Opis przedmiotu zamówienia Film Duplikacyjny agfa pd1p-osPobieranie 28.49 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar28.49 Kb.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
JW 3293 w Powidzu, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 • Film Duplikacyjny AGFA PD1p-OS rozmiar 24 cm x 152 m - 10 szt. przeznaczony do tworzenia duplikatów (kopii) z oryginalnych filmów lotniczych wykorzystywanych w trakcie lotów w ramach Traktatu o Otwartych Przestworzach.

 • Utrwalacz AGFA P-fix na 100 l. – 10 szt. przeznaczony do utrwalania lotniczych materiałów światłoczułych wykorzystywanych w trakcie lotów w ramach Traktatu o Otwartych Przestworzach.

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- do dnia 30.06.2015 roku, JW 3293 Powidz, ul. Witkowska 8 62-430 Powidz.

 1. Wymagany okres gwarancji:

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia co najmniej 12-miesięcznej gwarancji.

Gwarancja będzie liczona od momentu dostarczenia produktów zgodnych


z wymaganiami Zamawiającego.

 1. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru,

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:

 1. W zaoferowaną cenę należy wliczyć: wartość całkowitą dostawy wraz kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz obowiązujący podatek VAT;

 2. W formularzu cenowym należy wpisać cenę wyrażoną cyfrą oraz słownie;

 3. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

 1. należy ją złożyć:

a) w jednej zamkniętej kopercie lub,

b) e-mailem na adres marek_purat@op.pl. 1. na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa: „Film duplikacyjny AGFA PD1p-OS oraz Utrwalacz AGFA P-fix”.

 2. w e-mailu należy wpisać tytuł - Oferta cenowa: „Film duplikacyjny AGFA PD1p-OS oraz Utrwalacz AGFA P-fix”, a wymagane dokumenty przesłać jako załączniki.

 1. Miejsce i termin złożenia rozpoznania cenowego:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2015 roku, w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego - ul. Witkowska 8 62-430 Powidz, kancelaria jawna, pokój nr 118 z dopiskiem: Oferta cenowa – Film duplikacyjny AGFA PD1p-OS oraz Utrwalacz AGFA P-fix lub e- mailem na adres marek_purat@op.pl.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan chor. Marek PURAT, sekcja rozpoznawcza, tel. 63 277 41 16.
UWAGA:

Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i otrzymana od Państwa oferta nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Realizacja zamówienia odbędzie się z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:


 1. nierozpatrywania propozycji cenowych otrzymanych po terminie,

 2. wezwania uzupełnień oraz wyjaśnień treści oferty,

 3. poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.


Załączniki:

 1. Wzór formularza oferty cenowej.

04.02.2015 r. /-/ chor. Marek PURAT

(data i podpis osoby prowadzącej sprawę)


ZATWIERDZAM

DOWÓDCA JW 3293
/-/ wz. płk Dariusz PŁÓCIENNIK


Załącznik nr 1

………………………………. ……………………………

/miejscowość, data/ /nazwa i adres Oferenta/
FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym dotyczącym:
Dostawy filmu duplikacyjnego AGFA PD1p-OS oraz utrwalacza AGFA P-fix na 100 l.
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu.


 1. Cena netto RAZEM: ..................... zł (słownie: ..…………………………………….……….……)

Stawka podatku VAT .......% wynosi: ………… zł (słownie: ……..……………………………...)

Cena brutto RAZEM: ....................... zł (słownie: ……………………………..…………………..)


Oferujemy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

/wpisać inne istotne warunki zamówienia np. termin realizacji zamówienia, okres gwarancji itp. /


Lp.

Przedmiot zamówienia

J.m.

Ilość sztuk

Wartość jedn. za sztukę netto w zł


Wartość

ogólna


netto w zł

(kol. 4 x kol. 5)VAT

..…..%Wartość ogólna brutto w zł

(kol. 6 + kol. 7)1.

Film Duplikacyjny AGFA PD1p-OS rozmiar 24 cm x 152 m

szt.

10

2.

Utrwalacz AGFA P-fix na 100 l.

szt.

10

RAZEM

Nasz numer NIP: .......................................................
 1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
  1............................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................

3............................................................................................................................................................


............................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej doreprezentowania Oferenta w obrocie prawnym/
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna