Opis przedmiotu zamówienia częŚĆ II: oprogramowaniePobieranie 15.03 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.03 Kb.

Załącznik nr 4.2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II: OPROGRAMOWANIE
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego pakietu oprogramowania w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym:
Adobe Creative Suite 6 Design Standard lub równoważny * – 1 kpl.

Tam, gdzie w SIWZ występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile spełnione zostaną wymagania określone w Polskich Normach.


CPV:


48322000-1

pakiety oprogramowania graficznego


Adobe Creative Suite 6 Design Standard lub równoważny* – 1 kpl.


Nazwa producenta i oferowane oprogramowanie: (Wypełnia Wykonawca):Wymagane minimum:Adobe Creative Suite 6 Design Standard lub równoważny*

  • wersja dla systemów Windows

* ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA RÓWNOWAŻNE OPROGRAMOWANIE W ZAKRESIE SYSTEMU OPERACYJNEGO, KTÓRE SPEŁNI ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:


      1. W zakresie licencji:

- licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania;

- możliwość przenoszenia instalacji oprogramowania pomiędzy komputerami (licencje niepowiązane z konkretnymi komputerami);

- licencja zawierająca minimum:

- program graficzny przeznaczony do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej

- program graficzny do tworzenia i edycji wektorowej grafiki 2D

- program graficzny do projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych

- do tworzenia i modyfikacji dokumentów PDF

- oprogramowanie służące do zarządzania plikami multimedialnymi

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wersji przeznaczonej dla jednostek administracji publicznej

- najnowsza, dostępna w momencie składania oferty wersja oprogramowania.

      1. w zakresie funkcjonalności:

- Wersję przeznaczoną dla systemów Windows

- Polską wersję językową oprogramowania

- Pełną kompatybilność z programami pakietu Adobe Creative Suite Design w wersjach CS3 – CS6 ;

- Pełną edycję plików stworzonych w programach pakietu Adobe Creative Suite Design w wersjach CS3 – CS6

- Tą samą lub większą funkcjonalność jak w przypadku pakietu Adobe Creative Suite Design dla programów wymienionych w pkt a.
Pełna kompatybilność oznacza, iż dokument stworzony w jednym z wymienionych w pkt a programów pakietu Adobe Creative Suite Design w wersjach CS3 – CS6 otwarty na zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z Adobe Creative Suite Design bez konieczności dodatkowej edycji otwartego dokumentu. Plik stworzony w zaoferowanym, alternatywnym programie musi się poprawnie otwierać w programie a pakietu Adobe Creative Suite Design, wszystkie funkcje programu Adobe muszą działać poprawnie, a wydruk musi wyglądać identycznie, jak z programu alternatywnego.

Termin realizacji: do 14 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy Wykonawca w terminie do 23.12.2013r. go godz. 12:00 nie dostarczy całości lub części przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w części niedostarczonego przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ww. okoliczności.


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem na własny koszt, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego terminu dostawy /data i godzina/. Dostawa obejmuje: transport oraz wniesienie sprzętu. Miejsce dostawy: Warszawa ul. Kopernika 36/40.

Pobieranie 15.03 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna