Opis techniczny do projektu zieleniPobieranie 87.5 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar87.5 Kb.
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZIELENI

DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NR 1,2,3

PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W ŻYRARDOWIE

DZIAŁKI NR 1627/4, 1628/7, 1628/6 W ŻYRARDOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA


- projekt zagospodarowania terenu

- projekt dróg i ukształtowania terenu

- zbiorcza plansza uzbrojenia terenu

- „Inwentaryzacja drzewostanu wraz z oceną stanu zdrowotnego” wykonana

przez mgr inż. Annę Gumula-Wrona w lipcu 2007 r.


2. POŁOŻENIE TERENU

-- Teren położony jest we wschodniej części miasta Żyrardów

Od południa ogranicza go ul. Żeromskiego i istniejąca przy niej zabudowa, od zachodu

ul. Farbiarska. Od strony północnej teren graniczy z rzeką Pisią oraz parkiem miejskim.

Teren obejmuje działki nr 1627/4, 1628/7, 1628/6

Łączna powierzchnia działek wynosi 9584,3 m²

Obecnie na terenie znajdują ruiny budynku oraz pozostałości dawnych ogródków

działkowych.

- Teren inwestycji jest z niewielkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim.

Różnica wysokości terenu wynosi 0,75 m.

Teren jest mocno zadrzewiony. W części południowo zachodniej głównie drzewa

owocowe ( dawne tereny ogródków działkowych) w części północno-wschodniej

(na terenach po dawnym zakładzie zieleni miejskiej) samosiewne klony jesionolistne i

robinie akacjowe oraz bez lilak

- uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć

gazowa.


- Teren znajduje się w pośredniej strefie ochrony konserwatorskiej.

3. FIZJOGRAFIA TERENU

- teren jest położony na wyższym tarasie rzeki Pisia , o rzędnych terenu 113,9– 113,24 m.n.p.m.

Pod warstwą gleby o miąższości około 50 cm , wystepują piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym, piaski gliniaste w stanie półzwartym oraz gliny w stanie twardoplastycznym.

Woda gruntowa ma zwierciadło na głębokości 3,2 do 3,4 m poniżej poziomu terenu.
4. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA
Obecna roślinność jest wynikiem naturalnego rozsiewania się ekspansywnych gatunków takich jak klon jesionolistny i robinia akacjowa oraz pozostałości nasadzeń związanych

z dawnym użytkowaniem terenu – pozostałości ogrodu przydomowego, ogródków działkowych.

- jedyne cenne drzewa to klony kuliste (oznaczony w zestawieniu nr 1,2,3) rosnące przy chodniku od strony ul. Żeromskiego i młody dąb czerwony (oznaczony w zestawieniu nr 48) - podlegają one ochronie w ramach projektowanej inwestycji.

- w obrebie systemu korzeniowego drzew - należy przestrzegać następujących rygorów:

*zakaz składowania materiałów szkodliwych dla gleby i korzeni (cement, wapno , chemikalia , oleje , paliwa ciekłe.

*Zakaz ruchu pojazdów i maszyn w obrębie systemu korzeniowego

*Wszelkie prace w obrębie systemu korzeniowego muszą być wykonywane ręcznie

*W przypadku podwyższenia gruntu w obrębie bryły korzeniowej należy zapewnić przewietrzanie starego horyzontu korzeniowego- przez ukształtowanie sektorów przewietrzania zajmującego min. 30% powierzchni bryły korzeniowej

*Układanie kostki brukowej jest dopuszczalne na warstwie grubego piasku , żwiru lub tłucznia - bez zaprawy cementowej. Dodatkowo należy zastosować systemy odpowietrzające z perforowanych rurek drenarskich
- przewidziano do wycięcia ok. 50 m2 krzewów - bez lilak oraz ok. 1450 m2
samosiewów klonu pospolitego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej i zdziczałych samosiewów owocowych.

5. ZIELEŃ PROJEKTOWANA


- zaprojektowano grupy drzew i krzewów zróżnicowane pod względem pokroju koron , kolorystyki liści i kwiatów pełniące fukcje izolacyjne i ozdobne.
- w projekcie zastosowano głównie gatunki drzew i krzewów dobrze znoszących warunki miejskie , nie wymagających specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych.
- na terenach niezabudowanych i nieutwardzonych zaprojektowano trawniki.

6. WSKAZÓWKI TECHNICZNE

drzewa i krzewy sadzić w doły całkowicie zaprawione ziemią urodzajną .

drzewa przywiązać do palików. posadzone rośliny obficie podlać wodą;

z terenu przeznaczonego pod trawniki zebrać starannie resztki budowlane. ziemię przekopać , zasilić mieszanką torfowo-nawozową , zagrabić i wysiać nasiona traw (mieszanka nr 3) w ilości 2 kg/ar. nasiona przykryć ziemią za pomocą grabi.

powierzchnia trawników – 5850,2 m2.

  1. WYKAZ MATERIAŁU ROŚLINNEGO:


8. DRZEWA I KRZEWY DO WYCIĘCIA
Nr

Gatunek

Obwód

Uwagi

7

Klon jesionolistny

105+146+74

forma wielopniowa

 

Acer negundo

37+125+112

ze zrośniętymi pniami, stan średni

 

 

 

liczne dziuple i wypróchnienia

 

 

 

z hubą czarnego koloru

8

Czeremcha zwyczajna

 

 

 

Prunus racemosa

36

 

9

suche

35

drzewo martwe

10

Klon jesionolistny

 

forma wielopniowa

 

Acer negundo

82+48+68

ze zrośniętymi pniami

11

owocowe

 

bez znaczenia zdobniczego

 

 

 

stan średnio zły

12

Klon jesionolistny

 

nieznacznie przechylone

 

Acer negundo

33

zagłuszone,

 

 

 

szczątkowa korona

13

Grusza owocowa

 

drzewo owocowe

 

Pyrus

 

bez znaczenia zdobniczego

14

suche

 

martwy pień obrośnięty bluszczem

15

Robinia akacjowa

 

szczątkowa korona

 

Robinia pseudoacacia

61

drzewo zagłuszone

16

Robinia akacjowa

 

szczątkowa korona

 

Robinia pseudoacacia

39

drzewo zagłuszone

24

Klon jesionolistny

 

mocno przechylone

 

Acer negundo

78

o szczątkowej koronie

25

Klon jesionolistny

 

drzewa rosną w zwarciu

 

Acer negundo

72

korony szczątkowe zagłuszające

26

Klon jesionolistny

 

się wzajemnie

 

Acer negundo

78

 

28

Robinia akacjowa

 

 

 

Robinia pseudoacacia

98

 

29

Klon jawor

 

drzewa rosną w zwarciu

 

Acer pseudoplatanus

88+48+98

korony szczątkowe zagłuszające

 

 

 

się wzajemnie

30

Klon jesionolistny

 

 

 

Acer negundo

128

 

31

Robinia akacjowa

 

 

 

Robinia pseudoacacia

202

 

32

Bez lilak

 

stary krzew z odrostami

 

Syringa vulgaris

28

i jednym głównym pniem

34

Robinia akacjowa

 

stan zły

 

Robinia pseudoacacia

78

 

35

Robinia akacjowa

 

stan zły

 

Robinia pseudoacacia

48

 

37

Robinia akacjowa

 

stan zły, z pnia odpada kora

 

Robinia pseudoacacia

30

 

40

Wiąz polny

 

drzewo wielopniowe, zagłuszone,

 

Ulmus carpinifolia

28+28+18

liście zdeformowane przez szpeciele

43

Klon jesionolistny

 

wrasta w ogrodzenie od strony

 

Acer negundo

57+56

ogródków działkowych

44

Klon jesionolistny

 

wrasta w ogrodzenie od strony

 

Acer negundo

88

ogródków działkowych

45

Klon jesionolistny

 

 

 

Acer negundo

67+66

stan analogiczny

46

Klon jesionolistny

 

 

 

Acer negundo

77

stan analogiczny

47

Świerk pospolity

 

stan średnio zły, 1/3 korony

 

Pinea abies

36

zniszczona przez pożar

52

pole oznaczone na mapie

 

młode samosiewy klonu pospolitego

 

jako krzewy

 

klonu jesionolistnego, robinii

 

 

 

akacjowej i zdziczałymi

 

 

ok..1450 m2

samosiewami drzew owocowych

53

Bez lilak

 

stare krzewy poprzerastane

 

Syringa vulgaris

ok..50 m2

odrostami

56

Klon jesionolistny
drzewa w ogrodzeniu, stan zły

 

Acer negundo

25+35

 

Opracował :arch . Ewa Kosztowniak

Pobieranie 87.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna