Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003Pobieranie 12.25 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar12.25 Kb.
Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003 ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4131 i Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 9410) opracowano dla 8 gatunków ptaków uznanych za przedmioty ochrony, tj. A041gęś białoczelna Anser albifrons, A039 gęś zbożowa Anser fabalis, A043gęgawa Anser anser, A122 derkacz Crex crex, A272 podróżniczek Luscinia svecica, A140 siewka złota Pluvialis apricaria, A197 rybitwa czarna Chlidonias niger, A081 błotniak stawowy Circus aeruginosus.

Zarządzenie to w ramach kontroli aktów prawa miejscowego zostało zaakceptowane przez Ministra Środowiska – pismo z dnia 14 października 2013 r. znak: DP-074-41/40643/13/AD.

W międzyczasie uległ zmianie Standardowy Formularz Danych, a lista przedmiotów ochrony wzbogaciła się o dwa gatunki, tj. A156 rycyk Limosa limosa, A162 krwawodziób Tringa totanus.

W związku z tym zachodzi potrzeba określenia identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania ich właściwego stanu ochrony, celów działań ochronnych, oceny stanu ochrony tych przedmiotów ochrony, wykazu działań ochronnych wraz z podaniem obszarów wdrażania oraz określeniem podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie.

Zapisy działań ochronnych zawartych w zał. nr 5 do zarządzenia w brzmieniu: Lp. 1 „Przygotowanie w terminie 3 lat od wejścia w życie planu zadań ochronnych programu gospodarowania wodami obejmującego teren obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi, mającego na celu ustalenie działań zmierzających do utrzymania właściwych warunków wodnych pozwalających na użytkowanie gospodarcze i zachowanie wartości przyrodniczych (siedliska) w całym obszarze. Jeżeli to możliwe i zasadne, Program powinien zakładać budowę obiektów piętrzących wodę w taki sposób, aby w sposób minimalny ingerować w środowisko przyrodnicze. Realizacja programu” oraz Lp. 13 – „Do czasu wdrożenia Programu gospodarki wodnej, utrzymanie wód w zakresie wynikającym z niezbędnych potrzeb, z zachowaniem dobrego stanu wód. Wykaszanie skarp, usuwanie roślin z dna rzeki oraz drzew i krzewów należy prowadzić selektywnie. Odmulanie wyłącznie w pobliżu urządzeń wodnych, mostów i przepustów oraz wylotów rowów. Roboty utrzymaniowe winny być prowadzone w okresie jesienno-zimowym (od września). Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowów otwartych) w okresie jesienno-zimowym (od września) przy minimalizacji wycinania drzew i krzewów oraz zachowaniu parametrów ewidencyjnych rowów” należy przeanalizować w kontekście zmiany przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy – Prawo wodne wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 850).

W związku z powyższym wystąpiły okoliczności zobowiązujące sprawującego nadzór nad obszarem Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do zmiany planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000.

Zmiana planu zadań ochronnych będzie przeprowadzona na zasadach określonych w art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Projekt zmiany planu zadań ochronnych, zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186). Zgodnie z § 6 w związku z § 2 ww. rozporządzenia, tryb sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 obejmuje m. in. obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zapewnią zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze zmianą tego dokumentu poprzez wydanie właściwych Obwieszczeń oraz zamieszczenie pełnej informacji dotyczącej trwającego procesu planistycznego w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie umieszczonymi pod adresem internetowym: http://lodz.rdos.gov.pl/; http://warszawa.rdos.gov.pl/.
Sprawę prowadzi i szczegółowych informacji udziela:

Maria Caban tel. 42 6650970Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna