Opis produktuPobieranie 32.19 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar32.19 Kb.


ANIONIT SŁABO ZASADOWY

A100


OPIS PRODUKTU
Purolite A 100 jest makroporowatą, polistyrenową żywicą słabo zasadową o standardowym uziarnieniu. Jego podstawowym zadaniem jest usuwanie anionów mocnych kwasów w  procesach demineralizacji. Dzięki swojej strukturze posiada dobrą odporność na szoki osmotyczne i charakteryzuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną. Usuwając z wody związki organiczne żywica A 100 chroni anionity mocne przed zatruciem tymi substancjami. Zaadsorbowane związki organiczne są dobrze wymywane podczas regeneracji.

Głównym zastosowaniem A 100 są procesy demineralizacji wody.

Odmiany Purolite A 100, o specjalnie zaprojektowanych uziarnieniach, pracują również w systemach złóż upakowanych, warstwowych, fluidalnych i innych.

Purolite A 100 charakteryzuje wysoka trwałość chemiczna i fizyczna.

Tabela 1 – Typowe właściwości fizyczne i chemiczne


Struktura polimeru

Polistyren makroporowaty sieciowany dwuwinylobenzenem

Grupy funkcyjne

Amina trzeciorzędowa

Forma fizyczna

Nieprzezroczyste białe ziarna

Forma jonowa (przy wysyłce)

wolna zasada (FB)

Ciężar nasypowy, forma FB

660 g/l

Zakres wielkości cząstek

0.3 – 1.2 mm
maks. 2 % < 0.3 mm; maks. 5 % > 1.2 mm

Zawartość wilgoci, forma Cl-

53 – 60 %

Pęcznienie odwracalne, FB  Cl-

maks. 20 %

Ciężar właściwy, wilgotna forma FB

1.04 g/ml

Całkowita pojemność wymienna, forma FB

min. 1.3 val/l, objętościowo

Maksymalna temperatura pracy, forma FB

forma Cl-60C

100C


Zakres pH

0 – 14 (trwałość)

0 – 9 (praca)
Tabela 2 – Standardowe warunki pracy i regeneracji


Operacja

Przepływ

Medium

Praca

4 – 50 m/h

Woda odkationowana

Płukanie wsteczne

dane z wykresu nr 2

Woda odkationowana

Regeneracja

2 – 10 m/h

2 – 5 % NaOH, 50 – 80 g 100% NaOH/l

Płukanie wolne (wypieranie)

2 – 10 m/h

Woda zdemineralizowana

lub odkationowanaPłukanie szybkie

do 50 m/h

Woda odkationowana

Ilość wody płuczącej

4 – 6 OZ*

-

Ekspansja złoża przy płukaniu wstecznym 50 – 75%

*OZ = Objętość złożowa

TRWAŁOŚĆ CHEMICZNA I TERMICZNA
Purolite A 100 jest nierozpuszczalny w kwasach, zasadach i większości typowych rozpuszczalników. Nie należy poddawać żywicy działaniu znaczących ilości wolnego chloru i  innych czynników utleniających, jak np. nadtlenków, co mogłoby powodować stopniową degradację chemiczną oraz naruszenie usieciowania. Konsekwencją jest zmniejszenie pojemności wymiennej żywicy i pogorszenie jej własności fizycznych.

Niektóre środki utleniające, jak np. stężony kwas azotowy mogą prowadzić do degradacji żywicy, a nawet do zainicjowania reakcji egzotermicznej połączonej z nieodwracalnym jej uszkodzeniem.

Jonit w postaci większości soli oraz w postaci wolnej zasady (FB) jest stabilny w  podwyższonych temperaturach. Ze względu na zawartość grup trzeciorzędowych ciągła praca Purolite A 100 w temperaturach powyżej 60oC nie jest wskazana. Okresowo, może ona jednak przekraczać tę wielkość.

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

Spadek ciśnienia na prawidłowo sklasyfikowanym złożu jest funkcją jego uziarnienia, wysokości, a także przepływu i lepkości (temperatury) medium zasilającego wymiennik. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów, na przykład niska temperatura, mogą powodować zwiększenie spadku ciśnienia. Wielkości spadku ciśnienia przez złoże Purolite A 100 podano na wykresie nr 1.Podczas płukania wstecznego złoże powinno zostać poddane ekspansji o 50 do 75%, w celu:

  • usunięcia zanieczyszczeń stałych przefiltrowanych przez żywicę,

  • usunięcia pęcherzyków i nieregularnych pustych przestrzeni,

  • uzyskania właściwej klasyfikacji cząstek żywicy aby zapewnić minimalny opór przepływu.

Ekspansję złoża Purolite A 100 przy płukaniu wstecznym pokazano na wykresie nr 2.Wykres 1. Spadek ciśnienia w funkcji

prędkości przepływu

Wykres 2. Ekspansja złoża przy

płukaniu wstecznym

Opory przepływu, kPa/m złoża

Ekspansja złoża, %
Prędkość liniowa, m/h
Prędkość liniowa, m/hZakłady PUROLITE International Ltd posiadają międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000
A100/0899/SOP

MW/MV – 10/2005


Wszystkie sugestie i zalecenia podane wyżej dotyczące produktów Purolite oparte są na wiarygodnych i sprawdzonych danych. Ponieważ jednak Purolite nie może kontrolować stosowania swoich produktów przez innych, nie stanowią one gwarancji. Nie bierzemy także odpowiedzialności za potencjalne naruszenie jakichkolwiek ważnych patentów.Pobieranie 32.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna