Opis przedmiotu – wersja pełnaPobieranie 33.14 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar33.14 Kb.
Opis przedmiotu – wersja pełna


Nazwa Wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa kierunku/specjalności

Fizjoterapia

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarneI stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarneNAZWA PRZEDMIOTU

Biologia Medyczna

Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne

Biologia, fizyka, chemia
Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

  1. Ogółem

9

Obecność na ćwiczeniach

Zaliczenie testu końcowegoEgzamin

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie  1. Wykłady

3

  1. Seminaria
  1. Ćwiczenia

6

  1. Zajęcia praktyczne
  1. Praktyki zawodowe
  1. Samokształcenie
Punkty ETC

1
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra i Zakład Biologii Komórki

Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Jerzy B. WarchołWykaz osób prowadzących zajęcia

Dr hab. M. Kotwicka, dr hab. A. Jankowska, Dr Andrusiewicz, Dr M. Wołuń-Cholewa, Dr A. Szczerba, Dr A. Wysocki, Dr U. Polak
Cele przedmiotu)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z różnych dyscyplin biomedycznych pozwalających na zrozumienie procesów kształtujących prawidłowy przebieg procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka. Przedmiot łączy w sobie treści z dziedziny biologii komórki, biochemii, embriologii, histologii i cytofizjologii.

Jako główny cel przyjęto wprowadzenie studentów w wiedzę dotyczącą struktury i związanej z nią funkcji komórek, tkanek, narządów i układów tworzących organizm człowieka. Jako zasadnicze przyjęto założenie, że poznanie mikroarchitektoniki i histofizjologii narządów stanowi wprowadzenie do nauczania innych dyscyplin na dalszych etapach studiów medycznych, takich jak: fizjologia, immunologia, cytogenetyka, patomorfologia i patofizjologia.
Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, konwersatoryjny i problemowy; ćwiczenia laboratoryjne; metody programowe z użyciem komputera


Środki dydaktyczne

Prezentacje multimedialne

Badania w pracowni hodowli komórki

Obserwacja preparatów mikroskopowych

Modele przestrzenne tkanek i narządów
Główne treści programowe z przedmiotu

Wykłady


Numer kolejny

Liczba godzin

Temat i treści nauczania


1

1

Budowa komórki- struktura błony komórkowej, transport błonowy, struktura i funkcja podstawowych organelli komórkowych.

2

1

Podziały komórkowe- cykl życiowy komórki, rodzaje śmierci komórki (nekroza, apoptoza, katastrofa mitotyczna, autofagia).

3

1

Podstawy genetyki człowieka. Ekspresja i regulacja ekspresji genów. Aberracje chromosomalne

Ćwiczenia

Numer kolejny

Liczba godzin

Temat i treści nauczania

1

1

Biologia tkanki nabłonkowej i tkanki łącznej – cechy charakterystyczne tkanki nabłonkowej, rodzaje połączeń między komórkami nabłonka, specjalizacja powierzchni komórek nabłonkowych, sposoby wydzielania komórkowego, budowa i funkcja komórek podporowych i substancji pozakomórkowej, cytofizjologia tkanki łącznej, Włókna tkanki łącznej. Komórki tkanki łącznej właściwej. Tkanka łączna właściwa luźna i zbita. Cytofizjologia tkanki łącznej właściwej. Proces zapalny. Tkanka tłuszczowa żółta i brunatna. Chrząstka szklista, sprężysta i włóknista.

2

1

Biologia tkanki kostnej - Komórki tkanki kostnej. Istota międzykomórkowa kości. Rodzaje tkanki kostnej. Proces kościotworzenia. Cytofizjologia wzrostu kości. Reperacja uszkodzeń kości.

3

1

Tkanka mięśniowa - Typy i budowa komórek i tkanek mięśniowych.. Sarkomery. Mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego i mięśni gładkich.

4

1

Tkasnka nerwowa- Rodzaje i budowa komórek nerwowych. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy Składniki neuroplazmy. Włókna nerwowe. Synapsa. Tkanka glejowa.

5

1

Biologia układu pokarmowego i oddechowego. Narządy i gruczoły dokrewne - Budowa mikroskopowa i funkcje wątroby, nerek, nadnerczy przysadki mózgowej, tarczycy, wysp trzustkowych,

6

1

Podstawy embriologii. Podstawowa charakterystyka etapów embriogenezy człowieka. Budowa błon płodowych i łożyska. Czynniki teratogenne. Wady rozwojowe.

Wykaz literatury podstawowej dostępnej dla studenta

1. M. Zabel, Histologia: podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2005.

2. Litwin, Kompendium histologii: podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.

3. W. Sawicki, Histologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003

4. H. Bartel. Embriologia. PZWL , 2007Wykaz literatury uzupełniającej).

1. K. Ostrowski. Histologia, PZWL, 1995

2. Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, Podstawy Biologii Komórki, PWN, 2007
Pobieranie 33.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna