanizmów adaptacyjnych roślin w konkurencji o miejsce i substancje odżywcze oraz wykazuje powiązanie ekologii roślin z innymi naukami przyrodniczymi, a w szczególności z biologią i fizjologią roślin

P1A_W04

03/ K_W05

ma świadomość roli i rozwoju ekologii roślin wraz z rozwojem stosowanych w niej metod badawczych (biologicznych, chemicznych)

P1A_W05

P2A_W0704/ K_W08

rozumie rolę adaptacji roślin do zmieniających się warunków siedliska w ochronie zdrowia człowieka

P2A_W08

Student posiada umiejętności:

05/ K_U03

wykorzystuje dostępne źródła informacji na temat adaptacji roślin do środowiska, w tym źródła elektroniczne


P1A-U03

06/ K_UO4

rozpoznaje większość pospolitych gatunków roślin występujących w Polsce i umie wskazać ich przynależność systematyczną


P1A-U04

07/ K_U07

wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na temat zależności występowania roślin a czynników środowiskowych za podstawie danych pochodzących z różnych źródeł


P1A-U07

08/ K_U09

umie przygotować w języku polskim dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu ekologii roślin


P1A-U09

09/ K_U10

posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ekologii roślin

P1A-U10

Student posiada kompetencje:

10/ K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, stałego aktualizowania wiedzy biologicznej, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych


P2A_K01

P2A_K05


P2A_K07

11/ K_K02

przygotowując pracę zaliczeniową lub prezentację student współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role


P2A_K02

12/ K_K03

stosuje odpowiednio określone priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

P2A_K03

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna