Opisprzedmiotuzam ó wieni aPobieranie 136.42 Kb.
Strona1/2
Data10.05.2016
Rozmiar136.42 Kb.
  1   2
CZĘŚĆ III SIWZ

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

Przedmiotem zamówienia jest:    1. Kontynuacja prac rekultywacyjnych środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego produktami ropopochodnymi wraz z prowadzeniem monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie lotniska Poznań-Krzesiny w okresie od 01.08.2013 do 30.06.2016r.

    2. Kontynuacja prac rekultywacyjnych środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego produktami ropopochodnymi wraz z prowadzeniem monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie lotniska Powidz w okresie od 01.08.2013 do 30.06.2016r. 1. Zakres prac na terenie lotniska Poznań – Krzesiny obejmuje:

I etap – od sierpnia 2013r. do końca 2013r.:

- wykonanie projektu prac geologicznych na wykonanie 5 szt. otworów technologicznych


i 8 szt. otworów iniekcyjnych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej na ich wykonanie – w 3 egz. + CD w terminie 45 dni od daty podpisania umowy;

- wykonanie 5 szt. otworów technologicznych o głębokości 11 m i średnicy 110 mm


w sąsiedztwie piezometru „P-13” (okolica starej przepompowni) w układzie oraz konstrukcji, zgodnych z „Analizą osiągniętych wyników prac rekultywacyjnych wraz z projektem dalszych badań i robót dla JW. 1156 Poznań – Krzesiny (luty 2013)” w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy;

- wykonanie 8 szt. otworów iniekcyjnych o głębokości 4 m i średnicy 50 mm na CPPS


w układzie oraz konstrukcji, zgodnych z „Analizą … i projektem dalszych prac (luty 2013)”
w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy;

- transport, montaż i podłączenie do istniejących, naziemnych instalacji pneumatycznych (iniekcyjnej Ø 110mm i ekstrakcyjnej Ø 110mm) stacji oczyszczania powietrza, wyposażonej w dmuchawy: 1. iniekcyjną o wydajności 3,5m3/min przy nadciśnieniu rzędu 2,0m słupa H2O;

 2. ekstrakcyjną o wydajności 4,5m3/min przy podciśnieniu rzędu 2,0m słupa H2O;

 3. w terminie 2 tygodni dni od daty podpisania umowy – dotyczy MPS – 2.

Bariera pneumatyczna oraz systemy napowietrzania muszą pracować w sposób ciągły, także w niedziele i święta;
- transport, montaż i podłączenie do istniejących instalacji (wodnych i elektrycznych)
2 (dwóch) stacji oczyszczania wody podziemnej na MPS – 1 i MPS – 2. Stacja oczyszczania wody ma zapewnić oczyszczenie wód do parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Stacje oczyszczania wody powinny mieć przepustowość zapewniającą oczyszczanie wody pompowanej ze wszystkich studni depresyjnych. Zastosowane pompy winny zapewnić uzyskanie depresji
ok. 0,2 ÷ 0,5m. Wszystkie studnie oraz stacje oczyszczania wody podziemnej powinny pracować automatycznie przez 24 godziny na dobę. Stacja oczyszczania wody winna prowadzić procesy: napowietrzania na dyszy rozbryzgowej, napowietrzanie podgrzanym powietrzem na złożu kolumny ociekowej, napowietrzanie drobno pęcherzykowe w zbiorniku pośrednim, osadzanie tlenków żelaza i manganu na złożu filtracyjnym, absorpcję zanieczyszczeń zawartych w wodzie na węglu aktywnym. Stacje oczyszczania muszą mieć możliwość opomiarowania ilości wypompowanej i oczyszczonej wody;

- montaż i podłączenie do istniejących podziemnych instalacji (wodnych


i elektrycznych) automatycznych zestawów pompowo – sterujących studni depresyjnych, zblokowanie ich ze sterowaniem i zasilaniem stacji oczyszczania oraz istniejącymi systemami automatycznego sczerpywania w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy:

  1. MPS – 1 – 3 kpl.,

  2. MPS – 2 – 6 kpl.;

- montaż i podłączenie 1 kompletu systemu pompowania dwufazowego (wody i produktu)


z 5 otworów technologicznych na MPS – 1, montaż separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych, w układzie, konstrukcji i rozciągłości, zgodnych z „ Analizą …
i projektem dalszych prac (luty 2013)”, w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy;
- eksploatacja (dzierżawa i utrzymanie w ruchu) dwóch stacji oczyszczania wody podziemnej wraz z zblokowanymi z nimi automatycznymi zestawami pompowo – sterującymi na MPS – 1 i MPS – 2, ryczałtowo przez 5 miesięcy (od 1.08.-31.12.2013r.);

- eksploatacja (dzierżawa i utrzymania w ruchu) jednej stacji oczyszczania powietrza


na MPS – 2 ryczałtowo przez 5 miesięcy (od 1.08.-31.12.2013r.);

- regeneracja drenażu infiltracyjnego na MPS – 2 o długości 120mb w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy (udrożnienie przewodów doprowadzających wodę oczyszczoną ze stacji kontenerowej);

- stała obsługa systemów sczerpywania, depresjonowania systemu biowentingu (iniekcji
i ekstrakcji powietrza gruntowego) systemu pompowania dwufazowego i bariery ochronnej (minimum 1 osoba na każdym składzie), konserwacja urządzeń, wykonywanie bieżących pomiarów we wszystkich otworach technologicznych (82 piezometry i otwory technologiczne o głębokości 8,5÷14,5m, 9 studni depresyjnych o głębokości 12,0 ÷ 20,0m), w tym położenie zwierciadła wody i miąższości produktu raz w miesiącu oraz prowadzenie dziennika sczerpywania (codzienna rejestracja ilości odseparowanego produktu, ilości odpompowanej i oczyszczonej wody podziemnej oraz emulsji wodno – oleistej) na obu składach MPS, ryczałtowo przez 5 miesięcy (od 1.08.-31.12.2013r.);

- dziennik sczerpywania powinien być dostępny w każdej chwili do wglądu Zamawiającego


i kontroli zewnętrznych. Dane z dziennika stanowią załącznik do dokumentacji sprawozdawczej ze sczerpywania. Sczerpywanie i pompowanie wody powinno się odbywać w sposób ciągły. Wykonawca zapewni ciągły nadzór prac (w dni robocze od godz. 700
do 1500);

- sczerpane paliwo oraz odpad z oczyszczania wody należą do Wykonawcy;

- Wykonawca każdorazowo po odbiorze odpadu przedstawi Zamawiającemu kartę przekazania odpadu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

- dawkowanie bioaerozolu – przygotowanie i wprowadzanie do zanieczyszczonego środowiska preparatów biologicznych (jednorazowa dawka w cyklu = 2m3), stymulujących rozkład biologiczny węglowodorów w strefie aeracji i saturacji za pośrednictwem istniejącej instalacji biowentingu, która obejmuje: wyselekcjonowanie i namnażanie w laboratorium szczepów bakterii autochtonicznych odpowiedzialnych za rozkład węglowodorów, przygotowanie roztworu biologicznego w istniejącym bioreaktorze V = 2m3 oraz jego wprowadzanie w środowisko gruntowo – wodne za pomocą nośnika, którym jest aerozol


w okresie sierpień – październik 2013r.:

a) MPS – 1 – 24 otwory, 8 cykli,

b) MPS – 2 – 36 otworów, 8 cykli;
- nadzór technologiczny i geologiczny nad procesem rekultywacji – kontrola pracy systemów i postępu prac raz w miesiącu na MPS – 1, MPS – 2 oraz CPPS przez 5 miesięcy (od 1.08.-31.12.2013r.);

- prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych wraz z badaniami laboratoryjnymi


(1 cykl w miesiącu październiku 2013r):

 1. przed pobraniem próbek wody należy wykonać pompowanie oczyszczające z otworu,

 2. zakres monitoringu obejmuje wykonanie pomiarów głębokości zwierciadła wody gruntowej oraz wykonanie analiz laboratoryjnych wody,

 3. pomiary dokonywać z otworów monitoringowych stanowiących sieć monitoringu,

 4. poboru próbek wody dokonać w październiku 2013r.,

 5. zakres badań laboratoryjnych wody (suma węglowodorów, suma olei mineralnych, suma benzyn, suma BTEX, benzen, toluen, etylobenzen, ksylen) dla:

● MPS – 1 z 5 – ciu piezometrów,

● MPS – 2 z 6 – ciu piezometrów,

● CPPS z 1 – ego piezometru,

● studni głębinowych Nr 10 oraz Nr 11;


- prowadzenie monitoringu do oceny przebiegu i efektywności procesów samooczyszczania wód podziemnych (śledzenie zmiany stężeń łatwych do oznaczania w terenie) następujących wskaźników: O2, NO3-, SO4-, Fe3+, Fe2+ w 8 próbkach pobranych z otworów na terenie MPS – 1, w 8 próbkach pobranych z otworów na terenie MPS - 2 oraz w 4 próbkach pobranych
z otworów na terenie CPPS w miesiącu październiku 2013r. (1 cykl);
- stacje oczyszczania powietrza oraz oczyszczania wody dostarcza Wykonawca i wraz
z istniejącymi systemami (instalacjami) obsługuje na własny koszt. Wykonawca powinien posiadać na miejscu zapas minimum 15 skimerów na wypadek awarii. Wszelkie awarie systemu i sprzętu powinny być usunięte w ciągu 7 dni od daty ujawnienia;

- dostawa oraz wymiana zużywanych materiałów eksploatowanych (złoża filtracyjne, ociekowe, sorpcyjne, armatura, etc.) wykorzystywanych w systemach depresjonowania


i oczyszczania wody na MPS – 1, MPS – 2 oraz oczyszczania powietrza na MPS – 2 przez
5 miesięcy (od 1.08.-31.12.2013r.);

- wykonanie i doręczenie Zamawiającemu sprawozdania (raportu) z charakterystyką oraz analizą zrealizowanych prac rekultywacyjnych wraz z wynikami pomiarów oraz badań laboratoryjnych w 5 egz. oraz płyta CD w terminie do 31.01.2014r., dla każdego składu MPS oddzielnie.

Wszystkie egzemplarze sprawozdania powinny być oprawione w twardą okładkę, opisane i oznakowane numerem egzemplarza.

II etap – 2014r.:

- rozbudowa systemów sczerpywania na MPS – 2 – montaż systemu pompowania dwufazowego (wody i emulsji wodno oleistej) z 15 otworów technologicznych, montaż jednego separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych, współpracującego ze stacją oczyszczania wody w układzie oraz konstrukcji, zgodnych z „Analizą … i projektem prac (luty 2013)” – 1 komplet w terminie do 2 maja 2014r.;

- rozbudowa systemów sczerpywania w okolicy „P – 13” – montaż automatycznego systemu sczerpywania selektywnego z 6 otworów technologicznych, w układzie oraz konstrukcji, zgodnych z „Analizą… i projektem prac (luty 2013)” – 1 komplet w terminie do 2 kwietnia 2014r.;

- regeneracja bariery hydropneumatycznej na MPS – 2 – przegląd generalny dmuchawy tłoczonej wraz z instalacją zasilania – 1 komplet w terminie do 2 kwietnia 2014r.;

- regeneracja bariery hydropneumatycznej na MPS – 2 – wymiana głównych przewodów tłocznych PVC 110 mm, długość 500mb – 1 komplet w terminie do 2 kwietnia 2014r.;

- eksploatacja (dzierżawa i utrzymania w ruchu) jednej stacji oczyszczania powietrza


na MPS – 2 ryczałtowo przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia 2014r.);

- eksploatacja (dzierżawa i utrzymanie w ruchu) dwóch stacji oczyszczania wody podziemnej wraz z zblokowanymi z nimi automatycznymi zestawami pompowo – sterującymi na MPS – 1 i MPS – 2, ryczałtowo przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia 2014r.);

- stała obsługa systemów sczerpywania, depresjonowania systemu biowentingu (iniekcji
i ekstrakcji powietrza gruntowego) systemu pompowania dwufazowego
i bariery ochronnej (minimum 1 osoba na każdym składzie), konserwacja urządzeń, wykonywanie bieżących pomiarów we wszystkich otworach technologicznych (82 piezometry i otwory technologiczne o głębokości 8,5 ÷ 14,5m, 9 studni depresyjnych o głębokości 12,0 ÷ 20,0m), w tym położenie zwierciadła wody i miąższości produktu raz w miesiącu oraz prowadzenie dziennika sczerpywania (codzienna rejestracja ilości odseparowanego produktu, ilości odpompowanej i oczyszczonej wody podziemnej oraz emulsji wodno – oleistej) na obu składach MPS, ryczałtowo przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia 2014r.);

- dziennik sczerpywania powinien być dostępny w każdej chwili do wglądu Zamawiającego


i kontroli zewnętrznych. Dane z dziennika stanowią załącznik do dokumentacji sprawozdawczej ze sczerpywania. Sczerpywanie i pompowanie wody powinno się odbywać w sposób ciągły. Wykonawca zapewni ciągły nadzór prac (w dni robocze od godz. 700
do 1500);

- sczerpane paliwo oraz odpad z oczyszczania wody należą do Wykonawcy;

- Wykonawca każdorazowo po odbiorze odpadu przedstawi Zamawiającemu kartę przekazania odpadu potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

- dawkowanie bioaerozolu – przygotowanie i wprowadzanie do zanieczyszczonego środowiska preparatów biologicznych (jednorazowa dawka w cyklu = 2m3), stymulujących rozkład biologiczny węglowodorów w strefie aeracji i saturacji za pośrednictwem istniejącej instalacji biowentingu. Obejmuje: wyselekcjonowanie i namnażanie w laboratorium szczepów bakterii autochtonicznych, odpowiedzialnych za rozkład węglowodorów, przygotowanie roztworu biologicznego w istniejącym bioreaktorze V = 2m3 oraz jego wprowadzanie


w środowisko gruntowo – wodne za pomocą nośnika, którym jest aerozol w okresie czerwiec – wrzesień 2014r.:

a) MPS – 1 – 24 otwory, 8 cykli,

b) MPS – 2 – 36 otworów, 8 cykli,

c) CPPS – 8 otworów, 8 cykli;


- nadzór technologiczny i geologiczny nad procesem rekultywacji – kontrola pracy systemów i postępu prac raz w miesiącu na MPS – 1, MPS – 2 oraz CPPS przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia 2014r.);

- prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych wraz z badaniami laboratoryjnymi


(2 cykle - w miesiącu kwietniu oraz w październiku 2014r.):

 1. przed pobraniem próbek wody należy wykonać pompowanie oczyszczające z otworu,

 2. zakres monitoringu obejmuje wykonanie pomiarów głębokości zwierciadła wody, gruntowej oraz wykonanie analiz laboratoryjnych wody,

 3. pomiary dokonywać z otworów monitoringowych stanowiących sieć monitoringu

 4. poboru próbek wody dokonać w kwietniu i październiku 2014r.,

 5. zakres badań laboratoryjnych wody (suma węglowodorów, suma olei mineralnych, suma benzyn, suma BTEX, benzen, toluen, etylobenzen, ksylen) dla:

● MPS – 1 z 5 – ciu piezometrów,

● MPS – 2 z 6 – ciu piezometrów,

● CPPS z 1 – ego piezometru,

● studni głębinowych nr 10 oraz Nr 11;


- prowadzenie monitoringu do oceny przebiegu i efektywności procesów samooczyszczania wód podziemnych (śledzenie zmiany stężeń łatwych do oznaczania w terenie) następujących wskaźników: O2, NO3-, SO4-, Fe3+, Fe2+ w 8 próbkach pobranych z otworów na terenie
MPS – 1, w 8 próbkach pobranych z otworów na terenie MPS - 2 i w 4 próbkach pobranych
z otworów na terenie CPPS w miesiącu październiku 2014r. (1 cykl);
- dostawa oraz wymiana zużywanych materiałów eksploatacyjnych (złoża filtracyjne, ociekowe, sorpcyjne, armatura, itp.) wykorzystywanych w systemach depresjonowania wody na MPS – 1 i MPS – 2 oraz oczyszczania powietrza na MPS – 2 przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia 2014r.);

- wykonanie i doręczenie Zamawiającemu sprawozdania (raportu) z charakterystyką oraz analizą zrealizowanych prac rekultywacyjnych wraz z wynikami pomiarów oraz badań laboratoryjnych w 5 egz. oraz płyta CD w terminie do 31.01.2015r., dla każdego składu MPS oddzielnie.

Wszystkie sprawozdania powinny być oprawione w twardą okładkę, opisane i oznakowane numerem egzemplarza.

III etap – 2015r.:

- eksploatacja (dzierżawa i utrzymanie w ruchu) dwóch stacji oczyszczania wody podziemnej wraz z zblokowanymi z nimi automatycznymi zestawami pompowo – sterującymi na MPS – 1 i MPS – 2, ryczałtowo przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia 2015r.);

- eksploatacja (dzierżawa i utrzymania w ruchu) jednej stacji oczyszczania powietrza
na MPS – 2 ryczałtowo przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia 2015r.);

- stała obsługa systemów sczerpywania, depresjonowania systemu biowentingu (iniekcji


i ekstrakcji powietrza gruntowego) systemu pompowania dwufazowego
i bariery ochronnej (minimum 1 osoba na każdym składzie), konserwacja urządzeń, wykonywanie bieżących pomiarów we wszystkich otworach technologicznych (82 piezometry i otwory technologiczne o głębokości 8,5 ÷ 14,5m, 9 studni depresyjnych o głębokości 12,0 ÷ 20,0m), w tym położenie zwierciadła wody i miąższości produktu raz w miesiącu oraz prowadzenie dziennika sczerpywania (codzienna rejestracja ilości odseparowanego produktu, ilości odpompowanej i oczyszczonej wody podziemnej oraz emulsji wodno – oleistej) na obu składach MPS, ryczałtowo przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia 2015r.);

- dziennik sczerpywania powinien być dostępny w każdej chwili do wglądu Zamawiającego


i kontroli zewnętrznych. Dane z dziennika stanowią załącznik do dokumentacji sprawozdawczej ze sczerpywania. Sczerpywanie i pompowanie wody powinno się odbywać w sposób ciągły. Wykonawca zapewni ciągły nadzór prac (w dni robocze od godz. 700
do 1500);

- sczerpane paliwo oraz odpad z oczyszczania wody należą do Wykonawcy;

- Wykonawca każdorazowo po odbiorze odpadu przedstawi Zamawiającemu kartę przekazania odpadu potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

- dawkowanie bioaerozolu – przygotowanie i wprowadzanie do zanieczyszczonego środowiska preparatów biologicznych (jednorazowa dawka w cyklu = 2m3), stymulujących rozkład biologiczny węglowodorów w strefie aeracji i saturacji za pośrednictwem istniejącej instalacji biowentingu. Obejmuje: wyselekcjonowanie i namnażanie w laboratorium szczepów bakterii autochtonicznych, odpowiedzialnych za rozkład węglowodorów, przygotowanie roztworu biologicznego w istniejącym bioreaktorze V = 2m3 oraz jego wprowadzanie


w środowisko gruntowo – wodne za pomocą nośnika, którym jest aerozol w okresie czerwiec – wrzesień 2015r.:

a) MPS – 1 – 24 otwory, 8 cykli,

b) MPS – 2 – 36 otworów, 8 cykli,

c) CPPS – 8 otworów, 8 cykli;


- nadzór technologiczny i geologiczny nad procesem rekultywacji – kontrola pracy systemów i postępu prac raz w miesiącu na MPS – 1, MPS – 2 oraz CPPS przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia 2015r.);

- weryfikacja modelu zanieczyszczeń i filtracji wielofazowej na terenie lotniska dla MPS – 1. Określenie zasięgu występowania plamy, miąższości wodnego produktu ropopochodnego pływającego na zwierciadle wody. Opis zawierający określenie aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska należy sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu w 5 egz. + CD w terminie do 30 listopada 2015r.

Wszystkie opracowania powinny być oprawione w twardą okładkę, opisane i oznakowane numerem egzemplarza;
- weryfikacja modelu zanieczyszczeń i filtracji wielofazowej na terenie lotniska dla MPS – 2. Określenie zasięgu występowania plamy, miąższości wodnego produktu ropopochodnego pływającego na zwierciadle wody. Opis zawierający określenie aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska należy sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu w 5 egz. + CD w terminie do 30 listopada 2015r.

Wszystkie opracowania powinny być oprawione w twardą okładkę, opisane i oznakowane numerem egzemplarza;


- prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych wraz z badaniami laboratoryjnymi
(2 cykle – w miesiącu kwietniu oraz w październiku 2015r.):

 1. przed pobraniem próbek wody należy wykonać pompowanie oczyszczające z otworu,

 2. zakres monitoringu obejmuje wykonanie pomiarów głębokości zwierciadła wody gruntowej oraz wykonanie analiz laboratoryjnych wody,

 3. pomiary dokonywać z otworów monitoringowych stanowiących sieć monitoringu,

 4. poboru próbek wody dokonać w kwietniu i październiku 2015r.,

 5. zakres badań laboratoryjnych wody (suma węglowodorów, suma olei mineralnych, suma benzyn, suma BTEX, benzen, toluen, etylobenzen, ksylen) dla:

● MPS – 1 z 5 – ciu piezometrów,

● MPS – 2 z 6 – ciu piezometrów,

● CPPS z 1 – ego piezometru,

● studni głębinowych Nr 10 oraz Nr 11;


- prowadzenie monitoringu do oceny przebiegu i efektywności procesów samooczyszczania wód podziemnych (śledzenie zmiany stężeń łatwych do oznaczania w terenie) następujących wskaźników: O2, NO3-, SO4-, Fe3+, Fe2+ w 8 próbkach pobranych z otworów na terenie
MPS – 1, w 8 próbkach pobranych z otworów na terenie MPS – 2 i w 4 próbkach pobranych
z otworów na terenie CPPS w miesiącu październiku 2015r. (1 cykl);

- dostawa oraz wymiana zużywanych materiałów eksploatacyjnych (złoża filtracyjne, ociekowe, sorpcyjne, armatura, itp.) wykorzystywanych w systemach depresjonowania wody na MPS – 1 i MPS – 2 oraz oczyszczania powietrza na MPS – 2 przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia 2015r.);

- wykonanie i doręczenie Zamawiającemu sprawozdania (raportu) z charakterystyką oraz analizą zrealizowanych prac rekultywacyjnych wraz z wynikami pomiarów oraz badań laboratoryjnych w 5 egz. oraz płyta CD w terminie do 31.01.2016r., dla każdego składu MPS oddzielnie.

Wszystkie sprawozdania powinny być oprawione w twardą okładkę, opisane i oznakowane numerem egzemplarza.IV etap I półrocze 2016r.:

- eksploatacja (dzierżawa i utrzymanie w ruchu) dwóch stacji oczyszczania wody podziemnej wraz z zblokowanymi z nimi automatycznymi zestawami pompowo – sterującymi na MPS – 1 i MPS – 2, ryczałtowo przez 6 miesięcy (od stycznia do czerwca 2016r.);

- eksploatacja (dzierżawa i utrzymania w ruchu) jednej stacji oczyszczania powietrza
na MPS – 2 ryczałtowo przez 6 miesięcy (od stycznia do czerwca 2016r.);

- stała obsługa systemów sczerpywania, depresjonowania systemu biowentingu (iniekcji


i ekstrakcji powietrza gruntowego) systemu pompowania dwufazowego
i bariery ochronnej (minimum 1 osoba na każdym składzie), konserwacja urządzeń, wykonywanie bieżących pomiarów we wszystkich otworach technologicznych (82 piezometry i otwory technologiczne o głębokości 8,5 ÷ 14,5m, 9 studni depresyjnych o głębokości 12,0 ÷ 20,0m), w tym położenie zwierciadła wody i miąższości produktu raz w miesiącu oraz prowadzenie dziennika sczerpywania (codzienna rejestracja ilości odseparowanego produktu, ilości odpompowanej i oczyszczonej wody podziemnej oraz emulsji wodno – oleistej) na obu składach MPS, ryczałtowo przez 6 miesięcy (od stycznia do czerwca 2016r.);

- dziennik sczerpywania powinien być dostępny w każdej chwili do wglądu Zamawiającego


i kontroli zewnętrznych. Dane z dziennika stanowią załącznik do dokumentacji sprawozdawczej ze sczerpywania. Sczerpywanie i pompowanie wody powinno się odbywać w sposób ciągły. Wykonawca zapewni ciągły nadzór prac (w dni robocze od godz. 700
do 1500);

- sczerpane paliwo oraz odpad z oczyszczania wody należą do Wykonawcy;

- Wykonawca każdorazowo po odbiorze odpadu przedstawi Zamawiającemu kartę przekazania odpadu potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

- nadzór technologiczny i geologiczny nad procesem rekultywacji – kontrola pracy systemów i postępu prac raz w miesiącu na MPS – 1, MPS – 2 oraz CPPS przez 6 miesięcy (od stycznia do czerwca 2016r.);

- prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych wraz z badaniami laboratoryjnymi
(1 cykl – w miesiącu kwietniu 2016r.):


 1. przed pobraniem próbek wody należy wykonać pompowanie oczyszczające z otworu,

 2. zakres monitoringu obejmuje wykonanie pomiarów głębokości zwierciadła wody gruntowej oraz wykonanie analiz laboratoryjnych wody,

 3. pomiary dokonywać z otworów monitoringowych stanowiących sieć monitoringu,

 4. poboru próbek wody dokonać w kwietniu 2016r.,

 5. zakres badań laboratoryjnych wody (suma węglowodorów, suma olei mineralnych, suma benzyn, suma BTEX, benzen, toluen, etylobenzen, ksylen) dla:

● MPS – 1 z 5 – ciu piezometrów,

● MPS – 2 z 6 – ciu piezometrów,

● CPPS z 1 – ego piezometru,

● studni głębinowych Nr 10 oraz Nr 11;

- prowadzenie monitoringu do oceny przebiegu i efektywności procesów samooczyszczania wód podziemnych (śledzenie zmiany stężeń łatwych do oznaczania w terenie) następujących wskaźników: O2, NO3-, SO4-, Fe3+, Fe2+ w 8 próbkach pobranych z otworów na terenie
MPS – 1, w 8 próbkach pobranych z otworów na terenie MPS – 2 i w 4 próbkach pobranych
z otworów na terenie CPPS w miesiącu maju 2016r.(1 cykl);

- dostawa oraz wymiana zużywanych materiałów eksploatacyjnych (złoża filtracyjne, ociekowe, sorpcyjne, armatura, itp.) wykorzystywanych w systemach depresjonowania wody na MPS – 1 i MPS – 2 oraz oczyszczania powietrza na MPS – 2 przez 6 miesięcy (od stycznia do czerwca 2016r.);

- pobór i końcowe analizy chemiczne próbek wody w zakresie:


 1. sumy benzyn (węglowodory C6 – C12),

 2. sumy oleju mineralnego (węglowodory C12 – C30),

 3. sumy BTEX (z wyszczególnieniem związków składowych: benzyn, toluen, etylobenzen, ksyleny),

 4. pH,

 5. przewodność elektrolityczną.

Próbki wody pobrane z otworów technologicznych (bez otworów monitoringowych) wskazanych przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego w miesiącu maju 2016r.:

 1. MPS – 1 – 20 szt.,

 2. MPS – 2 – 30 szt.,

 3. CPPS – 8 szt.;

- pobór i końcowe analizy próbek gruntu należy przeprowadzić w miesiącu maju 2016r. w następujący sposób:

a) wykonanie (odwiercenia) na:

- MPS – 1 – 20 szt.,

- MPS – 2 – 20 szt.,

- CPPS – 10 szt.,

sond badawczych na poszczególnych obiektach na głębokość ok. 11,5m (poziom występowania zwierciadła wody);

b) pobranie po 2 próbki gruntu z każdej sondy badawczej, w tym jedna na głębokość


ok. 2,0÷3,0m oraz druga na głębokość ok. 11,5m (poziom występowania zwierciadła wody);

c) wykonanie analizy chemicznej pobranych próbek gruntu w zakresie: sumy BTEX, benzyn i olejów;


- zestawienie wyników przeprowadzonych badań gruntu i wody podziemnej należy przedstawić Zamawiającemu oddzielnie dla każdego ze składów MPS. Dokumenty należy wykonać po 4 (cztery) egzemplarze w postaci zszywek, oprawionych w trwałą oprawę, opisanych i ponumerowanych oraz w wersji elektronicznej (1 raz CD);

- wykonanie i doręczenie Zamawiającemu w formie pisemnej sprawozdania końcowego (raportu za cały okres zamówienia – od 1.08.2013r. do 30.06.2016r.) z charakterystyką oraz analizą zrealizowanych w latach 2013 ÷ 2016 prac rekultywacyjnych i monitoringowych wraz z wynikami wszystkich pomiarów oraz badań laboratoryjnych w 5 egz. + płyta CD dla każdego składu oddzielnie w terminie do 30.06.2016r.

Wszystkie sprawozdania powinny być oprawione w twardą okładkę, opisane i oznakowane numerem egzemplarza.
  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna