Opis technicznyPobieranie 16.29 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar16.29 Kb.
OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego przebudowy i nadbudowy wejścia Białostockiego Teatru Lalek od strony ul. Odeskiej w Białymstoku1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- projekt budowlany architektoniczny

- koncepcja uzgodniona z Inwestorem

- polskie normy i przepisy budowlane
2. Lokalizacja
Projektowany budynek zlokalizowany jest w Białymstoku przy ul. Kalinowskiego , zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. Ogólna koncepcja konstrukcji budynku
Budynek usługowy, dwukondygnacyjny podpiwniczony, zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej. Konstrukcję nośną stanowią: stropy żelbetowe monolityczne oparte na ścianach, podciągach i słupach żelbetowych.

4. Schematy konstrukcyjne
Do obliczeń przyjęto następujące schematy konstrukcyjne:

- stropy międzykondygnacyjne

Zaprojektowano stropy żelbetowe oparte na ścianach zewnętrznych, podciągach i słupach środkowych żelbetowych.5. Warunki gruntowo - wodne
Zgodnie z „Ekspertyzą w sprawie warunków posadowienia i nośności gruntu na terenie Teatru Lalek w Białymstoku T-1299” wykonaną w 1962roku mgr inż. Bahdana Wasilewskiego i mgr inż. Janusza Krukowskiego na omawianym terenie występują na głębokości poniżej 2,5m od poziomu terenu piaski drobne średnio – zagęszczone lub bliskie stanu zagęszczonego, przechodzące w pospółkę drobną zagęszczoną.

Projektowaną dobudowę posadowić na rzędnej posadowienia istniejącego budynku. Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej o 10 cm powyżej poziomu posadowienia. Resztę gruntu (ok. 10 cm) wybrać ręcznie.

Przed posadowieniem budynku należy w wykopach sprawdzić warunki gruntowe i stopień zagęszczenia gruntu. Powyższą czynność powinien wykonać uprawniony geolog i potwierdzić wpisem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów organicznych, nie nadających się do posadowienia - wybrać je i ułożyć chudy beton B10.
Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezpośrednie płytkie.

6.Konstrukcja budynku
6.1. Stopy fundamentowe

Zaprojektowano stopy fundamentowe prostokątne z betonu B20 zbrojonego stalą A-IIIN i St0S (strzemiona). W stopach osadzić „wyrostki” do zbrojenie słupów żelbetowych.

Przed wykonaniem stóp fundamentowych grunt w wykopach winien sprawdzić uprawniony geolog.
6.2. Ławy fundamentowe

Zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego podłużnie stalą A-IIIN.6.3. Izolacje fundamentów

Powierzchnie boczne stóp fundamentowych i ław izolować 1 x Abizolem R + 1x Abizolem P.


6.4. Nasypy

W obrębie budynku z powierzchni podposadzkowych wybrać grunty spoiste w stanie plastycznym.. Wykonać nasyp z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. min. 30 cm i zagęścić warstwami mechanicznie do Js 0,98. Zasypki stóp, ław i ścian fundamentowych wykonać i zagęścić warstwami jak nasypy. Poprawność zagęszczenia winien skontrolować uprawniony geolog i wpisać do dziennika budowy.


6.5. Słupy

Zaprojektowano słupy żelbetowe monolityczne o przekroju prostokątnym i okrągłym. Słupy wykonać z betonu B25 i stali A-IIIN.


6.6. Podciągi

Wszystkie podciągi zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z betonu B25 i stali A-IIIN.6.7. Stropy międzykondygnacyjne

Zaprojektowano płyty stropowe żelbetowe monolityczne wieloprzęsłowe z betonu B25 gr. 15-22 cm zbrojone dwukierunkowo stalą A-IIIN. Płyty oparte na ścianach zewnętrznych budynku, podciągach żelbetowych monolitycznych i słupach żelbetowych monolitycznych.6.8. Schody

Zaprojektowano schody żelbetowe monolityczne z betonu B25 gr. 14 cm zbrojonego stalą A-IIIN.6.9. Ściany nadziemia

Ściany konstrukcyjne wykonać z cegły wapienno-piaskowej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa. Ściany osłonowe z gazobetonu odmiany 600.7. Nadproża stalowe w części istniejącej
Konstrukcję nośną stanowią po dwie belki z ceowników stal St3S , oparte po obu stronach na istniejących ścianach murowanych.
W celu wykonania konstrukcji wsporczeych należy:

- Zdemontować istniejące instalacje i urządzenia kolidujące z wykonaniem projektowanej konstrukcji wsporczej

- W istniejącej ścianie wykonać poziome bruzdy z obu stron , do osadzenia belek .

  • Osadzić belki nadprożowe. Belki połączyć poprzecznie przewiązkami z blach spawając elektrycznie.

  • Szczelinę pomiędzy belkami i ścianą wypełnić szczelnie z ubiciem - zaprawą montażową CERESIT CX15 po uprzednim naprężeniu belek wbitymi klinami stalowymi w środku rozpiętości przęseł

  • Po osiągnięciu nośności zaprawy można przystąpić do rozbiórki ściany pod nadprożem.


Belki nadprożowe wyszpałdować, osiatkować i otynkować zaprawą cementową.


9. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe oczyścić strumieniem ściernym do Sa 21/2 wg PN ISO 8501. Malować zestawem farb epoxydowych, grubość łączna powłoki 120m.

Opracował:Dariusz Kiluk
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna