Opis technicznyPobieranie 105.57 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar105.57 Kb.
OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

ulic przyległych do ul. Rokicińskiej
1. Część ogólna

1.1 Podstawa opracowania 1. mapa sytuacyjno - wysokościowa

 2. dokumentacja techniczna badań podłoża gruntowego

 3. uzgodnienia z Inwestorem

 4. Polskie Normy i przepisy

1.2 Inwestor

Urząd Gminy w Andrespolu Andrespol, ul. Rokicińska 126

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w Andrespolu tj. systemowego odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych z terenów mieszkaniowych do oczyszczalni ścieków w Kraszewie


2. 0pis projektowanych rozwiązań

Projektuje się kanały z rur PVC o klasie sztywności SN= 8kN/m2: 1. kanały sanitarne o przekroju 200 x 5,9 mm

 2. przyłącza kanalizacji sanitarnej o przekroju160 x 4,7 mm

Połączenia przyłączy do kanalizacji należy dokonać na trójniki lub do studni
kanalizacyjnych. Przewody należy układać na podsypce piaskowej o grubości 25cm lecz nie mniejszej niż 15 cm zagęszczonej. Stosować materiał; piasek średnioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20 mm.

Na trasie kanału projektuje się studzienki żelbetowe Dn 1200 na podbudowie z cegły kanalizacyjnej klasy 350 na zaprawie cementowej, dopuszcza się wbudowanie studni szczelnych prefabrykowanych zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta z betonu klasy B-45, wodoszczelność W-10, nasiąkliwości do 4 % i mrozoodporności F-100. W przypadku zastosowania studni szczelnych prefabrykowanych:

- dla kanalizacji sanitarnej kinety wykonać z cegły kanalizacyjnej kl. 350 na zaprawie
cementowej M-20 uszczelnianych na złączeniach materiałów pianką poliuretanową.
Na projektowanych studzienkach należy zamontować armaturę typu ciężkiego 40 T. na
„kominku" z cegły kanalizacyjnej służący do regulacji wysokościowej o wysokości min. 13 cm i max. do 33 cm. plus armatura / właz /.


Długości projektowanych kanąłów sanitarnych wynoszą

 1. kanalizacja sanitarna ul. Młynarska /od S. 14.1 do S. 14.3/ L- 68,70m

 2. kanalizacja sanitarna ul. bez nazwy /od S. 15.1 do S. 15.3/ L -73,90m

Razem L -100,70 m

2.1 Kanalizacja sanitarnaOdbiornikiem ścieków będzie istnijący kanał w ul Rokicińskiej. Zaprojektowana kanalizacja sanitarna w ulicach przyległych do ulicy Rokicińskiej odprowadzającą ścieki gospodarczo-bytowe do oczyszczalni w Kraszewie obejmuje przedłużenie zlewni - odprowadzenia ścieków sanitarnych / gospodarczo-bytowych / z terenu Andrespola.

Podłączenia posesji do projektowanych kanałów sanitarnych będą wykonywane za pośrednictwem studni oraz poprzez trójniki zamontowane na kanale. Odgałęzienia / przyłącza / wykonywane w ramach budowy kanału bez względu na miejsce włączenia czy do studni rewizyjnych oraz trójników należy do czasu przekazania odcinka do eksploatacji zakorkować korkami fabrycznymi. Po przekazaniu do eksploatacji odcinka kanalizacji można przystąpić do wykonywania przyłączy.


2.2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Przed przystąpieniem do wykonania przykanalika należy dokonać niwelacji rzędnej w miejscu połączenia projektowanego przykanalika z istniejącym uzbrojeniem ze względu na brak danych na mapach i braku możliwości uzyskania informacji o głębokości posadowienia istniejących przykanalików do szamb i przebiegu tras.

Do czasu odbioru kanałów w ulicy, przykanaliki doprowadzone do linii regulacyjnych/ ogrodzeń / należy zakorkować fabrycznymi korkami.

W przypadku zbliżeń przebiegu przyłącza na odległość mniejszą niż 1,5 od budynków należy

wykonać na tych odcinkach przewierty.

3. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót związanych z budową kanału należy:

Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robót ziemnych należy sprawdzić u gestorów sieci infrastruktury technicznej aktualności występującego uzbrojenia w pasie robót i powiadomić ich o rozpoczęciu robót.

Wytyczyć oś projektowanego kanału i przyłączy

Przekazać wykonawcy plac budowy.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym o szerokości podanej w tabeli na rysunku nr 21 projektu (załączni)k. Urobek z wykopu należy wywieźć.

Trasy projektowanych kanałów i przyłączy przebiegają równolegle i prostopadle do kabli telefonicznych, kabli energetycznych sieci wodociągowej i gazowej w związku z powyższym prace budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością nie wolno po śladzie kabli telefonicznych i energetycznych oraz sieci wodociągowej i gazowej składować ziemi jak również wyznaczyć drogę montażową.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie w terenie.

Dokonać zabezpieczenia przewodów kolizyjnych pojawiających się w wykopie biegnących równolegle i prostopadle do projektowanego kanału i przyłączy

Roboty prowadzić pod nadzorem służb właścicieli urządzeń podziemnych. Przed zasypaniem dokonać komisyjnego odbioru z uwzględnieniem stanu przewodów kolizyjnych.

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,0 m, wykopy obarierować i w nocy oświetlić światłami ostrzegawczymi.

Wykonawca winien zabezpieczyć pompę do ewentualnego przepompowywania wody między czynnymi rowami w czasie trwania robót5. Część technologiczna

Do budowy kanału i przyłączy projektuje się użyć rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu -PVC o klasie sztywności SN=8kN/m i średnic w przedziale od Dn 200 do Dn 160 mm. Układanie rur może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości w co najmniej ¼ swego obwodu. Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zagęszczenie. Studzienki rewizyjne projektuje się z kręgów żelbetowych Dn 1200 mm na podbudowie z cegły kanalizacyjnej klasy 350 na zaprawie cementowej, płytę przykrywającą typową-nastudzienną Dn 1450 mm, kominek"z cegły kanalizacyjnej służący do regulacji wysokościowej o wysokości min. 13 cm i max. do 33 cm. plus armatura / właz /. Dopuszcza się wbudowanie studni szczelnych prefabrykowanych zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta z betonu klasy B-45, wodoszczelność W-10, nasiąkli wości do 4 % i mrozoodporności F-100.

Armatura żeliwna typu ciężkiego 40 T., oraz stopnie złazowe montowane na przemian co 30 cm w studzience typu „ALFA".

Armaturę - właz żeliwny należy przed montażem uzgodnić z gestorem / typ zwykły lub zatrzaskowy / i zamontować w obudowie betonowej zgodnie z wysokością istniejącego terenu


 1. kanalizacja sanitarna ul. Młynarska /od S. 14.1 do S. 14.3/ L -68,70m

średnica kanału Dn 200 x 5,9

zagłębienie kanału:

hmin-3,03 m

hmax -3,59m

hśr-3,31 m

wysokość zasypki:

hmin - 2,83 m

h max, - 3,39 m

hśr – 3,11 m


 1. kanalizacja sanitarna ul. bez nazwy /od S. 15.1 do S. 15.3/ L-73,90m

średnica kanału Dn 200 x 5,9 mm

zagłębienie kanału:

h min. - 2,94 m

h max - 3,08 m

hśr- 3,01 m

wysokość zasypki:

h min - 2,74 m

h max. — 2,88 m

hśr. -2,81 m
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przeprowadzono dla zagłębienia minimalnego i maksymalnego projektowanego kanału.

Wyliczenia przeprowadzono na programie W.P.B. z PVC „PROCOR" i załącza się wyliczenia przyjmując obciążenie naziomu 20 kN/m2 oraz przyjęto obciążenia komunikacyjne od pojazdu ciężkiego SLW 60 o ciężarze 600 kN.

Dopuszczalne ugięcie dla rur z PVC-U systemu PROCOR wynosi 5,0 %. Wielkość tego ograniczenia wynika także z konieczności zachowania przepustowości, która przy ugięciu wynoszącym 5,0 % zmniejsza się zaledwie o ok. 1,0 %. Po wyznaczeniu wartości obciążenia krytycznego od obciążenia gruntem i od obciążenia wodą

gruntową wyznacza się globalny współczynnik bezpieczeństwa y, który musi być większy lub równy wartości minimalnej w przypadku rur z PVC-U γ 2,5.
5.1 Przejścia pod uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych

w celu dokładnego zlokalizowania przewodów, które krzyżują się z projektowanym kanałem sanitarnym.

Należy wykonać zabezpieczenia odkrywanych rur i kabli na czas prowadzenia robót zgodnie z załączonym rysunkiem.

Roboty w miejscu skrzyżowań winny być prowadzone wyłącznie ręcznie w obecności przedstawicieli właściwego Gestora i za ich wiedzą.

Wszystkie elementy betonowe i murowe znajdujące się w konstrukcji kanału należy zabezpieczyć przez jednokrotne posmarowanie Abizolem „R" i dwukrotne Abizolem „G" od zewnątrz. Rury z PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.6. Zasypka wykopu

Obsypkę rury należy prowadzić piaskiem zgodnym z PN-B-11113 dowiezionym na plac budowy, zasypkę gruntem piaszczystym.

Projektowany kanał do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypać należy ręcznie piaskiem przestrzegając zasad podanych w „Instrukcji projektowania i odbioru instalacji rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu" celem osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia obsypki K-0,95. Dalszą zasypkę należy prowadzić mechanicznie przestrzegając zasad związanych

z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia równego K- 0,99 warstwami co 30 cm.

Na odcinkach przebiegu kanalizacji i przyłączy w drogach należy założyć pobór prób zagęszczenia zasypki w pionie co 30 cm. ponad obsypkę rury zgodnie z BN-83/8836-02 pkt2.12.2.

Roboty ziemne należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz normy PN-S- 02205.Odbiór obsypki i zasypki na całej długości kanału powinien nastąpić na podstawie analiz stopnia

zagęszczenia gruntu badanego przez profesjonalne laboratorium.

Po zakończeniu robót odtworzenie nawierzchni należy wykonać grysem betonowym lub klińcem

kamiennym wg projektu przedstawionego przez wykonawcę do akceptacji przez Inwestora

w przypadku drogi o nawierzchni gruntowej i nawierzchni asfaltowej w przypadku prowadzenia

robót w jezdni asfaltowej. Dodatkowo w obrębie włazów studni w pasie 2 m z każdej strony

zastosować destrakt (korę) grubości 5 cm na podbudowie lub wykonać obudowę betonową z betonu B-15 grubości 20 cm. w drodze o nawierzchni gruntowej.

W miejscach występowania rowu przystąpić do odtworzenia rowu odwadniającego zgodnie

z pomiarami i ewentualnymi wytycznymi z protokołu spisanego przed zasypką.

7. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostały określone na podstawie dokumentacji technicznej badań

podłoża gruntowego wykonanego dla potrzeb budowy kanalizacji w ulicy Rokicińskiej.

Opinia geotechniczna opracowana została w oparciu o otwory geologiczne o głębokości 5,0 p.p.t

Grunty podłoża są niejednorodne, występują grunty piaszczyste i gliniaste.

Osady piaszczyste wykształcone w postaci piasków drobnych i średnich oraz pyłów.

Warstwę przykrywającą stanowią nasypy niekontrolowane.

Występowanie wody gruntowej kształtuje się na głębokości 1,5 m do 4,2 m od p.p.t.Projekt nie obejmuje odwodnienia wykopów. Zaleca, się w warunkach występowania wody

dpompowanie wody przy pomocy studzienek drenarskich zlokalizowanych poza obrysem wykopu i wykonanie drenażu zgodnie z rysunkiem .

Odstępstwa od założonych warunków należy bezwzględnie uzgadniać z Inwestorem i jego służbami oraz z projektantem w trybie nadzoru autorskiego.

8. Uwagi końcowe

Prace prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, Polską Normą i Instrukcją Montażową Producenta.

Elementy i materiały wbudowane powinny posiadać atesty i być zgodnie z nimi wykorzystane. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:


 1. powiadomić właścicieli instalacji podziemnych na 7 dni przed przystąpieniem do robót

 2. roboty ziemne wykonywać ręcznie z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia według
  uzgodnionej w ZUDP planszy zbiorczej uzbrojenia

 3. włączenia do istniejącego kanału należy zgłosić do Z.G.K. w Wiśniowej Górze w celu
  wykonania włączenia przez ich służby

 4. po wykonaniu włączenia do kanału i odcinka przyłącza kanalizacji będącego przedmiotem
  odbioru zgłosić do Z.G.K. w Wiśniowej Górze w celu:

1. sprawdzenia prostoliniowości ułożenia

2.zbadamia zgodności spadków3. sprawdzenia drożności i próby szczelności

 1. roboty budowlane i technologiczne powinny odpowiadać warunkom technicznym wykonania
  zgodnym z projektem technicznym, aktualnie obowiązującymi przepisami, zgodnymi z
  wymaganiami lokalnego gestora tj. Z.G.K. w Wiśniowej Górze oraz zgodnie z warunkami
  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz instrukcjami
  producentów zastosowanych materiałów.


Pobieranie 105.57 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna