Opis specjalizacji zarządzaniePobieranie 29.09 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar29.09 Kb.

OPIS SPECJALIZACJI

ZARZĄDZANIE

 1. Zarządzanie kadrami

Treści kształcenia: Zarządzanie kadrami w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Modele polityki personalnej. Ilościowe i jakościowe planowanie kadr. Proces i źródła rekrutacji kandydatów. Metody stosowane w procesie selekcji kandydatów. Adaptacja pracowników – cele, podmioty, narzędzia. Rola i znaczenie motywowania pracowników w ZK. Kształcenie i rozwój kadr inwestycją w kapitał ludzki. Oceny bieżące i oceny okresowe jako realizacja funkcji kontrolnej ZK. Przemieszczenia pracowników w strukturze organizacyjnej. Odejście pracownika z organizacji – przyczyny i skutki.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje – nabycie przez studentów informacji nt. nowoczesnych metod zarządzania kadrami (ZK) w organizacji, nabycie umiejętności w zakresie istoty i zasad tworzenia systemu ZK w przedsiębiorstwie, zapoznanie studentów z narzędziami wykorzystywanymi przez działy personalne firm.

 1. Zarządzanie kulturą organizacyjną

Treści kształcenia.: Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny - istota zagadnienia. Osobowość i tożsamość organizacyjna jako podwaliny kultury organizacyjnej. Znaczenie kultury organizacyjnej w zarządzaniu strategicznym. Wpływ kultury organizacyjnej na procesy komunikowania się w organizacji. Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkimi. Kultura organizacyjna i przywództwo w organizacji. Współpraca z mediami jako przejaw kultury organizacyjnej. Znaczenie kultury organizacyjnej we wprowadzaniu zmian do przedsiębiorstwa. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w kontekście kultury organizacyjnej. Zarządzanie międzykulturowe w organizacji.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - zapoznanie uczestników z niezbędną wiedzą oraz narzędziami z zakresu zarządzania kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwie.


 1. Socjologia władzy

Treści kształcenia: władza jako zjawisko społeczne i jego struktura: dwa typy zjawisk społecznych wg S. Ossowskiego; trzy typy teorii władzy; struktura zjawiska władzy (podmiot i wola, przedmiot i posłuch, źródła, legitymizacja, instrumenty). Definiowanie i rodzaje władzy: klasyczne i współczesne definicje władzy (behawioralne, teleologiczne, instrumentalne i strukturalne); władza a wpływ; władza a autorytet i prestiż; rodzaje i odmiany władzy. Władza polityczna i ekonomiczna: źródła, formy i narzędzia władzy politycznej; podstawowe źródła oraz podmioty i przedmioty władzy ekonomicznej dawniej i współcześnie; gospodarka i polityka – ujęcia modelowe a praktyka.

Władza w firmie: źródła i oparcie władzy nad pracownikiem; formy i przejawy partycypacji pracowników we władzy; typy władzy w firmie a wydajność i satysfakcja z pracy. Specyfika władzy lokalnej i regionalnej: władza lokalna i jej relacje z władzą centralną; personifikacja ról politycznych i władzy terenowej; lokalne elity polityczne i solidarność z własnym elektoratem – szanse i zagrożenia. Uwarunkowania i przejawy radykalnej zmiany władzy we współczesnym świecie; wiedza głównym czynnikiem rekonstrukcji władzy; cechy władzy nowoczesnej; władza sieci i mozaika sieci atrybutami władzy we współczesnych państwach i społeczeństwach; Wieloprzyczynowość zmiany władz w czasach obecnych; transformacja ustrojowa i towarzysząca jej trauma jako etap zmiany władz na wszystkich poziomach życia społecznego.Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - zapoznanie studentów z władzą jako zjawiskiem społecznym, które jest rodzajem wpływu i stosunku społecznego. Ukształtowanie przekonania, że władza jest zjawiskiem powszechnym oraz podstawą życia zbiorowego. Znajomość owego zjawiska jest niezbędna współczesnemu człowiekowi do kierowania sobą, a zwłaszcza różnorodnymi zespołami ludzkimi. Aby te i inne cele nauczania socjologii władzy osiągnąć niezbędne jest odwoływanie się do wiedzy ogólnosocjologicznej, politologicznej i psychologicznej.


 1. Projekt specjalizacyjny

Treści kształcenia: Tożsamość organizacyjna - istota zagadnienia. Osobowość organizacyjna jako podwaliny tożsamości organizacyjnej. Zmieniające się podejścia do tożsamości organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wymiary tożsamości organizacyjnej. Projektowanie wizji i misji przedsiębiorstwa. Tworzenie systemu komunikacji organizacyjnej. Projekt systemu identyfikacji wizualnej. Tworzenie spójnego systemu kulturowego w organizacji, a tym kodeksu etycznego. Systemowe zarządzanie tożsamością organizacyjną. Ustalanie mierników pomiaru stopnia zarządzania systemem tożsamości organizacyjnej.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - zapoznanie uczestników z niezbędną wiedzą oraz narzędziami z zakresu tworzenia spójnego systemu tożsamości organizacyjnej przedsiębiorstwa.


MARKETING

 1. Strategie produktu

Treści kształcenia: Ewolucja marketingu w aspekcie koncepcyjnym, informacyjnym i narzędziowym. Marketingowe ujęcie produktu – zmiany w strukturze cech. Rola produktu w mieszance marketingowej. Produkt w strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Podstawy komponowania produktu – identyfikacja i ocena preferencji, segmentacja nabywców, wybór rynku docelowego. Definiowanie produktu. Marka, opakowania, jakość produktu. Cykl życia produktu. Pozycjonowanie i różnicowanie produktu. Wprowadzenie nowego produktu – poszukiwanie idei, selekcja nowych produktów, opracowanie i testowanie koncepcji nowego produktu, analiza ekonomiczno-finansowa. Strategie wprowadzania nowego produktu na rynek. Zarządzanie produktem w cyklu życia. Zarządzanie portfelem produktów.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - dostarczenie uporządkowanej teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej procedur opracowywania strategii produktu oraz jej efektywnego wdrożenia, sposobu definiowania istotnych dla nabywcy cech produktu, wprowadzenia produktu na rynek oraz zarządzania produktem w czasie cyklu życia.


 1. Promocja marketingowa

Treści kształcenia: Definicja promocji (komunikacji) marketingowej. Instrumenty promocji. Proces projektowania strategii promocyjnej. Plan promocji. Kształtowanie wizerunku firmy na rynku, system identyfikacji firmy. Odbiorcy promocji. Cele promocji. Reklama (w tym reklama w Internecie). Promocja sprzedaży, merchandising, gadżety reklamowe. Sprzedaż osobista, targi i wystawy handlowe. Public relations, sponsoring, product placement. Marketing bezpośredni. Ocena efektów działań promocyjnych. Wskaźniki reklamowe.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - przyswojenie przez studentów wiedzy na temat promocji marketingowej - organizacji działań promocyjnych w przedsiębiorstwie oraz zasad kreowania skutecznych kampanii promocyjnych; pozyskanie umiejętności planowania kampanii promocyjnych z wykorzystaniem współczesnego instrumentarium promocji.


 1. Techniki badań marketingowych

Treści kształcenia: Przedmiot, cele i procedura badań rynku i marketingowych. Rola, zakres i metody badań marketingowych. Identyfikacja potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Pierwotne i wtórne źródła informacji marketingowych. Analiza i wykorzystanie informacji ze źródeł pierwotnych i wtórnych. Metody i techniki badań ilościowych. Metody i techniki badań jakościowych. Planowanie badań marketingowych i opracowanie narzędzi badawczych. Efektywne wykorzystania wyników badań. Badania na potrzeby opracowania strategii marketingowej.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - uzyskanie uporządkowanej teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej miejsca oraz przydatności technik badań marketingowych z punktu widzenia potrzeb zarządzania organizacją, sposobu definiowania oraz rozwiązywania problemów badawczych, a przede wszystkim wykorzystania określonych technik i metod badawczych do rozwiązywania konkretnych problemów marketingowych.


 1. Projekt specjalizacyjny

Treści kształcenia: Istota marketingu i podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. Marketing w działalności gospodarczej. (Planowanie, organizowanie i kontrola działalności marketingowej). Podstawy decyzji marketingowych. (Identyfikacja słabych i mocnych stron, konsumenci i zachowania konsumenckie). Produkt i jego walory w marketingu. (Cykle życia produktu, cena, dystrybucja). Aktywizacja sprzedaży. (Reklama, promocja, sprzedaż osobista). Strategia marketingowa. (Rodzaje strategii, elementy strategii marketingowej). Przygotowanie przykładowego projektu strategii marketingowej. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - zapoznanie z zasadami przygotowywania strategii marketingowej. Umiejętność praktycznego rozpoznawania i definiowania warunków działania na rynku. Rozumienie przyczyn, skutków i przebiegu procesów rynkowych. Zdolność krytycznego spojrzenia na możliwości i kierunki działania marketingowego w konkretnej rzeczywistości społecznej. Umiejętność porządkowania uwarunkowań, trendów i strategicznego myślenia w procesie planowania działalności marketingowej.

PROMOCJA

 1. Reklama

Treści kształcenia: Historia reklamy światowej. Definicje reklamy. Główni „aktorzy” rynku reklamy. Briefy reklamowe. Projektowanie kampanii reklamowej (schemat 6M). Struktura media-planu i wybór mediów. Zasady tworzenia skutecznych reklam. Slogan reklamowy. Symbolika barw w reklamie. Bohaterowie reklam. Reklamy w mediach alternatywnych (ambient media). Analiza ulotki reklamowej. Alternatywne formy reklamy: reklama mobilna, gadżety, materiały POS. Happeningi, kampanie partnerskie, event marketing, advertainment, shockvertising. Festiwale reklamowe w Polsce i na świecie. Ocena skuteczności i efektywności działań reklamowych. Wskaźniki planistyczne i kontrolne. Uwarunkowania prawne działalności reklamowej. Organizacje reklamowe w Polsce i na świecie oraz ich kodeksy etyczne. Wytyczne Papieskiej Rady ds. Środków Masowego Przekazu.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - pozyskanie umiejętności kreowania reklam oraz planowania ich emisji w mediach tradycyjnych i alternatywnych.


 1. Promocja marketingowa

Treści kształcenia: Definicja promocji (komunikacji) marketingowej. Instrumenty promocji. Proces projektowania strategii promocyjnej. Plan promocji. Kształtowanie wizerunku firmy na rynku, system identyfikacji firmy. Odbiorcy promocji. Cele promocji. Reklama (w tym reklama w Internecie). Promocja sprzedaży, merchandising, gadżety reklamowe. Sprzedaż osobista, targi i wystawy handlowe. Public relations, sponsoring, product placement. Marketing bezpośredni. Ocena efektów działań promocyjnych. Wskaźniki reklamowe.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - przyswojenie przez studentów wiedzy na temat promocji marketingowej - organizacji działań promocyjnych w przedsiębiorstwie oraz zasad kreowania skutecznych kampanii promocyjnych.


 1. Techniki sprzedaży i obsługi klienta

Treści kształcenia: Sprzedaż jako element strategii promocyjnej. Techniki zarządzania sprzedażą. Racjonalne i emocjonalne motywy zakupu. Budowa skutecznej argumentacji w kontakcie z klientem. Model: cecha - zaleta - korzyść w procesie sprzedaży. Komunikacja werbalna i niewerbalna w kontakcie z kontrahentem. Profesjonalne prezentacje handlowe. Proces sprzedaży - gra dydaktyczna.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - przygotowanie studentów do praktycznej realizacji procesu sprzedaży. Nauczenie prowadzenia rozmów handlowych i profesjonalnych prezentacji sprzedażowych. Zweryfikowanie nabytych umiejętności w trakcie gry dydaktycznej.


 1. Projekt specjalizacyjny

Treści kształcenia: Miejsce promocji w działaniach z zakresu wspierania sprzedaży. „Wartość dodana” w procesie zwiększania atrakcyjności produktu. Środki promocyjne i zasady ich stosowania. Planowanie działań promocyjnych formułowanie zadań promocji, dobór środków, zasady realizacji promocji. Public relations. Czynniki i warunki działania w ramach public relations. Środki komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem rynkowym. Badanie skuteczności działań i środków promocji.
Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - praktyczne omówienie zagadnienia promocji marketingowej. Zapoznanie z zasadami działań promocji marketingowej. Zdolność obiektywnego rozpoznawania działań i środków wspierających sprzedaż produktu. Umiejętność rozpoznania mechanizmu działania „wartości dodanej” w promocji. Zdolność zaplanowania promocji produktu z uwzględnieniem konkretnej rzeczywistości społecznej.

DORADZTWO ZAWODOWE

 1. Zawodoznawstwo i socjologia zawodu

Treści kształcenia: Zawodoznawstwo interdyscyplinarnym przedmiotem akademickim. Geneza, ewolucja i wieloaspektowość zawodu. Zawód kategorią opisu stosunków pracowniczych dawniej i dziś. Zawód jako przedmiot badań socjologicznych - socjologia zawodu w Polsce. Klasyfikacja zawodów: systemy, funkcje i praktyczne zastosowania. Prestiż zawodów dawniej i dziś. Zawód a rodzina i jej funkcjonowanie. Dziedziczenie zawodu. Powołania czy zawody (ksiądz, lekarz, nauczyciel i socjolog). Wybór zawodu życiową decyzją człowieka. Poradnictwo zawodowe: instytucjonalizacja i rodzaje. Struktura i system szkolnictwa zawodowego we współczesnej Polsce.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje – zapoznanie studentów z zawodoznawstwem jako interdyscyplinarnym przedmiotem akademickiego nauczania zajmującym się psychospołeczną problematyką zawodu, w tym jego narodzinami, ewolucją i wyborem oraz jako istotnego wyznacznika pozycji społecznej i prestiżu jednostki. Inne istotne kwestie tego przedmiotu to kształcenie zawodowe, wzory karier zawodowych i zjawisko wypalenia zawodowego.


 1. Koncepcje rozwoju zawodowego jednostki

Treści kształcenia: Poszukiwanie i identyfikacja czynników determinujących wybory edukacyjno – zawodowe. Prezentacja przez uczestników osobistych doświadczeń związanych z wyborami edukacyjno – zawodowymi. Analiza biografii zawodowej w oparciu o studium przypadku. Próba wyodrębnienia czynników kształtujących rozwój zawodowy. Prezentacja multimedialna – Piramida Kariery 2. Czynniki indywidualne warunkujące decyzje edukacyjno – zawodowe. Wpływ zainteresowań na wybór zawodu (analiza przypadków, wyodrębnienie kategorii zainteresowań) Zdolności a wybór zawodu (analiza przypadków, wyodrębnienie kategorii zdolności). Osobowość zawodowa według Hollanda. Biologiczne uwarunkowania wyboru zawodu. Wpływ środowiska na rozwój zawodowy. Wpływ rodziny na preferencje edukacyjno – zawodowe - postawy rodziców a kategorie zawodowe, relacje rodzice – dziecko (analiza przypadków), modele życia zawodowego w rodzinie(tradycja rodzinna, praca najemna – etatowa, własna firma), wpływ rówieśników na preferencje edukacyjno – zawodowe. Model postępowania diagnostycznego w rozwojowo pojmowanym poradnictwie zawodowym w ujęciu Donalda Supera: Cztery kroki – etapy pracy doradcy i klienta. Praktyczne zastosowania teorii Supera. Podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych przez słuchaczy: Prezentacja wywiadu zawodowego i wyników analizy determinant wyborów zawodowych jednostki.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - rozwój umiejętności identyfikowania i określania determinant rozwoju zawodowego i wyboru zawodu.


 1. Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego

Treści kształcenia: Naukowe podstawy problematyki poradnictwa zawodowego. Wybrane zagadnienia terminologiczne z zakresu poradnictwa i orientacji zawodowej. Podstawy prawne orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce. Typy poradnictwa i modele działalności doradcy zawodu. Charakterystyki zawodowe - zasady tworzenia, funkcje. Poradnictwo zawodowe w kontekście rynku pracy. Planowanie kariery zawodowej. Zmiana charakteru poradnictwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej (model związany z wyborem zawodu na “całe życie” a model “kariery zawodowej”).

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - poznanie statusu metodologicznego zawodoznawstwa jako nauki oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami zawodoznawstwa. Zapoznanie studenta z układami poziomów kwalifikacji zawodowych oraz różnymi podziałami zawodów. Uświadomienie studentowi współzależności gospodarki wolnorynkowej, zjawiska bezrobocia i zawodoznawstwa. Uświadomienie studentowi wieloaspektowości problematyki doradztwa zawodowego. Wyposażenie studenta w podstawowy zakres wiedzy dotyczący naukowo-prawnych podstaw problematyki orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego.


 1. Projekt specjalizacyjny

Treści kształcenia: Pojęcie i znaczenie planowania karier (istota kariery zawodowej). Kariera zawodowa i etapy jej rozwoju na tle cyklu życia człowieka (problemy poszczególnych etapów kariery zawodowej). Wybrane sposoby oddziaływania na kariery zawodowe: Szkolenia zawodowe. Doradztwo indywidualne. Fazy planowania karier z punktu widzenia pracownika. Zasady konstrukcji planu ścieżki kariery zawodowej. Planowanie ścieżki kariery zawodowej (tradycyjne, elastyczne). Indywidualne konstruowanie planu ścieżki kariery zawodowej (analiza umiejętności, analiza mocnych i słabych stron, wytyczenie kierunków rozwoju i warunków ich realizacji

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje - nabycie przez studenta wiadomości: z zakresu kształtowania kariery zawodowej, nabycie przez studenta umiejętności podejmowania decyzji dotyczących kształtowania własnej kariery zawodowej – budowy ścieżki kariery.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna