Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznychPobieranie 97.18 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar97.18 Kb.
Opis zakładanych efektów kształcenia

w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych
Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ADMINISTRACJA

Obszar nauk społecznych

Studia I stopnia

profil ogólnoakademicki


Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych


WIEDZA


K_W01

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych ze szczególnym uwzglednieniem nauk administracyjnych i pawnych

S1A_W01

K_W02


ma elementarną ogólną wiedzę z zakresu wybranych nauk społecznych pozaprawnych

S1A_W01,

S1A_W02,


S1A_W04,

S1A_W06


K_W03

ma podstawową wiedzę o człowieku oraz strukturach społecznych, w których on funkcjonuje, w tym wspólnot lokalnych, regionalnych, państwowych i miedzynarodowych

S1A_W02,

S1A_W03,


S1A_W05,

S1A_W08


K_W04

zna podstawowe metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk administracyjnych i prawnych

S1A_W06,

K_W05

ma elementarną wiedzę na temat zasad etyki i deontologii urzedniczej

S1A_W02,

S1A_W07


K_W06

zna elementarne pojęcia, konstrukcje i instytucje systemu prawa

S1A_W04,

S1A_W06,


S1A_W07

K_W07

zna podstawowe zasady stosowania norm pawnych

S1A_W04,

S1A_W07


K_W08

ma elementarną wiedzę o systemie prawa międzynarodowego oraz podstawowych instytucjach funkcjonujacych w sferze stosunków międzynarodowych

S1A_W03,

S1A_W08,


S1A_W09

K_W09

ma wiedzę o podstawowych koncepcjach budowy i funkcjnowania administracji publicznej w ujęciu prawnoporównawczym

S1A_W03,


K_W10

ma wiedzę o podstawowych koncepcjach budowy i funkcjnowania administracji publicznej w ujęciu historycznopawnym

S1A_W09

K_W11

ma podstawową wiedzę na temat systemu władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej

S1A_W02,

S1A_W03,


S1A_W07,

S1A_W09


K_W12

ma podstawową wiedzę na temat ustroju administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej

S1A_W02,

S1A_W03,


K_W13

ma elementarną wiedzę o systemach prawnych, strukturach oragnizacyjnych oraz podstawowych instytucjach Unii Europejskiej

S1A_W03,

S1A_W08,


S1A_W09,

S1A_W11


K_W14

ma elementarną wiedzę z zakresu wybranych gałęzi prawa materialnego publicznego

S1A_W04,

S1A_W07,


S1A_W11

K_W15

ma elementarną wiedzę z zakresu wybranych gałęzi prawa materialnego prywatnego

S1A_W04,

S1A_W07,


S1A_W10,

S1A_W11


K_W16

ma elementarną wiedzę z zakresu procedur administracyjnych

S1A_W04,

S1A_W07,


S1A_W11

K_W17

ma elementarną wiedzę z zakresu wybranych procedur sądowych

S1A_W04,

S1A_W07,


K_W18

posiada elementarną wiedzę na temat metod i narzędzi pozyskiwania informacji prawniczej

S1A_W06

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi prawidłowo interpretowac zjawiska zachodzace w ramach administracji publicznej

S1A_U01,

K_U02

potrafi pozyskiwac dane do analizowania konketnych procesów i zjawisk zachodzacych w systemie administracji publicznej

S1A_U02,

S1A_U03


S1A_U04

K_U03

potrafi zidentyfikowac oraz dokonac prawidłowej analizy norm prawnych w celu realizacji konkretnego zadania w ramach administracji publicznej

S1A_U05,

S1A_U06,


S1A_U07

K_U04

potrafi zidentyfikować oraz dokonać właściwej interpretacji norm deontologii urzedniczej przy podejmowaniu decyzji w ramach wykonywania administracji publicznej

S1A_U05,

S1A_U06,


S1A_U07

K_U05

posiada umiejętność prognozowania, rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, w tym zachodzących w procesach administrowania

S1A_U08,

S1A_U07


S1A_U04

K_U06

potrafi dokonywać prawidłowej oceny stanu faktycznego w procesach stosowania prawa

S1A_U01

S1A_U08


K_U07

potrafi wykorzystywać dostepną wiedzę przy podejmowaniu decyzji w procesach stosowania prawa

S1A_U02

K_U08

potrafi odnaleźć, zidentyfikować oraz ocenić charakter źródeł prawa

S1A_U02

S1A_U05


K_U09

potrafi odnaleźć i prawidłowo wykorzystać źródła wiedzy o prawie, w tym akty prawne i dokumenty interpretyjace i komentujace regulacje prawne

S1A_U02

S1A_U05


K_U10

posiada umiejetność weryfikacji wartości informacji stanowiacych podstawę jego decyzji

S1A_U03

S1A_U08


K_U11

posiada umiejetność sprawnego komunikowania się, umożliwiającego prawidłową diagnozę sytuacji problemowych pojawiajacych się w życiu zawodowym

S1A_U07

S1A_U08


K_U12

posiada umiejetność przygotowania podstawowych pism procesowych w postępowaniu administracyjnym

S1A_U09,

K_U13

posiada umiejetność przygotowania podstawowych pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym

S1A_U09,

K_U14

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu nauk administracyjnych i prawnych w języku polskim

S1A_U03,

S1A_U05,


S1A_U09,

K_U15

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu nauk administracyjnych i prawnych w języku obcym

S1A_U03,

S1A_U05,


S1A_U09,

S1A_U11,


K_U16

posiada umiejętność przygotwania wystapień ustnych z zakresu nauk administracyjnych i prawnych w języku polskim

S1A_U03,

S1A_U05,


S1A_U10,

K_U17

posiada umiejętność przygotwania wystapień ustnych z zakresu nauk administracyjnych i prawnych w języku obcym

S1A_U03,

S1A_U05,


S1A_U10,

S1A_U11,


K_U18

ma umiejetność posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posiada umiejetność posługiwania się językiem specjalistycznym w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu

S1A_U11KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K_K01

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań, identyfikować i rozstrzygać problemy pojawiące się w pracy zawodowej

S1A_K03,

S1A_K04


S1A_K07

K_K02

dostrzega aspekt społeczny, ekonomiczny i polityczny procesów legislacyjnych dokonujacych się w administracji publicznej

S1A_K03

S1A_K05


K_K03

dostrzega aspekt społeczny procesów stosowania prawa dokonujacych się w administracji publicznej

S1A_K03

S1A_K04K_K04

uwzględnia w swych decyzjach zawodowych zasady etyki i deontologii urzedniczej

S1A_K03

S1A_K04


K_K05

uwzglednia w swych decyzjach zawodowych dobro wspólne oraz dobro jednostki

S1A_K03

S1A_K04


K_K06

umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów dotyczących administracji publicznej i procesu administrowania


S1A_K03 S1A_K05,

K_K07

potrafi wspołdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role

S1A_K02

K_K08

potrafi myśleć i działać w sposób twórczy

S1A_K07

K_K09

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doszktałcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

S1A_K01, S1A_K06

K_K10

rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie

S1A_K01,DODATKOWE Efekty kształcenia dla kierunku studiów Administracja SPECJALNOŚĆ: Administracja PUBLICZNA

Symbole efektów specjalnościowych

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

w zakresie specjalności: Administracja publiczna absolwent:Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

WIEDZA

Ks_W01

ma wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w wybranych obszarach działalności publicznej

S1A_W02
S1A_W03

S1A_W07


S1A_W09

Ks_W02

ma wiedzę w zakresie relacji i powiązań sektora publicznego z sektorem prywatnym

S1A_W04
S1A_W07

S1A_W09


UMIEJĘTNOŚCI

Ks_U01

Potrafi prawidłowo interpretować i analizować zjawiska zachodzące w ramach administracji publicznej w wybranych obszarach działalności publicznej


S1A_U01

S1A_U07


S1A_U08

Ks_U02

Posiada umiejętność selekcjonowania, analizowania i interpretowania aktów prawnych, wykorzystywania orzecznictwa w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych związanych z administracją publiczną


S1A_U02

S1A_U05


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ks_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie szczegółowych aspektów funkcjonowania administracji publicznejS1A_K01

S1A_K06


Ks_K02

Uwzględnia aspekt praw podmiotowych jednostki w działaniach administracji publicznej

S1A_K04

S1A_K05DODATKOWE Efekty kształcenia dla kierunku studiów Administracja SPECJALNOŚĆ: Administracja Kadrowa

Symbole efektów specjalnościowych

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

w zakresie specjalności: Administracja kadrowa absolwent:Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych
WIEDZA

Ks_W01

ma wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji kadrowej w wybranych obszarach działalności organizacji

S1A_W02
S1A_W03

S1A_W07


S1A_W09

Ks_W02

ma wiedzę w zakresie relacji i powiązań organizacji z otoczeniem zewnętrznym

S1A_W04
S1A_W07

S1A_W09


UMIEJĘTNOŚCI

Ks_U01

Potrafi prawidłowo interpretować i analizować zjawiska zachodzące w ramach organizacji w wybranych obszarach działalności kadrowej


S1A_U01

S1A_U07


S1A_U08

Ks_U02

Posiada umiejętność selekcjonowania, analizowania i interpretowania aktów prawnych, wykorzystywania orzecznictwa w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych związanych z administracją kadrową


S1A_U02

S1A_U05


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ks_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie szczegółowych aspektów funkcjonowania administracji kadrowejS1A_K01

S1A_K06


Ks_K02

Uwzględnia aspekt praw podmiotowych jednostki w działaniach administracji kadrowej

S1A_K04

S1A_K05DODATKOWE Efekty kształcenia dla kierunku studiów Administracja SPECJALNOŚĆ: Administracja Elektroniczna

Symbole efektów specjalnościowych

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

w zakresie specjalności: Administracja elektroniczna absolwent:Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych
WIEDZA

Ks_W01

Ma wiedzę z zakresu administracji elektronicznej w wybranych obszarach działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

S1A_W02
S1A_W03

S1A_W07


S1A_W09

Ks_W02

Ma wiedzę w zakresie relacji i powiązań zinformatyzowanej administracji z uczestnikami obrotu prawnego

S1A_W04
S1A_W07

S1A_W09


UMIEJĘTNOŚCI

Ks_U01

Potrafi prawidłowo interpretować i analizować zjawiska zachodzące w ramach administracji elektronicznej w wybranych obszarach działania zinformatyzowanego podmiotu realizującego zadania publiczne

S1A_U01

S1A_U07


S1A_U08

Ks_U02

Posiada umiejętność selekcjonowania, analizowania i interpretowania aktów prawnych, wykorzystywania orzecznictwa w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych związanych z administracją elektroniczną

S1A_U02

S1A_U05


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ks_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie szczegółowych aspektów funkcjonowania administracji elektronicznej

S1A_K01

S1A_K06


Ks_K02

Uwzględnia aspekt uprawnień uczestnika obrotu w działaniach zinformatyzowanego podmiotu.

S1A_K04

S1A_K05


Objaśnienie oznaczeń w symbolach

K - kierunkowe efekty kształcenia

W - kategoria wiedzy

U - kategoria umiejętności

K - (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych

Ks - specjalnościowe efekty kształcenia

S1A - efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych

01, 02, 03 - numer efektu kształcenia
: files -> administracja
administracja -> Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 58/11
administracja -> Zarządzenie nr 49/13
administracja -> Akademii Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
administracja -> Organy jednoosobowe I kolegialne akademii wychowania fizycznego im. E. Piaseckiego w poznaniu
administracja -> Załącznik do zarządzenia nr 22/12
administracja -> Uchwała nr 65/14
administracja -> Uczelniane kolegium elektorów na kadencję 2008-2012 70 elektoróW
administracja -> Projekt uchwała nr /12
administracja -> Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2006/2007
administracja -> Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna