Opisy kursów kod kursu: ftp2021 Nazwa kursu: Komputerowo wspomagane projektowanie układów optycznych Język wykładowy: polski Forma kursu WykładPobieranie 41.44 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar41.44 Kb.
Załącznik nr 3 do ZW 1/2007

OPISY KURSÓW


 • Kod kursu:FTP2021

 • Nazwa kursu: Komputerowo wspomagane projektowanie układów optycznych

 • Język wykładowy: polski


Forma kursu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Tygodniowa liczba godzin ZZU *

2
3Semestralna liczba godzin

ZZU*

30
45Forma zaliczenia

zal
zalPunkty ECTS

3
3Liczba godzin CNPS

90
90

 • Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany

 • Wymagania wstępne: Optyka geometryczna

 • Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: dr inż. Agnieszka Popiołek-Masajada

 • Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: dr inż. J. Osiński, dr inż. D. Siedlecki

 • Rok: ..3.......... Semestr:...5.....................

 • Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): wybieralny

 • Cele zajęć (efekty kształcenia): Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania praw optyki geometrycznej w rozwiązywaniu prostych układów optycznych.

 • Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna

 • Krótki opis zawartości całego kursu:

Na zajęciach studenci zapoznają się z zagadnieniami optyki geometrycznej potrzebnymi do zrozumienia projektowania prostych układów optycznych. Zajęcia laboratoryjne będą praktyczną ilustracją do wykładu. Przeprowadzane będą przy pomocy specjalistycznego programu OSLO przy pomocy którego studenci będą samodzielnie rozwiązywać zadane zagadnienia.

 • Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin):

Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych

Liczba godzin

1. Podstawowe pojęcia optyki geometrycznej (współczynnik załamania, zwierciadła, soczewki, układy optyczne, optyka paraksjalna, aberracje)

2. Formuły obliczania biegu promienia

3.Odwzorowanie obliczane metodą macierzową

4.Ocena jakości odwzorowania

5.Punkty doskonale sprzężone

6. Zoptymalizowana pojedyncza soczewka

7. Zoptymalizowany obiektyw dwu i trzy elementowy

8.Przykłady rozwiązań układów optycznych

9.Soczewki gradientowe

10. DOE

11. Zaliczenie


2

4

2

4

2

2

2

2

4

4

2

Suma 30

 • Ćwiczenia - zawartość tematyczna:

 • Seminarium - zawartość tematyczna:

 • Laboratorium - zawartość tematyczna:

 1. Nauka programu OSLO (Optics software for Layout and Optimization)

 2. Zoptymalizowana pojedyncza soczewka

 3. Dublet achromatyczny

 4. Achromat hybrydowy

 5. Soczewki gradientowe

 6. Rola przysłon w układach optycznych

 7. Projekt lunety

 8. Model układu optycznego oka (korekcja wad refrakcji, akomodacja)

 • Projekt - zawartość tematyczna:

 • Literatura podstawowa:

 1. J. Nowak, M. Zając:Optyka-kurs elementarny Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1998

 2. J. Meyer-Arendt Wstęp do optyki, PWN, Warszawa 1979

 3. F. Ratajczyk, Instrumenty optyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2002

 4. R. Jóźwicki Optyka instrumentalna WNT 1970

 5. R. Jóźwicki Podstawy inżynierii fotonicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006

 • Literatura uzupełniająca:

 1. W. Smith Modern Optical Engineering McGraw-Hill, 2000

 2. M. Freeman Optics, Butterworth Heinemann 2003

 • Warunki zaliczenia:

Wykład: kolokwium

Laboratorium: rozwiązania projektów

 • - w zależności od systemu studiów

Załącznik nr 4 do ZW 1/2007


DESCRIPTION OF THE COURSES


 • Course code:FTP2021

 • Course title: Computer-aided designing of the optical systems

 • Language of the lecturer: polish
Course form

Lecture

Classes

Laboratory

Project

Seminar

Number

of hours/week*

2
3Number

of hours/semester*

30
45Form of the course completion
ECTS credits

3
3Total Student’s Workload

90
90 • Level of the course (basic/advanced): advanced

 • Prerequisites: Geometrical Optics

 • Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: PhD Agnieszka Popiołek-Masajada

 • Names, first names and degrees of the team’s members: PhD J. Osiński, PhD D. Siedlecki

 • Year:..3.............. Semester:.........5.............

 • Type of the course (obligatory/optional): optional

 • Aims of the course (effects of the course): Getting the skill of the practical use of the law of geometrical optics in designing of the simple optical system

 • Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional

 • Course description: During the course students will have the opportunity to learn the formulae of the geometrical optics necessary to understand the basics of optical system design. The laboratory will be the practical illustration to the lecture. Using the OSLO program students will individually solve the given projects.

 • Lecture:

Particular lectures contents

Number of hours

1. Basic of the geometrical optics (index of refraction, mirrors, lenses, optical systems, paraxial optics, aberration)

2. Ray tracing formulae

3. Basics of matrix optics

4. Image quality evaluation

5. Perfect conjugate points

6. Optimized single lens

7. Optimized system of two and three elements

8. Exemplary solutions of the advanced optical systems

9. Gradient leneses

10. DOE

11. colloquium


2

4

2

4

2

2

2

2

4

4

2

 • Classes – the contents:

 • Seminars – the contents:

 • Laboratory – the contents:

 1. Learning OSLO program (Optics software for Layout and Optimization)

 2. Optimized single lens

 3. Achromat (doublet)

 4. Achromat (hybrid)

 5. Gradient lenses

 6. Diafragms in optical systems

 7. Telescope

 8. Model of the optical system of the eye (refraction correction, accommodation) • Project – the contents:

 • Basic literature:

 1. J. Nowak, M. Zając:Optyka-kurs elementarny Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1998

 2. J. Meyer-Arendt Wstęp do optyki, PWN, Warszawa 1979

 3. F. Ratajczyk, Instrumenty optyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2002

 4. R. Jóźwicki Optyka instrumentalna WNT 1970

 5. R. Jóźwicki Podstawy inżynierii fotonicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006

 • Additional literature:

 1. W. Smith Modern Optical Engineering McGraw-Hill, 2000

 2. M. Freeman Optics, Butterworth Heinemann 2003 • Conditions of the course acceptance/credition:

Lecture: colloquium

Laboratory: solving the projects
* - depending on a system of studies


: files -> prv -> id10 -> studenci -> opisykursow
opisykursow -> Opisy kursów kod kursu: etp2012 Nazwa kursu: Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład
opisykursow -> Opis kursu Kod kursu: etp2025 Nazwa kursu: Mikrokontrolery 2
opisykursow -> Opis kursu kod kursu: etp2937 Nazwa kursu: Mikrokontrolery 3
opisykursow -> Etp 2039 Nazwa kursu: Biologia z elementami mikrobiologii
opisykursow -> Opis kursu kod kursu: ftp2962 Nazwa kursu: Obliczenia Optyczne Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład
opisykursow -> Opis kursu kod kursu: ftp002947wc Nazwa kursu: optyka geometryczna I przyrządy optyczne
opisykursow -> Opisy kursów kod kursu: ftp2907 Nazwa kursu: optyka kwantowa język wykładowy: polski/angielski Forma kursu Wykład
opisykursow -> Opisy kursów kod kursu: arm015301
opisykursow -> Opis kursu kod kursu: ftp2952 Nazwa kursu: optyczna aparatura okulistyczna
opisykursow -> Kod kursu: ftp2019 Nazwa kursu: optyka fizjologiczna
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna